Weer

feb 25 - zo
Drachten, NL
-3°C

Agenda

NL Doet voor de ijsbaan

23-02-2018

Sponsoren

Jaarverslagen van de penningmeester

Jaarverslag van de penningmeester 2016
Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Financieel Overzicht 2016
Ontvangsten Uitgaven
Plaatselijk Belang  €            3.361,22 Plaatselijk Belang  €                  4.403,67
Dorpsbudget                             *  €            4.865,60 Dorpsbudget             **     *  €                  8.810,59
Rabobank  €                  39,28 Rabobank  €                      127,50
Verz., secr., bestuurskst.  €                  31,72 Verz., secr., bestuurskst.  €                      169,58
AED                                                *  €            3.000,00 AED                                        *  €                               –
SCW                                               *  €            6.796,00 SCW                                       *  €                  9.026,51
 €          18.093,82  €                22.537,85
Lopende rekening
Saldo 01-01-2016  €            1.032,91
Saldo 31-12-2016  €                176,68
Mutatie  €              -856,23
Bedrijfsspaarrekening
Saldo 01-01-2016  €            8.253,58
Saldo 31-12-2016  €            4.665,78
Mutatie  €         – 3.587,80 ontvangsten  €                18.093,82
uitgaven  €              -22.537,85
Mutatie liquide middelen  €         – 4.444,03 Saldo  €                – 4.444,03
Liquide middelen 01-01-2016  €            9.286,49
Liquide middelen 31-12-2016  €            4.842,46
Toelichting:
* zijn geoormerkte bedragen.
Liquide middelen 31-12-2016  €            4.842,46 ** Het in 2015 toegezegde bedrag van € 750,–
Mutatie dorpsbudget *  €              -200,08  aan de Swingel ( terras en aanleg tegelplateau)
Mutatie AED   *  €              -485,10  is in 2016 uitbetaald.
Mutatie SCW  *  €          -1.713,31
Saldo Plaatselijk Belang  €            2.443,97
aantal leden 2016 546
Kascontrole d.d. ondertekening:

 

Klik hier voor het jaarverslag penningmeester 2015.