Weer

jul 13 - za
Wijnjewoude, NL
15°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Vragenuurtje Plaatselijk Belang

13-07-2024

Richtlijnen

Organisatie
De gemeente Opsterland stelt jaarlijks middelen voor het dorpsbudget beschikbaar voor Wijnjewoude. Plaatselijk Belang Wijnjewoude (PBW) is verantwoordelijk voor de besteding van het dorpsbudget. Zij heeft voor de besteding van het geld de ‘werkgroep dorpsbudget’ ingesteld. Deze werkgroep behandelt onafhankelijk de ingediende aanvragen voor een bijdrage uit het budget en legt jaarlijks verantwoording af door middel van een publicatie in De Bân en op www.wijnjewoude.net. De mogelijkheid bestaat om jaarlijks het niet bestede bedrag te sparen.

De werkgroep bestaat uit vijf leden waarvan twee bestuursleden van PBW. Om de aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget goed te kunnen verdelen is door de werkgroep besloten een richtlijn op te stellen. Vanuit deze richtlijn worden de aanvragen beoordeeld. In gevallen waarin de werkgroep afwijkt van de richtlijn zal dit worden gemotiveerd.
De richtlijn werkt volgens het principe van afwijzingsgronden, d.w.z. dat de werkgroep een aanvraag goedkeurt als er geen afwijzingsgronden zijn. Hiermee wordt voorkomen dat alle mogelijke combinaties voor goedkeuring moeten worden omschreven.
Het dorpsbudget is bedoeld voor projecten en activiteiten die bijdragen aan de burgerparticipatie binnen een dorp en projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen een dorp.
De werkgroep dorpsbudget zal zich volledig houden aan de aanvullende regels zoals deze zijn op gesteld door de gemeente Opsterland.

Aanvraag
Bij een aanvraag uit het dorpsbudget dient omschreven te zijn waarvoor de aanvraag is, wat de doelstelling is en wat er nodig is aan mensen en middelen. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een begroting van kosten en inkomsten.
Een aanvraag waarvan de kosten 100% bestemd zijn voor eten en drinken wordt in principe afgewezen.
Een aanvraag dient in alle gevallen te leiden tot een tastbaar/zichtbaar resultaat.
Bij een aanvraag waarvoor de volledige 100% van de te maken kosten wordt aangevraagd uit het dorpsbudget, zal een voorschot worden verstrekt. Nadat de definitieve nota is overlegd wordt tot betaling van de overige kosten overgegaan, tot een maximum van het aangevraagde bedrag.
Mocht de nota lager uitvallen dan zal worden overgegaan tot betalen van de werkelijke kosten van de factuur.
Bij een aanvraag voor een project/activiteit die het eigen dorp overschrijdt zal een bijdrage vanuit het omliggende dorp worden gevraagd. Bij het ontbreken daarvan zal de aanvraag worden afgewezen.

Criteria
Volgens de huidige criteria moet het bij aanvragen gaan om activiteiten of initiatieven die:
• een kleinschalig karakter hebben
• bijdragen aan een betere leefbaarheid van het dorp
• kunnen rekenen op een breed draagvlak in het dorp
• geen structureel karakter hebben
• bij wijzigingen van de openbare ruimte instemming van de gemeente verkrijgen of hebben
• niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen of (toekomstig) beleid van de gemeente
• niet bestemd zijn om reguliere kosten (bijvoorbeeld vergaderkosten e.d.) van PBW en/of verenigingen te financieren

Aanvullend criterium
De werkgroep heeft in 2022 een aanvullende criterium toegevoegd.
De werkgroep heeft het aanvullende criterium geëvalueerd en besloten tot een verlenging voor het jaar 2023.
Eind 2023 evalueert de werkgroep dit criterium en beslist dan weer over een eventuele verlenging.

Volgens het aanvullende criterium mag het bij aanvragen ook gaan om activiteiten of initiatieven:
voor het doen van vervangingen en/of onderhoud voor non profit organisaties die:

    • geen verdienmodel hebben
    • afhankelijk zijn van contributies en/of subsidies
    • aantoonbaar weinig financiële ruimte hebben

Daarbij geldt dat:
• de toekenning van bijdragen afhankelijk is van de bestedingsruimte van het dorpsbudget op het moment van aanvraag. Het kan dus voorkomen dat vergelijkbare aanvragen verschillend worden beoordeeld.
• kleinschalige dorpsinitiatieven altijd voorgaan op aanvragen die vallen onder het aanvullend criterium.
Aanvraagformulier
Voor de aanvraag dient u gebruik te maken van het standaard aanvraagformulier.
Verslag naar gemeente vergezeld met foto’s
Ieder jaar hoort de werkgroep een verslag op te sturen naar de gemeente waarin wordt beschreven aan welke activiteiten en projecten bijdragen zijn verstrekt. Om daarvan een mooi geheel te maken vragen we u om na afronding van uw activiteit of project een aantal foto’s op te sturen naar de werkgroep dorpsbudget. pbwijnjewoude@gmail.com

Aanvraagformulier
Voor de aanvraag maak je gebruik van het dit aanvraagformulier.

Verslag naar gemeente vergezeld met foto’s
Ieder jaar hoort de werkgroep een verslag op te sturen naar de gemeente waarin wordt beschreven aan welke activiteiten en projecten bijdragen zijn verstrekt. Om daarvan een mooi geheel te maken vragen we je om na afronding van jouw activiteit of project een aantal foto’s op te sturen naar de pbwijnjewoude@gmail.com.