Weer

jun 22 - vr
Drachten, NL
14°C

Agenda

Rommelmarkt

04-07-2018

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Buurtverenigingen

 “Centrum” Secr. mevr. S. Tjoelker
Merkebuorren 71
9241 GC Wijnjewoude
Tel. 0516-542788
 “De Nije Buurt” Secr. F. Pera Aukema
Te Nijenhuiswei 2
Wijnjewoude
Tel. 0516-481992
denijebuurt@live.nl
 “De Draai” M. Herder Brouwer Tel: 0516 480584
06 8340 4888
herderbrouwer@hotmail.com
 “De Heidehippers” Secr. André Bergsma
Kraalheide 6
9241 ED Wijnjewoude
Tel. 0516-481935
andre.tea@home.nl
 “De Witte Zwaan” Secr. Siebo Groenewold
Merkebuorren 97
9241 GH Wijnjewoude
Tel. 0516-481878
sgroenewold@gmail.com
 “Duerswâld” Secr. mevr. A. van der Heide
Duerswâld 10
9241 GX Wijnjewoude
Tel. 0516-541709
 “Klein Groningen” Secr. mevr. M. Elmers
Klein Groningen 2
9241 HS Wijnjewoude
Tel. 0516-481840
 “Loksleane” Secr. dhr. B. Dijkstra
Loksleane 8
9241 GS Wijnjewoude
Tel. 0516-481918
bdijkstra8@hetnet.nl
 “Meiinoar Ien” Secr. M. Sijtsema-Tolsma
Merkebuorren 39
9241 GB Wijnjewoude
Tel. 06-43542644
 “Merkebuorren Oost” Secr. Durk v.d. Veen
Merkebuorren 127
9241 GH Wijnjewoude

Tel. 0516 4811398

vdveen51@hetnet.nl

 “Mounleane” Secr. J. Droogh
Finne 5
9241 WE Wijnjewoude
Tel. 0516-481512
 “Om ‘e Slûs” Secr. dhr. S. de Boer
Compagnonsfeart 52
9241 HJ Wijnjewoude
 “Petersburg” Secr. W. de Haan
Petersburg 21
9241 WK Wijnjewoude
Tel. 0516-481778
 “Op de Pole” Secr. Minke Harmsma
Hagerank 20
9241 EL Wijnjewoude
Tel: 06-51755128
opdepole@gmail.com
 “Russchenreed” Secr. Jildou Weckend
Russchenreed 20
9241 EE Wijnjewoude
Tel. 0516-850638
jildouweckend@gmail.com
 “’t Leantsje” Secr.  Gré Schaafsma
Loksleane 30
9241 GS Wijnjewoude.
Tel. 0516-481235
 “Trambrêge” Secr. Boukje Koolhaas
Compagnonsfaert 66
9241 HJ Wijnjewoude
Tel. 0516-480929
baukjekoolhaas@soelaes.nl
 “Tusken Twa Doarpen” Secr. A. Rinsma
Weinterp 48
9241 HE Wijnjewoude
Tel. 0516-542101
srinsma@xs4all.nl
 “Weinterp” Secr. Martje Seefat
Weinterp 31
9241 HB Wijnjewoude
Tel. 0516-481271
buurtver.weinterp@gmail.com
 “Welfingstrjitte” Secr. Gerda de Jong
Welfingstrjitte 4
9241 GM Wijnjewoude
Tel. 0516-481167
pdekroon@wxs.nl