Weer

jun 21 - vr
Wijnjewoude, NL
15°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Familiedag ODV

22-06-2024

Verslagen ledenvergadering

Verslag van de Ledenvergadering Plaatselijk Belang 21 maart 2023 – CONCEPT

Opening en terugblik door voorzitter Tineke Dreijer
Voorzitter Tineke Dreijer kan deze avond 37 aanwezigen welkom heten, waaronder wethouder Durksz, onze dorpencoördinator Franciscus Koopman, Joke Brouwer (PvdA), Martin de Vries (CDA) en Jan van Dalen (OB).

Na een korte terug- en vooruitblik wordt de agenda vastgesteld en als extra agendapunt wordt toegevoegd onze Buurtsuper. Wethouder Durksz meldt, dat het College vandaag heeft besloten extra subsidie beschikbaar te stellen voor projecten in de dorpen. Hopelijk biedt dit perspectief voor de te plaatsen bloembakken in de Merkebuorren. Tot dusverre was het nog niet gelukt deze gefinancierd te krijgen.

Notulen, jaarverslag, jaarrekening en statutenwijziging
De notulen en het jaarverslag worden onveranderd vastgesteld en de kascommissie adviseert de penningmeester decharge te verlenen. De aanwezigen stemmen daar van harte mee in. Als nieuw lid van de kascommissie wordt Nynke Oostra benoemd.
De voorgestelde statutenwijziging wordt toegelicht. De aanwezigen kunnen zich daarin vinden. Een formeel besluit daarover kunnen we nog niet nemen, omdat dan 50% van het aantal leden aanwezig moet zijn. In een tweede vergadering hoeft geen 50% van het aantal leden aanwezig te zijn. Deze wordt gehouden op 4 april a.s. om 19.30 uur in De Swingel. Het enige agendapunt is dan de voorgestelde statutenwijziging. Van harte welkom!

Buurtsuper
Arie van Dijk en Wout v.d. Wal informeren ons over de Buurtsuper. Ze zijn op zoek naar een nieuwe ondernemer en men is in gesprek met een kandidaat. Op dit moment kunnen we als dorp een nieuwe ondernemer nog te weinig perspectief bieden voor de langere termijn. Er moet een tandje bij! Vinden de aanwezigen het belangrijk, dat we een dorpswinkel hebben en zo ja: hoe kunnen we meer omzet genereren?

Duidelijk is, dat de aanwezigen het belangrijk vinden de winkel voor het dorp te behouden. Voor het gemak: denk maar aan Post.nl, pinautomaat en stomerij én in het kader van de leefbaarheid. De volgende suggesties worden Arie en Wout meegegeven:
– Prijs-kwaliteit is van belang.
– Genoemd wordt boodschappen thuis te bezorgen. Dat is mogelijk. Via de mail of telefonisch en de boodschappen worden vlot thuisbezorgd op het gewenste tijdstip.
– De ondernemer moet zichtbaar zijn, een dorpsmens zijn. Persoonlijk contact maken. Belangrijk voor de gunfactor.
– Probeer de winkel en de naaste omgeving aantrekkelijk te maken. Denk ook aan het toerisme. Een koffiehoekje in de winkel? Een bruincafé? De winkel moet een verblijfplek worden! Er is ook ruimte beschikbaar voor b.v. een tabakswinkel of een andere speciaalzaak.

Wout en Arie zoeken mensen voor het klantenpanel. Geef je daarvoor op (info@buurtsuperwijnjewoude.nl).

Begin april gaan de ondernemers om tafel om te kijken, welke producten goed of minder goed verkopen. Ook wat missen de klanten op dit moment? Op basis van deze input wordt het assortiment eventueel aangepast. Aanwezigen geven aan, dat de winkel er aantrekkelijk uitziet en met name de reclames vergelijkbaar zijn met de prijzen van de grote supers! De oproep is en blijft: wees sociaal, koop lokaal!

Rondvraag
Aan de orde komt het slechte onderhoud van de hoek Te Nijenhuiswei/ Loksleane. Ook wordt er aandacht gevraagd voor het oude benzinestation aan de Opperhandmare. Helaas wil de eigenaar, ook naar herhaaldelijke verzoeken van de gemeente, plaatselijk belang en aanwonenden niet in actie komen. Zolang de veiligheid niet in het geding is kan de gemeente weinig doen!

Dorpsspiegel
Na de pauze geeft Wietske een toelichting op de uitkomsten van de Dorpsspiegel. We horen en zien, hoe degenen, die de Dorpsspiegel hebben ingevuld, denken over het wel en wee in Wijnjewoude.

Dorpsvisie
Onze huidige dorpsvisie dient geactualiseerd te worden. De vraag is: hoe pakken we dit op? Tijden veranderen en daarom is het goed te horen, hoe andere dorpen dit doen. Riejanne Bouma van Doarpswurk is daarom uitgenodigd om ons daarover iets te vertellen. De vraag is, hoe je zoveel mogelijk mensen betrokken krijgt bij het opstellen van een dorpsvisie.

Doarpswurk heeft in enkele dorpen gekozen voor een totaal andere opzet. Men is begonnen op de basisschool. Welke ideeën leven er bij de kinderen? Ook andere specifieke groepen (b.v. jongeren) worden bezocht. Daarna wordt er een bijeenkomst voor het hele dorp georganiseerd. Wat men gehoord heeft van de kinderen en de jongeren wordt daar gepresenteerd. Daarnaast kunnen de aanwezigen ideeën inbrengen. Ook wordt aan de aanwezigen gevraagd, of men het waard vindt de ideeën, die genoemd worden, verder uit te werken? Zo ja, wie willen zich daarvoor inzetten? Er ontstaan zo verschillende werkgroepen, of men sluit aan bij een bestaande werkgroep. Dus heel concreet aan het werk! Zo nu en dan komen de werkgroepen bij elkaar en presenteren hun uitwerking. De dorpsvisie wordt zo niet een statisch document, wat in een la ligt, maar wordt steeds weer geactualiseerd.

Van de aanwezigen komen verschillende reacties:
– Ene kant een mooi proces, waar het dorp bij wordt betrokken. Maar past het bij Wijnjewoude? Er is al zoveel.
– De werkwijze bij het opstellen van de vorige dorpsvisie is goed bevallen. Velen waren erbij betrokken! Waarom dan nu een andere werkwijze?
– Kijk eerst eens naar de huidige dorpsvisie. Veel is al afgerond. Wat nog niet afgerond is nog eens naar kijken. Vinden we het nog relevant en zo ja, pak dat dan eerst op. Daarna eventuele aanvullingen.
– We hebben al behoorlijk wat werkgroepen. Breng thema’s, die naar voren komen onder bij de huidige werkgroepen. Prima, dat daar nieuwe leden bij komen.
We kunnen gebruik maken van het aanbod van Doarpswurk, maar ook de werkwijze van de vorige keer hanteren, of dat we de verschillende werkwijzen gaan mixen. We gaan er nog eens rustig naar kijken. Suggesties blijven welkom!

Tineke Dreijer bedankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en wenst ons wel thuis!

Ledenvergadering Plaatselijk Belang d.d. 22 maart 2022

1. Opening en terugblik door voorzitter Tineke Dreijer
Er zijn 29 personen aanwezig, exclusief 8 bestuursleden van Plaatselijk Belang.
Bij binnenkomst krijgt iedereen een kopje koffie/ thee

Tineke heet iedereen welkom en in het bijzonder mevr. H. de Schiffart, beleidsadviseur en dhr. F Koopmans, dorpen coördinator, Gemeente Opsterland.

Tineke benoemt dat het door corona niet eerder mogelijk was een ALV te houden, en dat we blij zijn weer samen te kunnen komen met onze leden.
Doordat er de afgelopen 2 jaar geen ALV heeft plaats gevonden zit er inmiddels een andere samenstelling van bestuur dan in 2019.
Aftredend is Theo van Linde, die heeft de maximale tijd van 9 jaar in het bestuur gezeten en Jan Sijtsema neemt vanaf heden plaats in bestuur.

We hebben Lydia Huisman bereid gevonden om als notulist aan te schuiven bij Plaatselijk Belang. Helaas is zij vanavond niet aanwezig.

Helaas voor Plaatselijk Belang gaat Martin de Vries ook het bestuur verlaten. Martin is als CDA-raadslid benoemd in de gemeenteraad. Voor hem en ons dorp heel fijn, en we feliciteren hem daarom ook van harte met deze functie. Dat betekent echter wel dat we naast Jan weer opzoek moeten naar een nieuw bestuurslid.

Tineke neemt een paar hoogtepunten uit het jaarverslag door. Hieronder een kleine greep uit wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren in ons dorp:

– Na jarenlange voorbereiding heeft na de zomer in 2021 de opening van de fusieschool plaatsgevonden: Skoalle de Sinnewizer. Deze vorm van samenwerken laat zien dat de inwoners van Wijnjewoude gericht zijn op de toekomst;
– De opening van Buurtsuper Manjefiek was net zo’n heugelijk feit. Dankzij de volhardende inzet van een groep inwoners en daarmee een succesvol burgerinitiatief;
– De initiatieven van de werkgroep gezond Wijnjewoude hebben ertoe geleid dat Wijnjewoude is voorgedragen als Bloeizone dorp door de Gemeente Opsterland;
– Na enige vertraging door de pandemie is de renovatie en het zorggeschikt maken van het Wâldhûs zo goed als afgerond. Ook hier is veel inzet getoond door de betrokken werkgroep;
– De afgelopen jaren stonden veel werkgroepen voor een enorme uitdaging vanwege de beperking door de pandemie. Dit gold in het bijzonder voor de werkgroep Kom Erbij, een werkgroep met een bijzondere opdracht. Toch heeft Kom Erbij met doelgerichte acties contact weten te houden met veel inwoners om ze zo toch een hart onder de riem te kunnen steken

De tomeloze inzet van vele vrijwilligers, verenigingen, en burgerinitiatieven wordt door Plaatselijk Belang zeer gewaardeerd.

Plaatselijk Belang kreeg vorig jaar te maken met de Wet Bestuur en Toezicht; rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen, hierna te noemen WBTR.
In deze wet staan 5 maatregelen centraal om kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Tineke verwijst naar de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid als men hier meer van wil weten.
Voor PB betekent dit dat de statuten moeten worden aangepast. Het gaat met name om het volgende:
Wanneer bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen een tegenstrijdig belang hebben, mogen zij niet deelnemen aan besluitvorming. Een goed bestuur kan verder worden aangetoond door het schrijven van goede notulen. De notulen moeten weergeven welke besluiten er zijn genomen en hoe deze tot stand zijn gekomen.

Dit is een van de redenen dat Lydia als notulist is toegevoegd aan het bestuur.
Als er verder geen vragen en of bezwaren zijn vanuit de leden zal er na de ledenvergadering een aanpassing gedaan worden in de statuten bij de notaris. In de volgende ledenvergadering komt de statutenwijziging dan formeel aan de orde.

Er zijn geen vragen en bezwaren wat betreft WBTR

Als laatste noemt Tineke dat PB nu 611 leden heeft; in 2020 waren dit 522 leden. Dit is dankzij de enorme inzet van Jannes en Aukje Veenstra die onvermoeibaar langs alle adressen gaan waar nieuwe bewoners zijn komen wonen. Hiervoor willen wij als bestuur onze grote dank uitspreken.

2. Mededelingen
Er zijn verder geen mededelingen en er zijn geen tegenkandidaten voor het bestuur aangedragen.

Frans Pool heeft zich afgemeld
Arie van Dijk heeft zich afgemeld

Werkgroep speeltuinen:
Aline vertelt over het ontstaan van de werkgroep speeltuinen.
In samenwerking met Code Hans en de gemeente zijn er mooie plannen gemaakt. Actief in de werkgroep zijn: Rosan Koopstra, Regina Ridder, Diane Drent, Ina Fokkema, Ingrid Venema, Grietje Rooks.
Veel subsidies en fondsen zijn aangeschreven om de 4 speeltuinen te realiseren, op de Gentiaan, Noormanstraat, Te Nijenhuisweg en Bremerheide. Het bedrag wat geoffreerd is voor de 4 speeltuinen is nog niet volledig binnen. Er worden nog acties gehouden zoals de paasbrodenactie.

3. Vaststellen van notulen van de ledenvergadering van 26 maart 2019
De notulen van de vergadering van 2019 liggen ter inzage op de tafel en staan op de website. Er zijn verder geen vragen n.a.v. de notulen van 2019.

4. Jaarverslag van de secretaris
Dhr. H van der Ploeg merkt op dat er in het jaarverslag niet opgenomen is dat WEN
4 miljoen heeft ontvangen voor het dorp. En merkt daarbij op dat PB hierin weinig aandacht voor heeft (gehad), en dat valt hem toch wel tegen. Het gevoel bestaat dat Plaatselijk Belang sowieso weinig aandacht heeft voor de projecten van WEN. Tineke geeft aan dat we veel waardering hebben voor de tijd en energie die WEN in hun projecten steekt. Er is contact en ook zijn er leden van PB aanwezig bij verschillende bijeenkomsten die georganiseerd worden.

5. Jaarverslag van de penningmeester
Het verslag stond gepubliceerd in de Bân van maart ’22

De kascommissie bestaat sinds 2019 uit dhr. John van der Veen en mevr. Margriet Sijtsema- Tolsma.
Zowel de kas van 2020 en 2021 zijn gecontroleerd. John van der Veen brengt verslag uit. Hij refereert aan een opmerking van dhr. Wiebe Pool in 2019 dat er veel verschillende posten zijn, maar dat Harry het perfect voor elkaar heeft als penningmeester.
John spreekt daarvoor zijn waardering uit naar Harry. Er wordt dan ook aan de penningmeester decharge verleend.
Voor het komende jaar wil John van der Veen nog wel een jaar in de kascommissie. Tineke vraag wie van de leden hierbij aan wil sluiten. Henk van der Ploeg geeft te kennen dit wel te willen doen. De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit John van der Veen en Henk van der Ploeg.

6. Bestuursverkiezing
Aftredend is Theo van Linde

Tineke vraag Theo naar voren te komen. Theo is 9 jaar bestuurslid geweest, de laatste 3 jaar was Theo voorzitter. Tineke bedankt Theo voor alles wat hij voor Plaatselijk Belang en het dorp betekend heeft. Theo heeft zich onder andere ingezet voor het verbeteren van de fietspaden, de renovatie van het Waldhûs, de terugkeer van een supermarkt in ons dorp en was altijd actief in de werkgroep “Samen Wijnjewoude”.
Theo neemt nog even het woord en bedankt iedereen voor het vertrouwen. Hij geeft aan het altijd gezellig te hebben gevonden en het met veel plezier te hebben gedaan.

We hebben in Jan Sijtsema een nieuwe kandidaat gevonden voor ons bestuur. Jan stelt zicht voor. Hij is geboren in Wijnjewoude en heeft hier tot z’n 20ste gewoond. Sinds 2020 weer woonachtig in Wijnjewoude. Jan heeft in het onderwijs gewerkt en heeft in diverse besturen gezeten. We zijn blij dat Jan met zijn ervaring ons bestuur wil komen versterken. We heten Jan met applaus welkom als bestuurslid.

Tineke benoemt nogmaals dat Martin uit bestuur treedt en doet een oproep voor nog een nieuw bestuurslid.

Sinds 2019 zijn er nog een aantal nieuwe leden toegetreden tot het bestuur, vanwege corona konden zij niet voorgesteld worden aan de leden en zullen dit nu doen.

Silvana Broersma woont sinds 2013 in Wijnjewoude; ze is opgegroeid in Lippenhuizen. Ze heeft in verschillende besturen gezeten. Ze zet zich bij PB nu voornamelijk in voor de jeugd van Wijnjewoude en de werkgroep Positieve Gezondheid.

Ook Geert v.d. Sluis stelt zich voor; geboren in Wijnjewoude en hier opgegroeid. Na een poosje te zijn weggeweest naar Groningen en Oslo is hij nu weer terug in Wijnjewoude. Geert zet zich onder andere in voor de werkgroep Positieve Gezondheid en recreatie.

Als laatste stelt Tineke Dreijer zich voor. Zij woont een 40 jaar Wijnjewoude. Inmiddels is Tineke met pensioen, waardoor zij nu ook de rol als voorzitter op zich neemt. Naast het voorzitterschap is Tineke onder andere verantwoordelijk voor de werkgroep AED en Positieve Gezondheid.
Tineke geeft aan blij te zijn met dit bestuur; vooral ook omdat het mooie mix van alle leeftijden is.

7. Rondvraag
Froukje Pera
Aan de grasstrook langs de Loksleane wordt door de gemeente niks aangedaan. Ze geeft aan meerdere malen contact gezocht te hebben met de gemeente, maar geen respons. De vraag of PB hier wat in kan betekenen. Er zijn 2 afgevaardigden van de gemeente aanwezig, zij hebben dit genoteerd.

8. Pauze
Tijdens de pauze krijgen we een kopje koffie/thee

9. Presentatie gebiedsontwikkeling Koningsdiep
De presentatie wordt gehouden door mevr. Anja de Vries en dhr. Yep Zeinstra van de provincie Fryslân. Ook namens de gebiedscommissie is aanwezig mevr. Tineke Jagersma

10. Sluiting
Tineke bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en wenst een ieder wel thuis.

 

 

 

Ledenvergadering Plaatselijk Belang d.d. 26 maart 2019

1. Opening en terugblik door voorzitter Grietje Rooks
Aanwezig zijn ongeveer 47 personen, exclusief de 9 bestuursleden van Plaatselijk Belang.
Bij binnenkomst krijgt iedereen een kopje koffie/thee.

Grietje heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom aan een aantal raadsleden en de dorpsagent. Arnold Bosma van de gemeente Opsterland komt iets later.

Er zijn een paar huishoudelijke mededelingen.
Alle aanwezigen krijgen van Plaatselijk Belang twee kopjes koffie of thee met iets erbij. Na de pauze is er dan nog een drankje en een hapje. Alle andere consumpties zijn voor eigen rekening.
In de pauze gaan we de tafeltjes verschuiven zodat we na de pauze in groepjes een spel kunnen gaan spelen. Uitleg van het spel volgt bij agendapunt 8. Dit punt staat op de agenda als rondvraag. We wijzigen dit in 8a. ontspannende activiteit en 8b. rondvraag.

Bij binnenkomst werden er diverse foto’s gepresenteerd op het scherm via de beamer.
De leefbaarheid in ons dorp staat onder druk. De deuren van de Spar supermarkt zijn na de brand niet meer open gegaan en ook het bloemenhuis Wilma heeft de deuren gesloten. De werkgroep supermarkt is nog druk bezig met het onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een nieuwe supermarkt. Er is op dit moment een broedende kip die we niet willen storen.

Hieronder volgt een kleine greep uit wat er allemaal gebeurd in het dorp:
– De Swingel gaat weer wat beter draaien. Ruurd en Klaasje verzorgen samen met een aantal vrijwilligers de bardiensten en er is sinds kort een activiteiten commissie.
– Werkgroep Kom Erbij timmert goed aan de weg en organiseert diverse activiteiten.
– WEN heeft de voormalige RWZI locatie van wetterskip Fryslân aangekocht en er worden zonnepanelen op een dak bij zorgboerderij de twa Bûken gelegd. Binnen dit postcoderoosgebied hebben deelnemers recht op een verlaagd tarief (korting) voor de energiebelasting. Hiermee zetten we als dorp een goede stap richting Wijnjewoude energieneutraal in 2025.
– Er is een draagvlakonderzoek naar de samenwerking van de scholen en vanavond is er op beide scholen een voorlichtingsavond.
– De nieuwe dorpsfilm is getoond aan het dorp.
– Werkzaamheden bij klein Groningen zijn bijna afgerond.

Er zijn veel vrijwilligers in diverse groepen en werkgroepen actief in het dorp.
Grietje bedankt alle inwoners van WIjnjewoude voor hun bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp.

We volgen verder de agenda zoals die gepresenteerd wordt via de beamer.

2. Mededelingen en verslag van de werkgroep Verkeer en Veiligheid
Er zijn verder geen mededelingen en er zijn geen tegenkandidaten voor het bestuur aangedragen.
Grietje vraagt Taeke Tuinstra naar voren te komen.

Verkeer en Veiligheid:
Taeke Tuinstra verteld waar de werkgroep mee bezig is. Hij geeft een terugblik en we kijken natuurlijk vooruit. De werkgroep heeft samen met de gemeente en de politie plannen gemaakt voor de lange en de korte termijn. Uitgangspunten daarbij zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verminderen van de overlast.

Als eerste is er een enquête uitgezet waarop 110 mensen hebben gereageerd. Daarna is er een informatieavond in de Swingel geweest. Hier was veel belangstelling voor. De resultaten van Meten is Weten zijn inmiddels ook bekend. Over het algemeen valt de gemiddelde snelheid mee maar er zijn ook een aantal uitschieters.

Een aantal plannen voor de korte termijn zijn:
– actie auto’s op straat verminderen vaart
– snelheid en remweg meten met kinderen (VVN en basisscholen)
– 30/60 km stickers plakken
– samenwerking zoeken met Lippenhuizen v.w.b. het zware vracht- en landbouwverkeer
Een aantal plannen voor de middenlange en lange termijn:
– aanpassing infrastructuur b.v. poortconstructies, wegversmallingen/sluizen, berm aanplantingen
– handhaving politie
– samenwerking met Lippenhuizen
– deelnemers landbouwverkeer benaderen

Tot zover in een notendop.

Hepke Postma merkt op dat het landbouwverkeer soms van alle kanten wordt ingehaald.
Taeke geeft aan dat we begrip voor het landbouwverkeer moeten kweken.

Jan Bakker verteld dat er eerder als uitgangspunt is genomen dat het landbouwverkeer belangrijk is voor Wijnjewoude. Henk Heslinga wil nog graag even reageren. Het landbouwverkeer is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Dit valt ook op in de Merkebuorren. Hepke bevestigd dat dit inderdaad zo is maar dat we hier wel rekening mee dienen te houden.

Dhr. Cornelissen vraagt of er ook contact is gezocht met de grasdrogerij uit Oosterwolde. Hier kan je vragen of de verkeersstromen misschien ook anders kunnen.
Taeke geeft aan dat ze met diverse betrokken partijen in gesprek zullen gaan.
We gaan voor een veiliger en leefbare samenleving.

Omwille van de tijd grijpt Grietje even in en vraagt Arnold Bosma naar voren te komen.

Arnold geeft een korte uitleg van een aantal minuten over big data. Een aantal gegevens van mobiele telefoons en tomtoms worden verzameld. Hierbij kun je denken aan hoe hard en welke route er gereden wordt. Met behulp van de gegevens kun je kaarten maken en knelpunten inzichtelijk maken. Arnold laat een kaart zien met het overzichtsgebied van Wijnjewoude. Hij geeft uitleg over het systeem en zoomt in op een aantal punten. Dit geeft een mooi overzicht hoe hard en op welk tijdstip er hard gereden wordt.
Sybren de Boer verteld dat er naar het einde van het jaar nog een informatieavond zal zijn.
Het verzamelen van data gaat in de tussentijd gewoon door zodat de vinger op de zere plek gelegd kan worden.

Grietje bedankt Arnold Bosma voor zijn heldere uitleg.
Belangstellen kunnen straks bij hem op de laptop nog even verder kijken.

3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 27 maart 2018
De notulen van de vergadering van vorig jaar staan op de website en zijn gepubliceerd in de Bân.
Er zijn geen vragen of opmerkingen dus worden de notulen vastgesteld. De notulen worden ondertekend en de voorzitter bedankt Albert van der Velde voor het opstellen van de notulen.

4. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris staat afgedrukt in de Bân van maart en staat op de website.
Er zijn geen vragen en op- of aanmerkingen. Martin de Vries wordt bedankt voor het maken van het verslag.

5. Jaarverslag van de penningmeester
Het verslag stond afgedrukt in de Bân van maart. Ook over dit verslag zijn geen vragen.

6. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid
De kascommissie bestond dit jaar uit dhr. Wiebe Pool en mevr. Margriet Sijtsema-Tolsma.
Wiebe Pool brengt verslag van de kascontrole uit. Hij merkt op dat er erg veel verschillende posten zijn. Hier kan het een keer fout gaan. Pas hiermee op is de tip van Wiebe.

Alles ziet er verder goed uit en er zijn geen op- of aanmerkingen.
Complimenten voor de penningmeester, het ziet er keurig uit.

De voorzitter bedankt de commissie en vraagt wie volgend jaar de kascontrole samen met Margriet Sijtsema-Tolsma wil doen. John van der Veen wil dit wel doen. De kascommissie voor volgend jaar bestaat dus uit mevr. Margriet Sijtsema-Tolsma en dhr. John van der Veen.

7. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Frits van der Meulen, Jeannette van der Molen en onze voorzitter Grietje Rooks.

Jeannette komt als eerste naar voren. Zij is drie jaar bestuurslid geweest. Door haar drukke baan en drukke privé leven moet ze stoppen als bestuurslid van Plaatselijk Belang. Wij vinden dit erg jammer. Grietje bedankt Jeannette voor alles wat ze heeft gedaan. Ze krijgt een presentje en een bos bloemen.
We zijn dus nog op zoek naar een nieuwe bestuurskandidaat. Een oproep hiervoor stond in de Bân.
Als niemand zich meldt gaan we zelf op zoek. Laat het dus vooral weten.

Frits van de Meulen komt naar voren.
Frits heeft 6 jaar in het bestuur gezeten en mag nu dus stoppen. Hij heeft zijn termijn vol gemaakt. Hij is o.a. druk bezig geweest met de AED. In sneltrein vaart zijn er meerdere apparaten geplaatst in het dorp. Hij onderhoudt de contacten met de jongeren en heeft veel tijd gestoken in de organisatie van Midjier. Midjier sloot af met een prachtig resultaat voor de voedselbank. Grietje wenst hem veel plezier en succes bij alles wat hij gaat doen. Hij krijgt een replica van het dorpsbeeld ‘op handen gedragen’ van Joop van Bergen en een bos bloemen.

We nemen afscheid van Frits maar er is ook een kandidaat om de plaats over te nemen in het bestuur. Dit is Aline Stroetinga-van der Veen. Aline stelt zicht even kort voor. Zij is opgegroeid in Wijnjewoude en na een poosje te zijn weggeweest naar Waskemeer nu weer terug in Wijnjewoude.
We heten haar met applaus welkom als bestuurslid.

Onze vice voorzitter Theo van Linde neemt het woord nu over van Grietje. Theo heeft een mooie toespraak voorbereidt. Grietje is 9 jaar bestuurslid geweest. Alle bestuursleden hebben een stukje tekst bij hem aangeleverd. We hebben allemaal veel respect voor alles wat Grietje voor ons dorp heeft gedaan en betekend. Zij krijgt ook een replica van het dorpsbeeld en een bos bloemen.

Grietje neemt de microfoon weer over om de vergadering verder af te maken.
De 9 jaren zijn voorbij gevlogen. Er is heel veel gerealiseerd. Te veel om op te noemen.

Wietske Engwerda is de volgende voorgedragen kandidaat om plaats te nemen in het bestuur. Zij komt naar voren en stelt zich ook voor. Wietske komt uit Warten en woont nu aan de Moskouwei.
Ze wilden gaan wonen in een dorp wat ondernemend is. Wijnjewoude sprak ze erg aan. Na een gesprek met Auckjen over Plaatselijk belang wil Wietske graag plaats nemen in het bestuur.

Grietje vraagt of het akkoord is dat Wietske toetreed tot het bestuur?
We heten ook haar welkom met applaus.

8a. Ontspannende activiteit
We gaan na de pauze in groepen het spel 30 seconds spelen. De groepen worden ingedeeld en er volgt een korte uitleg van het spel.

8b. Rondvraag
Hepke Postma: wil graag nog even stilstaan bij de aansprakelijkheid van het oud en nieuw feest. Er is toen door handhavers van een aantal jongeren een kopie van de id kaart gemaakt. Franke, de zoon van Hepke was één van die jongeren. Hepke uit zijn zorgen hierover en vraagt hoe het zit met de aansprakelijkheid.
Grietje verteld dat we hierover in gesprek zijn met de gemeente. Veiligheid gaat voor alles en we willen graag de gezelligheid in het dorp houden. Misschien kan dit nog steeds wel op het evenemententerrein of anders wellicht op een andere plek.
Sybren legt uit dat een vergunning voor een vreugde vuur krijgen lastig is. Een paasvuur is misschien wel mogelijk. De gebeurtenissen in Zandvoort dragen hier ook niet positief aan bij.

Margriet Sijtsema-Tolsma komt nu de vergadering binnen. Excuus dat ze later is maar ze was eerst naar de voorlichtingsavond over samenwerking scholen.
Frank Roijinga was vanavond ook bij de voorlichtingsavond op één van de scholen. Hij vraagt waarom er ook mede op initiatief van Plaatselijk Belang, een draagvlakonderzoek naar de samenwerking van de scholen gedaan moet worden? Waarom nu dit initiatief? Het zijn immers twee gezonde scholen?
Grietje geeft het woord aan jan Bakker.
Jan verteld dat er 40 jaar geleden een mogelijkheid is geweest om sportvelden, MFC en scholen te combineren. Dit is toen niet gelukt. In 2022 moet er veel gebeuren aan de schoolgebouwen.
Dan is er misschien een nieuwe kans die we met beide handen moeten grijpen. We willen graag meedenken. Het gaat niet alleen om een samenwerking of fusie van de scholen. Je moet het echt zien in een breder verband.

Frank is niet voor een fusie van beide scholen maar wel voorstander van een brede school.

Marloes Kortenoever merkt op dat de scholen nu misschien nog wel groot genoeg zijn maar dat het in de toekomst steeds lastiger zal worden. Het is dus goed om nu alvast de mogelijkheden te onderzoeken.

Janny Janssen is al langer betrokken bij dit onderwerp. Het is ondermeer ingegeven door de dorpsspiegels van 2013. Wijnjewoude was een dorp van tegenstellingen. Het is mooi om dingen samen te doen. Sporten, spel maar ook school.

Grietje verteld dat het uitgangspunt is dat we ook in de toekomst kwalitatief hoog en goed onderwijs in Wijnjwoude willen kunnen blijven bieden. Dat is het streven. We starten nu het proces om te verkennen hoe het in de toekomst komt met de scholen. Wietske is hier vanuit Plaatselijk Belang bij betrokken.

Henk van der Ploeg:
Zijn er nog bouwterreinen?
Jan Bakker geeft antwoord:
Nog één.

Henk heeft in de krant gelezen over centrum dorpen. We moeten ervoor zorgen dat we ook woningbouw krijgen.
Grietje geeft antwoord:
We hebben morgen overleg met B&W en dit heeft onze aandacht.

Dhr. Cornelissen:
Vraagt naar de status van het onderzoek naar en supermarkt. Met b.v. een Aldi supermarkt in het dorp trek je heel veel mensen.
Grietje geeft antwoord:
Een Aldi in ons dorp lukt sowieso niet. Op dit moment is er een broedende kip. Hier laten we het eerst even bij.

9. Pauze
We krijgen nog een kopje koffie en starten daarna met het spel 30 seconds.

De tafeltjes worden verschoven zodat er groepjes gevormd kunnen worden.

10. 30 Seconds
Frits en Harry zijn onze spelleiders.
We spelen in teams een aantal ronden tegen elkaar.
Nadat alle formulieren zijn ingenomen en nagekeken worden de prijzen uitgereikt.

12. Sluiting
Grietje bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid.
Het was een geslaagde en gezellige avond.

Voorzitter, Notulist,
G. Rooks A. van der Velde

Verslag ledenvergadering Plaatselijk Belang 27 maart 2018

1. Opening en terugblik door voorzitter Grietje Rooks
Aanwezig zijn ongeveer 40 personen, exclusief de 8 bestuursleden van Plaatselijk Belang.
Bij binnenkomst krijgt iedereen een kopje koffie/thee.
Grietje heet iedereen van harte welkom. Er zijn een paar huishoudelijke mededelingen.
Alle aanwezigen krijgen van Plaatselijk Belang twee kopjes koffie of thee met iets erbij. Na de pauze is er dan nog een drankje en een hapje. Alle andere consumpties zijn voor eigen rekening.
In de pauze gaan we de tafeltjes verschuiven zodat we na de pauze in groepjes de PB Quiz Wijnjewoude kunnen gaan spelen.
Bij binnenkomst werden er diverse foto’s gepresenteerd op het scherm via de beamer. Er gebeurd veel in het dorp. In het jaarverslag kunnen we teruglezen wat er afgelopen jaar georganiseerd werd.
Er zijn veel vrijwilligers actief en daar kunnen we niet zonder.
De werkzaamheden bij de melkfabriek van Klein Groningen gaan beginnen. Het is dus eindelijk zover. Dit wilden we al een hele poos.
En er is overleg met de gemeente over het tankstation aan de oude N381. Wij vinden dat dit niet zo mag vervallen als de melkfabriek. We weten nu nog niet wat hiermee zal gebeuren.
We hebben ook nog wel een aantal wensen op het gebied van de huisvesting en verkeer en de verkeersveiligheid. Aldert zal straks iets vertellen over de werkgroep huisvesting en Martin zal dit doen voor de werkgroep verkeer en veiligheid.
We volgen verder de agenda die gepresenteerd wordt via de beamer.

2. Mededelingen en korte toelichtingen op huisvesting en verkeer en veiligheid
Er zijn verder geen mededelingen.
Grietje vraagt Aldert naar voren te komen.

Huisvesting:
Aldert Voolstra verteld waar de werkgroep mee bezig is. De werkgroep is een aantal jaren geleden in het leven geroepen om te kijken naar de ouderenhuisvesting. Er is een plek voor ouderen, het Wâldhûs, maar het moet beter. Harm de Groot is kort geleden als onafhankelijk adviseur toegetreden tot de werkgroep. De resultaten van de gehouden enquête geven aan dat de meeste ouderen in het dorp willen blijven wonen. Aan de hand van de enquête gaat de werkgroep nu verder en proberen iets van de grond te krijgen. Er is een bezoek gebracht aan een voormalige boerderij in Exloo. Deze boerderij is nu in gebruik voor verzorgt wonen. In het land zijn veel soortgelijke initiatieven. Het is zeker niet makkelijk en het is niet zomaar klaar maar als je niets doet komt het ook niet goed.
Henk Heslinga vraagt wie de enquête ingevuld hebben. Zijn dit met name de ouderen?
Aldert geeft aan dat de enquête met de Bân verspreid is. Iedereen heeft hem dus ontvangen.
Er zijn behoorlijk wat reacties geweest maar het kan altijd beter.
Grietje bedankt Aldert voor de uitleg. Als er later nog vragen zijn kan dat ook via het maandelijkse spreekuur van Plaatselijk Belang. De enquête dorpsspiegels is kort geleden ook geweest. Daarin stonden ook vragen over dit onderwerp. Binnenkort komen hier de uitslagen van.
Verkeer en Veiligheid:
Martin de Vries is vanuit Plaatselijk Belang afgevaardigde in de werkgroep. Er zijn al een paar stukjes van de werkgroep in de Bân gepubliceerd maar hij zal nu in het kort uitleggen waar de werkgroep mee bezig is. De werkgroep werkt samen met de gemeente en de dorpsagent aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verminderen van de overlast. Het project N381 en de herinrichting van de Merkebuorren zijn zo goed als klaar. Er zal nu gekeken worden of alles zo is zoals het ook bedoeld is en wat de beleving van de aan- en omwonenden is. Er zal een enquête gehouden worden bij de aanliggende bewoners en het resultaat van het shared space principe wordt bekeken. In het najaar zal een informatieavond georganiseerd worden over shared space en wat we zelf kunnen doen aan snelheid vermindering. De werkgroep wil dan ook snel met de gemeente om
tafel om de uitkomsten van de enquête te bespreken.
Martin sluit af met het volgende: spreek ons aan als er dingen leven en alle terugkoppelingen en
informatie van de werkgroep wordt gepubliceerd in de Bân. Zijn er vragen?
Henk van der Ploeg merkt op dat de enquête bij de ledenvergadering van zijn buurtvereniging
gezamenlijk is ingevuld en vraagt of het niet een beter beeld geeft wanneer deze individueel wordt
ingevuld. Martin vertelt dat het ook de bedoeling was dat deze enquête individueel wordt ingevuld.
Na de vergadering kan er nog worden gesproken over andere individuele meningen.
Grietje bedankt Martin voor het heldere verhaal. Wordt vervolgd.

3. Taakontheffing leden Stuurgroep N381
Anne Muller heeft een verslag gemaakt over het ontstaan van de stuurgroep en wat er allemaal
gedaan is. Dit verslag is gepubliceerd in de Bân. De leden zijn in de laatste stuurgroepvergadering
bedankt door een afvaardiging van bestuursleden van Plaatselijk Belangd. Door Plaatselijk Belang is
de stuurgroep in het leven geroepen en tijdens deze ledenvergadering zal de stuurgroep worden
opgeheven.
Anne Muller, Joop van Bergen, Wiebe Pool, Klaske Miedema, Wiebe Veenstra, Henk Heslinga
Jan Bakker, Joop Miedema, Durk van der Veen, Frits van der Meulen en Hilly Renkema hebben in
de stuurgroep gezeten en krijgen een bloemetje en worden bedankt voor hun inzet. Hilly Renkema is
erg ziek en is daarom niet aanwezig. Grietje zal haar later even het bloemetje brengen.
Joop van Bergen komt zo nu en dan bij Hilly en brengt de groeten over van haar. De periode in de
stuurgroep is voor haar een goede en belangrijke periode geweest.
Jan Bakker heeft de hele ontwikkeling van het project als bestuurslid van Plaatselijk Belang en lid
van de gebiedscommissie meegemaakt. Het project is met elkaar ontworpen. Er is ongeveer € 10
miljoen geïnvesteerd. Hij spreekt zijn waardering uit voor de stuurgroep. Er waren soms zaken waar
de gemeente niet achter stond maar ze hebben het opgelost. Hij wil Durk van der Veen nog even
apart noemen. Durk was altijd beschikbaar en heeft heel veel werk verricht. Als iemand ergens een
keer een handeling mag doen dan is dat Durk.
We sluiten af met applaus en gaan verder met de agenda.

4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 28 maart 2017
De notulen van de vergadering van vorig jaar staan op de website en zijn gepubliceerd in de Bân.
Er zijn geen vragen of opmerkingen dus worden de notulen vastgesteld. De notulen worden
ondertekend en de voorzitter bedankt Albert van der Velde voor het opstellen van de notulen.

5. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris staat afgedrukt in de Bân van maart en staat op de website.
Er zijn geen vragen en op- of aanmerkingen. Janny Janssen wordt bedankt voor het maken van het
verslag.

6. Jaarverslag van de penningmeester
Het verslag stond afgedrukt in de Bân van maart. Ook over dit verslag zijn geen vragen.

7. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid
De kascommissie bestond dit jaar uit de heren S. Hospes en W. Pool.
De heren Sietze Hospes en Wiebe Pool hebben de kascontrole uitgevoerd. Zij zijn op een avond op
bezoek geweest bij de penningmeester Harry Blaauwbroek. Sietze Hospes brengt verslag uit. Er zijn
geen opmerkingen. Complimenten voor de penningmeester, het zag er keurig uit.
De voorzitter bedankt beide heren en vraagt wie volgend jaar de kascontrole samen met W. Pool wil
doen. Margriet Sijtsema-Tolsma wil dit wel doen. De kascommissie voor volgend jaar bestaat dus uit
de heer Wiebe Pool en mevrouw Margriet Sijtsema-Tolsma.

8. Bestuursverkiezing
Aftredend is onze secretaris Janny Janssen. Janny is 6 jaar lid van het bestuur van Plaatselijk
Belang geweest.
Het bestuur heeft Sybren de Boer van Weinterp 65 bereid gevonden de vrijkomende plaats in te
vullen. Sybren woont nu ongeveer 15 jaar aan de Weinterp. Hij stelt zich kort voor.
Omdat de aanwezige leden instemmen met de kandidaat en er geen tegenkandidaten zijn
verwelkomen we Sybren met applaus in het bestuur.
Grietje bedankt Janny voor haar inzet de afgelopen 6 jaar. Ze had de PR pet op en verzorgde op
een zeer zorgvuldige manier het secretariaat. De stukken waren altijd op tijd en secuur bekeken.
Wij gaan je missen. We hebben altijd goed samengewerkt. Janny ontvangt een bosje bloemen en
het gebruikelijke afscheidscadeau van Plaatselijk Belang. Dit is een kleine replica van het
dorpsbeeld van Joop van Bergen.

Janny verteld dat de woorden van Grietje helemaal kloppen. Er is altijd goed samengewerkt.
Wat hebben 6 jaar Plaatselijk Belang voor mij betekend? Het is een ontzettende verrijking geweest
en ik heb veel inzicht in het dorp gekregen. Als secretaris ben je de spin in het web. In het DB
hadden we korte lijnen. Grietje als voorzitter blijft rustig en Theo is de aanpakker die veel weet en
het regelt. Het was een genoegen om dit met jullie te doen. Er zijn zoveel verschillende kwaliteiten in
het bestuur. Dank aan alle huidige en voorgaande bestuursleden en bedankt voor het beeld ‘op
handen gedragen’ van Joop van Bergen.
Janny wenst Martin veel succes met het secretariaat en Sybren veel succes als bestuurslid.

9. Rondvraag
Taeke Tuinstra wil graag nog wat zeggen over de invulling van de Weinterp. Hij heeft hier vorig jaar
zijn zorgen over geuit. Hij zit nu in de werkgroep verkeer en veiligheid. De werkgroep is vol
enthousiasme gestart en constructief bezig. Er is contact met deskundigen en het ambtelijk
apparaat.
Er zullen keuzes gemaakt moeten worden om het geheel naar een hoger plan te tillen. We moeten
het samen weer oppakken. Er zijn misschien dingen die niet uitkomen en onverwachte aspecten.
Bij een project hoort ook een goede evaluatie. Zijn er lijntjes naar de politiek en projectbureau N381?
Wellicht is niet alles zichtbaar daar.
Hij vraagt hoe Plaatselijk Belang hierin staat.
Grietje geeft antwoord:
Als ik kijk naar wat er wordt aangegeven dan is een positieve insteek erg belangrijk. Dit onderwerp is
vorig jaar besproken in het overleg van Plaatselijk Belang met B&W. Het eerste lijntje is dat B&W
heeft aangegeven dat we de verkeerskundig ambtenaar in mogen schakelen ter ondersteuning.
Het tweede lijntje is de werkgroep die nu van start is gegaan. Martin de Vries heeft vanuit Plaatselijk
belang zitting in de werkgroep en koppelt terug in de vergaderingen van Plaatselijk Belang.
Als er meer nodig is dan proberen we dat erbij te betrekken. Er zijn goede contacten met het
gemeentehuis en het projectbureau. In mei staat er weer een overleg gepland met B&W waar dit
punt ook weer besproken zal worden.

Henk van der Ploeg:
Bakkeveen is een centrumdorp. Wat betekend dit?
Grietje geeft aan dat dit te maken heeft met privileges en vitaliteit e.d.
Meer informatie hierover is te vinden in de Omgevingsvisie 2015-2030 en de woonvisie 2017-2021
van de gemeente Opsterland (https://www.opsterland.nl/).

Joop van Bergen:
Als je zo een jaar bekijkt gebeurd er heel wat. Hij geeft de complimenten aan het bestuur voor alle
taken die ze uitvoeren en werkzaamheden die ze doen. Applaus voor de gehele club.
Grietje bedankt Joop. Het is goed te weten dat het gewaardeerd wordt wat we doen.

10. Pauze
Grietje bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid.
We krijgen nog een kopje koffie en starten daarna met de PB Quiz.
De tafeltjes worden verschoven zodat er groepjes voor de Quiz gevormd kunnen worden.

11. PB Quiz Wynjewâld
Henk Janssen is onze Quizmaster.
Hij heeft een aantal vragen over Wijnjewoude bedacht.
Als alle vragen gesteld zijn worden de formulieren ingenomen en nagekeken.
Daarna worden de prijzen uitgereikt.

12. Sluiting
Grietje bedankt Henk voor de leuke Quiz die hij bedacht heeft.
Het was een geslaagde en gezellige avond.

Voorzitter                       Notulist,
G. Rooks                         A. van der Velde

Verslag ledenvergadering Plaatselijk Belang 28 maart 2017

 

1. Opening en welkom
Aanwezig zijn ongeveer 40 personen, exclusief de 8 bestuursleden van Plaatselijk Belang. Er is ook een aantal raadsleden aanwezig.
Omdat Grietje vanwege ziekte vanavond niet aanwezig is zal Theo de vergadering voorzitten. Hij stelt een kleine agendawijziging voor.
De volgende personen zullen een korte toelichting geven waar ze mee bezig zijn in de werkgroep waar ze lid van zijn.

 • 24 uurs Aktie: Frits van der Meulen
 • Eenzaamheid en saamhorigheid: Auckjen Weidem
 • Ouderenhuisvesting: Aldert Voolstra

24 uurs Aktie:
De 24 uurs Aktie (Midjier Wynjewâld) is van 30 juni 18.00 uur tot zaterdag 1 juli 18.00 uur. Het doel van deze activiteit is het vergroten van de onderlinge binding in het dorp. De gehele opbrengst is voor de Voedselbank in Opsterland. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers en spullen voor de veiling. Dit moeten wel bruikbare/goede spullen zijn die voor het goede doel geveild gaan worden. Daarnaast vinden er diverse activiteiten plaats op en rondom het evenemententerrein. Via de Bân worden we op de hoogte gehouden.
Eenzaamheid en saamhorigheid:
Doel is: hoe kunnen we inwoners van Wijnjewoude mobiliseren naar elkaar om te zien.
Waarom: vanuit de dorpsspiegel is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen.
1. Verschillende inwoners voelen zich vaak eenzaam.
2. De saamhorigheid versterken in Wijnjewoude.
Daarna legt Auckjen kort uit wat de werkgroep afgelopen jaar gedaan heeft en wat de plannen voor het komende jaar zijn. De werkgroep wordt hierbij ondersteund door Timpaan.
Ouderenhuisvesting:
Aldert Voolstra is lid van de werkgroep ouderenhuisvesting. Wijnjewoude is het enige Opsterlandse dorp dat een dergelijke werkgroep heeft. Het uitgangspunt is: ouderen woonruimte bieden in het eigen dorp (evt. Wâldhûs). De uitkomst van de dorpsspiegel liet dit ook zien. Het Wâldhûs is inmiddels 25 jaar oud en dus gedateerd en er is geen complexe zorg mogelijk. Gemeente Opsterland heeft kort geleden in samenspraak met de dorpen een nieuwe Woonvisie opgesteld. Theo en Aldert zijn namens Wijnjewoude bij de visie-ontwikkeling betrokken geweest. Samen met Elkien en gemeente Opsterland zal er binnenkort een woononderzoek in Wijnjewoude gedaan worden. De offerte van Partoer voor het onderzoek ligt bij de gemeente. Binnenkort gaan alle partijen met elkaar om tafel.
Theo Bedankt Frits, Auckjen en Aldert voor hun bijdrage.

2. Mededelingen
Er zijn vanuit het bestuur en de zaal geen mededelingen.

3. Klein Groningen herinrichtingsplannen
Theo nodigt Herman Pieter Klaster van de gemeente uit voor een presentatie van de plannen.
Herman Pieter start met een toelichting over de voormalige zuivelfabriek op Klein Groningen. In de Sa! van vandaag staat ook een artikel over de voorgenomen inrichtingsplannen.
Stand van zaken tot nu toe:
1. De bedrijfspanden in de voormalige zuivelfabriek zijn aangekocht en de contracten zijn getekend.
2. De woningen aan de vaart blijven behouden. De bewoners zijn en worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.
3. Er is de behoefte aan een leefbare centrale plaats in de buurt met voorzieningen voor de buurt en de vaarrecreant.
4. Deze combinatie kan heel goed samen aan op de locatie van de voormalige zuivelfabriek.
5. Er dient hiervoor ruimte heringericht te worden en de koers is ingezet om de voormalige zuivelfabriek te slopen.
6. Er wordt een passende aansluiting gezocht tussen de herinrichting en de vaart.
7. Eerste gesprekken met bewoners hebben plaatsgevonden.
8. Buurt wordt betrokken bij de uitwerking van de ontwerpen.
Uitgangspunten:
* Herinrichting voormalige zuivelfabrieksterrein.
* Revitalisatie van openbare ruimte.
* Realiseren van een boordvoorziening.
* Centrale plaats voor het dorp met voorzieningen voor de recreant.
* Sociaal, verkeersveilig en leefbaar.
Voorgenomen planning:
* Voor de bouwvak: Onderzoeken, ontwerpen en procedures.
* Na de bouwvak: Uitvoering en afronding. Uiterlijk voor vaarseizoen 2018 gereed.
Herman Pieter sluit zijn presentatie af. Zijn er nog vragen?

Frans Pool vraagt of er ook gekeken is naar het realiseren van een aantal bouwkavels op het vrijgekomen terrein. Hiermee genereer je inkomsten en kun je de kosten een beetje drukken.
Herman Pieter geeft aan dat het terrein best groot is maar de ruimte ook wel nodig is voor de te realiseren plannen.

Joop van Bergen vraagt waar de toegang naar het terrein komt.
Herman Pieter vertelt dat er een revitalisatie van de openbare ruimte plaats zal vinden. Toegang tot het terrein blijft op dezelfde plaats als waar die nu is.
Janny Copeland vraagt naar de mogelijkheid van het draaien in de bocht en of er ook overnacht kan worden.
Er is samen met de Provincie gekeken naar de beschikbare ruimte is deze is voldoende aanwezig. Als er wel een verruiming plaats zal vinden moet dit op vrijwillige basis.
Op de locatie mag je 24 uur blijven liggen en er kan overnacht worden.
Theo bedankt Herman Pieter voor zijn presentatie en hij ontvangt hiervoor een suikerbrood van Bakkerij Van der Molen.

4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 22 maart 2016
De notulen van de vergadering van vorig jaar staan op de website en zijn gepubliceerd in de Bân.
Er zijn geen vragen of opmerkingen dus worden de notulen vastgesteld. De notulen worden ondertekend en de voorzitter bedankt Albert van der Velde voor het opstellen van de notulen.

5. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris staat afgedrukt in de Bân van maart 2016.
Er zijn geen vragen en op- of aanmerkingen. Janny Janssen wordt bedankt voor het maken van het verslag.

6. Jaarverslag van de penningmeester
Het verslag stond afgedrukt in de Bân van maart en wordt op de vergadering geprojecteerd via de beamer. Ook over dit verslag zijn geen vragen.

7. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid
De kascommissie bestond dit jaar uit de heren W. Veenstra en S. Hospes. Omdat de heer Hospes vanavond niet aanwezig is neemt Wiebe Veenstra het woord.
De kas is gecontroleerd en goedgekeurd. Waar de administratie een aantal jaren geleden nog met de pen in een kasboekje werd bijgehouden gebeurt dit nu allemaal digitaal. Er is één klein foutje ontdekt welke daarna hersteld is. Verder ziet alles er prima uit.
De voorzitter bedankt beide heren en vraagt wie volgend jaar de kascontrole samen met S. Hospes wil doen. De heer Wiebe Pool wil dit wel doen. De kascommissie voor volgend jaar bestaat dus uit: S. Hospes en W. Pool.

8. Bestuursverkiezing
Aftredend is onze penningmeester Janny Copeland. Janny is 9 jaar lid van het bestuur van Plaatselijk Belang geweest. Een van haar projecten was het realiseren van Te Plak en het mede organiseren van het carbid schieten. Theo bedankt Janny voor haar inzet. Janny ontvangt een miniatuur van het dorpsbeeld en een mooi bos bloemen.
Janny heeft een mooie tijd in het bestuur gehad. Negen jaar was best lang maar de tijd is voorbij gevlogen. Ze heeft het werk met veel plezier en liefde gedaan en wenst het bestuur veel succes.
Het bestuur heeft Martin de Vries bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Martin woont nu ongeveer 2 jaar in Wijnjewoude aan de Weinterp nr. 5. Hij stelt zich kort voor. Omdat de aanwezige leden instemmen met de kandidaat en er geen tegenkandidaten zijn verwelkomen we Martin met applaus in het bestuur.

9. Stemming opstalrecht muziekkoepel
De nieuwe muziekkoepel staat op grond van de gemeente Opsterland. Over het vestigen van opstalrecht voor de muziekkoepel moet de ALV besluiten, zo blijkt uit een brief van notaris Kooi.
De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn?
Dhr. H. Heslinga vraagt of er nog dingen zijn die het bestuur de leden aangaande dit punt voor moet leggen.
Theo vertelt dat dit niet het geval is. De gemeente Opsterland betaalt de rekening van de notaris voor het opstellen van de akte. Het moet nu wel goed worden vastgelegd.
De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel.

10. Rondvraag
Henk van der Ploeg heeft twee puntjes:
* Wanneer worden de fietspaden opgeknapt?
Theo vraagt of Jan van Dalen uit Bakkeveen een toelichting wil geven. Jan van Dalen legt uit dat Wijnjewoude en Bakkeveen samen optrekken in dit project. Hier en daar zit er wat beweging in en we houden de vinger aan de pols. Als voorbeeld wordt Haulerwijk genoemd.
* Het pad bij het evenemententerrein is na het laatst gehouden dorpsfeest een grote modderpoel.
Zoals het er nu bij ligt kan het niet. Mogelijke oplossing kan zijn graskeien en opnieuw inzaaien.
Theo geeft aan dat hier aan gewerkt wordt. De dorpsfeestcommissie zou op de plek van de autoscooters graskeien neerleggen maar er is alleen maar een pad neergelegd.
Frans Pool heeft een vraag over de plannen voor de ventweg langs de Opperhaudmare. De plannen liggen ter inzage maar Frans heeft, op grond van de ervaringen bij Weinterp West, het idee dat er alleen nog maar ‘Ja’ gezegd kan worden. Hij vraagt of iemand van Plaatselijk Belang of de stuurgroep even mee wil kijken. Taeke Tuinstra deelt de mening van Frans.
Henk Heslinga vertelt dat er nog een aantal open eindjes zijn. Deze laatste eindjes wil de stuurgroep binnenkort overdragen naar Plaatselijk Belang. Frans zal een afspraak inplannen met PB, Stuurgroep en het projectbureau N381 om dit onderwerp te bespreken.
Arifin de Haan (Opperhaudmare 34): Voor zijn huis is een boom verwijderd en het is hier nu een modderpoel. Wanneer wordt hier iets aan gedaan? Theo vraagt of hij in de pauze even zijn gegevens wil geven zodat dit punt meegenomen kan worden naar het ambtelijk overleg met de gemeente Opsterland.
Mevr. A. Karssen-Hooijsma: De oude lanen hadden vroeger een naam. Misschien is het leuk om naambordjes bij de lanen te plaatsen met de naam erop.
Ruurd van der Woude merkt op dat de oude wijken bij de Tjalling Harkeswei ook namen hebben. Misschien kunnen hier dan ook naambordjes geplaatst worden.
Theo zal hier naar kijken en bespreken met de gemeente.
Ook zou mevr. Karssen het leuk vinden dat oude dingen van Wijnjewoude niet worden weggegooid maar deze ergens tentoon te stellen. Misschien kan dit in een vitrine in de Swingel? Misschien een oproep in de Bân plaatsen of meer mensen spullen beschikbaar willen stellen. Deze mooie oude spullen moeten niet verloren gaan.
Mevr. van der Spoel (Opperhaudmare 4):  Kan er iets gedaan worden aan de planken rondom de tunnel? En mevrouw heeft nog steeds veel wateroverlast.
Marga Oosterveld (Klein Groningen 20):  Geeft aan dat de wateroverlast op meerdere plekken een probleem is. Er is wel wat aan gedaan maar het is nog niet opgelost.
Theo zal het punt wateroverlast meenemen naar het ambtelijk overleg met de gemeente en Joop van Bergen zal deze twee punten meenemen naar het stuurgroep overleg.
Taeke Tuinstra bedankt Plaatselijk Belang voor het onder de aandacht brengen van de hoge snelheid op wegen als de Weinterp en Mouneleane maar ook binnen de bebouwde kom.
We houden dit de komende tijd goed in de gaten.
Als laatste punt deelt Theo mee dat de automatische contributie inning plaats zal vinden in de maand mei. Er zijn nog 92 adressen die geen gebruik maken van een machtiging. Daar zal de contributie nog opgehaald moeten worden.
Theo vraagt of er nog meer vragen zijn. Omdat die er niet zijn hebben we nu ongeveer 10 minuten pauze.

11. Sluiting
Theo bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid.
Na de pauze gaan we verder met een leuke ontspannende activiteit.

12. Pauze
Iedereen krijgt nog een kopje koffie of thee.

13. Een verassend gezellig programma vol activiteit
Onder leiding van Frits en Janny Copeland spelen we een aantal ronden Bingo met mooie prijzen.

 

Voorzitter, Notulist,
Th. van Linde A. van der Velde
———————————————————————————————————————————————————————————————

Verslag ledenvergadering Plaatselijk Belang 22 maart 2016

 

1. Ontvangst

Aanwezig zijn ongeveer 40 personen, exclusief de 8 bestuursleden van Plaatselijk Belang. Bij binnenkomst krijgt iedereen een kopje koffie/thee.

2. Opening en welkom

De voorzitter Grietje Rooks opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn een aantal gasten aanwezig die zich later deze avond voor zullen stellen. Na enkele huishoudelijke mededelingen gaat de voorzitter verder met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Hebben we alles bereikt wat we graag wilden bereiken? Het antwoord hierop is nee. We hebben ook nog wel een aantal wensen. Wij zijn trots op alle vrijwilligers en we zijn erg blij met de goede relatie met de gemeente en B&W. Ze luisteren en denken constructief mee. Met zijn allen krijgen we veel voor elkaar. De voorzitter noemt de volgende punten:

 • Peuteropvang
 • WEN
 • N381
 • Werkschuur en Camping

3. Mededelingen

Er zijn vanuit het bestuur en de zaal geen mededelingen.

 4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 10 maart 2015

De notulen van de vergadering van vorig jaar staan op de website en zijn gepubliceerd in de Bân. Er zijn geen vragen of opmerkingen dus worden de notulen vastgesteld. De voorzitter bedankt Auckjen Weidema voor het opstellen van de notulen.

 5. Jaarverslag van de secretaris

Het jaarverslag van de secretaris staat afgedrukt in de Bân van maart 2016.

De heer S. Posthuma Linthorst vraagt naar de status van WAW (Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude). De voorzitter verteld dat de commissie “slapend” is en dat het computercafé nog wel geopend is. Janny Janssen wordt bedankt voor het maken van het verslag.

6. Jaarverslag van de penningmeester

Het verslag stond afgedrukt in de Bân van maart en wordt op de vergadering geprojecteerd via de beamer. Er zijn een aantal vragen over het financieel overzicht.

 • De heer H. van der Ploeg heeft een vraag over de AED. In het verslag staat bij de inkomsten een bedrag van € 450,– De bijdrage van de Rabobank was toch € 2500,–?

Janny Copeland legt uit dat dit bedrag niet in 2015 is ontvangen maar in 2016.

 • De heer S. Posthuma Linthorst merkt op dat er in het geprojecteerde overzicht een ander bedrag achter de inkomsten van Plaatselijk Belang staat dan het overzicht welke in de Bân stond.

Janny Copeland verteld dat er bij de kascontrole een verschil geconstateerd is. Na de kascontrole is dit in het financieel overzicht aangepast. Omdat de kascontrole plaatsvond na verspreiding van de Bân staat daarin het oude financieel overzicht afgedrukt.

 • Mevrouw M. Seefat vraagt hoe het zit met de liquide middelen.

Janny Copeland geeft een toelichting over de geoormerkte bedragen. Deze bedragen worden betaald in 2016 maar horen bij het boekjaar 2015. Hierdoor ontstaat er een vertekend beeld en daarom de toelichting onder het financieel verslag.

7. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid

De kascommissie bestond dit jaar uit de heren W. Veenstra en H. Heslinga. Ze hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd. Wiebe Veenstra ligt nog een paar zaken toe en doet een aantal suggesties. Verder ziet alles er prima uit. De voorzitter bedankt beide heren en vraagt wie volgend jaar de kascontrole samen met W. Veenstra wil doen. De heer S. Hospes wil dit wel doen. De kascommissie voor volgend jaar bestaat dus uit W. Veenstra en S. Hospes.

8. Voorstel contributieverhoging

We zien de afgelopen jaren in de financiën een neergaande lijn. Dit komt door hogere kosten en gelijk blijvende inkomsten. We hebben al een aantal bezuinigingen doorgevoerd maar daarmee zijn we er nog niet. De contributie is al ongeveer 10 jaar lang € 5,– per jaar. Het voorstel is deze te verhogen naar € 7,50 per jaar. De voorzitter vraagt wie tegen deze contributieverhoging is. Er is niemand tegen. De volgende punten bespreken we nog kort:

 • Dhr. H. van der Ploeg denkt dat veel leden (die niet op deze vergadering aanwezig zijn) het een forse verhoging zullen vinden. Misschien eerst verhogen naar € 6,–
 • Dhr. H. Heslinga vindt € 7,50 heel reëel. Plaatselijk belang is gedurende het gehele jaar actief voor het gehele dorp. Hij is geen voorstander van het verhogen in meerdere stapjes. De contributie is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de ijsclub. Als idee stelt hij voor nog even te kijken naar het contributiebedrag in de omliggende dorpen.
 • Dhr. Monderman merkt op dat de aanwezige leden op de vergadering geen problemen zullen hebben met de verhoging. Leden die vanavond niet aanwezig zijn zullen dat misschien wel hebben.

Grietje Rooks geeft aan dat de postbus en de verzekeringen al zijn opgezegd. Ons bestuur bestaat uit 9 leden. Vergaderen in een huiskamer met een dergelijk grootte groep is lastig. We willen graag van de Swingel gebruik blijven maken. Ook zijn er veel onderwerpen die in kleinere werkgroepen worden uitgevoerd. Die werkgroepen vergaderen veelal wel bij iemand thuis.

De voorzitter vraagt nog een keer: wie is tegen de verhoging met € 2,50 per jaar? Alle leden die aanwezig zijn gaan akkoord. Vanaf volgend jaar is de contributie € 7,50 per jaar

 9. Bestuursverkiezing

Aftreden is Henk van der Wal en Bernard Visser verlaat na 2 jaar ook het bestuur. Bernard heeft een nieuwe functie gekregen en gaat hiervoor een aantal opleidingen doen. Dit is niet te combineren met zijn taak in het bestuur van Plaatselijk Belang. Grietje bedankt Bernard voor zijn inzet.

Henk van de Wal verlaat na 9 jaar het bestuur. Henk heeft zich bezig gehouden met reflecterende huisnummers, te Plak, glasvezel buitengebied en hij is chauffeur van it Buske. Henk ook bedankt voor de afgelopen jaren. Beide mannen krijgen een cadeau en een bos bloemen.

Het bestuur heeft Harry Blaauwbroek en Jeannette van der Molen bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Beide stellen zich kort voor. Omdat de aanwezige leden instemmen met beide kandidaten en er geen tegenkandidaten zijn verwelkomen we Harry en Jeannette met applaus in het bestuur.

10. Dorpsagent Henk Liemburg, een korte kennismaking

Onze dorpsagent Henk Liemburg stelt zich kort voor. Zijn Werkgebied is Opsterland-Oost. Dit zijn de dorpen Beetsterzwaag, Nij Beets, Olterterp, Hemrik en Wijnjewoude. Hij is goed bekend met het dorp omdat hij al eerder een poosje dorpsagent in Wijnjewoude is geweest. In de gemeente Opsterland zijn nu vier wijkagenten. De taken van de wijkagent zijn de laatste jaren erg veranderd. De politie werkt samen met diverse partners. Dit zijn de jongerenwerkers van Timpaan, buurtbewoners en de Plaatselijk Belangen. Zo dragen veel vrijwilligers bij aan de leefbaarheid in het dorp. Zijn er nog vragen?

De heer S. Hospes heeft het idee dat de dorpsagent de handboeien niet vaak nodig heeft. Henk Liemburg geeft aan dat dit beeld inderdaad klopt. Verder zijn er geen vragen.

 11. Rondvraag

Dhr. A. Voolstra heeft twee puntjes:

 • Hij verwacht geen problemen met de contributieverhoging als er een goed onderbouwd stuk in de Bân komt. Grietje Rooks geeft aan dat we dit advies mee zullen nemen. Janny Janssen verteld dat we dit jaar ook zelf langs de deuren gaan om de contributie voor dit jaar op te halen en de machtigingsformulieren voor de automatische incasso te overhandigen.
 • Is het bermonderhoud langs de opgewaardeerde Turfroute ook besproken in het overleg met B&W? Auckjen Weidema antwoord dat dit punt besproken is. Grietje legt uit dat het bermonderhoud dit jaar in de bezuinigingsronde zit. Volgend jaar gaan ze dit opnieuw bekijken.

Dhr. H. van der Ploeg vraagt of de nieuwe burgemeester en wethouders wel eens in het dorp komen. Hij is van mening dat ze teveel in het gemeentehuis blijven.

Janny Janssen legt uit dat het college ieder jaar voor overleg naar het dorp komt. Het overleg is al een keer in de Driehoek, café van der Weij en de Swingel geweest. Dit jaar was het voor het eerst in Beetsterzwaag vanwege het nieuwe publiekscentrum.

Dhr. H. Heslinga doet een suggestie voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Organiseer deze per toerbeurt in een van de dorpen i.p.v. altijd in Beetsterzwaag.

Mevr. A. Karssen-Hooijsma geeft een compliment over  het pad naar de begraafplaats op Duerswâld. Het parkeerterrein is nog wel erg slecht. Theo van Linde heeft hierover contact met Jan van der Bij van de gemeente Opsterland.

Grietje vraagt of er nog meer vragen zijn. Omdat die er niet zijn hebben we nu ongeveer 10 minuten pauze.

 12. Pauze

Iedereen krijgt nog een kopje koffie of thee.

 13. Reik’s plannen en wensen voor natuurcamping Ikenhiem en werkschuur

Reik is het expertise- en behandelcentrum in het Noorden voor de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Ter introductie starten we met een filmpje met muziek. Twee activiteitenbegeleiders van Reik (Roel en Durk) vertellen daarna over de plannen en wensen voor de natuurcamping en de werkschuur. Voor de cliënten zijn er de volgende activiteiten: dagbesteding, klussen kweken en tuinieren, houtwerkplaats, diverse werkzaamheden voor Staatsbosbeheer en de natuurcamping Ikenhiem. Ze hebben een plek nodig waar ze aan het werk kunnen. Haal ze uit de sub cultuur zodat ze kunnen zien hoe de maatschappij is. Hier willen ze het dorp graag bij betrekken. Doordeweeks zijn ze aanwezig en ’s avonds en in het weekend niet. Ieder is welkom op het terrein maar dan wel graag even melden.

Grietje bedankt beide heren voor de toelichting. De camping is vanaf nu dus weer open.

 14. Werkgroep Historisch Wijnjewoude

De werkgroep geeft een presentatie van het historisch fotobestand op de website. Er staan nu ruim 400 foto’s op de site wijnjewoude.net. Deze zijn te vinden onder een mapje historie. Binnen de foto’s kan gezocht worden op diverse categorieën. Dit kan zijn een zoekwoord, locatie, wijk, straatnaam of jaar. We krijgen een korte presentatie via de website. Onder iedere foto staat een reactieformulier waar bezoekers een reactie achter kunnen laten. De reactie is pas te zien op de website na goedkeuring/behandeling van de werkgroep. Er zijn diverse complimenten voor de werkgroep uit de zaal. Er is een boel werk verzet en het resultaat ziet er goed uit.

Grietje bedankt de werkgroep voor hun bijdrage. De leden van de werkgroep, de heren van Reik en de dorpsagent ontvangen een koek van de bakker voor hun bijdrage aan de vergadering.

15. Sluiting

De agenda is afgerond en de presentaties zijn klaar. De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

 

A. van der Velde, notulist, mei 2016

———————————————————————————————————————————————————————————————

Verslag Ledenvergadering Plaatselijk Belang 10 maart 2015

Aanwezig zijn 60 personen, exclusief de 9 personen van Plaatselijk Belang. Ook zijn een paar politieke partijen  aanwezig. Bij binnenkomst werd iedereen voorzien van koffie/thee en cake.

 1. Opening

De voorzitter Grietje Rooks opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ze is blij met zo’n grote opkomst. Na enkele huishoudelijk mededelingen worden vertegenwoordigers van de Rabobank en politieke partijen van harte welkom geheten. Ook de heer Monderman en Veenstra worden welkom geheten. De heer Monderman heeft jaren lang de contributie opgehaald voor PB en nieuwe leden geworven. De heer Veenstra haalt nu de contributie op. Eerst komen de huishoudelijke zaken aan de orde. Presentielijsten liggen op de tafels en ook het   jaar en financieel verslag van afgelopen jaar.

 1. Mededelingen

– Ouderenhuisvesting De  meeste ouderen willen graag in hun eigen dorp blijven wonen. Vanuit Plaatselijk Belang is er een werkgroep opgericht die met het Wâldhûs  bezig is. Dit is verouderd en voldoet niet meer aan de tegenwoordige eisen.

– Duurzaam /Energie zuinig Wijnjewoude is pilot vanuit de gemeente. Het doel is om over 10 jaar ons dorp zelf te voorzien van energie. Dorpsgenoten  worden op de hoogte gehouden  via de Bân  en de Website. Een medium wat ook steeds meer door Plaatselijk Belang wordt gebruikt. Ook zullen de buurverenigingen er meer bij betrokken worden.

Historische foto’s Hier is een werkgroep mee bezig om mooie oude foto’s op de website te zetten en er een mooi geheel van te maken. Een gedeelte daarvan is al te zien op de website. Het bestuur van Plaatselijk Belang hoopt in een volgende ledenvergadering hier een presentatie van te kunnen geven.

– Dorpsspiegel Vanuit de dorpsspiegel is Plaatselijk Belang bezig om te kijken wat beter kan  in het dorp. De aandachtspunten die eruit springen zijn activiteiten voor de jeugd, de eenzaamheid bij de jongeren/ ouderen.  Plaatselijk Belang gaat samen met het bestuur van De Swingel bekijken hoe we verder kunnen.  Het dorpshuis De Swingel is belangrijk voor het dorp.

– Klein Groningen Samen met inwoners van Klein Groningen heeft Plaatselijk Belang een werkgroep opgericht. In SA heeft een artikel gestaan over het moeizaam verloop om de fabriek daar weg te krijgen.  De wens van Plaatselijk Belang is dat de gemeente het weer oppakt en met de eigenaren van de fabriek in gesprek gaat. Ook het kruispunt Merkebuorren/ Mounleane heeft de aandacht voor Plaatselijk Belang. Het is een gevaarlijk kruispunt.

-Informatie avond over de Merkebuorren Op 19 maart is er een informatie avond  over de Merkebuorren. In het kader van de N381 wordt deze opgeknapt. Via de Woudklank worden inwoners uitgenodigd en de aanwonenden krijgen een persoonlijke brief.

 1. Vaststellen notulen ledenvergadering 15 april 2014

De notulen liggen op de tafels ter inzage. Ook hebben ze in de Bân en op de website gestaan. Er zijn geen vragen en opmerkingen. Janny Janssen wordt bedankt voor de opgestelde notulen.

 1. Jaarverslag 2014/2015 Secretaris

De heer Heslinga vraagt wat er met de boscamping gaat gebeuren. Er zijn gegadigden die graag de camping over willen nemen. Wie dat zijn is niet bekend. Het is jammer dat het er zo bij ligt. Plaatselijk Belang heeft contact met Staatsbosbeheer. Het is belangrijk dat de camping blijft bestaan voor het dorp. De notulen worden vastgesteld.

 1. Jaarverslag Penningmeester

De kascommissie bestond dit jaar uit Anke Posthumus en Henk Heslinga, zij hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd. Zij prijzen Janny dat alles er goed uitzag. Degene die de plaats van Anke Posthumus in de kascommissie gaat innemen is Martje Seefat. Als reserve geeft zich op Wiebe Feenstra.

 1. Bestuursverkiezing

Aftredend is dit jaar Aldert Voolstra.  Aldert heeft 9 jaar als bestuurslid gefunctioneerd waarvan een aantal jaren als voorzitter. De voorzitter bedankt Aldert voor zijn inzet. Hij heeft zich vooral bezig gehouden met de woningbouw  Welfingstrjitte, Dorpssteunpunt en de ouderenhuisvesting. Als afscheid krijgt hij een bos bloemen en het cadeau komt nog maar wordt niet de traditionele spiegel die het bestuur gewend is om te geven. Het blijft nog even geheim. Aldert bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking en wenst het bestuur een goede toekomst en veerkracht. Als nieuw bestuurslid mogen we verwelkomen de heer Albert van der Velde. Hij stelt zich even in het kort voor. De heer Monderman geeft aan om ook de jongeren bij Plaatselijk Belang te betrekken. Dit is onze toekomst. Als aandachtspunt geeft hij het bestuur mee dat er een goede afspiegeling van de levensbeschouwing moet zijn van het dorp.

 1. AED

Vanuit de scholen is er de vraag gekomen of er in het dorp AED kasten kunnen komen. Vanuit deze vraag is er een werkgroep opgericht. Hierin zitten Frits van der Meulen, Mirjam van der Lei, Hennie Nutters en Jaap Haven. Binnen 1 jaar zijn er sponsoren gevonden voor de 1ste AED kast die geplaatst wordt bij de Familie H. van der Wal. Sponsoren zijn Zorgverzekering de Friesland met € 500.00 en de heer Brouwer van de Rabobank overhandigt het bestuur een cheque van € 2500,00  De heer Brouwer  geeft aan dat ze goede maatschappelijke doelen willen sponsoren om de gemeenschap te versterken. Dus ook Verenigingen en Stichtingen komen hiervoor in aanmerking. De voorzitter bedankt de Rabobank voor de symbolische cheque. Daarna wordt er nog een foto gemaakt van de AED werkgroep en worden ze bedankt voor het mooie werk dat ze gedaan hebben.

 1. Rondvraag

De heer Nust vraagt of er mensen voor de AED worden opgeleid. Frits geeft aan dat er 10 tot 15 mensen zijn opgeleid die direct aan de slag kunnen. Op harstlag.nl staat meer informatie over de AED. Het opleiden kost €10.00 per persoon.

In de pauze wordt iedereen van koffie/thee voorzien. Daarna werd de voorzitter verstoord door het optreden van Pien en Fien. Zij stelden een aantal heikele punten aan de orde. Ze waren goed voorbereidt want ze waren goed op de hoogte van wat er in het dorp speelt.

Na dit optreden sluit de voorzitter de vergadering, dankt de dames Pien en Fien voor hun vrolijke inbreng en hoopt dat met dit optreden de eerst stap voor verdere culturele activiteiten in ons dorp is gezet. Een wens die geuit is tijdens de Slinger aan de Swingel.

Auckjen Weidema, notulist, maart 2015

————————————————————————————————————————————————————————————

Verslag Ledenvergadering Plaatselijk Belang 15 april 2014

Aanwezig zijn ca 50 personen, inclusief de 9 bestuursleden van Plaatselijk Belang, vertegenwoordigers van diverse politieke partijen en de heren R. Froma en F. Blaauw van gemeente Opsterland. Zij zullen na de pauze de plannen voor Klein Groningen toelichten.

2. Opening
De voorzitter Aldert Voolstra opent de vergadering met een hartelijk welkom, waarbij hij aangeeft content te zijn met de mooie opkomst en de belangstelling vanuit de politieke partijen. De heren Blaauw en Froma arriveren later. Het streven is de reguliere vergadering rond 20.45 uur af te ronden, zodat na een korte pauze voldoende tijd is om de stand van zaken rond de plannen met de melkfabriek in Klein Groningen te bespreken.

3. Mededelingen
– De heer Andries Monderman is traditiegetrouw bezig de PB contributie te innen en nieuwe leden te werven. Nu wel op een lager pitje vanwege gezondheidsproblemen. Er is grote waardering voor zijn inzet voor het Plaatselijk Belang!
Helaas, zojuist is vernomen dat Monderman opnieuw ziek is geworden en dat hij tot zijn grote spijt zijn taak moet neerleggen. Ook de reis naar Canada kan niet doorgaan. De vereniging is met Monderman begaan en wenst hem en zijn vrouw veel sterkte en een voorspoedig herstel.
– De geplande inloopavond van projectbureau N381 gaat op 24 april niet door. Men komt met een nieuwe datum. Vooral de plannen voor de Merkebuorren zullen daar getoond worden.
– Met alle politieke veranderingen vanuit Den Haag zal de gemeente meer verantwoordelijkheden krijgen. Zo ook Plaatselijk Belang, dat naast het dorpsbudget nu ook het sociaal cultureel- en ouderenwerk voor haar verantwoording krijgt.
– De dorpsspiegel 2013 zal PB, zodra alle gegevens bekend zijn, met u delen en verder uitwerken. De kennis van het dorp is nodig voor een goed eindresultaat.
– Nieuwe initiatieven binnen het dorp zijn:
– De Himmelploeg. Dit prachtige initiatief is in zeer korte tijd gerealiseerd.
– De werkgroep Ouderenhuisvesting is onlangs gestart met vertegenwoordigers uit allerlei betrokken groepen. Men gaat onderzoeken hoe we ook in de toekomst goed en vertrouwd in Wijnjewoude kunnen blijven wonen.
– Als bestuur van PB leggen we de lat voor Wijnjewoude hoog. We gaan voor kwaliteit. Wat betreft de woningbouw gaat het uitstekend. Er is mooie nieuwbouw gerealiseerd aan de Welfingstrjitte. En met invulling van de buitenste kavels door bouwbedrijf Bouma, wordt de straat weer compleet. De herinrichting van de bestrating zal in september uitgevoerd worden.
De verpauperde panden aan de Merkebuorren zijn door particulier initiatief vervangen door een mooie nieuwe woning. Rest nog één ‘rotte kies’. We hopen dat we na de herinrichting van de Merkebuorren kunnen spreken van een veilig en prachtig eindresultaat.
– Wijnjewoude krijgt in de Ban van april, de complimenten vanuit Oegstgeest. Nieke Krudde meldt dat het haar opvalt wat een ongelofelijk actief dorp Wijnjewoude is.
Daarom wil de voorzitter c.q. het bestuur van Plaatselijk Belang alle werkgroepen, verenigingen en organisaties, die Wijnjewoude als een actief dorp op de kaart zetten, van harte bedanken!

4. Vaststellen notulen ledenvergadering 12 maart 2013
De notulen liggen ter inzage op de tafels. Er zijn geen vragen of opmerkingen waarmee de door Lammert Bouma opgestelde notulen worden vastgesteld.

5. Jaarverslag 2013/2014 secretaris
Het door secretaris Grietje Rooks opgestelde jaarverslag ligt ter inzage op de tafels en heeft ook in de Bân gestaan. Er zijn geen vragen of opmerkingen. waarna het jaarverslag wordt vastgesteld.

6. Jaarverslag penningmeester
Janny Copeland geeft een toelichting bij het door haar opgestelde financieel verslag over 2013. De vergaderkosten zijn toegenomen doordat er meer werkgroepen actief zijn. PB heeft bijgedragen aan de vernieuwing van de website en Te Plak. Op verzoek van hr. Posthuma Linthorst zegt Janny toe om in het vervolg een vergelijking met het voorgaande jaar op te nemen.

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
De kascommissie, bij monde van Anke Posthumus, complimenteert de penningmeester. Alles ziet er goed uit. De kommissieleden worden bedankt. Henk Gosliga neemt de plaats in van Hedzer Drenth

8. Presentatie dorpsbudget door Grietje Rooks
De gemeentelijke pilot dorpsbudgetten, waaraan ons dorp in 2013 deel nam is geslaagd. Met ingang van 2014 krijgen alle Opsterlandse dorpen de zeggenschap over een eigen dorpsbudget. Het bedrag voor onze dorpsgrootte is 4125,20. De werkgroep heeft een aanvraagformulier ontwikkeld waarmee tot 15 april projectbijdragen uit het budget kunnen worden aangevraagd. Het gaat om incidentele projecten ter versterking van de leefbaarheid en burgerparticipatie. De werkgroep bestaat naast 2 leden van PB, uit drie andere dorpsgenoten. Voorwaarden en samenstelling van de werkgroep staan vermeld op de dorpssite. Toekenning van bedragen worden in de Bân verantwoord. Een deel van het budget mag gespaard worden.

9. Presentatie jeugdontmoetingsplek TE PLAK door Janny Copeland
Na jaren van voorbereiding is Te Plak nu eindelijk te plak. De opening door de burgemeester vindt plaats op woensdag 23 april om 13.30 uur. Er wordt al dankbaar gebruik gemaakt van de pannakooi, het basketbalveldje en de zitplek. PB is blij dat er nu, na de opwaardering van de speeltuinen, ook een leuke speel-ontmoetingsplek voor de wat oudere kinderen is gerealiseerd. De jeu-de-boule baan wordt bij de opening ingewijd.

10. Stand van zaken werkgroep Duurzaam Wijnjewoude door Grietje Rooks
De werkgroep, bestaande uit Frans Pool, Jaap Laanstra en 3 leden van PB, heeft het afgelopen jaar actief ingezet op uitbreiding van het aantal zonnepanelen in ons dorp. Het resultaat van bijna 1000 panelen tot nu toe is een groot succes. Daarnaast blijken veel mensen positief over zonne-energie opwekking maar er zelf geen geschikte plaats voor te hebben. PB hoopt op de realisatie van een gezamenlijk energieveld op het vrijkomende perceel van de N381. Een verzoek daartoe is al neergelegd bij de gebiedscommissie.
Ook is er de ambitie om Wijnjewoude over 5a10 jaar energieneutraal te krijgen. Recent zocht de gemeente een dorp dat als eerste Friese dorp wil participeren in een Noord Nederlandse pilot ‘Energieneutraal dorp’ en zo meldde Wijnjewoude zich als potentieel geïnteresseerd. De pilot wordt ondersteund door de noordelijke Stichting SEN (Samen Energie Neutraal), de gemeente en de drie noordelijke provincies. Na een presentatie van SEN en gemeente hebben PB, werkgroep Duurzaam Wijnjewoude en de ondernemersvereniging uitgesproken dat zij gezamenlijk met het dorp graag in deze pilot participeren. In elk van de drie noordelijke provincies zal een dorp deelnemen. Voor Drenthe is Ruinerwold al aan de slag gegaan en het Groninger pilotdorp is nog niet bekend. Deelname aan de pilot betekent dat het dorp zelf zorgt voor draagvlak en het procesverloop. We wachten momenteel op de vervolgstap van de gemeente, die als intentie heeft om aanbieders uit de eigen gemeente bij het proces te betrekken. Zodra er iets meer duidelijkheid is zullen we het dorp goed informeren en betrekken. Ondertussen hopen we dat zich belangstellenden melden om actief aan het pilotproces deel te nemen met hun kennis en interesse.
K. de Boer vraagt of er alleen wordt ingezet op zonne-energie. Nee er wordt ingezet op een brede range van duurzame energieproductie mogelijkheden. Zowel stroom als gas. Daarnaast is er natuurlijk een sterke focus op energiebesparing.
Tip van J. van der Wal: de taluds van deN381 van (evt. geluidwerende) zonnepanelen voorzien.
Grietje Rooks roept de aanwezigen op om mee te denken en PB te bestoken met vragen etc.
Op de dorpssite staan emailadressen en telelefoonnummers. Haar duidelijke verhaal aan de hand van een powerpoint presentatie wordt met applaus beloond.

11. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn dit jaar Meintsje Nust en Hilly Renkema. Beide hebben 9 jaar lang als bestuurslid gefunctioneerd. En zo moet PB in twee jaar tijd4 ervaren bestuursleden missen. De voorzitter bedankt Meintsje voor haar bestuurswerk en memoreert dat zij aanvankelijk als secretaris functioneerde en zich later vooral heeft toegelegd op woningbouw (vooral Welfingstrjitte) en de koepel met omgeving. Hilly heeft na een voortvarend start haar activiteiten wegens gezondheidsproblemen moeten onderbreken. Maar zoals toegezegd, kwam ze werom. En hoe. Haar aandachtsgebieden waren de dodenherdenking, de samenwerking tussen de scholen en de stuurgroep N381. Deze laatste opdracht wil ze graag ook na haar bestuurslidmaatschap afronden, tot genoegen van PB. Beide vertrekkende bestuursleden worden met een traditionele spiegel met inscriptie en een bos bloemen bedankt voor hun grote inzet.
Vervolgens kunnen we de twee nieuwe bestuursleden Auckjen Weidema (Compagnonsfeart) en Bernard Visser (Russchenreed) verwelkomen. Zij stellen zich beide kort voor.

12. Rondvraag
H.v.d.Ploeg laat weten het huidige beleid van Staatsbosbeheer ‘bedroevend’te vinden. De camping is dicht, de werkschuur verpauperd en het fietspadonderhoud lijkt gesponsord te moeten worden.
Voolstra vertelt dat de gezamenlijke PB’s en wethouder Kooistra actie hebben ondernomen. Momenteel is PB in overleg met SBB en we houden de vinger goed aan de pols.
J. Bosma vraagt waarom de verkiezingsborden wel zijn schoongemaakt maar niet weggehaald. V.d.Bij (gemeente) laat weten dat ze tot de Europese verkiezingen in mei blijven staan.

14. Stand van zaken plannen Klein Groningen
Dhr. Blaauw (recreatie en toerisme) vertelt dat het idee om in Klein Groningen een insteekhaven te maken is ontstaan tijdens het IDOP proces. “Wijnjewoude aan de turfroute’. Een haven blijkt te ambitieus maar i.k.v. het Fryske Marren project zou een overstapplaats in Klein Groningen zeer wenselijk zijn. Op deze manier kunnen boottoeristen wandelend of per fiets de aantrekkelijke omgeving met bossen en heide verkennen en zich zo langer in de regio ophouden. Het is de bedoeling om in de buitenbocht een steiger met overstapplaats te realiseren. Er is subsidie beschikbaar en de tijd is rijp voor uitvoering samen met de kalkovens in Gorredijk.
Er is onderzocht of de melkfabriek te renoveren en met nieuwe bedrijfsactiviteiten is in te zetten voor het recreatieve plan. Dit blijkt echter economisch onhaalbaar. De beste oplossing is sloop van het fabriekspand en daarmee ook een grotere recreatieve locatie te realiseren. De overstapplaats kan dan iets meer uit de bocht en er kan een toiletgebouw, speelvoorziening en parkeerterrein worden gerealiseerd. De ruimte wordt mooi groen ingericht en heeft meerwaarde voor zowel vaarrecreant als bewoners van Klein Groningen. Extra aantrekkingskracht krijgt het geheel als er een kleine horecavoorziening met terras toegevoegd kan worden. Echter dat staat of valt met een exploitant.
Conclusie: De fabriek biedt geen haalbare mogelijkheden voor een mooie overstapplaats.
Dhr. Froma (afd. ontwikkeling) licht toe dat het fabriekspand 5 eigenaren kent, waarmee men momenteel in gesprek is. De condities zijn gunstig omdat dorp, gemeente, provincie en Friese meren achter het plan staan, er momenteel geld voor beschikbaar is en het meegenomen kan worden in de uitvoering van de N381 etc. Het zou dus mooi zijn als de eigenaren dit ook als gunstig ervaren en er voor voelen hun eigendom te verkopen. We hopen op een gunstige afronding van de gesprekken. Mevr. Oosterveld geeft aan dat er sinds een speelplaats in Klein Groningen is vervallen, wordt uitgekeken naar een andere speelplek en groenvoorziening. Enkele leden vinden dat, als niet de hele fabriek gesloopt kan worden, het gunstig zou zijn om in elk geval het hoge deel te slopen.
De voorzitter besluit dit onderwerp door uit te spreken dat het mooi zou zijn als dit plan slaagt. Hij wenst betrokkenen succes, met respect voor de mensen die er wonen!
Als dank krijgen de heren Froma en Blaauw én onze eigen Durk van der Veen als werkgroeplid en zeer gewaardeerde ‘stille kracht’ achter het project Klein Groningen, een heerlijke sukerbolle overhandigd. Durk eindigt met de woorden: Ik hoop dat het lukt en dat als alles doorgaat iedereen er tevreden mee zal zijn. Ik hou hoop.

15. Sluiting
Om 21.45 uur sluit voorzitter Aldert Voolstra tevreden de vergadering. Het stelt dat we als PB zichtbaar willen blijven en dat men ons natuurlijk altijd kan bevragen. Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid en uitgenodigd om nog even, onder het genot van een glaasje van PB, wat na te praten.

April 2014
Janny Janssen