Weer

apr 18 - do
Wijnjewoude, NL
4°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Jaarvergadering Great Foarút

19-04-2024

Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang Wijnjewoude vertegenwoordigt de belangen van ruim 600 van in totaal 850 huishoudens van Wijnjewoude die als lid zijn aangesloten.
Doelstelling

De vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude heeft tot doel het woon-, leef- en werkklimaat in het dorp te bevorderen.

Om dit te bereiken zal Plaatselijk Belang

 • Ideeën, plannen, klachten vanuit het dorp beoordelen, zo nodig voorzien van commentaar en onder de aandacht brengen van bij het onderwerp betrokken instanties binnen en buiten het dorp. Een voorbeeld uit het recente verleden is de realisatie van de jeugdontmoetingsplek ‘Te Plak’.
 • Voorstellen vanuit instanties beoordelen, zo nodig voorzien van commentaar en onder de aandacht brengen van de bevolking. Voorbeeld: dorpsbudget.
 • Het dorp, waar mogelijk en wenselijk, actief inschakelen bij het formuleren van plannen en beleidsvoornemens, het beoordelen van (gemeentelijke) beleidsvoorstellen en het realiseren van voornemens die door het dorp gedragen worden. Een voorbeeld hiervan is de dorpsbetrokkenheid bij de omlegging van de N381.

Vanuit de vereniging wordt een bestuur gevormd dat zich in beleid en praktijk inspant om het doel na te streven. Waar mogelijk worden op diverse deelgebieden bewoners en groepen uit het dorp ingeschakeld bij het formuleren en beoordelen van plannen.

Bestuur

Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft doorgaans negen leden die naast het algemene bestuurswerk elk hun eigen aandachtsgebieden hebben. Waar mogelijk worden jaarlijks door de ledenvergadering de vakante bestuursplaatsen weer ingevuld.

Karakteristieken van de werkwijze

Het bestuur van PB probeert de doelstelling te bereiken door

 • een pro-actieve opstelling
 • goede contacten met de bevolking
 • de verbinding te vormen tussen dorp en gemeente
 • goedkeuring van beleid door de ledenvergadering
Aanpak
 • Vergadert maandelijks (zie vergaderrooster)
 • Houdt in maart of april een ledenvergadering
 • Stelt waar gewenst werkgroepen samen om deelgebieden te behartigen
 • Onderhoudt goede relaties met verenigingen, instanties, bedrijven en andere PB’s.
 • Onderhoudt goede relaties met gemeentelijke afdelingen zoals Dorpenbeleid, Gemeentebedrijf etc. en overlegt jaarlijks met het college van Burgemeester en Wethouders
 • Maakt waar gewenst gebruik van ondersteuning van de gemeente of Timpaan
 • Verzorgt publiciteit
 • Verzorgt ledenwerving

Bij de maandelijkse vergaderingen wordt een redelijk zakelijk agendaprofiel gehanteerd. Hierbij is er naast lopende en nieuwe aandachtspunten, altijd ruimte voor terugkoppeling vanuit werk- en stuurgroepen. Op deze wijze probeert het bestuur goed op de hoogte te blijven van allerlei ontwikkelingen die het dorp aangaan.

Werk- en stuurgroepen

Om sommige aandachtsgebieden goed te behartigen laat het bestuur zich in werkgroepen ondersteunen door andere dorpsgenoten. Voorbeelden hiervan zijn: Dorpsbudget; Samenwerking onderwijs en Wijnjewoude Energie Neutraal. Zo is ook de Stuurgroep N381 opgericht als de vertegenwoordiging van het dorp in de planvorming rond omlegging van de N381 en herinrichting van het onderliggend wegennet.

Relatie met andere instanties in het dorp

Plaatselijk Belang heeft speciale voeling met instanties ten behoeve van het hele dorp. Zo is er het Dorpssteunpunt waar ook een PB lid in vertegenwoordigd is en het bestuur van MFC De Swingel. Jaarlijks is er overleg om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Contactgegevens

Secretariaat: Jan Sijtsema, Merkebuorren 39A, 9241GB Wijnjewoude; 0622627218; pbwijnjewoude@gmail.com