Christelijk onderwijs in Wijnjewoude

Christelijke basisschool ‘school met de bijbel’ – Votum Nostrum –

Op 17 mei 1909 werd het bijzonder onderwijs een feit in Wijnjeterp-Duurswoude. De christelijke school “School met den bijbel’ werd  geopend tegenover de huidige gereformeerde kerk, waar tegenwoordig familie van der Werff woont. Het was de gereformeerde kerk die de doorslag gaf tot oprichting. Enkele jaren daarvoor was er namelijk vanuit het initiatief van Ds. K. van Dijk een schoolvereniging opgericht. Ondanks een goede start gingen de ijver en geestdrift gedeeltelijk weer teloor, doordat er bij sommigen de mening naar voren kwam dat aan godsdienstvorming toch ook veel gedaan kon worden door catechisatie en zondagsschool. In september 1906 deed ds. H. Brinkman zijn intrede. Deze predikant wist de juiste snaar in de harten van zijn gemeenteleden te treffen en werkte met grote ijver voor de goede zaak. Er werd een organisatie gevormd tot versterking van de financiën en een terrein aangekocht. Het duurde tot 1909 voor er met de bouw van de nieuwe school begonnen kon worden. In het voorjaar van dat jaar kon de eerste steen gelegd worden door ds. Brinkman, terwijl de sneeuwvlokken naar beneden dwarrelden. Op maandag 17 mei 1909 wordt de school officieel geopend en het eerste hoofd, de heer Zwart, geïnstalleerd. Bij de opening waren mede uitgenodigd meester van Ek van Haulerwijk en meester Reyenga van Donkerbroek. Er waren al 85 leerlingen. Meester Zwart werd bijgestaan door onderwijzer P. Hoekstra, welke gevraagd was als onderwijzer. Mevrouw Zwart zal de handwerklessen voor meisjes geven (Aantekeningen speech 50-jarig bestaan 1959). De vrouw van Anne Duursma wordt schoolschoonmaakster voor 35 gulden per jaar. Een paar handige jongens van Joh. Welfing zijn meester Zwart behulpzaam bij het aanzetten van de kachels in de school. Na de winter ontvangen de jongens elk 0.50 cent, hiermee zijn ze erg in hun schik. 

School circa 1914.  Het los van de woning staande gebouw was tot 1908 de gereformeerde kerk.

Foto in beheer van Durk van der Veen

Meester vrijt met de juffrouw

In eerste instantie had men een andere locatie in gedachten maar op een ledenvergadering was er een fel protest over de terreinkeuze. “Waarom gaat men een christelijke school bouwen aan een landweg? Het gereformeerde werk is al lang genoeg op de achtergrond geplaatst! We moeten ons niet laten wegstoppen aan een achterweg, maar de hoofdweg opeisen voor onze openbare en godsdienstige gebouwen” (J. Pool. 1984: School met de Bijbel). In het begin had de school twee lokalen, maar in 1912 moest er een lokaal worden bijgebouwd. Met de ingebruikneming van het nieuwe lokaal doet een juffrouw voor het eerst haar intrede in deze school. Hierdoor ontstaan spanningen. In het lokaal naast dat van de juf geeft een jonge meester les. Een glazen deur scheidt hun beider lokalen. Meester let niet alleen op de klas, maar kijkt ook wel eens met een lachje door de glazen deur. Een stiekem achteromkijkende leerling zegt “Meester vrijt met de juffrouw”. Kortom, het wordt een bestuurskwestie. Het gevolg is dat het glas wit geverfd wordt en zowel de juf als de meester zijn binnen het jaar vertrokken (en ze hebben elkaar niet gekregen). Het bestuur besluit voorlopig geen juffrouw te benoemen maar een meester (J. Pool. 1984: School met de Bijbel).

Schoolhoofden

In de eerste 50 jaren heeft de school slechts drie hoofden gehad. De eerste was de heer Zwart, voorheen onderwijzer in Drachten, die door ds. Brinkman werd geïnstalleerd. Het tweede hoofd was D. van der Meulen en na hem kwam de heer R. Kieft. Meester Zwart was als eerste hoofd van 1909 tot 1914 aan de school verbonden en vertrok daarna naar Wommels. De heer D. van der Meulen, onderwijzer te Leeuwarden, werd uit 14 sollicitanten benoemd tot opvolger en geïnstalleerd door meester Zwart. Van 1914-1926 was hij te Wijnjeterp-Duurswoude werkzaam. Naast zijn schoolarbeid was hij tevens actief op politiek gebied en in 1926 werd hij benoemd tot hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Het volgende hoofd was meester Kieft, voorheen onderwijzer in Heerenveen.   

Toen de school geopend werd, bestond het bestuur uit zeven personen met als voorzitter ds. Brinkman. De andere bestuursleden waren de heren S. de Boer (secretaris), W. Sijtsema (penningmeester), A. van der Meulen (vice-voorzitter) en W.E. Feenstra, B. Offringa en B. Jongsma. In 1918 werd ds. J. de Jong beroepen voor de kerkelijke gemeente en werd voorzitter van het schoolbestuur. Onder zijn leiding werd in 1920 een dochter-school geopend in Hemrik. Beide scholen vielen onder hetzelfde bestuur. 

Op 29 januari 1912 lezen we in de notulen: “Eén van de leden vraagt of de kinderen in de school de klompen niet aan mogen houden. Meester Zwart is van mening dat als dit wordt toegestaan, er tijdens de lessen steeds een oorverdovend lawaai in de school zal wezen”. Door het bestuur worden 2 plaatstoven ten dienste van de kinderen die koude voeten hebben besteld (J. Pool. 1984: School met de Bijbel).

De jaren 1914-1926 met hoofdmeester D. van der Meulen

In 1914 gaat meester Zwart naar Wommels. Als opvolger komt de heer D. van der Meulen uit Leeuwarden. Er volgen moeilijke jaren. Er zijn veel geldzorgen. In verband met de Spaanse griep wordt in 1918 de school voor een periode van 7 weken gesloten. Zelfs bestuursvergaderingen gaan niet door. 

In 1918 bezoeken 150 leerlingen de school. Het bestuur krijgt het druk. Er worden plannen gemaakt om een christelijke school in Hemrik te bouwen. Een minderheid van het bestuur is van mening dat het financieel gezien niet verantwoord is een nieuwe school te bouwen. Meester van der Meulen blaakt van ijver in het maken van begrotingen. Na een breedvoerige discussie tijdens de vierde buitengewone ledenvergadering op 17 november 1919 wordt besloten tot de bouw van de school in Hemrik. In 1922 besluit men tot de bouw van een vierde lokaal bij de school. De firma J. Spoelstra uit Haule krijgt de gunning voor f 8.080,- gulden. Het nieuwe lokaal wordt 1 september 1922 in gebruik genomen. 

Meester van der Meulen is een zeer arbeidzaam man. Naast zijn werk in school voelt hij zich aangetrokken door de politiek. In 1926 ontvangt hij de eervolle benoeming als hoofdredacteur van het ‘Friesch Dagblad’. Hij vertrekt naar Sneek (J. Pool. 1984: School met de Bijbel). 

Onderwijs tijdens de tijd van meester Kieft

Meester van der Meulen wordt opgevolgd door R. Kieft. Aan kinderen van niet-belijdende leden van de kerk worden soms klompen verstrekt. Leden van de kerk worden verwezen naar de diaconie. De financiële zorgen zijn groot. Gedacht wordt aan heffing van schoolgeld. Dit gaat uiteindelijk niet door. Het drinkwater in de school is slecht. B&W van Opsterland stellen geld beschikbaar voor het aanschaffen van een pomp bij de school. 

Vele malen praat het bestuur over de brandstofkwestie. Wat is voordeliger: turf of cokes. In 1930 levert brandstofhandelaar Praamsma uit Marum 3 voer turf en 1500 aanmaakturven en 260 hl. Emma cokes. 

De bestuursleden zijn zeer getrouw in het afleggen van schoolbezoeken. Gelet wordt op: orde in de klas en de netheid in de schriften (J. Pool. 1984: School met de Bijbel). 

Zilveren jubileum

Op 17 mei 1934 werd het zilveren jubileum, 25 jarig bestaan, gevierd in de vorm van een middag- en avondkomst in de Gereformeerde kerk. De burgemeester sprak een hartelijk woord van gelukswensen de jubilerende vereniging toe. Van de 35 onderwijzers(essen), die in deze 25 jaar voor de school werkzaam waren geweest, waren er 15 aanwezig. Oude herinneringen werden opgehaald: brieven en telegrammen van voormalig personeel werden voorgelezen. Meester Zwart verhaalde van zijn herinneringen aan de start in 1909. Meester van der Meulen haalde herinneringen op uit de mobilisatie jaren (de Eerste Wereldoorlog). De heer J. Loopstra, een van de oud leerlingen, bood namens alle oud leerlingen een enveloppe met inhoud aan het bestuur aan, welk in dank werd aanvaard. (aantekeningen zilveren jubileum R. Kieft)

https://wijnjewoude.net/historische-fotos/feestlied-ere-25-jarig-bestaan-chr-lagere-school-1934-knipsel/

1935 – 1960

Men is zo zuinig dat tijdens de ledenvergaderingen geen koffie geschonken wordt. De leden vragen er wel naar, maar ze krijgen niets. In 1940 wordt ons land door de Duitsers bezet. In juli ontvangt het bestuur een schrijven waarin staat vermeld dat het vlaggen op openbare gebouwen verboden is. 

In verband met het huwelijk van de onderwijzeres moet het bestuur een nieuwe juf benoemen. Op verzoek van de schoolraad en de Unie houdt het bestuur rekening met de ‘groepsregeling’, dat wil zeggen dat personen die het langst werkloos zijn het eerst in aanmerking komen voor benoeming. Aldus geschiedt. De inspectie gaat akkoord met de voordracht. 

In het najaar van 1941 komt van het departement van Opvoeding, Wetenschappen en Cultuurbescherming een schrijven waarin staat dat het verboden is Joodse kinderen tot de school toe te laten. Leerlingen uit de hoogste klassen moeten voortaan Duitse les ontvangen. Eerst 3 uren, later 4 uren per week. In verband met het uitgaansverbod na zonsondergang vergadert het bestuur in de middaguren. 

Wegens kou en gebrek aan brandstof wordt de school in de winter een tijdlang gesloten. Om dezelfde reden wordt later de helft van de school verwarmd. De ene helft van de kinderen gaat dan ’s morgens naar school en de andere helft ’s middags. 

Ook andere zaken doen zich voor in de school. Meester Kieft vraagt aan het bestuur of er iets op tegen is dat in de paar laagste klassen zo´n beetje St. Nicolaas gespeeld mag worden door een broer van de juffrouw. Het bestuur is van mening dat dit eigenlijk een stapje in de verkeerde richting is. Er wordt aan meester Kieft verzocht te zorgen dat deze zaak zoveel mogelijk getemperd wordt, en in ieder geval op heel bescheiden wijze. 

Materiaal voor handwerken wordt erg schaars. Als de meisjes hun breiwerk af hebben mogen ze het weer afrafelen. Hierdoor kan het garen meerdere malen gebruikt worden. Later wordt een tijdlang geen les gegeven in handwerken, omdat er geen materiaal te krijgen is (J. Pool. 1984: School met de Bijbel). 

Op 14 juli 1959 is het 50 jarige bestaan groots gevierd met een herdenkingsbijeenkomst, een optocht met versierde wagens, kinder- en volksspelen, poppenkast en veel muziek door muziekvereniging Euphonia (Drachster Courant 17 juli 1959).

Op 14 juli 1960 neemt meester R. Kieft afscheid. Hij is 34 jaar hoofd van de school in Wijnjeterp geweest. De heer T. Wouda uit Lemmer wordt geïnstalleerd als nieuw hoofd van de school. 

Een nieuwe school op een nieuwe plek – Votum Nostrum  

In 1960 lezen we voor het eerst in de notulen over het bouwen van een nieuwe school. Het duurt alleen nog vele jaren voordat de nieuwe school gebouwd kan worden. B&W van Opsterland laten weten dat er op andere plaatsen urgenter gevallen zijn. 

Meester Wouda heeft in Bergum een benoeming als hoofd gekregen. Hij wordt opgevolgd door J. Doornbos uit Zweelo. 

In 1968 worden de banken in de school vervangen door tafels en stoelen. 

In 1972 koopt het bestuur, na overleg met de leden, een nieuwe woning voor het schoolhoofd aan de Welfingstrjitte. 

Woensdag 17 mei 1973 wordt de nieuwe school geopend aan de Welfingstrjitte. Vele genodigden zijn hierbij aanwezig. Het feest wordt ’s avonds voortgezet met het spelen van een revue, geschreven door mevr. R. Rozema-Geertsma. De kinderen vieren de volgende middag feest op school. Op de school komt te staan: School met de Bijbel ‘Votum Nostrum’ (onze gelofte). Deze naam is bedacht door mevr. R. Rozema-Geertsma. 

In 1976 vertrekt J. Doornbos naar Hoogeveen. Hij wordt opgevolgd door J. Pool uit Hemrik. 

In 1984 bestond de christelijke school 75 jaar. J. Pool heeft voor deze gelegenheid een prachtig en gedetailleerd overzicht geschreven in een boekje over deze 75 jaren, genaamd 1909-1984, School met de Bijbel, ‘Votum Nostrum’, Wijnjewoude. 

De jaren met directeur Jan Quarré

J. Pool neemt afscheid in 1993 en wordt opgevolgd door Jan Quarré die sinds 1980 ook al directeur van de christelijke school te Hemrik was. Hij was één van de eerste directeuren die twee scholen combineerde. Dit was wettelijk mogelijk gemaakt sinds 1992. Quarré was op beide scholen een halve dag te vinden. Het waren florissante jaren. Op een gegeven moment had de school rond de 130 leerlingen. 

Focus tijdens deze jaren was het behoud van alle kinderen op de school. Ook als er meer aandacht nodig was. IRT, interne remedial teaching, zorgde voor persoonlijke ondersteuning. Anno 2021 heb je hier een intern begeleider voor die een dag in de week tijd reserveert en de rest wordt door docenten in de klas gedaan. Rond 1993 was er meer ruimte en tijd voor. Bij dit schoolhoofd was het belangrijk dat iedereen mee mocht doen. Voor Jan Quarré bij Votum Nostrum in dienst trad was hij onderwijzer aan een LOM-school waar hij veel ervaring opdeed in het werken met kinderen die leer- en gedragsproblemen hadden. Hij was geliefd bij de leerlingen en collega’s omdat hij met plezier werkte, geduld had en iedereen zijn ruimte gaf. Hij zorgde ook voor veel plezier, ook tijdens personeelsfeestjes. Maar als Quarré je binnen vroeg en de deur dicht ging wist je dat het mis was. 

Naast directeur deed Quarré ook een deel van de financiën. Hij zorgde altijd dat er wat extra potjes waren. Als er goede ideeën waren dan moest het de ruimte krijgen. Zo ontstond het schoolorkest. 

Om de band tussen de kinderen en docent te verstevigen werden de schoolkampen altijd aan het begin van het schooljaar in september gepland. Dan had je er het hele jaar profijt van. Schoolkampen gingen vaak op de fiets naar Appelscha. Ze zijn ook een keer op de fiets naar Ameland geweest. Maar toen een kind op de pier bijna in het water belandde werd besloten niet meer op de fiets die kant op te gaan. 

Veranderingen binnen de tijd van Quarré 

Het computertijdperk diende zich aan. De school schafte 10 computers aan. De computers werden in Wijnjewoude en in Hemrik op school gebruikt. Een ICT docent zorgde voor roulering. 

Obstakels waren er weinig in deze tijd. Een onderwerp welke discussie opleverde was dat sommige ouders graag wilden dat de kinderen vrij kregen voor het feest Oerrock in Ureterp. de school is uiteindelijk niet dichtgegaan, maar sommige kinderen kwamen die dag niet op school. 

De regelgeving en administratie groeide in deze jaren. Alles moest vastgelegd worden op papier. En opleggingen vanuit het rijk zoals de Citotoets. Dit stond meester Quarré tegen. In de tijd van meester Quarré werd besloten om hier niet aan mee te doen. Uiteraard werd er wel getoetst, maar niet via de Cito. 

Tijdens de periode van Jan Quarré is Tjerk Postma aangenomen als conciërge. Een conciërge die vele taken overnam van de leerkrachten en het reilen en zeilen op school in goede banen begeleidde. Een conciërge was nieuw en eerst wisten de leerkrachten niet precies wat ze konden vragen aan Tjerk. Later was zijn werk niet meer weg te denken. Niet alleen in de school, ook het plein en de groenstroken hadden zijn aandacht. Hij heeft in 2021 afscheid genomen en is met pensioen gegaan. 

Jan Quarré nam afscheid van de school in 2006. De gevoelskant van de meester kwam naar voren op die dag. Hij was een betrokken meester en afscheid nemen van de kinderen van groep 8 was voor hem een moeilijk moment. `Ondanks dat je schoolhoofd bent, je hebt een band opgebouwd met die kinderen en die wordt afgebroken´, aldus Jan Quarré. 

Wisseling van de wacht – directeuren tussen 2006 en 2021 

De tijd van directeuren die lang op één plek blijven bleek voorbij. De jaren na Jan Quarré zijn er verschillende (interim) directeuren geweest. Marianne Sollie volgde Quarré op. De eerste vrouwelijke directeur. Ze bleef tot 2012. Zij nam onverwachts op haar laatste schooldag voor de zomervakantie ontslag. Lucie Marinus is toen directeur geworden. Zij was al jaren leerkracht op Votum Nostrum. Het bleek niet haar droombaan en ze keerde graag terug als leerkracht. Jantiena Nieuwhuis kwam als interim directeur en bleef een jaar, ze werd opgevolgd door de volgende interim directeur Rein van Veen. Hij heeft de school en haar leerkrachten en leerlingen weer in haar kracht gezet. Na bijna 2 jaren als interim kwam er in 2015 weer een vaste directeur op school, Paul Mooij. Tijdens zijn jaren werd er gefuseerd met PCBO Smallingerland. Onder zijn vlag werd de fusie met de openbare school het Twaspan ook in gang gezet. In 2019 vertrok Paul Mooij en begon Detmer Postma als directeur op Votum Nostrum. Hij heeft de fusie met het Twaspan verder vorm gegeven en als laatste directeur op de christelijke basisschool in Wijnjewoude mogen werken. 

Bestuurlijke wisselingen vanaf 2006

Niet alleen de directeur wisselde veel van de wacht, ook bestuurlijk waren er nogal veranderingen. De school was jarenlang een eenpitter met vrijwilligers die bestuurlijk de school draaiende hielden. Toen directeur Marianne Sollie onverwachts ontslag nam en er enkele interim directeuren kwamen heeft het bestuur georiënteerd hoe het verder moest. Binnen het VCSO, Verenigde Christelijke Scholen Opsterland was het voor een kleine school moeilijk om hier een goede invulling aan te geven. Het bestuur heeft zich georiënteerd. De structuur en organisatie van PCBO Smallingerland sloten beter aan bij Votum Nostrum, en hiermee is Votum Nostrum gefuseerd. Bas van Loo en Albert Jan Tiemens waren bij deze fusie betrokken vanuit PCBO Smallingerland

Verbouw 

In de tijd van Quarré, 1988, is de school uitgebreid met een kleuterlokaal en speellokaal. Niet alleen was er meer ruimte voor de leerlingen, ook voor de leerkrachten. Quarré zorgde er namelijk voor dat er toiletten voor het personeel kwam. Zo hoefden de juffen en meesters niet meer naar het meisjes- of jongenstoilet. In 1997 is de school uitgebreid met nog een lokaal en een IRT-ruimte. In 2001 is de school uitgebreid met een handvaardigheidsruimte, een grotere personeelskamer, een nieuwe IRT-ruimte en een directiekamer. Verder is de hal helemaal opgeknapt en is er een open keuken in de hal gekomen. In 2010 was school toe aan een nieuwe renovatie en verbouwing. Het torentje is er toen bijgekomen, bestaande uit een klaslokaal en op de bovenverdieping een zorgruimte. De lokalen zijn toen opgeknapt, geschilderd, voorzien van nieuwe plafonds en puien en in ieder lokaal is een eigen klimaatsysteem gekomen. Verder is de gemeenschapsruimte vergroot door er een heel lokaal bij te betrekken middels het uitbreken van een muur. Hier wordt door de kinderen zelfstandig gewerkt en staan ook een 8-tal computers waarmee gewerkt kan worden. Ook zijn toen het speellokaal en de techniekruimte vernieuwd. Dit werd uitgevoerd door van Wijnen en werd begeleid door architectenbureau Gerds uit Groningen.

http://www.eduardcgerds.nl/youtube-video-cbs-votum-nostrum/

Na de zomer in 2021 zijn de beide basisscholen in Wijnjewoude samengaan en hebben ze zich gevestigd in het gebouw van Votum Nostrum. De laatstgenoemde muur die er in 2010 is uitgebroken is nu weer teruggeplaatst zodat er een klaslokaal is bijgekomen. Verder is het speellokaal een klaslokaal geworden en zullen de leerlingen voortaan in de sporthal bij de Swingel gymnastieken. 

School en kerk 

De relatie met de gereformeerde kerk was er nog steeds, al was die niet meer zo groot zoals de beginjaren toen de dominee aansloot bij het bestuur van school. Nu werd er jaarlijks een middagdienst georganiseerd in de kerk. Ook de kerstviering werd nog geregeld in de kerk uitgevoerd. De voorbereidingen vonden in school plaats. De huidige kerstvieringen met een toneelstukje werden begin jaren ’90 vormgegeven. De kribbe was eerst nog leeg, want een pop mocht geen Jezus spelen. Ook welke ster er gebruikt werd was onderwerp van discussie. Deze onderwerpen versoepelden door de jaren en tegenwoordig ligt er een pop in de kribbe. 

100 jarig bestaan 

In 2009 bestond de school 100 jaar en dit werd groots gevierd op 15 t/m 17 mei. Het was een groot succes. Een heel weekend was er feest met circus, verkleed komen, de reünie met oud leerlingen en een kerkdienst op zondag. 

Circusvoorstelling:

Kerkdienst

https://www.youtube.com/watch?v=X8yEB2XYuZM

Juf Zwanetta aan het woord – de knuffeljuf – 1991-2021

Juf Zwanetta van der Wal is in 1991, op 24 jarige leeftijd, bij Votum Nostrum terechtgekomen. Ze stopt in Wijnjewoude in 2021 als Votum Nostrum ook ophoudt te bestaan en samengaat met het Twaspan. In totaal heeft ze 30 jaren les gegeven en leerlingen begeleid. Hoe ziet zij de afgelopen 30 jaren en welke historische feiten vielen op? 

Het computertijdperk bleek een blijvertje. Er kwamen in elke klas 2 vaste computers en in de gang stonden er 10 stuks. Ook is er een tijd gebruik gemaakt van laptops maar die waren te gevoelig voor schade. Anno 2021 zijn er i-pads in de klassen die de kinderen mogen gebruiken. Ondertussen heeft het schoolbord plaatsgemaakt voor een smartbord, vervolgens voor een TV en whiteboard, en momenteel moet je dat besturen vanaf je computer en kun je er niet meer op schrijven. 

Kunst, cultuur en muziek kregen veel aandacht op school. Er zijn hele leuke musicals uitgevoerd door de kinderen van groep 8 en de laatste jaren werd er een film gemaakt. We hebben jarenlang een schoolorkest gehad. De kinderen kregen veel muzikale vorming en konden een instrument kiezen. We hebben ook wel mooie optredens verzorgd in de muziekkoepel. Tegenwoordig krijg je in de middenbouw een paar modules en is er minder ruimte voor muziekles op school. Dit zorgde ervoor dat het schoolorkest in 2019 ermee stopte. Op schoolkamp waren de bonte avonden altijd een succes. In de beginjaren gingen we richting Appelscha, ouders kwamen dan langs bij de bonte avond en kinderen kregen heiwee. We hebben de schoolkampen later naar Annen en Ameland verplaatst en ouders kwamen niet meer langs. Veel minder tranen. 

Wat deed juf Zwanetta anders dan anderen? 

Ze heeft haar hele loopbaan bij Votum Nostrum een duobaan gehad. Samen met nog een collega een klas runnen. Erg fijn. 

Alleen koffie drinken in de lerarenkamer? Oei… als 24 jarige dronk ze liever thee. Dit is dan ook na korte tijd voor haar veranderd. 

Ze was de eerste juf die niet in Wijnjewoude woonde. Voorheen was dit een verplichting, maar tegenwoordig niet meer. 

Al gauw liet ze zich juf Zwanetta noemen in plaats van haar achternaam. In de onderbouw werd dit sneller getolereerd. Tegenwoordig is het de standaard. 

Het werd een sport om elk jaar met 1 april een leuke grap te bedenken. Een van de jaren had ik de ouders gevraagd om een zakje zand mee terug te geven naar school. Omdat de kinderen geregeld zand meenemen uit de zandbak en er veel zand verloren was gegaan. De grappenmaker werd dat jaar zelf in de maling genomen. Op 1 april lag de parkeerplaats achter de sporthal vol met een enorme bult zand 🙂 De ouders hebben het die middag nog keurig in de zandbad gekruid. 

Onverwachts was vooral de uitbraak van COVID-19 die de school in 2020 deed sluiten. Net als tijdens de Spaanse griep, toen de school 7 weken sloot in 1918. Hier lagen geen draaiboeken of protocollen voor klaar. Anders dan 1918 was er nu het internet wat thuisonderwijs en contact met de docenten online mogelijk maakte. Eerst werd er nog lacherig over gedaan en de kinderen deden corona tikkertje op het plein. Maar toen de eerste doden vielen in het land, werd daar mee gestopt. “We hadden nooit kunnen bedenken dat de school dicht zou gaan”, aldus Zwanetta. We leven nu in een tijdperk waarin we de norm willen behouden, of dat nou zo verstandig is weet ik niet. De kinderen en leerkrachten hebben in ieder geval hun best gedaan om het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. 

“Als juf heb ik ontzettend veel mooie jaren mogen beleven en heb een enorme band opgebouwd met de kinderen en ouders in Wijnjewoude. Ik hoop dat ik die band ga behouden en langs blijf komen in dit mooie dorp. Waarom wordt ik de knuffeljuf genoemd? Kinderen mogen altijd een knuffel mee brengen of ik geef ze er een als ze er om vragen”.

Samenwerkingsschool Skoalle de Sinnewizer 2021

De laatste schoolweek bij Votum Nostrum was een feestweek. Van 5 t/m 8 juli 2021 vond er een mooi programma plaats. Workshops tekenen, djembee, meester en juffendag, workshops dans en schilderen en het afscheid van groep 8 met spelletjes kwamen aan bod. Juf Zwanetta, juf Jetske Lysbeth, juf Fardau en meester Detmer namen afscheid. Juf Lucie, juf Baukje, meester Bert en juf Greethilda gaan mee naar Skoalle de Sinnewizer. Voor het afscheid en 112 jarig jubileum is een speciaal programmaboekje uitgebracht.  

De samenwerking tussen beide scholen in Wijnjewoude ging met golven de afgelopen jaren en was afhankelijk van de directie en het team. De laatste paar jaren werden sommige activiteiten samen gedaan zoals Sinterklaas intocht. De beide teams, MR-en, ouders en kinderen hebben tussen 2019 en 2021 in verschillende bijeenkomsten visie, missie en identiteit besproken en dit heeft geleid tot een fusierapport waarmee is ingestemd. 

Na de zomervakantie 2021 zijn O.B.S. Twaspan en C.B.S Votum Nostrum verder gegaan als samenwerkingsschool Skoalle de Sinnewizer. Ze hebben eerst plaatsgenomen in het gebouw van Votum Nostrum. Detmer Postma heeft afscheid genomen en Sylvia Bron, huidig directeur van het Twaspan is benoemd tot directeur van Skoalle de Swinnewizer. De naam van de school is bedacht door Nynke Lipjes uit Wijnjewoude.

Hiermee stopt het christelijke onderwijs in Wijnjewoude. 112 jaren lang heeft het geschiedenis gemaakt in Wijnjeterp en Wijnjewoude. Identiteit en specifiek aandacht voor het Christelijke geloof krijgt zeker nog aandacht binnen de samenwerkingsschool, maar het bijzonder onderwijs is hiermee beëindigd.  We gaan voor samen, één dorp, één school, waar we allen mogen zijn wie we willen zijn. Veel geluk op Skoalle de Sinnewizer.  

Margriet Sijtsema-Tolsma

Literatuurlijst 

  • Aantekeningen speech 50 jarig bestaan 1959
  • Drachtster Courant 17 juli 1959
  • Friesch Dagblad 16-05-1959
  • Aantekeningen zilveren jubileum R. Kieft
  • J. Pool. 1984: 1909-1984 School met de Bijbel, “Votum Nostrum” Wijnjewoude J. Pool
  • Interview Jan Quarré 2021 
  • Interview Zwanetta van der Wal 2021