Dorpsspiegel Wijnjewoude: leefbaarheid gemeten

dorpsspiegel kerkje kleinIn november 2013 hebben 213 inwoners van Wijnjewoude de vierjaarlijkse enquête ‘Dorpsspiegel’ ingevuld. Met de Dorpsspiegel wil de gemeente de ontwikkeling van de leefbaarheid in de dorpen in kaart brengen. Informatie die ook voor Plaatselijk Belang heel waardevol is omdat we hieruit knelpunten kunnen destilleren die extra aandacht verdienen. Ook krijgen we zicht op punten waarmee ons dorp zich positief onderscheidt. Zo zijn we met een respons van maar liefst 85% procent van de steekproef, verreweg het best scorend dorp. Als Plaatselijk Belang hechten we er veel waarde aan om te weten wat er onder onze dorpsgenoten leeft, vandaar dat we de enquêtes zelf hebben aangereikt en weer opgehaald.
De uitslagen van de enquête zijn niet alleen vergeleken met die van de andere Opsterlandse dorpen maar ook met de mening van Wijnjewouders in 2009.
In deze samenvatting vertellen we alleen over de meest opmerkelijke zaken die in de dorpsspiegel naar voren komen. Als u meer informatie wilt, lees dan de volledige dorpsanalyse Wijnjewoude. PB buigt zich de komende tijd over de uitkomsten en zal een plan opzetten om met de verbeterpunten aan de slag te gaan. Neem gerust contact op als u wilt meedenken of zaken met PB wilt bespreken.

Inwoners en respondenten
Van de 2029 inwoners hebben relatief veel jonge mensen de enquête ingevuld, terwijl de 55+ers juist wat minder hebben meegewerkt.

Sociale contacten
Jongeren van 16 t/m 24 jaar willen graag met meer mensen contact, ze voelen zich soms alleen. Ook de groep van 35 t/m 44 jaar wil graag met meer mensen contact. Van de 75+ers voelen veel mensen zich soms alleen en zou graag met meer mensen contact willen. Dat geldt nog sterker voor hen die bekend zijn met het informatiepunt Wmo en ook wel eens van WMO voorzieningen gebruik hebben gemaakt.

Typering dorp
Ons dorp wordt, meer dan in 2009 vooral getypeerd als behoudend en een dorp van tegenstellingen. Jongeren tot 24 jaar vinden dat er niets te beleven is en ervaren vooral het behoudende karakter, dat geldt overigens ook voor 75+ers.
Van de respondenten die redelijk actief zijn in een kerk zijn er relatief meer die vinden dat het fijn is om in Wijnjewoude te wonen en dat het een hecht dorp is. Tegelijkertijd zien vooral de niet actieve kerkleden dat het dorp nogal behoudend is.
Binnen Opsterland zijn Wijnjewouders wat vaker lid van een buurtvereniging, Plaatselijk Belang en een kerk. Verder zijn Wijnjewouders minder dan andere Opsterlanders gehecht aan hun dorp en ervaren ze minder saamhorigheid.
Het percentage respondenten dat zich verantwoordelijk voelt voor het dorp is gedaald ten opzichte van 2009. De categorie 35 tot 75 jaar voelt die verantwoordelijkheid het meest.
Actieve kerkleden voelen zich ook relatief vaker verantwoordelijk..

Veiligheid
Meer dan gemiddeld in de gemeente geven dorpsgenoten aan dat hun onveiligheidsgevoel te maken heeft met met overlast van omwonenden of groepen personen (bijv. jeugd)

Voorzieningen
Meer dan in de andere dorpen zijn Wijnjewouders tevreden over hun dorpshuis.
Speel- en vermaakmogelijkheden voor jongeren stemmen minder tot tevredenheid. Men is vooral ontevreden over de breedte van het aanbod. Dat geldt overigens voor de respondenten in alle leeftijdscategorieën.
Tevredenheid is er over het onderwijs. Dat geldt zowel voor kwaliteit als bereikbaarheid.
Bij de voorzieningen voor ouderen en gehandicapten geeft men vaker dan in 2009 aan dat het vooral ontbreekt aan aanbod en kwaliteit van woningen zodat ouderen en gehandicapten zelfstandig in Wijnjewoude kunnen blijven wonen. Ook kwaliteit en aanbod van activiteiten voor deze categorie blijft wat achter bij het gemeentelijk gemiddelde. Men is overigens zeer tevreden over het dorpssteunpunt. De bekendheid met het Informatiepunt WMO is lager dan je zou verwachten.
De tevredenheid over het muziekonderwijs en de bibliotheek is gedaald ten opzichte van 2009. Dit geldt vooral voor 55+ers.
Over sportvoorzieningen in de gemeente zijn vooral de 16-24 jarigen heel tevreden.
De tevredenheid over de bereikbaarheid voor het doen van dagelijkse boodschappen is toegenomen sinds 2009. Over de kwaliteit en de prijs is de tevredenheid gedaald.
Wat betreft de openbaar vervoervoorzieningen, men is over de frequentie minder tevreden dan in 2009 en gemiddeld in Opsterland.

Wat echt in Wijnjewoude wordt gemist zijn voorzieningen en activiteiten voor jongeren. Dit wordt vooral genoemd door 16 tot 24 jarigen en mensen tussen 45 en 55 jaar (ouders?)

Fysieke omgeving
De tevredenheid over het onderhoud van fietspaden is afgenomen ten opzichte van 2009.

Wonen in Opsterland
Het percentage mensen met verhuisplannen ligt in Wijnjewoude iets hoger dan gemiddeld in de gemeente. Vooral 16 t/m 24 jarigen hebben behoefte aan een huurwoning. De helft van de 75+ers geeft aan behoefte te hebben aan een aanleunwoning of serviceflat.

Voor- of achteruitgang dorp
In 2009 dachten 27% van de respondenten dat het dorp er op vooruit zou gaan in de komende jaren. In 2013 blijkt dat 16% vindt dat het ook daadwerkelijk is gebeurd. Voor de komende vier jaar verwacht 29% van de respondenten vooruitgang. Dat is meer dan gemiddeld in Opsterland.

Toerisme
In vergelijking met 2009 vinden nu flink meer mensen dat Wijnjewoude meer toeristen zou mogen aantrekken.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *