Weer

jun 22 - vr
Drachten, NL
14°C

Agenda

Rommelmarkt

04-07-2018

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Vlag en Wapen

Door de vereniging heraldiek is in overleg met plaatselijk belang deze vlag en wapen voor Wijnjewoude ontworpen.

Wapen:wapen Wijnjewoude
De dorpen Wijnjeterp en Duurswoude zijn in 1974 samengevoegd tot één dorp met de naam WIJNJEWOUDE. De beide oude dorpen waren streekdorpen en lagen in elkaars verlengde op de zuidelijke zandrug van Opsterland.
De staak in het wapen, die zich in de schildvoet verbreedt, wil dit dorpstype verbeelden.
Door de bijzondere schilddeling zijn er links en rechts van de staak langwerpige schilden ontstaan, die de beide oude dorpen symboliseren: Twee in één schild.
In het heraldisch rechter gedeelte spreken de turven van de afgraving van het hoogveen in de 17de, 18de en 19de eeuw. Vandaag de dag symboliseren ze de turfroute over de Opsterlandse Compagnonsvaart.
De kleuren rood en goud (geel) geven de heide en de zandgrond weer. Zowel bij Wijnjeterp als Duurswoude ligt nog heide: Het Wijnjeterper Schar en de Duurswoudsterheide. Op de heide werd schapenteelt bedreven en in beide dorpen werd boekweit verbouwd. De zilveren boekweitkorrel in de schildvoet van het rechter deel herinnert hieraan.
Turf en boekweit zijn verdwenen; de zandgrond is ontgonnen en geschikt gemaakt voor weiland. De zilveren klaver in het schildhoofd van het rechterdeel symboliseert de hedendaagse veeteelt.
De beide oude dorpen hebben een kerk, die ver buiten de huidige dorpskom staat. Op beide torens staan paarden als windwijzers. Daarom staat in het heraldisch linker deel van het schild een steigerend paard, mede als symbool van het agrarische karakter van het dorp.
In de schildvoet duidt de golvende blauwe dwarsbalk op het Ouddiep, die de noordwestelijke grens van het dorpsgebied vormt. Desgewenst kan men in de golvende dwarsbalk tevens het water van de Opsterlandse Compagnonsvaart zien.

Het wapen is ook in digitale versie beschikbaar voor bijvoorbeeld drukwerk, klik hier voor het illustrator bestand (Met dank aan Betty de Jong)

De vlag:
De vlag volgt de basisverdeling van het schild. De rode banen symboliseren de heidevelden, terwijl de gele baan het streekdorp verbeeldt. Het geel aan de broekzijde vertegenwoordigt de zandgrond en het blauw het Ouddiep en de Opsterlandse Compagnonsvaart. De witte klaver is het symbool van het huidige boerenbedrijf.

12 juni 1999 J.C. Terluin.

De vlag is destijds in een redelijke oplage gemaakt en verkocht in het dorp.
Er zijn nog enkele exemplaren te koop. Als u interesse heeft kunt u contact met een van de bestuursleden opnemen.

Het wapen
Het wapen is door onze lokale kunstenaar/beeldhouwer  J. van Bergen in opdracht van plaatselijk belang in hout gemaakt en is tijdens het 100 jarig bestaansfeest van Plaatselijk Belang Wijnjewoude aan het dorp aangeboden.
Het wapen valt te bewonderen in Multifunctioneel Centrum “De Swingel”.