Weer

nov 28 - zo
Drachten, NL
2°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Blowing Away in concert

28-11-2021

Richtlijnen

Om de aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget goed te kunnen verdelen is door de werkgroep besloten deze richtlijn op te stellen. Vanuit deze richtlijn worden steeds de aanvragen beoordeeld. In gevallen waarin de werkgroep afwijkt van de richtlijn dan zal dit gemotiveerd worden.

De richtlijn werkt volgens het principe van afwijzingsgronden, d.w.z. dat de werkgroep een aanvraag goedkeurt als er geen afwijzingsgronden zijn. Hiermee wordt voorkomen dat alle mogelijke combinaties voor goedkeuring moeten worden omschreven.

Het dorpsbudget is bedoeld voor projecten en activiteiten die bijdragen aan de burgerparticipatie binnen een dorp en projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen een dorp.

De werkgroep dorpsbudget zal zich volledig houden aan de aanvullende regels zoals deze zijn op gesteld door de gemeente Opsterland.

Aanvraag

Bij een aanvraag uit het dorpsbudget dient omschreven te zijn waarvoor de aanvraag is, wat de doelstelling is en wat er nodig is aan mensen en middelen. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een schatting/raming van de te maken kosten.

Een aanvraag waarvan de kosten 100% bestemd zijn voor eten en drinken wordt in principe afgewezen.
Een aanvraag dient in alle gevallen te leiden tot een tastbaar/zichtbaar resultaat.

Bij een aanvraag waarvoor de volledige 100% van de te maken kosten wordt aangevraagd uit het dorpsbudget, zal een voorschot worden verstrekt. Nadat de definitieve nota is overlegd wordt tot betaling van de overige kosten overgegaan, tot een maximum van het aangevraagde bedrag.
Mocht de nota lager uitvallen dan zal worden overgegaan tot betalen van de werkelijke kosten van de factuur.

Bij een aanvraag voor een project/activiteit die het eigen dorp overschrijdt zal een bijdrage vanuit het omliggende dorp worden gevraagd. Bij het ontbreken daarvan zal de aanvraag worden afgewezen.

Aanvraagformulier

Voor de aanvraag dient u gebruik te maken van het standaard aanvraagformulier.

Verslag naar gemeente vergezeld met foto’s

Ieder jaar hoort de werkgroep een verslag op te sturen naar de gemeente waarin wordt beschreven aan welke activiteiten en projecten bijdragen zijn verstrekt. Om daarvan een mooi geheel te maken vragen we u om na afronding van uw activiteit of project een aantal foto’s op te sturen naar de werkgroep dorpsbudget.