Weer

jun 21 - vr
Wijnjewoude, NL
15°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Familiedag ODV

22-06-2024

Jaarverslagen van de secretaris

Jaarverslag 2023/2024 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude

Op 31 december 2023 zijn 625 inwoners lid van Plaatselijk Belang. In 2022 hadden we 619 leden. Daaruit blijkt, dat veel inwoners zich betrokken voelen bij ons dorp. Ook speelt zeker mee, dat de fam. J. Veenstra bij nieuwe inwoners langs gaat en vraagt, of ze lid willen worden!
Het bestuur van Plaatselijk Belang vergaderde, uitgezonderd de maand augustus, maandelijks. Bestuurswisselingen hebben zich het afgelopen jaar niet voorgedaan. In mei hebben we het bestuurlijk functioneren geëvalueerd. Uit de gesprek kwam naar voren, dat we een vrij hoog ambitie niveau hebben. We zijn vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen/commissies. Vaak fungeert het bestuurslid als trekker en uitvoerder. De aanwezigen zijn meestal enthousiast over de voorstellen om activiteiten op te zetten. Het is echter moeilijk vrijwilligers te vinden, die als trekker willen fungeren. De bestuursleden hebben het ‘gewone’ bestuurswerk en dan daarnaast trekker te zijn van een activiteit valt tegen. Daarom hebben we binnen het bestuur de afspraak gemaakt, dat bestuursleden zo weinig mogelijk als trekker gaan fungeren van een activiteit.
Een belangrijk aandachtspunt was en is de geplande nieuwbouw op het terrein van ‘It Twaspân’. Het was de bedoeling, dat er in 2023 gebouwd zou worden. Door verschillende oorzaken (b.v. vleermuizen, vergunningen) is er zelfs nog niet gesloopt! Een behoorlijke tegenvaller. Daarnaast is de commissie Nieuwbouw op zoek gegaan naar nieuwe bouwterreinen. Waar zijn in- en uitbreidingsmogelijkheden? Helaas is het bij zoeken gebleven. In het laatste bestuurlijk overleg hebben we dit ook aangegeven. We hebben woningen nodig, maar waar?
De aanhouder wint en dat geldt zeker voor het onderhoud van de recreatieve fietspaden. Het fietspad vanaf De Finne tot de Beakendyk wordt na jaren van voorbereiding vervangen. Helaas blijft het daar in eerste instantie bij. De financiële middelen voor vervanging van de andere fietspaden, die ook slecht zijn, ontbreken!

Op de ledenvergadering van 21 maart werd voorgesteld onze Dorpsvisie te actualiseren. We konden daarvoor een beroep doen op Doarpswurk. Na de pauze gaf een vertegenwoordiger van Doarpswurk een presentatie over de wijze, hoe we in samenwerking met onze inwoners de Dorpsvisie kunnen actualiseren. Op zich waren we als bestuur best enthousiast over de voorstellen. Toch hebben we besloten de samenwerking met Doarpswurk te beëindigen. De samenwerking met Doarpswurk bleek behoorlijk vertragend te werken en had niet de beoogde meerwaarde!

Ons dorp is ‘Bloeizone dorp’. De werkgroep Bloeizone heeft daarvoor subsidie gekregen en is bezig de ingediende plannen uit te voeren. Er werd gewandeld, gegeten, gepuzzeld en men mocht voor verschillende activiteiten proeflessen volgen. Ook waren er maandelijkse avonden voor de jeugd. Positieve gezondheid gaat verder dan niet ziek zijn. Het gaat ook over dagelijks functioneren, zingeving, kwaliteit van leven, mee kunnen doen en mentaal welbevinden.
Helaas zijn er ook bij ons inwoners, die te weinig financiële middelen hebben voor een dagelijkse maaltijd. Daarom is besloten met een Buurtkast te beginnen. Deze blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien. De Buurtkast staat op het parkeerterrein bij het gebouw ‘De Driehoek’.

Verbinding en saamhorigheid zijn belangrijk. ‘De Swingel’ is daarbij zeker van belang en vele activiteiten vinden dan ook daar plaats. Natuurlijk zijn er nog wel wensen, maar in vergelijking met andere dorpshuizen hebben we beslist geen klagen.
Alle waardering voor onze 2 dorpsgenoten, die in 2022 bereid waren de winkel voort te zetten tot er een nieuwe ondernemer zou zijn gevonden. Niet alleen voor de dagelijkse boodschappen, maar ook omdat er een volwaardig postkantoor Post NL in de winkel is gevestigd. Daarnaast is er een stomerij servicepunt. Helaas is het tot dusverre niet gelukt voor de Buurtsuper een nieuwe ondernemer te vinden. Belangrijk is, dat we onze dagelijkse boodschappen zoveel mogelijk in de Buurtsuper doen!

Het zonnepark aan de Tolleane werd geopend. Een nieuwe mijlpaal in het kader van de energie transitie. Over de mogelijke bouw van een mestvergister aan de Tolleane is weinig nieuws te melden. De partijen zijn niet nader tot elkaar gekomen. Bemiddelingspogingen zijn mislukt.
Velen waren aanwezig bij de 4 mei herdenking. Speciale aandacht was er voor Klaas te Nijenhuis. Hij is na de oorlog aan de gevolgen van de oorlog overleden. Het was fijn, dat ook de fam. Te Nijenhuis aanwezig was. Een kleindochter heeft tijdens de herdenking verteld, wat de fam. Te Nijenhuis in de oorlog en daarna heeft meegemaakt. Na afloop van de plechtigheid in Weinterp zijn er bloemen gelegd op zijn graf in Duerswâld.

De verkeersveiligheid blijft onze aandacht vragen. Deze keer de Merkebuorren. In overleg met de buurten is besloten, dat er bloembakken geplaatst worden. De gemeente gaf als advies: Maak zichtbaar door de aankleding van de straat, dat het een leefruimte is voor de buurt. Met name voor de kinderen! Het is aan de buurten te bepalen, wat men met deze adviezen van de gemeente doet.
Het is in 2024 125 jaar geleden dat Plaatselijk Belang is opgericht en 50 jaar geleden, dat Wijnjeterp en Duurswoude werden samengevoegd tot Wijnjewoude. Het voorstel was de jubilea de combineren met het Dorpsfeest. Een afvaardiging van de Feestcommissie en Plaatselijk Belang hebben dit in november overlegd met de buurten. Men kon zich vinden in het voorstel om het samen te doen en het extra feestelijk te maken. Wel kwam men deze avond tot de conclusie, dat de voorbereidingstijd te beperkt is. In 2025 viert de Feestcommissie het 25 jarig jubileum. Daarom is besloten de jubilea viering uit te stellen naar 2025!

Natuurlijk is er over het afgelopen jaar nog veel meer te melden. Gelukkig hebben we onze dorpskrant, die ons informeert over het wel en wee in Wijnjewoude. Daarnaast is er onze website, die door Henk Janssen keurig wordt bijgehouden!

Graag willen we allen bedanken, die zich op wat voor wijze hebben ingezet voor ons dorp! Hopelijk mogen we ook in 2024 weer een beroep op jullie doen!

 

Jaarverslag 2022/2023 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude

Plaatselijk Belang Wijnjewoude zet zich het hele jaar door in om de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp waar mogelijk te verbeteren. De enige manier om hier met succes aan te werken is samen met de inwoners. In dit verslag is niet de ruimte om al deze zaken te bespreken, maar een aantal zaken willen we graag noemen.

Op 31 december 2022 zijn 619 inwoners lid van Plaatselijk Belang. Daaruit blijkt, dat veel inwoners zich betrokken voelen bij ons dorp. Gelukkig niet alleen door lid te zijn, maar ook door zich in te zetten voor de leefbaarheid in ons dorp. We zagen dat bij ons dorpsfeest in juni, de verschillende activiteiten rond Sint, Kerst, Oud en Nieuw en niet te vergeten bij “Kom er bij”.

Genoemd moet zeker worden de verbouw van ’De Swingel’. Wat is het mooi geworden door de inzet van vele vrijwilligers! Ook voor de jeugd vinden er steeds meer activiteiten plaats. Fijn dat de werkgroep Jeugd zich daarvoor inzet.

Ons dorp is ‘Bloeizone dorp’ geworden. De werkgroep Bloeizone heeft daarvoor een plan opgesteld en is druk bezig dit concreet uit te werken. Dit wordt vergemakkelijkt door de subsidie die is toegekend! Positieve gezondheid gaat verder dan niet ziek zijn, het gaat ook over dagelijks functioneren, zingeving, kwaliteit van leven, mee kunnen doen en mentaal welbevinden.

Bestuursleden krijgen bij aanvragen voor subsidie regelmatig te horen: er is toch voldoende geld, want we hebben een Dorpsbudget en Festival en Muziek en nu de subsidie voor ‘Bloeizone’? Het klopt, dat er verschillende budgetten beschikbaar zijn! Wel moet de besteding van de middelen passen binnen de richtlijnen en subsidievoorwaarden. Alle uitgegeven bedragen moeten naar de gemeente verantwoord worden.

Het was teleurstellend te horen dat Joël en Andrea Basta besloten te stoppen met Manjefiek. Gelukkig waren twee van onze inwoners bereid tijdelijk de winkel voort te zetten tot er een nieuwe ondernemer is gevonden. Heel fijn voor Wijnjewoude. Niet alleen voor de dagelijkse boodschappen, maar ook omdat er een volwaardig postkantoor Post NL in de winkel is gevestigd. Daarnaast is er een stomerij servicepunt. Duidelijk is echter, dat een winkel in een dorp van een omvang als Wijnjewoude alleen kan blijven bestaan als we ook onze dagelijkse boodschappen daar doen.

WEN is ook het afgelopen jaar actief bezig geweest. Inwoners kregen adviezen over energiebesparende maatregelen en aan de Tolleane werd een zonnepark aangelegd. Over de bouw van een mestvergister aan de Tolleane is nog geen besluit genomen. Het project zit nog steeds in de onderzoeksfase.

De bouw van woningen is voor ons dorp van belang. De werkgroep Nieuwbouw, bestaande uit een vertegenwoordiger van de gemeente, leden van PBW en adviseurs met de nodige kennis van zaken, is verschillende malen bijéén geweest. Het is de bedoeling dat op het terrein van It Twaspan acht woningen worden gerealiseerd. Het worden twee onder één kap woningen en er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de aanwezige bebouwing. De reacties op de plannen waren positief en we hadden de hoop, dat we konden beginnen met de sloop van de school. Na onderzoek bleek echter, dat er vleermuizen aanwezig zijn in de school. Dat betekent, dat de sloop van het gebouw pas kan beginnen in het najaar van 2023. Daarnaast is de werkgroep Nieuwbouw op zoek naar andere bouwlocaties. Helaas zijn deze nog niet gevonden.

De werkgroep Speeltuinen heeft de laatste jaren veel werk verzet en 22 oktober vond de officiële opening plaats van de speeltuinen door wethouder De Vries.

Voorafgaande aan een bestuursvergadering van PBW konden leden langs komen voor vragen en opmerkingen. Daar werd nagenoeg geen gebruik van gemaakt. Wel werden er door elkaar tegen te komen in het dorp, of via de mail allerlei vragen en opmerkingen door gegeven. Het is belangrijk te horen wat er speelt in het dorp. Daarom willen we in het nieuwe jaar één maal per kwartaal in de Buurtsuper aanwezig zijn voor vragen en opmerkingen. De data worden in ‘De Bân’ vermeld.

Het is goed in het jaarverslag ‘De Bân’ en onze website te noemen. De redactie van De Bân zorgt maandelijks voor een informatieve en goed verzorgde uitgave. Op onze website is veel (aktuele) informatie over ons dorp te vinden.

De verkeersveiligheid vroeg het afgelopen jaar de nodige aandacht. Er wordt nog steeds veel te snel gereden. In overleg met de gemeente zijn er bij Klein Groningen verkeersremmende maatregelen genomen. Voor de Merkebuorren is een plan uitgewerkt. Het is afwachten of de maatregelen het beoogde effect hebben. Het gaat uiteindelijk om een gedragsverandering van de verkeersdeelnemers en dat geldt ook voor ons als inwoners.

In december werd De Finne voorzien van een nieuwe asfalt laag. Langs de oostelijke kant van de Merkebuorren is een deel van de klinkerbestrating vervangen. De geluidsoverlast is daardoor behoorlijk afgenomen. In 2023 krijgt het herstraten een vervolg. Een behoorlijk deel van het fietspad richting Bakkeveen is vervangen door een betonnen verharding. Ook is een budget beschikbaar gesteld voor de recreatieve fietspaden. Helaas is het budget onvoldoende om alle noodzakelijke werkzaamheden uit voeren.

De uitkomsten van de Dorpsspiegel zijn door de gemeente gepresenteerd. Dit is het vierjaarlijks onderzoek van de gemeente om na te gaan, hoe inwoners hun leefomgeving ervaren, wat knelpunten zijn enz. De uitkomsten worden kort gepresenteerd op onze ledenvergadering van 21 maart a.s. en de aandachtspunten hopen we te verwerken in een nieuwe dorpsvisie.

Het bestuur heeft in 2022 11 keer vergaderd.
Door veranderde regelgeving moeten de statuten worden aangepast. Mondeling is dit al door de voorzitter op de ledenvergadering 2022 verwoord. Het is de bedoeling de gewijzigde statuten op de komende ledenvergadering ter goedkeuring voor te leggen.
Ook hebben we ons bestuurlijk functioneren geëvalueerd en de in de vergadering voorgestelde wijzigingen verwerkt in ons Huishoudelijk Reglement.
Theo v.d. Linde nam afscheid van het bestuur. Zijn maximale bestuurstermijn zat erop. Martin de Vries verliet het bestuur, omdat hij raadslid werd. Ook Lydia Huisman besloot haar taak als notulist te beëindigen. Jan Sijtsema werd lid van het bestuur en nam, omdat Martin secretaris was, het secretariaat voor zijn rekening.
Door de wisselingen zijn de taken binnen het bestuur opnieuw verdeeld. Op onze website staan deze vermeld.
Bestuursleden hebben het afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten in en buiten ons dorp bezocht. Ledenvergaderingen, jubilea, afscheid enz. Dan blijkt weer hoeveel verenigingen in ons dorp actief zijn!

Naast het bovengenoemde zijn er nog tal van onderwerpen die het afgelopen jaar op de agenda van PB hebben gestaan. Via ‘De Bân’ hebben we geprobeerd jullie daar zo goed mogelijk over te informeren.
Plaatselijk Belang Wijnjewoude wil iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar, op welke manier dan ook, heeft ingezet voor ons dorp. Door jullie inzet kunnen we er samen voor zorgen, dat Wijnjewoude een dorp is, waar het goed wonen is!

Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude

Jan Sijtsema
Secretaris

 

Jaarverslag 2021/2022 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude

Plaatselijk Belang Wijnjewoude zet zich het hele jaar door in om de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp waar mogelijk te verbeteren. De enige manier om hier met succes aan te werken is samen met de inwoners. Via de gebruikelijke kanalen houdt PB de inwoners gedurende het gehele jaar op de hoogte van haar bezigheden. In dit verslag is niet de ruimte om al deze zaken te bespreken, maar een aantal punten verdienen het om te worden uitgelicht.

Allereerst zijn we ontzettend blij met de nieuwe leden die we dit jaar hebben mogen verwelkomen. PB is er voor alle inwoners, maar het zijn de leden die door de verkiezing van de bestuursleden en de inspraak in het beleid grotendeels bepalen welke richting PB op gaat. Hoe meer leden er zijn, hoe beter er daardoor aansluiting kan worden gevonden bij wat er leeft in ons dorp. PB heeft nu 611 leden; 75% van de adressen in Wijnjewoude. In 2020 waren het er nog 522 maar door de inzet van Aukje en Jannes Veenstra zijn er 135 nieuwe leden geworven. Dit aantal heeft het natuurlijk verloop en de verhuizingen ruimschoots gecompenseerd. Het bestuur wil Jannes en Aukje hierbij ontzettend bedanken en hoopt dat zij nog lang actief en betrokken willen blijven.

Ondanks de groei van het ledenaantal was het het afgelopen jaar toch lastig om goed aan te voelen wat er speelde en leefde in het dorp. De meest waardevolle gesprekken vinden plaats wanneer je elkaar spreekt, wanneer je met elkaar aan tafel kan zitten of aan kan spreken op straat. Dit was vrijwel het hele jaar onmogelijk waardoor we beperkt werden tot communicatie via mail, telefoon of online vergaderingen.

Het belang van goede gezondheid is het afgelopen jaar actueler geworden. Vanuit PB wordt hier veel aandacht aan besteed. De werkgroep Gezond Wijnjewoude is druk bezig invulling te geven aan positieve gezondheid. Positieve gezondheid gaat verder dan niet ziek zijn, het gaat ook over dagelijks functioneren, zingeving, kwaliteit van leven, mee kunnen doen en mentaal welbevinden. Dankzij de inspanningen van de werkgroep heeft de gemeente ons dorp voorgedragen als Bloeizone, net als onze buren in Bakkeveen. In een Bloeizone wordt zowel aandacht besteed aan fysieke gezondheid door bijvoorbeeld voeding en bewegen, maar ook aan de mentale gezondheid. De werkgroep is de opstartfase ontgroeid: waar het afgelopen jaar nog veel in het teken heeft gestaan van onderzoeken en plannen maken, zal het komende jaar meer in het teken staan van de invulling van de ambitie van de werkgroep: een aantrekkelijk dorp worden en zijn, voor jong en oud waar mensen graag verblijven en gezond oud kunnen én willen worden.

Uit een eerdere bijeenkomst van PB met de werktitel ‘Samen Sterker’ is de werkgroep Speeltuinen ontstaan. Er is het afgelopen jaar veel tijd besteed aan het verwerven van fondsen en het uitwerken van de plannen. Voor elke speeltuin ligt er een plan klaar en inmiddels word een aantal speeltuinen al aangepakt. De inzet van de vrijwilligers in deze werkgroep is bewonderenswaardig. De kinderen van Wijnjewoude kunnen dankzij de inspanningen van de werkgroep straks weer veilig spelen en worden in de verschillende speeltuinen weer uitgedaagd om te spelen, leren en ontdekken.

De gesprekken met de gemeente over nieuwbouw zijn nog altijd gaande. Er zijn meerdere overleggen geweest om naar de mogelijkheden te kijken. Op dit moment is hier nog niet veel over te zeggen, maar er is goede hoop dat er komend jaar stappen gezet kunnen worden om nieuwbouw in ons dorp te realiseren.

Dit jaar was het eindelijk zover: er is weer een supermarkt in het dorp! Zonder de enorme gedrevenheid van de dorpsgenoten die zich hebben ingezet voor de terugkeer van de supermarkt was dit nooit gelukt. Er waren tegenslagen en momenten dat het hopeloos leek, maar ze hebben niet opgegeven. Er staat daardoor een fantastische winkel die de leefbaarheid en levendigheid hebben teruggebracht in Wijnjewoude. PB heeft bewondering voor de tijd en energie die onze dorpsgenoten, Wout van der Wal en de familie Basta hierin hebben gestoken en is dankbaar en blij met het resultaat.

Nog een mijlpaal dit jaar: vanaf begin dit schooljaar hebben wij een nieuwe school: De Sinnewizer. Met deze school is een langgekoesterde wens van PB in vervulling gegaan. Wij hopen dat de school een plek is waar onze kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen leren en ontwikkelen.

Op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid is PB nog altijd druk bezig. Samen met de buurtvereniging Klein Groningen werken we bij de gemeente aan maatregelen die vrachtverkeer over de Opperhaudmare ontmoedigt en de snelheid beperkt. Ook het vrachtverkeer en de snelheid op de Weinterp zijn onderwerp bij de overleggen tussen de gemeente en PB.

Langs de oostelijke kant van de Merkebuorren wordt overlast ervaren van de klinkerbestrating. Wij verwachten dat de gemeente dit voorjaar begint met het herstraten van dit tracé tot de aansluiting bij Ald Duerswâld. De klinkers worden dan in het stillere ‘keperverband’ gelegd waardoor de geluidsoverlast zal afnemen.

De vervanging van het fietspad richting Bakkeveen door een betonnen verharding wordt gefaseerd over een aantal jaren uitgevoerd maar loopt om verschillende redenen vertraging op. PBW verwacht dat er dit voorjaar weer een deel wordt aangepakt. Ook de recreatieve fietspaden blijven onze aandacht houden. Samen met Plaatselijk Belang Bakkeveen werkt PB al jaren aan het vervangen van ongeveer 11 kilometer fietspad door betonnen fietspaden. De uitvoering ligt bij Staats Bosbeheer, Natuurmonumenten, de gemeente en de provincie. Zoals het er nu voorstaat zal met de vervanging van de paden ten noorden van Duerswâld worden begonnen. Deze worden in 2023 uitgevoerd.

Aan de Te Nijenhuiswei en de Loksleane zijn nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Aan meer parkeerplaatsen aan de Te Nijenhuiswei wordt gewerkt. Bovendien zijn langs de Loksleane snelheidsbeperkende maatregelen getroffen. De brug in de Mounleane wordt in 2023 vernieuwd. Op de dorpsgrenzen zijn bloembakken geplaatst en bollen geplant. Dit lijkt niet alleen leuk, maar maakt ook duidelijk dat je een dorpskern binnenrijdt. Het doel van al deze maatregelen is het vergroten van de verkeersveiligheid.
Zoals te lezen valt staat er veel op de planning. Hierbij wil PB wel opmerken dat de uitvoering in handen is van de gemeente. Wij hopen dat de toegezegde acties op de toegezegde momenten ook echt uitgevoerd zullen worden.

Naast het bovengenoemde zijn er nog tal van onderwerpen die het afgelopen jaar op de agenda van PB hebben gestaan, of nog steeds staan. Over deze onderwerpen hebben wij jullie op de hoogte gehouden in de Bân en dat zullen we ook blijven doen.

Plaatselijk Belang Wijnjewoude wil iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar, op welke manier dan ook heeft ingezet voor ons dorp. Jullie tijd en energie wordt vaak belangeloos en onzichtbaar ingezet, maar is wel het hart van onze gemeenschap.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Wijnjewoude bestond het afgelopen jaar uit de volgende bestuursleden:

Theo van Linde Voorzitter t/m december 2021 Ouderen huisvesting Gemeentebedrijf Fietspaden Supermarkt
Martin de Vries Secretaris Vicevoorzitter
Harry Blaauwbroek Penningmeester Ouderen huisvesting Gemeentebedrijf Fietspaden Dorpsbudget/Festival en Muziek Verkeersveiligheid
Aline Stroetinga SCW Jeugdwerk Samenwerking scholen Ondernemersvereniging Gezondheid Dodenherdenking Speeltuinen
Wietske Engwerda Jeugdwerk Samenwerking scholen MFC Notulist
Geert van der Sluis SCW Recreatie Gezondheid Dodenherdenking
Silvana Broersma SCW Jeugdwerk Recreatie Gezondheid
Tineke Dreijer SCW AED MFC Gezondheid Dodenherdenking Voorzitter vanaf januari 2022

Sinds dit jaar heeft PB in Lydia Huisman een notulist voor de vergaderingen gevonden. Wij zijn erg blij en dankbaar dat Lydia dit doet. Haar duidelijke verslaglegging helpt de voortgang van de onderwerpen en geeft de bestuursleden die eerder notuleerden de ruimte om zich te concentreren op deze onderwerpen.

Aan het einde van dit bestuursjaar zullen wij afscheid nemen van Theo van Linde als bestuurslid. Theo heeft zijn termijn er op zitten en wij zijn hem enorm dankbaar voor zijn inzet voor ons dorp. De afgelopen jaren was Theo voorzitter van PB, een taak die hij serieus nam en op eigen wijze invulling heeft gegeven. Zowel in zijn rol van voorzitter als in zijn rol van bestuurslid heeft Theo altijd het belang van Wijnjewoude en haar inwoners voorop gesteld. Zijn vastberadenheid en enorme inzet hebben de afgelopen jaren de leefbaarheid in Wijnjewoude verbeterd. Theo, ontzettend bedankt voor wat je de afgelopen 9 jaar voor Wijnjewoude hebt betekend. Wij hopen dat jij je in je rol van vrijwilliger blijft inzetten voor Wijnjewoude!

Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Martin de Vries, secretaris

Jaarverslag 2020/2021 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude

Plaatselijk Belang Wijnjewoude zet zich het hele jaar door in om de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp waar mogelijk te verbeteren. De enige manier om hier met succes aan te werken is samen met de inwoners. Via de gebruikelijke kanalen houdt PB de inwoners gedurende het gehele jaar op de hoogte van haar bezigheden. In dit verslag is niet de ruimte om al deze zaken te bespreken, maar een aantal punten verdienen het om te worden uitgelicht.

Allereerst zijn we ontzettend blij met de nieuwe leden die we dit jaar hebben mogen verwelkomen. PB is er voor alle inwoners, maar het zijn de leden die door de verkiezing van de bestuursleden en de inspraak in het beleid grotendeels bepalen welke richting PB op gaat. Hoe meer leden er zijn, hoe beter er daardoor aansluiting kan worden gevonden bij wat er leeft in ons dorp.
Ondanks de groei van het ledenaantal was het het afgelopen jaar toch lastig om goed aan te voelen wat er speelde en leefde in het dorp. De meest waardevolle gesprekken vinden plaats wanneer je elkaar spreekt, wanneer je met elkaar aan tafel kan zitten of aan kan spreken op straat. Dit was vrijwel het hele jaar onmogelijk waardoor we beperkt werden tot communicatie via mail, telefoon of online vergaderingen. We hopen dat we snel weer fysiek met elkaar kunnen afspreken en de levendigheid terug kunnen brengen.

Een van de eerste momenten waarop we als PB werden geconfronteerd met de pandemie was bij de organisatie van de jaarlijkse dodenherdenking en Bevrijdingsdag. In dit bijzondere jaar, 75 jaar na de bevrijding, hadden we mooie ideeën om hierbij stil te staan maar helaas bleek dit niet mogelijk. De activiteiten op Bevrijdingsdag hebben we helemaal moeten afgelasten en de dodenherdenking werd dit jaar rechtstreeks op internet en radio uitgezonden. Wij hebben veel positieve reacties gehad op deze ‘livestream’ en zullen deze ook bij volgende herdenkingen gebruiken. Ook wanneer we wel weer met elkaar kunnen herdenken bij het monument, zullen wij deze livestream opzetten zodat zij die fysiek niet in staat zijn aanwezig te zijn toch de herdenking kunnen volgen.

Een aantal bestuursleden is begin dit jaar aanwezig geweest bij een door de gemeente georganiseerde informatieavond over positieve gezondheid. Dit onderwerp is verder opgepakt door PB en er is voor dit onderwerp een werkgroep opgezet. Positieve gezondheid gaat verder dan niet ziek zijn, het gaat naast fysieke gezondheid ook over dagelijks functioneren, zingeving, kwaliteit van leven, mee kunnen doen en mentaal welbevinden. Met name in deze tijd is dit ontzettend actueel en waardevol. De werkgroep onderzoekt hoe het staat met de positieve gezondheid van onze inwoners en welke instellingen, organisaties en bedrijven hier een bijdrage aan leveren of kunnen leveren. Aan de hand van deze uitkomsten zal er een plan worden gemaakt waarmee de gezondheid in ons dorp verbeterd kan worden. Via de gebruikelijke kanalen zal de werkgroep u op de hoogte houden van de voortgang van dit mooie initiatief.

Een andere werkgroep die dit jaar erg actief is geweest, is de werkgroep Speeltuinen. Kinderen moeten veilig, vrij en verantwoord buiten kunnen spelen en daar spelen de speeltuinen in ons dorp een belangrijke rol in. De werkgroep is druk bezig geweest met leuke acties om geld in te zamelen om dit doel te bereiken. Er worden mooie stappen gezet in dit proces en de werkgroep zal jullie via de Bân en andere media op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Het speelt in ons hele land: woningnood. De woningmarkt zit op slot, waardoor het met name voor starters lastig is een woning te vinden. Ook in ons dorp is dit actueel en om die reden hebben wij onlangs een enquête verspreid om de behoefte aan nieuwbouwwoningen te bepalen. De gemeente heeft bij PB aangegeven dat wij moeten kijken naar locaties in het dorp (‘inbreiding’) waar gebouwd kan worden omdat uitbreiding geen optie is en dat het aantonen van woningbehoefte nodig is voordat zij überhaupt willen praten over eventuele nieuwbouw. De uitkomst van de enquête was helaas niet overtuigend genoeg om met de gemeente in gesprek te gaan. Om die reden is PB nu bezig met het uitwerken van een ruimer plan om de gemeente ervan te overtuigen dat nieuwbouw in ons dorp gewenst is.

Aan aandacht van de media hebben we het afgelopen jaar geen gebrek gehad. Zo werd ons dorp vanuit de lucht en vanaf een legervoertuig gefilmd toen Omrop Fryslân de route volgde die de geallieerden 75 jaar geleden hebben afgelegd bij de bevrijding van onze provincie. En we stonden er mooi op, met veel versierde straten en opritten.
In de zomer stond Wijnjewoude een hele dag centraal in Simmer yn Fryslân, een reportagereeks van Omrop Fryslân. Door de prachtige beelden, leuke verhalen en anekdotes ontstond een mooie indruk van de historie van en het leven in Wijnjewoude.
Tot slot zorgde de werkgroep, die zich inzet voor de terugkeer van een supermarkt in ons dorp voor de nodige media-aandacht. En met resultaat, want als we de berichten mogen geloven is de kans dat de supermarkt terugkeert in ons dorp een stapje dichterbij door deze aandacht.

Naast het bovengenoemde zijn er nog tal van onderwerpen die het afgelopen jaar op de agenda van PB hebben gestaan, of nog steeds staan. Over deze onderwerpen hebben wij jullie op de hoogte gehouden in de Bân en dat zullen we ook blijven doen.

Plaatselijk Belang Wijnjewoude wil iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar, op welke manier dan ook heeft ingezet voor ons dorp. Jullie tijd en energie wordt vaak belangeloos en onzichtbaar ingezet, maar is wel het hart van onze gemeenschap.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Wijnjewoude bestond het afgelopen jaar uit de volgende bestuursleden:

Theo van Linde Voorzitter Ouderenhuisvesting Gemeentebedrijf
Fietspaden Supermarkt
Martin de Vries Secretaris Vicevoorzitter
Harry Blaauwbroek Penningmeester Ouderenhuisvesting Gemeentebedrijf
Fietspaden Dorpsbudget/Festival en Muziek
Albert van der Velde Verkeersveiligheid Klein Groningen Lanen en Vaarten
Dorpsbudget/ Festival en muziek AED Recreatie
Aline Stroetinga SCW Jeugdwerk Samenwerking scholen
Ondernemersvereniging Gezondheid Dodenherdenking
Speeltuinen
Wietske Engwerda Jeugdwerk Samenwerking scholen MFC
Notulist
Geert van der Sluis SCW Recreatie Gezondheid
Dodenherdenking
Silvana Broersma SCW Jeugdwerk Recreatie
Gezondheid
Tineke Dreijer SCW  AED MFC
Gezondheid Dodenherdenking

Aan het einde van dit bestuursjaar zullen wij afscheid nemen van Albert als bestuurslid. Albert heeft zijn termijn erop zitten en wij zijn hem enorm dankbaar voor zijn inzet voor ons dorp. Albert was een bestuurslid waar het belang van het dorp altijd voorop staat, die kritisch naar de inhoud keek en altijd constructief meedacht over alle onderwerpen. Albert, ontzettend bedankt voor wat je voor PB en voor Wijnjewoude hebt gedaan en bereikt!

Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Martin de Vries, Secretaris

Jaarverslag 2019/2020 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude

Plaatselijk Belang Wijnjewoude zet zich het hele jaar door in om de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp waar mogelijk te verbeteren. De enige manier om hier met succes aan te werken is samen met de inwoners. Via de gebruikelijke kanalen houdt PB de inwoners gedurende het gehele jaar op de hoogte van haar bezigheden. In dit verslag is niet de ruimte om al deze zaken te bespreken, maar een aantal punten verdienen het om te worden uitgelicht.

Het afgelopen jaar was een druk jaar. Enerzijds komt dit door de vele lopende zaken, anderzijds doordat het bestuur een groot deel van het jaar niet compleet was. Het bleek lastig om nieuwe kandidaten te vinden die de vrijgekomen plekken wilden invullen. Dit is erg jammer omdat de tijd die er is gaan zitten in het vinden van nieuwe bestuursleden liever was besteed aan de lopende zaken. Gelukkig heeft het wel zijn vruchten afgeworpen en hebben we geschikte kandidaten gevonden die zich vol enthousiasme willen inzetten voor ons dorp. We stellen deze kandidaten tijdens de komende ALV voor aan onze leden en hopen dat wij ze daarna mogen verwelkomen in het bestuur.

Het wordt vaak gezegd: de maatschappij wordt steeds individualistischer. Zonder in te gaan op waar deze tendens vandaan komt, merken we dat ook in ons eigen dorp. Voor PB stond daarom het afgelopen jaar samenwerking centraal.

Gedurende het jaar is er meer contact gezocht met andere PB’s in onze gemeente. Er zijn veel punten gevonden waarin we elkaar kunnen versterken en samen kunnen optrekken richting de gemeente. Wij hebben er vertrouwen in dat dit contact zich de komende jaren zal blijven ontwikkelen en hopen op die manier nog beter de belangen van Wijnjewoude te kunnen vertegenwoordigen. Een van de punten waar nauw overlegd wordt met andere PB’s zijn de fietspaden rondom ons dorp. Wij hopen door samen te werken meer resultaten te kunnen behalen.

Ook in ons eigen dorp hebben we de nadruk willen leggen op samenwerking. Dit kwam tot uiting in een informatiebijeenkomst in de Swingel waar samen met de verenigingen in ons dorp werd gekeken naar hoe er beter samengewerkt kan worden. Dit traject heeft de werktitel Samen staan we Sterker gekregen. De uitkomsten van de avond waren zeer positief en hebben PB genoeg handvatten gegeven om verder te gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de naar aanleiding van de informatiebijeenkomst opgerichte werkgroep voor de speeltuinen. Bovendien wordt er gewerkt aan het toegankelijker maken van de dorpsagenda en is er in de persoon van Grietje Rooks voor verenigingen hulp aangeboden om te helpen met het onderzoeken en aanvragen van subsidiemogelijkheden. Ook de komende jaren zal PB zich blijven inzetten voor de intensivering van de samenwerking in ons dorp.

Als we het over samenwerken hebben, komen we makkelijk uit bij onze scholen. De samenwerking tussen de scholen in ons dorp krijgt steeds meer vorm en hoewel PB hier niet direct bij betrokken is juichen we deze samenwerking wel van harte toe. Het is een traject dat al jaren loopt en wij zijn blij dat er nu concrete plannen voor een samenwerking zijn. PB ziet deze samenwerking als een essentiële stap om onderwijs te kunnen blijven aanbieden in ons dorp.

Een mooie vorm van samenwerking is ook te zien bij het restylen van de Swingel. Een aantal enthousiaste dorpsbewoners heeft de handen uit de mouwen gestoken, met een prachtig resultaat. De klussers wilden meer gezelligheid creëren in de hoop dat er een meer huiselijke sfeer zou ontstaan. Wat PB betreft is dit hartstikke goed gelukt. Zoals gezegd hoopt PB de trend van individualisering te doorbreken en een dorpshuis als de Swingel speelt daar een belangrijke rol in. Daarom is PB erg blij met het resultaat en dankbaar voor degenen die dit hebben opgepakt en hieraan hebben meegewerkt.

Naast de verschillende punten die onder het thema samenwerking zouden kunnen worden geplaatst, zijn er natuurlijk veel meer zaken geweest die het afgelopen jaar speelden. Een paar willen we graag nog even uitlichten.

De werkgroep Verkeer & Veiligheid heeft dit jaar haar eindrapportage aangeboden aan het bestuur van PB. In het rapport is de werkgroep na jaren onderzoek tot een aantal aanbevelingen gekomen. PB heeft deze aanbevelingen gedeeld met de gemeente en deze laatste heeft inmiddels toezeggingen gedaan om hiermee aan de slag te gaan.

Een beladen thema van de laatste tijd is de eventuele komst van een mestvergister op de voormalige waterzuiveringsinstallatie aan de Tolleane. PB heeft aan zowel voor- als tegenstanders van een dergelijke installatie aangegeven het belang van alle inwoners van het dorp te willen behartigen. Om die reden is PB geen uitgesproken voor- of tegenstander van deze plannen. PB beseft aan de ene kant dat er iets moet gebeuren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en dat er vanuit de rijksoverheid regelgeving aankomt die iedereen dwingt tot verandering omtrent de huidige manier van gebruik van energie. Anderzijds begrijpt PB de zorgen van omwonenden omtrent de komst van een dergelijke installatie.

Een ander onderdeel in dit thema is de Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). De gemeente biedt Wijnjewoude via de PAW de mogelijkheid om miljoenen te krijgen om te werken aan duurzaamheid. PB ziet dit als een unieke kans voor ons dorp en haar inwoners maar wil ook hierbij niet voorbijgaan aan de zorgen die er in ons dorp leven. Dit zorgt af en toe voor een lastige balans en naar is gebleken ook voor verwarring in het dorp. Zo bleek er twijfel te zijn over de neutrale opstelling die PB heeft toen PB in samenwerking met de gemeente en WEN-voorlichtingsavonden organiseerde over deze PAW. De reden dat PB echter haar medewerking verleent is dat iedereen de kans moet krijgen zich zo goed mogelijk voor te laten lichten over wat het allemaal inhoudt en de mogelijkheid krijgt om zijn/haar zienswijze en zorgen te delen. Om die reden juicht PB het ook toe dat er een commissie is opgezet onder leiding van een onafhankelijke deskundige die zal uitzoeken op welke manier Wijnjewoude naar ieders tevredenheid kan werken aan een duurzame toekomst.

Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude,
Martin de Vries, secretaris

 

Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit:

Taak/functie/aandachtsgebieden
Sybren de Boer (afgetreden) Voorzitter / lid DB
Verkeer en Veiligheid
Theo van Linde Vicevoorzitter / lid DB
Ouderenhuisvesting / Elkien
Gemeentebedrijf
Coördinatie Evenemententerrein/Muziekkoepel
Martin de Vries Secretaris/ lid DB
Scholen
Aline Stroetinga Samenwerking Verenigingen
PR
Dodenherdenking
Kom Erbij
Sociaal Cultureel werk
Auckjen Weidema Timpaan
Samenwerking scholen
Dorpsbudget/ Festival en Muziek
AED
Albert van der Velde Glasvezel
Recreatie bevordering
Contacten ondernemersvereniging
Harry Blaauwbroek Penningmeester
Gemeentebedrijf
Dorpsbudget/ Festival en Muziek
Ouderenhuisvesting / Elkien
Wietske Engwerda Notulist
Jongeren
Scholen
Jaarverslag 2018/2019 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude

Plaatselijk Belang Wijnjewoude zet zich het hele jaar door in om de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp waar mogelijk te verbeteren. De enige manier om hier met succes aan te werken is samen met de inwoners. Gelukkig is de bereidheid van de inwoners van Wijnjewoude om op welke manier dan ook een steentje bij te dragen aan dit doel enorm groot. Hier is Plaatselijk Belang de inwoners enorm dankbaar voor.

Door waar mogelijk de inwoners te betrekken bij het bedenken en uitvoeren van plannen wordt bovendien gepoogd de betrokkenheid te vergroten en te werken naar een plan dat kan rekenen op een zo´n groot mogelijk draagvlak onder de betrokkenen. Om die reden was Plaatselijk Belang erg blij met de respons op de dorpsspiegel die dit jaar weer is geweest. Doordat een aantal uitkomsten nog nader onderzocht moest worden heeft het even geduurd voordat Plaatselijk Belang de definitieve uitkomst van de dorpsspiegel mocht ontvangen. Deze uitkomst is begin 2019 in bezit van Plaatselijk Belang gekomen. Een speciale werkgroep zal deze uitkomsten analyseren en aan de hand van haar bevindingen een ontwikkelagenda opstellen. Zodra hier meer over te vertellen is zal dit uiteraard met het dorp worden gedeeld.

De nieuwe inrichting van Klein Groningen is een project waar Plaatselijk Belang het afgelopen jaar nauw bij betrokken is geweest. Het is een project waar al jaren voorbereiding in zit en wat nu in de afrondende fase terecht is gekomen. Maar bovenal is het een project dat past in de visie van Plaatselijk Belang: samen met de betrokken inwoners toewerken naar een breed gedragen plan om de leefbaarheid te vergroten. In de werkgroep waar onder andere ook nog de gemeente is vertegenwoordigd, zijn verschillende visies, ideeën en uitwerkingen uitgebreid besproken en het resultaat hiervan is al goed zichtbaar aan het worden. De energie en tijd die de werkgroepleden hierin hebben gestoken is bewonderenswaardig en ligt aan de basis van het mooie resultaat.

Met de herinrichting bij Klein Groningen is een stukje geschiedenis verloren gegaan: haar glorie was ze al enigszins kwijt maar de zuivelfabriek is nu helemaal afgebroken. Aan de andere kant is er het afgelopen jaar ook een stukje geschiedenis bij gekomen in de vorm van een nieuwe dorpsfilm. De film is op een aantal drukbezochte avonden in première gegaan en geeft een prachtig beeld van het Wijnjewoude van nu. De film is het resultaat van een jaar lang filmen in het dorp, uiteraard bij de bijzondere gebeurtenissen maar ook bij gewone dagelijkse dingen. Dit stukje toekomstige geschiedenis, inclusief het nieuwe dorpslied, ligt in de vorm van een DVD inmiddels bij heel wat huishoudens in de kast.

Na de afgelasting van vorig jaar kon dit jaar het Midjier festival gelukkig wel plaatsvinden. Waar eerder het weer de spelbreker was, was er nu geen wolkje aan de lucht en konden zowel de binnen als buiten de activiteiten gewoon doorgaan. 24 uur lang werd er van alles georganiseerd met maar 1 doel: zoveel mogelijk geld en voedsel ophalen voor de voedselbank. De hartverwarmende inzet van zowel de organisatie als de dorpsgenoten heeft geleid tot een geweldig resultaat.

Het mooie weer tijdens Midjier bleek de voorbode van een lange en vooral droge zomer. Een verder rustige zomer, tot de rust opeens verdween. Brand maakte een einde aan het bestaan van de supermarkt in ons dorp. Even voor de brand werd op een speciaal daarvoor georganiseerde avond nog input van het dorp gevraagd om de supermarkt nieuw leven in te blazen, maar helaas konden alle ideeën die op deze avond naar voren werden gebracht niet meer uitgevoerd worden. Een aantal betrokken inwoners besloot vrijwel direct om niet af te wachten wat er zal gaan gebeuren en is een werkgroep begonnen met als doel het bepalen of er draagvlak is voor een nieuwe supermarkt in het dorp en als dit draagvlak er is te proberen deze supermarkt er te laten komen. Het draagvlak is er en het proces om een nieuwe supermarkt in Wijnjewoude te krijgen loopt nog.

2018 kon met goed nieuws worden afgesloten toen bekend werd dat Kabelnoord het buitengebied van Wijnjewoude zal gaan voorzien van glasvezel. Minimaal 60% van de aangeschreven adressen moest zich hiervoor minimaal aanmelden en dat percentage werd, mede dankzij een enorme inzet van de vrijwilligers, met name in de laatste weken van de inschrijving, ruimschoots gehaald.

Naast bovengenoemde punten zijn er veel meer zaken die het afgelopen jaar de aandacht van Plaatselijk Belang hebben gehad en nog steeds hebben. Zoals onder andere ouderenhuisvesting, de samenwerking van de scholen, WEN, het verkeer, Kom Erbij.

Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit:

 

Naam Taak/functie/aandachtsgebieden
Grietje Rooks Voorzitter / lid DB, contact PB’en Opsterland (informeel),

Klein Groningen

Theo van Linde (2019) Vicevoorzitter / lid DB, Klein Groningen, ouderenhuisvesting / Elkien, gemeentebedrijf, coördinatie evenementen-terrein/muziekkoepel
Martin de Vries Secretaris/ lid DB, verkeer (overgedragen aan Sybren),

info de Bân

Frits van der Meulen AED, jongeren
Auckjen Weidema

 

Kom Erbij, sociaal cultureel werk, Timpaan, samenwerking scholen (met Auckjen/Janny), dorpsbudget/ festival en muziek (met Grietje)
Albert van der Velde

 

Dorpsfilm, glasvezel, recreatiebevordering, contacten ondernemersvereniging, document dorpsvisie
Jeannette van der Molen Dodenherdenking, ‘gastvrouw’ vergaderingen
Harry Blaauwbroek (2022) Penningmeester, gemeentebedrijf, dorpsbudget/ festival en muziek, ouderenhuisvesting / Elkien
Sybren de Boer (2024) Verkeer (overgenomen van Martin), aspirant lid DB

 

Wijnjewoude, maart 2019,
Martin de Vries, Secretaris

 

 

JAARVERSLAG 2017/2018 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude

Betreft de periode: maart 2017 t/m februari 2018

Alleen in goed contact met het dorp kan het bestuur zich effectief inzetten voor de leefbaarheid. Daarom hebben we in 2017 het maandelijks inloopspreekuur ingevoerd. En dat werkt. Dorpsgenoten komen met hun vragen en opmerkingen, waarop wij proberen adequaat te reageren en in actie te komen. Inmiddels spelen aardig wat inwoners een actieve rol bij de diverse werkgroepen. Die bredere inbreng komt de betrokkenheid en leefbaarheid sterk ten goede. Gevolg is dat daardoor heel wat ontspannende, informatieve en verbindende activiteiten zijn georganiseerd. Samen staan we op het goede spoor.
Dat zal ook wel blijken uit de dorpsfilm 2017, die in april in première gaat.

Aan aandachtspunten geen gebrek. Op de lijst met ingekomen stukken (gemiddeld ca 20 per maand) was, naast de verslagen van de werkgroepen, de gemeente Opsterland grootverbruiker. Menigmaal wordt PB betrokken bij de voorbereiding van beslissingen die rechtstreeks gevolgen hebben voor het dorp. Daarnaast heeft PB jaarlijks overleg met het college van B&W en met het gemeentebedrijf.

De financiële verantwoordelijkheid van PB is toegenomen vooral ook vanwege de diverse werkgroepen. Ook de actie voor automatische contributie-incasso was een flinke klus. De systemen werken nu goed, de nieuwe penningmeester is ingewerkt en levert elk kwartaal een handig overzicht van de stand van zaken. Sinds het afscheid van onze incassoman Andries Monderman heeft de werving van nieuwe PB leden niet voldoende aandacht gehad. Hiervoor zullen we een nieuwe invulling moeten vinden.

Eind september 2017 heeft de stuurgroep N381 haar opdracht aan PB teruggegeven en de nog resterende af te ronden punten aan PB overgedragen. Wel blijven de betrokken stuurgroep leden beschikbaar. PB heeft grote waardering voor alle inzet die de stuurgroep- leden 10 jaar lang hebben getoond. Het heeft tot mooie resultaten geleid waarop het dorp heel trots kan zijn.
Resterende zorgpunten als toename van verkeer en -snelheid behoren inmiddels tot het aandachtsgebied van de werkgroep verkeer en veiligheid die i.s.m. overheden tot bevredigende oplossingen hoopt te komen.
Het project Klein Groningen (sloop en herinrichting locatie melkfabriek) heeft als onderdeel van de gebiedsontwikkeling N381 vertraging opgelopen. De werkgroep met bewoners, PB, stuurgroep N381 en gemeente hoopt binnenkort de plannen af te ronden.

De vertegenwoordiging van de ondernemersvereniging bij PB heeft na de proefperiode geen vervolg gekregen. PB hoopt desondanks op versterking van de relatie omdat er in ons actieve dorp niet alleen prachtige kansen liggen voor het lokale bedrijfsleven, ook komt het de gemeenschapszin ten goede.
Helaas heeft de Stichting Willedei, vanwege gebrek aan bestuursleden en toename van kosten etc., besloten tot opheffing. Daarmee is de 10-jarige traditie van het sterk gewaardeerde straatfestival tot een einde gekomen. De resterende middelen zijn ondergebracht bij PB, dat daarvoor het Budget Festival en Muziek in het leven heeft geroepen. Het beheer is in handen van de commissie Dorpsbudget. De toegenomen druk van veiligheidseisen etc. blijft een punt van zorg voor het organiseren van festiviteiten.

Ook het weer kan mooie plannen bemoeilijken. Was de commissie 24-uurs activiteit, samen met de verenigingen eind juni klaar voor Midjier Wynjewâld, de vele regen maakte dit sportieve evenement ten bate van de Voedselbank Opsterland onmogelijk.
Toch hebben Wijnjewoudsters in 2017 van heel wat festiviteiten mogen genieten.
De werkgroep Kom Erbij (voorheen Saamhorigheid en Eenzaamheid) organiseerde maandelijks een gezellige koffieochtend met steeds wisselende activiteiten, waarbij het aantal deelnemers gestaag groeit. Een groep dorpsgenoten organiseerde, met steun van kerk en PB, het breed gewaardeerde kerstevenement Kryst roun de Koepel, en de jongerengroep X-Events zette maar liefs 3 evenementen (pubquiz Proost, Wynjewoodstock en de X-mas party) op de kalender van 2017. Ook het koor deed een duit in het zakje met een geslaagd muziekfeestje bij de koepel. En dat alles naast het onvolprezen dorpsfeest, waarbij de commissie nu een geslaagde, sportieve en culinaire editie presenteerde.

Zo blijkt uit bovenstaande dat de focus op speerpunten uit de dorpsspiegel 2014, te weten jongerenactiviteiten, saamhorigheid/eenzaamheid inmiddels tot mooie resultaten heeft geleid. Overigens hoopt PB nog op een werkgroepje dat regelmatig een optreden (van dorpsgenoten) in de koepel gaat organiseren.

Het derde speerpunt vanuit de dorpsspiegel is ouderenhuisvesting. Ook hier is in 2017 vooruitgang geboekt. De werkgroep heeft samen met de gemeente en Elkien de enquête Wonen en Zorg door Partoer laten uitvoeren. Conclusie is dat ouderen heel graag ook tijdens hun laatste levensfase in eigen dorp willen blijven wonen. Ook wanneer zij intensieve zorg nodig hebben. De werkgroep heeft zich georiënteerd en er lijken goede mogelijkheden voor wonen met zorg. Met deskundige ondersteuning gaat de werkgroep nu plannen ontwikkelen voor een vernieuwing van het Wâldhûs waarbij 24 uurs zorg mogelijk is.
Ook zal aandacht zijn voor de wens van vele ouderen om over een tijdje een comfortabele gelijkvloerse woning te kunnen bewonen.

In 2017-2018 had PB naast bovenstaande ook aandacht voor thema’s als:

 • Wijnjewoude Energie Neutraal
 • Dorpsfilm
 • Fietspaden*
 • Recreatiebevordering*
 • Glasvezel*
 • Zendmast*

* In samenwerking met buurdorpen

Het bestuur kwam elf maal bijeen en bestond uit:
Grietje Rooks, voorzitter; Theo van Linde, vicevoorzitter; Janny Janssen, secretaris; Harry Blaauwbroek, penningmeester; Albert van der Velde, notulist en de leden Frits van der Meulen, Auckjen Weidema, Jeannette van der Molen en Martin de Vries.

De taakverdeling van het bestuur was als volgt:

Grietje Rooks Voorzitter,  lid DB,  dorpsbudget,  sociaal cultureel werk,  dorpsvisie,  website,  WEN,  contact collega PB’s en ondernemersvereniging
Janny Janssen Secretaris,  lid DB,  De Bân,  samenwerking scholen,  WEN,  dodenherdenking,  lichtjesavond
Theo  van Linde Vicevoorzitter,  lid DB,  contact bestuur MFC De Swingel,  ouderenhuisvesting,  gemeentebedrijf,  coördinator evenemententerrein en muziekkoepel,  ODV-WEN,  contact ondernemersvereniging
Harry Blaauwbroek Penningmeester,  gemeentebedrijf
Albert van der Velde Notulist,  dorpsfilm,  glasvezel
Auckjen Weidema 2e Notulist,  Kom Erbij,  dorpsbudget,  samenwerking scholen
Frits van der Meulen Jeugdbeleid,  contact dorpsfeestcommissie
Jeanette van der Molen Kom Erbij,  dodenherdenking
Martin de Vries Verkeer en veiligheid en inwerken

Wijnjewoude, maart 2018
Janny Janssen, secretaris

 

 

 

JAARVERSLAG 2016/2017 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude

Betreft de periode: 15 maart 2016 t/m 14 maart 2017

Het bestuur kwam elf maal bijeen en bestond uit:
Grietje Rooks, voorzitter; Theo van Linde, vicevoorzitter; Janny Janssen, secretaris;
Janny Copeland, penningmeester; Albert van der Velde, notulist en de leden Frits van der Meulen, Auckjen Weidema, Jeannette van der Molen en Harry Blaauwbroek.

Het afgelopen jaar vormde de dorpsvisie weer de basis voor nieuw beleid. Zo organiseerden we een IDOP-reünie rond de drie bekende speerpunten, t.w. activiteiten voor jongeren, saamhorigheid/eenzaamheid en (ouderen)huisvesting. Tientallen dorpsgenoten denken en werken nu mee om deze aandachtspunten verder vorm te geven.
De werkgroep jongeren hield een brainstorm met de jeugd waar het voornemen ontstond om een vooral sportieve 24 uurs actie te organiseren voor het goede doel. Dit initiatief krijgt deze zomer vorm tbv de voedselbank. Ook is project X-mas, georganiseerd door een groep jongeren een groot succes gebleken.
Daarnaast kwam de werkgroep Saamhorigheid en Eenzaamheid uit de startblokken met het muziekaal Koningsmaal, een high coffee voor ouderen en een bruissessie waar allerlei verenigingen en sociaal/culturele organisaties met elkaar bedachten hoe we elkaar in ons dorp meer aandacht kunnen geven.
De werkgroep (ouderen)huisvesting kwam goed op stoom in overleg met Elkien en de gemeente. Hun inspanningen leidden tot een woonbehoefteonderzoek in 2017.
Via de Ban kan het dorp de inspanningen van de werkgroepen volgen. Het PB bestuur is niet alleen inhoudelijk, maar ook met eigen menskracht betrokken bij deze initiatieven.
Op vele fronten is aangetoond dat de echte leefbaarheid niet door Plaatselijk Belang maar door het dorp zelf wordt vorm gegeven. De mooiste resultaten zijn behaald waarbij een initiatief van onderop ondersteuning krijgt van PB en het dorpsbudget.

Het afgelopen jaar heeft ook de feestelijke opening van de gebiedsontwikkeling N381 de nodige aandacht gekregen. Ondanks de aantrekkelijker uitstraling van ons dorp leeft er ook teleurstelling omdat het project nog niet is afgerond en sommige zaken ‘zuiniger’ zijn uitgevoerd dan aanvankelijk voorgesteld. De stuurgroep heeft met grote inzet en doorzetting het uiterste er uit weten te halen. Resteert nog het project Klein Groningen, de afronding van Weinterp West en diverse secundaire voorzieningen als fietsstallingen, verlichting, beplanting etc. Daarnaast vragen de zorgen om verkeersveiligheid en toegenomen verkeershinder op de ‘aanvoerroutes’ de nodige aandacht van PB.

Over onze relatie met de gemeente kunnen we tevreden zijn. Het IDOP proces heeft de samenwerking versterkt. Enerzijds doet de gemeente haar best om initiatieven vanuit het dorp te ondersteunen, anderzijds vraagt zij regelmatig om onze mening over diverse beleidsaangelegenheden. Zo waren we dit jaar actief betrokken bij de ontwikkeling van de gemeentelijke woonvisie. Ook was Joke van der Veen (dorpenbeleid) als belangstellende te gast tijdens een bestuursvergadering en wil wethouder Piet van Dijk ook nog eens aan ons bestuurlijk functioneren ‘snuffelen’.
Het werken met werkgroepen blijkt niet alleen de betrokkenheid van het dorp, maar ook de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen te versterken. Zo werken we als dorp en PB aan een mooie toekomst voor Wijnjewoude. Om als PB leden goed zichtbaar en bereikbaar te zijn hebben we als proef het maandelijkse inloopspreekuur geïntroduceerd.

In 2016-2017 had PB naast bovenstaande ook aandacht voor thema’s als:
Wijnjewoude Energie Neutraal

 • Dorpsfilm
 • Automatische incasso contributie
 • Relatie met ondernemersvereniging
 • Oude Lanen en Koningsdiep
 • Recreatie en recreatieve fietspaden
 • Vrijwilligers

De taakverdeling van het bestuur was als volgt:

Grietje Rooks Voorzitter, lid DB, dorpsbudget, sociaal cultureel werk, dorpsvisie, website, WEN, contact collega PB’s en ondernemersvereniging
Janny Janssen Secretaris, lid DB, De Ban, samenwerking scholen, WEN, dodenherdenking, lichtjesavond
Janny Copeland Penningmeester, jeugdbeleid, dorpsbudget
Theo van Linde Vicevoorzitter, lid DB, contact bestuur MFC De Swingel, wonen,ouderenhuisvesting, gemeentebedrijf, coördinator evenemententerrein, muziekkoepel, WEN-ODV, contact ondernemersvereniging
Albert van der Velde Notulist, dorpsfilm, glasvezel
Auckjen Weidema 2e Notulist, saamhorigheid & eenzaamheid, samenwerking scholen, bewonerspanel N381,
Frits van der Meulen stuurgroep N381, jeugdbeleid, contact dorpsfeestcommissie
Jeanette van der Molen inwerken
Harry Blaauwbroek inwerken

Sinds november is Antoon van de Wolfshaar als vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging tijdelijk bij PB betrokken. Doel is een win-win situatie voor beide verenigingen te creëren. In maart wordt de relatie geëvalueerd en bepaald of de samenwerking de beoogde vruchten heeft afgeworpen.

Wijnjewoude, maart 2017
Janny Janssen, secretaris

 

JAARVERSLAG 2015/2016 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude

 

Dit verslag gaat over de periode: 4 maart 2015 t/m 15 maart 2016.

Het bestuur kwam elf maal bijeen en bestond uit:

Grietje Rooks, voorzitter; Theo van Linde, vicevoorzitter; Janny Janssen, secretaris; Janny Copeland, penningmeester; Auckjen Weidema, notulist en de leden Frits van der Meulen, Albert van der Velde, Bernard Visser en Henk van der Wal.

Bernard Visser is om studieredenen per november gestopt met zijn bestuurslidmaatschap.

 

Het PB bestuurswerk is de afgelopen jaren toegenomen omdat over steeds meer zaken, die voorheen door de gemeente werden behartigd, de mening van de plaatselijke belangen wordt gevraagd. Tegelijkertijd krijgen de dorpen meer ruimte voor eigen initiatieven.

De maandelijkse vergaderingen worden daarom beter gestructureerd en door het DB voorbereid. Elk bestuurslid heeft eigen aandachtsgebieden en is verantwoordelijk voor goede afstemming en rapportage. De systematiek werkt naar tevredenheid en wordt waar nodig of gewenst verfijnd.

Daarnaast probeert plaatselijk belang het dorp zoveel mogelijk te betrekken in diverse processen. Niet alleen door erover te publiceren in De Bân en op www.wijnjewoude.net maar ook door samen met dorpsgenoten in werkgroepverband bepaalde onderwerpen te behartigen. Denk daarbij aan de Stuurgroep N381 en de werkgroepen Ouderenhuisvesting, Dorpssteunpunt, Dorpsbudget, Samenwerking scholen en Website. Als vervolg op de conclusies uit de enquête dorpsspiegel en het IDOP worden binnenkort ook werkgroepen ingericht voor de terreinen Saamhorigheid, Eenzaamheid, Jongerenactiviteiten en Wonen.

 

Het afgelopen seizoen hebben de volgende onderwerpen regelmatig aandacht gehad:

 • Herinrichting Merkebuorren en stuurgroep N381
 • Muziekkoepel
 • 70 jaar Dodenherdenking
 • Samenwerking scholen
 • Peuteropvang
 • Reflecterende huisnummers
 • Wijnjewoude Energie Neutraal
 • Automatische incasso contributie
 • Ouderenhuisvesting
 • Dorpsreünie als vervolg op IDOP en enquête dorpsspiegel

 

Bovendien waren we bestuurlijk en/of actief betrokken bij thema’s als:

 • Lichtjesavond
 • Oud en Nieuw activiteiten en Nieuwjaarsborrel
 • Projectplan Groene Dorpen
 • Bemensing St. Buurtbus (chauffeurs en bestuurders) en het Computercafé,
 • Jeu de Boulebaan verbreding tijdens NL doet
 • AED
 • WAW en MFC De Swingel
 • Glasvezel
 • Veiligheid, subsidie en leges evenementen
 • Conceptbegroting Opsterland
 • Natuurcamping Ikenhiem en werkschuur SBB
 • Samenwerking PB’s in Opsterland

De contacten met de gemeente nemen toe. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk terrein. Jaarlijks staat er zowel een ambtelijk overleg met het gemeentebedrijf, als een overleg met het college van B&W gepland. Deze laatste zal op 16 maart plaatsvinden. Daarnaast zijn de leden van PB in oktober te gast geweest bij de gemeenteraad. Dit bezoek heeft een verrijkend inkijkje gegeven in de lokale bestuurlijke en politieke wereld.

 

Verder hebben we o.a. bezocht:

 • Bijeenkomsten van Doarpswurk over burgerparticipatie en nieuwe democratie
 • Bijeenkomsten van de gemeente over omgevingsvisie, toekomst buurtbus, burgerparticipatie, begroting, gezondheidsbeleid en culturele hoofdstad.

De taakverdeling van het bestuur was als volgt:

Grietje Rooks                  voorzitter, lid DB, dorpsbudget, sociaal cultureel werk, dorpsvisie, website, WEN

Janny Janssen                secretaris, lid DB, De Ban, samenwerking scholen, Dodenherdenking, WEN

Janny Copeland              penningmeester, jeugdbeleid, dorpsbudget

Theo van Linde               vicevoorzitter, lid DB, contact bestuur MFC De Swingel, wonen, ouderenhuisvesting, gemeentebedrijf, coördinator evenemententerrein, muziekkoepel, Klein Groningen

Auckjen Weidema           notulist, samenwerking scholen, lid bewonerspanel N381, saamhorigheid

Albert van der Velde       2e notulist, glasvezel, dorpsfilm

Henk v/d Wal                  lid, contact ondernemersvereniging, jeugdbeleid, glasvezel

Frits van der Meulen      lid, stuurgroep N381, jeugdbeleid, contact dorpsfeestcommissie

Bernard Visser                lid, evenemententerrein

 

Wijnjewoude, maart 2016

Janny Janssen, secretaris


JAARVERSLAG 2014/2015 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude

 

Dit verslag gaat over de periode: 15 april 2014 t/m 3 maart 2015.

Het bestuur kwam tien maal bijeen en bestond uit:
Aldert Voolstra,voorzitter; Grietje Rooks, secretaris en vice voorzitter; Janny Copeland, penningmeester; Janny Janssen, notulist en de leden Henk v/d Wal, Theo van Linde, Frits van der Meulen, Auckjen Weidema en Bernard Visser

Met de volgende zaken zijn we het afgelopen seizoen bezig geweest:
– Overleg met de gemeente m.b.t. dorpsspiegels en omgevingsvisie
– Stuurgroep N381 en gebiedscommissie N381
– Sport en ontmoetingsplek voor de jeugd (Te Plak)
– Bouwkavels
– Klein Groningen
– overleg met het Gemeentebedrijf op 3 september 2014
– overleg scholen
– overleg bestuur MFC de Swingel
– overleg WAW/Buurtacademie, bestuur ouderengym en ouderensoos
– overleg Ondernemersvereniging
– inrichting evenemententerrein (in overleg met dorpsfeestcommissie en VVV)

Het jaarlijkse overleg tussen het bestuur van Plaatselijk Belang en het college van B&W vond plaats op dinsdag 9 december 2014. Het eerste dorpenbezoek van onze nieuwe burgemeester Van Selm. Met een wandeling door het dorp heeft een delegatie van PB laten zien wat we allemaal in ons dorp hebben, waar we trots op zijn en wat we vooral willen behouden.
De rondwandeling eindigde bij café van der Wey en daarna heeft het voltallige bestuur informeel kennis kunnen maken met de burgemeester.
De burgemeester was vervolgens de voorzitter van het overleg waarvoor agenda onderwerpen waren aangedragen door zowel PB als ook door B&W.
Specifieke aandacht vroeg PB voor de herinrichting van de Merkebuorren en vooral voor het veiligheidsaspect op de T- splitsing van de Merkebuorren en de Mounleane. Vanuit de vergaderlocatie was daar volop zicht op.
Tijdens de vergadering brengen we B&W op de hoogte van de zaken die we vanuit PB ondernemen, zoals Klein Groningen, het toekomstbestendig maken van het Waldhus en de ambitie van Wijnjewoude om in 2025 energieneutraal te zijn en op welke wijze we aan de slag willen gaan met de verbeterpunten vanuit de gehouden dorpsspiegel.

Woningbouw/ouderenhuisvesting
Met Elkien is overleg geweest over de woningbouw aan de Welfingstrjitte en leden van Plaatselijk Belang zijn aanwezig geweest bij de bewonersbijeenkomsten waar de herinrichting en de herbestrating aan de orde kwam.
Een werkgroep Ouderenhuisvesting is gestart met onderzoek naar de wensen van de ouderen in ons dorp ten aanzien van huisvesting en kijkt daarbij vooral naar het toekomstbestendig maken van het Wâldhus.

Bovendien hebben we ons o.a. bezig gehouden met:
– opening Te Plak op 23 april 2014
– de organisatie van de dodenherdenking
– bouwkavels
– contact/overleg met de dorpsagent
– website
– informatieborden
– verzelfstandiging van het Sociaal Cultureel Werk en het Ouderenwerk
– behoud fietspad Oude Bos en boscamping (SBB)
– Duurzaam Wijnjewoude – Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN)

Verder hebben we o.a. bezocht:
– bijeenkomsten toekomstig woningbeleid
– bijeenkomsten Omgevingsvisie gemeente Opsterland
– jubileum Wâldhûs
– installatie burgemeester Van Selm

Berichten van Plaatselijk Belang vindt u maandelijks in De Ban en op de website van Wijnjewoude.

De taakverdeling van het bestuur was als volgt:

Aldert Voolstra voorzitter, dorpssteunpunt en wonen, ouderenhuisvesting
Grietje Rooks secretaris, vice voorzitter, website, WAW/Buurtacademie, dorpsbudget en WEN
Janny Copeland penningmeester, jeugdbeleid, dorpsbudget en wegen en verkeer
Janny Janssen notulist, overleg scholen, WAW/Buurtacademie, dodenherdenking en WEN
Henk v/d Wal lid; contactpersoon ondernemersvereniging, wegen en verkeer, jeugdbeleid en informatieborden
Theo van Linde lid, jeugdbeleid, contactpersoon MFC De Swingel en wonen, contactpersoon gemeente , ouderenhuisvesting
Frits van der Meulen lid, stuurgroep N381 en lid bewonerspanel N381
Auckjen Weidema lid, overleg scholen en lid bewonerspanel N381
Bernard Visser lid, evenemententerrein en WEN

Wijnjewoude, maart 2015
Grietje Rooks, secretaris