Weer

sep 22 - zo
Drachten, NL
25°C

Verenigingen

Wijnjewoude heeft een breed aanbod van Verenigingen. Hieronder een compleet overzicht.

Scroll naar beneden om bij de juiste categorie te komen.
De gegevens van instellingen (kerken en scholen) en Bedrijven zijn elders te vinden op de website.

  • Buurtverenigingen
  • Cultuur & Recreatie
  • Maatschappelijke Dienstverlening
  • Media
  • Natuur & Milieu
  • Ouderen
  • Sportverenigingen

Mutaties? Neem dan contact met ons op.

Buurtverenigingen

“Centrum” Secr. Marlous Kortenoever
Merkebuorren 66
buurtverenigingcentrum@outlook.com
“De Nije Buurt” Secr. F. Pera Aukema
Te Nijenhuiswei 2
Tel. 0516-481992
denijebuurt@live.nl
“De Draai” G. Posthumus
Tjalling Harkeswei 90
Tel: 0516 481676
“De Heidehippers” Secr. André Bergsma
Kraalheide 6
Tel. 0516-481935
andre.tea@home.nl
“De Witte Zwaan” Secr. Siebo Groenewold
Merkebuorren 97
Tel. 0516-481878
sgroenewold@gmail.com
“Duerswâld” Secr. mevr. A. van der Heide
Duerswâld 10
Tel. 0516-541709
“Klein Groningen” Secr. mevr. M. Elmers
Klein Groningen 2
Tel. 0516-481840
“Loksleane” Secr. dhr. B. Dijkstra
Loksleane 8
Tel. 0516-481918
bdijkstra8@hetnet.nl
“Meiinoar Ien” Secr. M. Sijtsema-Tolsma
Merkebuorren 39
Tel. 06-43542644
“Merkebuorren Oost” Secr. Durk v.d. Veen
Merkebuorren 127
Tel. 0516-4811398
vdveen51@hetnet.nl
“Mounleane” Secr. M. Geerlings
Mounleane 14
Tel. 06-18970807
“Om ‘e Slûs” Secr. mw W. Haak
Compagnonsfeart 59
Tel. 0516-426244
“Petersburg” Secr. W. de Haan
Petersburg 21
Tel. 0516-481778
“Op de Pole” Secr. Minke Harmsma
Hagerank 20
Tel: 06-51755128
opdepole@gmail.com
“Russchenreed” Secr. Klaske de Vries
Russchenreed 48
Tel. 0516-481305
“’t Leantsje” Secr.  Gré van der Schaaf
Loksleane 30
Tel. 0516-481235
“Trambrêge” Secr. Boukje Koolhaas
Compagnonsfaert 66
Tel. 0516-480929
baukjekoolhaas@soelaes.nl
“Tusken Twa Doarpen” Secr. A. Rinsma
Weinterp 48
Tel. 0516-542101
srinsma@xs4all.nl
“Weinterp” Secr. Martje Seefat
Weinterp 31
Tel. 0516-481271
buurtver.weinterp@gmail.com
“Welfingstrjitte” Secr. Gerda de Jong
Welfingstrjitte 4
Tel. 0516-481167
gtdejong@planet.nl

Cultuur & Recreatie

Hynstedei Esther Russchen
Ald Duerswald 2
Tel. 0516-480675
admin@russchenmelkvee.nl
St. Dorpsfeest Wijnjewoude Dhr. G. Drent
Postbus 3 9240AA
sdww@live.nl
CMV Euphonia G. Altena
Weinterp 69
euphoniawijnjewoude@gmail.com
Volkstuinencomplex Boerestreek Siebo Groenewold
Merkebuorren 97
Tel. 06-40595052
vtcboerestreek@wijnjewoude.net
V.V.V. Mw G. van Veen
Loksleane 17
Tel. 0516-481432
vvv@wijnjewoude.net
Zangver. Looft den Heer Willy Joustra
Opperbuorren 12
Tel. 0516-481813
willyjoustra@hotmail.nl

MaatschappelijkeDienstverlening

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik F. Lewin
Mr. Geertswei 15
9241 GJ Wijnjewoude
Tel. 0516-481250
Spoed: 0516-480808
Website
Dorpssteunpunt Wijnjewoude MFC de Swingel
Mr. Geertswei 4
Tel. 06-12548683
De Zonnebloem afd.Wijnjewoude Albert de Vries
Nijenhuiswei 7
 
Dorkas-Depot Fam. Zoodsma
Merkebuorren 41
 

EHBO Bakkeveen-Wijnjewoude
Noardkamp 9
9243 KV Bakkeveen
Tel. 06-28813455
MFC de Swingel Goos Bus
Mounleane 3
Tel. 0516-48050
info@swingel.nl
Ondernemersvereniging
Wijnjewoude-Hemrik
W van der Meulen
Weinterp 1
Tel. 0516-480668
ondernemersvereniging@wijnjewoude.net

Plaatselijk Belang
Martin de Vries sec.
Weinterp 5
pb@wijnjewoude.net
Stichting Begraafplaats Wijnjewoude dhr. T. Beenen
Russchenreed 36
tbeenen@tref.nl
Uitvaartvereniging Eert de doden G. v.d. Wier-v.d. Meulen
Mr. Geerstwei 38
Website

Media

Dorpskrant de Bân Durk van der Veen
Merkebuorren 127
deban@wijnjewoude.net
Wijnjewoude.net Jan Lammert Sijtsema
Merkebuorren 39A
email@wijnjewoude.net

Natuur & Milieu

Wijnjewoude Energie Neutraal Frans Pool secr. wen.frl
Vogelwacht Ingrid de Jong
Veerhuisweg 46
Tel. 0516-491578
ingrid-de-jong@hetnet.nl
Volkstuinencomplex Boerestreek Siebo Groenewold
Merkebuorren 97
Tel. 06-40595052
vtcboerestreek@wijnjewoude.net
WBE Tsjonger & Ald Djip Gerard Smit
Aylvalan 4
 
REIK Ald Duerswald 14
9241 WN Wijnjewoude
 

Ouderen

ANBO Mevr. Boerrigter Tel. 0512-301819
Meer bewegen voor ouderen Mevr. P. v.d. Mei
Te Nijenhuiswei 53
 
Bejaardensoos Wijnjewoude Dhr. B. Geertsma Tel. 0516-480918

Sportverenigingen

De Lytse Fjildruters mevr.M. Herder
Tj. Harkeswei 95
herder1@planet.nl
Gym. ver. Longa

Jildou Schaap

bestuur@longawijnjewoude.nl
Website
Hengelsportvereniging “It Stikelbearske” dhr. R. Seefat
Weinterp 31
Tel: 0516-481271
secretaris@itstikelbearske.nl
IJsclub Great Foarút dhr. J. Stoker
Mr. Geertswei 23
Tel: 0516-481661
Schaatstrainingsclub De Kluners Jikkie van der Meer
Compagnonsfaert 58
Tel: 0516-471579
secretaris@kluners.nl
www.kluners.nl
Survival Bakkeveen Johan Scholte
Kleasterkamp 11
Tel: 06-43846934
info@survivalbakkeveen.nl
http://survivalbakkeveen.nl/
Tennisver. Weningewalde Sportcomplex “Tussen de Wallen”,
Te Nijenhuiswei 26
weningewalde@wijnjewoude.net
Voetbalver. ODV dhr. Sjoerd de Vos
Mounleane 2
www.vvodv.nl
Volleybalver. DWS Caroline de Lange Tel: 06-20238031