Weer

jun 21 - vr
Wijnjewoude, NL
15°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Familiedag ODV

22-06-2024

Jaarverslagen van de penningmeester

Jaarverslag van de penningmeester 2023

Link: Financieel jaaroverzicht PBW 2023

Jaarverslag van de penningmeester 2022

Link: Financieel jaaroverzicht PBW 2022

 

Jaarverslag van de penningmeester 2021

 

 

 

Jaarverslag van de penningmeester 2020

 

Jaarverslag van de penningmeester 2019

 

 

Jaarverslag van de penningmeester 2018

 

Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Financieel Overzicht 2018
Ontvangsten Uitgaven
Plaatselijk Belang W .  €       849,43 Plaatselijk Belang W .  €        585,92
Overlegkosten WG  €              – Overlegkosten WG  €        605,91
RABO bank en verzekering  €              – RABO bank en verzekering  €        321,94
PBW diversen  €              – PBW diversen  €     3.964,73
Contributie.  €    4.057,50 Contributie.  €          97,50
AED*  €              – AED                                               *  €          31,03
Dorpsfilm  €    2.093,02 Dorpsfilm  €     6.137,73
Kom Erbij*  €    2.076,47 Kom Erbij                                     *  €     2.114,14
Reserveringen  €    3.989,48 n.t.b.  €     1.065,12
SCW  €    7.406,00 SCW  €     9.267,58
Dorpsbudget  €    4.128,80 Dorpsbudget  €     2.416,36
Festival en Muziek*  €       202,95 Festival en Muziek                     *  €        506,53
 €  24.803,65  €   27.114,49
Lopende rekening
Saldo 01-01-2018  €  14.613,30
Saldo 31-12-2018  €  12.302,46
Mutatie  €  -2.310,84
Bedrijfsspaarrekening
Saldo 01-01-2018  €    4.680,79
Saldo 31-12-2018  €    4.681,80
Mutatie  €       + 1,01 ontvangsten  €   24.803,65
uitgaven  € -27.114,49
Mutatie liquide middelen  € – 2.309,83 Saldo  €  – 2.310,84
Liquide middelen 01-01-2018  €  19.294,09
Liquide middelen 31-12-2018  €  16.984,26
 Aantal leden
31 december 2017 535
31 december 2018 528
Kascontrole d.d. ondertekening:
Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Liquide middelen 31-12-2018  €  16.984,26
Dorpsbudget  €                                        3.111,24
SCW  €                                           196,52
Dorpsfilm  €                                                  –
Reservering ten behoeve van onderhoud AED  €                                           454,07
Kom Erbij  €                                             -0,00
Reserveringen totaal  €                                        2.924,36
Reservering Dorpsfilm  €        989,48
Reservering Kom Erbij  €     1.934,88
Festival en  Muziek  €                                        6.373,86
Plaatselijk Belang  €                                        3.924,21
Totaal  €                                      16.984,26
Toelichting
Dorpsbudget  Toelichting wordt door de commissie verstrekt.
SCW  Gemeente heeft toegestemt om het saldo van 2018 aan de
 reservering voor Kom Erbij toe te wijzen.
Dorpsfilm  Geen bijzonderheden.
Reservering ten behoeve van onderhoud AED  Geen bijzonderheden.
Kom Erbij  Een honorering van een subsidie aanvraag in 2018 wordt
 in 2019 verwacht. Nieuwe inkomsten bronnen zijn nodig.
Festival en  Muziek  Per jaar is  € 1.066,50 beschikbaar.
Plaatselijk Belang  Geen bijzonderheden.
Jaarverslag van de penningmeester 2017
Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Financieel Overzicht 2017
Ontvangsten Uitgaven
Plaatselijk Belang  €             500,00 Plaatselijk Belang  €          2.079,10
Extra vergaderingen  €                     – Extra vergaderingen  €             451,57
Dorpsbudget  €          4.133,60 Dorpsbudget incl. Midjier  €          2.934,88
SCW                                              *  €          7.396,00 SCW                                       *  €          7.051,21
Dorpsflim                                    *  €          5.490,95 Dorpsfilm                             *  €          1.446,24
Rabobank  €                     – Rabobank  €             182,55
Verz., secr., bestuurskst.  €                     – Verz., secr., bestuurskst.  €             120,99
Giften  €                     – Giften  €                     –
Contributie.  €          4.467,50 Contributie  €                     –
AED                                               *  €                     – AED                                        *  €                     –
Kom Erbij                                     *  €          1.250,00 Kom Erbij                              *  €          1.212,33
Festival en Muziek                     *  €          7.464,94 Festival en Muziek              *  €             787,50
 €        30.702,99  €        16.266,37
Lopende rekening
Saldo 01-01-2017  €             176,68
Saldo 31-12-2017  €        14.613,30
Mutatie  €        14.436,62
Bedrijfsspaarrekening
Saldo 01-01-2017  €          4.665,78
Saldo 31-12-2017  €          4.680,79
Mutatie  €            + 15,01 ontvangsten  €        30.702,99
uitgaven  €       -16.266,37
Mutatie liquide middelen  €     + 14.451,63 Saldo  €     + 14.436,62
Liquide middelen 01-01-2017  €          4.842,46
Liquide middelen 31-12-2017  €        19.294,09
 Aantal leden 2017 535
 In 2018 geïnde contributie  €               15,00
Kascontrole d.d. ondertekening:
Verdeling liquide middelen van Financieel Overzicht 2017
Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Liquide middelen 31-12-2017  €        19.294,09
Dorpsbudget  €                     1.398,80
SCW  €                     2.058,10
Dorpsfilm  €                     4.044,71
Reservering ten behoeve van onderhoud AED  €                        485,10
Kom Erbij  €                          37,67
Festival en  Muziek  €                     6.677,44
Plaatselijk Belang  €                     4.592,27
Totaal  €                   19.294,09
Toelichting
Dorpsbudget  Geen bijzonderheden.
SCW  Door gewijzigd gemeentebeleid is de hoogte van de komende
 gemeentelijke bijdragen onzeker.
Dorpsfilm  Daarnaast staat de van Teyens Fundatie garant voor € 1.450,-.
 De beschikbare middelen geven dekking voor de filmkosten.
 Er worden geen inkomsten in 2018 voorzien.
Reservering ten behoeve van onderhoud AED  Geen bijzonderheden.
Kom Erbij  Om haar positieve bijdrage ook in 2018 te continueren heeft
 Kom Erbij nieuwe inkomstenbronnen nodig.
Festival en  Muziek  Per jaar is  € 1.066,50 beschikbaar.
Plaatselijk Belang  Geen bijzonderheden.

 

 

 

Jaarverslag van de penningmeester 2016
Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Financieel Overzicht 2016
Ontvangsten Uitgaven
Plaatselijk Belang  €            3.361,22 Plaatselijk Belang  €                  4.403,67
Dorpsbudget                             *  €            4.865,60 Dorpsbudget             **     *  €                  8.810,59
Rabobank  €                  39,28 Rabobank  €                      127,50
Verz., secr., bestuurskst.  €                  31,72 Verz., secr., bestuurskst.  €                      169,58
AED                                                *  €            3.000,00 AED                                        *  €                               –
SCW                                               *  €            6.796,00 SCW                                       *  €                  9.026,51
 €          18.093,82  €                22.537,85
Lopende rekening
Saldo 01-01-2016  €            1.032,91
Saldo 31-12-2016  €                176,68
Mutatie  €              -856,23
Bedrijfsspaarrekening
Saldo 01-01-2016  €            8.253,58
Saldo 31-12-2016  €            4.665,78
Mutatie  €         – 3.587,80 ontvangsten  €                18.093,82
uitgaven  €              -22.537,85
Mutatie liquide middelen  €         – 4.444,03 Saldo  €                – 4.444,03
Liquide middelen 01-01-2016  €            9.286,49
Liquide middelen 31-12-2016  €            4.842,46
Toelichting:
* zijn geoormerkte bedragen.
Liquide middelen 31-12-2016  €            4.842,46 ** Het in 2015 toegezegde bedrag van € 750,–
Mutatie dorpsbudget *  €              -200,08  aan de Swingel ( terras en aanleg tegelplateau)
Mutatie AED   *  €              -485,10  is in 2016 uitbetaald.
Mutatie SCW  *  €          -1.713,31
Saldo Plaatselijk Belang  €            2.443,97
aantal leden 2016 546
Kascontrole d.d. ondertekening:

 

Klik hier voor het jaarverslag penningmeester 2015.