Weer

feb 17 - zo
Drachten, NL
8°C

Agenda

Kinderbingo

19-02-2019

Sponsoren
Dundelle Light Logo

Jaarverslagen van de penningmeester

Jaarverslag van de penningmeester 2017
Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Financieel Overzicht 2017
Ontvangsten Uitgaven
Plaatselijk Belang  €             500,00 Plaatselijk Belang  €          2.079,10
Extra vergaderingen  €                     – Extra vergaderingen  €             451,57
Dorpsbudget  €          4.133,60 Dorpsbudget incl. Midjier  €          2.934,88
SCW                                              *  €          7.396,00 SCW                                       *  €          7.051,21
Dorpsflim                                    *  €          5.490,95 Dorpsfilm                             *  €          1.446,24
Rabobank  €                     – Rabobank  €             182,55
Verz., secr., bestuurskst.  €                     – Verz., secr., bestuurskst.  €             120,99
Giften  €                     – Giften  €                     –
Contributie.  €          4.467,50 Contributie  €                     –
AED                                               *  €                     – AED                                        *  €                     –
Kom Erbij                                     *  €          1.250,00 Kom Erbij                              *  €          1.212,33
Festival en Muziek                     *  €          7.464,94 Festival en Muziek              *  €             787,50
 €        30.702,99  €        16.266,37
Lopende rekening
Saldo 01-01-2017  €             176,68
Saldo 31-12-2017  €        14.613,30
Mutatie  €        14.436,62
Bedrijfsspaarrekening
Saldo 01-01-2017  €          4.665,78
Saldo 31-12-2017  €          4.680,79
Mutatie  €            + 15,01 ontvangsten  €        30.702,99
uitgaven  €       -16.266,37
Mutatie liquide middelen  €     + 14.451,63 Saldo  €     + 14.436,62
Liquide middelen 01-01-2017  €          4.842,46
Liquide middelen 31-12-2017  €        19.294,09
 Aantal leden 2017 535
 In 2018 geïnde contributie  €               15,00
Kascontrole d.d. ondertekening:
Verdeling liquide middelen van Financieel Overzicht 2017
Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Liquide middelen 31-12-2017  €        19.294,09
Dorpsbudget  €                     1.398,80
SCW  €                     2.058,10
Dorpsfilm  €                     4.044,71
Reservering ten behoeve van onderhoud AED  €                        485,10
Kom Erbij  €                          37,67
Festival en  Muziek  €                     6.677,44
Plaatselijk Belang  €                     4.592,27
Totaal  €                   19.294,09
Toelichting
Dorpsbudget  Geen bijzonderheden.
SCW  Door gewijzigd gemeentebeleid is de hoogte van de komende
 gemeentelijke bijdragen onzeker.
Dorpsfilm  Daarnaast staat de van Teyens Fundatie garant voor € 1.450,-.
 De beschikbare middelen geven dekking voor de filmkosten.
 Er worden geen inkomsten in 2018 voorzien.
Reservering ten behoeve van onderhoud AED  Geen bijzonderheden.
Kom Erbij  Om haar positieve bijdrage ook in 2018 te continueren heeft
 Kom Erbij nieuwe inkomstenbronnen nodig.
Festival en  Muziek  Per jaar is  € 1.066,50 beschikbaar.
Plaatselijk Belang  Geen bijzonderheden.

 

 

 

Jaarverslag van de penningmeester 2016
Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Financieel Overzicht 2016
Ontvangsten Uitgaven
Plaatselijk Belang  €            3.361,22 Plaatselijk Belang  €                  4.403,67
Dorpsbudget                             *  €            4.865,60 Dorpsbudget             **     *  €                  8.810,59
Rabobank  €                  39,28 Rabobank  €                      127,50
Verz., secr., bestuurskst.  €                  31,72 Verz., secr., bestuurskst.  €                      169,58
AED                                                *  €            3.000,00 AED                                        *  €                               –
SCW                                               *  €            6.796,00 SCW                                       *  €                  9.026,51
 €          18.093,82  €                22.537,85
Lopende rekening
Saldo 01-01-2016  €            1.032,91
Saldo 31-12-2016  €                176,68
Mutatie  €              -856,23
Bedrijfsspaarrekening
Saldo 01-01-2016  €            8.253,58
Saldo 31-12-2016  €            4.665,78
Mutatie  €         – 3.587,80 ontvangsten  €                18.093,82
uitgaven  €              -22.537,85
Mutatie liquide middelen  €         – 4.444,03 Saldo  €                – 4.444,03
Liquide middelen 01-01-2016  €            9.286,49
Liquide middelen 31-12-2016  €            4.842,46
Toelichting:
* zijn geoormerkte bedragen.
Liquide middelen 31-12-2016  €            4.842,46 ** Het in 2015 toegezegde bedrag van € 750,–
Mutatie dorpsbudget *  €              -200,08  aan de Swingel ( terras en aanleg tegelplateau)
Mutatie AED   *  €              -485,10  is in 2016 uitbetaald.
Mutatie SCW  *  €          -1.713,31
Saldo Plaatselijk Belang  €            2.443,97
aantal leden 2016 546
Kascontrole d.d. ondertekening:

 

Klik hier voor het jaarverslag penningmeester 2015.