Weer

feb 17 - zo
Drachten, NL
8°C

Agenda

Kinderbingo

19-02-2019

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Budget Festival en Muziek

Door het opheffen van de Stichting Willedei Wynjewald is op de bankrekening van Plaatselijk Belang een bedrag gestort van € 7.400 onder de naam “budget Festival en Muziek”. Hiermee komt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor activiteit(en) in het kader van festival en muziek in Wijnjewoude. De afspraak met het aftredende bestuur van de Stichting Willedei Wynjewald is dat er zeven jaar lang een gelijk bedrag uitgekeerd wordt aan een activiteit(en) die voldoen aan de doelen zoals deze beschreven staan in de statuten van de eerder genoemde stichting.

Deze stichting had in haar statuten het volgende omschreven:
“Het organiseren van een of meer festivals in Wijnjewoude, met behulp van vrijwilligers, waarbij buiten op straat en/of binnen zang, muziek, toneel,cabaret, theater, gym enz. opgevoerd wordt en het zich ook presenteren van andere verenigingen, organisaties en bedrijven”.

Richtlijnen en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget Festival/Muziek

De activiteiten dienen te voldoen aan de volgende criteria:

  • Plaatselijk Belang is verantwoordelijk voor het budget Festival en Muziek
  • Het budget moet worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en de saamhorigheid binnen het dorp
  • De activiteiten dienen laagdrempelig te zijn en te worden georganiseerd door inwoners uit Wijnjewoude voor de inwoners van Wijnjewoude en in principe dient de toegang gratis te zijn
  • De activiteiten waarvoor het budget Festival en Muziek wordt ingezet mogen geen structureel karakter hebben
  • Mocht het jaarlijks beschikbare bedrag niet worden gebruikt dan wordt het resterende bedrag mee genomen naar het daaropvolgende jaar.

Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft besloten om de aanvragen voor het budget Festival en Muziek onder te brengen bij de werkgroep die ook de aanvragen voor het dorpsbudget behandeld.

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget Festival en Muziek

Vul het aanvraagformulier in en omschrijf kort voor welke activiteit(en) u het gevraagde geld wilt gaan besteden. Raadpleeg daarbij de richtlijnen en voorwaarden.

Wanneer moet uw aanvraag binnen zijn

De aanvraag moet uiterlijk op 13 april 2019 binnen zijn. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met Grietje Rooks (0516 491350).

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de werkgroep dorpsbudget:
Ruurd van der Woude, voorzitter
Grietje Rooks, secretaris
Auckjen Weidema
Henk van Straten
Sybout Posthuma Linthorst

Verantwoording 2017

Beschikbaar  2017 Uitgaven 2017
Bestedingsruimte € 1.066,42 Bijdrage optreden Rintje Kas € 362,50
Kryst roun de Koepel € 425,00
totaal uitgaven € 787,50
Restant 2017 € 278,92
Dit resterende bedrag gaat volgens de vastgestelde afspraken mee naar 2018.