Weer

mei 27 - ma
Wijnjewoude, NL
14°C

Sponsoren

Groengas in ons dorp

De eindrapportage van de werkgroep Leefbaarheid 2 is beschikbaar.

Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) heeft plannen om groen gas op te wekken uit rundveemest via monomestvergisting om zo Wijnjewoude aardgasvrij te maken. Omdat er zorgen zijn over eventuele overlast heeft de gemeente het initiatief genomen een onafhankelijke werkgroep in te stellen met inwoners uit de buurt van de RZWI en andere buurten waar mestvergisting mogelijk een rol zou kunnen spelen. Dit heeft geleid tot de oprichting van werkgroep Leefbaarheid, die afgelopen tweeëneenhalf jaar onder begeleiding van Arjen Bosch van de KNMH en met advisering van ingenieursbureau Arcadis alle mogelijke varianten voor centrale of decentrale mestvergisting onderzocht heeft. Daarnaast is gekeken naar mogelijke overlastpunten. De werkgroep heeft een eindrapportage van dit onderzoek gemaakt. 

Lees hier de samenvatting van de eindconclusies werkgroep Leefbaarheid 2

Bekijk hier de  eindrapportage en onderliggende rapporten

Bekijk hier de presentatie van Arjen Bosch op 7 februari 2024…

…en het verslag van deze avond

De informatie op deze pagina op de dorpssite van Wijnjewoude wordt beheerd door de werkgroep ‘Leefbaarheid 2’. Hier vind je antwoord op vragen die in het dorp leven over de groengas plannen. De informatie op de site wordt beheerd door de werkgroep ‘Leefbaarheid 2’. Staat jouw vraag er niet bij? Mail hem dan naar Arjen.bosch@home.nl. Dan gaat de werkgroep op zoek naar een antwoord.

Waarom een werkgroep Leefbaarheid 2 en hoe ziet die er uit?

Voor het opwekken van groengas uit rundveemest is een mestvergister nodig. Een vergister kan in potentie overlast geven. Omdat er zorgen over overlast zijn in Klein Groningen en ook WEN geen overlast wil, is werkgroep Leefbaarheid 1 in het voorjaar van 2020 opgericht op verzoek van de Algemene Ledenvergadering van de buurtvereniging Klein Groningen. DE ALV van Klein Groningen kwam tot dat besluit na kennismaking met Arjen Bosch van KNHM. KNHM is een vrijwilligers organisatie die bewoners ondersteunt met kennis en informatie en kan beschikken over specialisten van ingenieursbureau Arcadis. De ALV van Klein Groningen vroeg Arjen Bosch de werkgroep voor te zitten.

Na heftige protesten van De Westkant tegen mestvergisting initieerde wethouder Postma meerdere overleggen met de Westkant en andere betrokkenen. In afwachting van de resultaten van die overleggen stagneerde Leefbaarheid 1. In het overleg met Wethouder Postma verklaarde de Westkant zich in eerste instantie bereid om deel te nemen aan de werkgroep Leefbaarheid 2. De Westkant trok die toezegging later in. Uiteindelijk besloot wethouder Postma wel het initiatief te nemen voor Leefbaarheid 2 en alle buurtverenigingen uit het landelijk gebied rond Wijnjewoude uit te nodigen om deel te nemen. De buurten bleken niet bereid vertegenwoordigers af te vaardigen naar de werkgroep. Uiteindelijk ging de werkgroep Leefbaarheid 2 op verzoek van de wethouder Postma wel van start onder leiding van Albert Bosch en met 5 individuele geïnteresseerde inwoners:

  • Ida van der Lei, bewoner van de Weinterp
  • Clemens van der Brink, bewoner van de Opperbuorren
  • Durk van der Veen, bewoner van Merkebuorren Oost
  • Lieuwe Dijkstra, bewoner van de Compagnonsfeart
  • Rigt Bosma, WEN bestuurslid en bewoner van de Tjalling Harkeswei
  • Harm de Kroon, vrijwillig projectleider Groengas, namens WEN
  • Tjerk Sinnema, namens WEN

De leden hebben zitting op persoonlijke titel, met uitzondering van de vertegenwoordigers van WEN. De werkgroep kijkt naar een haalbare monomestvergistingsvariant en analyseert of die variant zonder overlast gebouwd kan worden. De werkgroep is gestart in augustus 2021. Op 17 en 18 mei zijn de tussentijdse resultaten van de werkgroep gepresenteerd op 2 bijeenkomsten voor omwonenden en alle Wijnjewoudsters. Het verslag van die bijeenkomsten vind je hier. De presentatie van de bijeenkomst is hier te vinden.