Weer

jan 17 - do
Drachten, NL
4°C

Agenda

Bierproeverij

19-01-2019

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Straatnamen


historie – ontstaansgeschiedenis –  straatnamen –  historische Fotos

De betekenis van de straatnamen in Wijnjewoude:

‘t Skjer ’Schar’ of weide (eigenlijk aandeel in algemene weide)
Ald Duerswâld Van oudsher stonden hier alle boerderijen van het vroegere Duurswoude
Biskopsreed Heeft vermoedelijk te maken met  de tocht van de bisschop van Munster die in 1672 ten strijde trok tegen de stad Groningen (Groningens ontzet eind augustus).
De bisschop verloor. Groningen werd ontzet. De tocht van de bisschop ging via de Biskopsreed.
Breeberchspaed Weg naar Breebergschans onder Donkerbroek (eind 16e eeuw inkwartiering van soldaten)
Bûtewei Buitenweg (weg buiten de bebouwde kom)
Compagnonsfeart Weg langs de Opsterlandse Compagnonsvaart (compagnons zijn zakenvrienden die grote veengebieden in Opsterland ontgonnen en daarvoor een vaart lieten graven)
Duerswâld Wâld (of bos) van Djurre (Djurre is een Friese jongensnaam die afgeleid is van het Oostfriese woordje “diure”= duur in de betekenis van “kostbaar, voortreffelijk)
Finne Weidegrond
Hege Heide Hooggelegen heidegrond (nabij Wijnjeterper schar)
Jan Hofswyk Genoemd naar Jan Hof die aan de wijk (kleine vaart uitkomend op Compagnonsfeart) woonde die zich langs deze weg bevind.
Klein Groningen Klein Groningen is een buurtschap. G. van Berkel en K. Samplonius schrijven over Klein Groningen: “Klein Groningen is vernoemd naar de stad Groningen. In de 17e eeuw is sprake van veel arbeiders uit Groningen en Drenthe in de venen rond Heerenveen. Bron: www.plaatsnamen.nl ”(“Nederlandse plaatsnamen; herkomst en historie”, 2006).
Leidyk Dijk om het veen die het water van hogere streken moet keren.
Loksleane Genoemd naar bakker Lok die vroeger aan deze straat woonde.
Meester Geertswei Genoemd naar verzetstrijder en onderwijzer Albert Geerts.
Gentiaan Heideplant
Hagerank Heideplant
Merkebuorren Straat of buurt waaraan de (jaar)markt plaats vond.
Moskouwei Als reactie op de naamgeving van de straat Petersburg is deze tegenover Petersburg liggende straat genoemd (zie ook Petersburg).
Mounleane Aan deze straat heeft een molen gestaan.
Nije Heawei Nieuwe weg naar het hooiland.
Noormanstrjitte Genoemd naar de plaatselijke commandant van het verzet; is na de oorlog ziek uit het concentratiekamp gekomen en daarna door deze ziekte overleden.
Opper Haudmare Oud woord voor de naam van onze gemeente Opsterland (Haudmare = hoofdstroom, te weten Ald Djip of Koningsdiep)
Opperbuorren Buurt ten zuiden van de hoofdstraat (Weinterp-Merkebuorren), uitlopend op de straat Opper Haudmare.
Petersburg Waarschijnlijk genoemd naar een vroegere kroegbaas die in deze omgeving woonde. De naam van die kroegbaas was Pieter (of Peter)Blauw. Hij was één van de eerste bewoners na het graven van de Opsterlandse Compagnonsvaart.
Russchenreed Aan deze weg heeft vroeger een familie Russchen gewoond.
Stripe Smalle strook weiland.
Te Nijenhuiswei Genoemd naar verzetstrijder Klaas te Nijenhuis.
Bremerheide Heideplant
Strûkheide Heideplant
Kraalheide Heideplant
Dopheide Heideplant
Tjalling Harkeswei Genoemd naar Tjalling Harkes die z’n best heeft gedaan voor de aanleg van deze weg langs de Opsterlandse Compagnonsvaart.
Tolleane In de buurt van deze weg heeft vroeger waarschijnlijk een tolhuis gestaan.
Tsjerkereed Toegangsweg naar de kerk.
Weinterp Straat, genoemd naar het vroegere dorp Wijnjeterp (het Friese Weinterp is een samenstelling van “wein”= wagen en “terp”= (in dit geval) dorp op hooggelegen terrein.
Welfingstrjitte Genoemd naar verzetstrijder Jan Welfing.

Mocht u toevoegingen of correcties hebben, dan graag doorgeven via: Contact

Shivani Khodabux, Maartje Aukema en Marrit Oenema uit groep 8 van obs It Twaspan hebben voor het vak Topondernemers onderzoek moeten doen naar de betekenis van de (Friese) straatnamen van Wijnjewoude. Deze informatie kregen ze van de gemeente Opsterland (2007).