Berichten van Plaatselijk Belang

Het bestuur wenst u allen een mooi nieuw jaar waarin we samen in gezondheid en met veel plezier aan een fijn dorp verder kunnen bouwen.

Er is genoeg te doen

Dat zal u niet verbazen. Het komend jaar gaan we vol goede moed en inspiratie verder met de uitdagingen die liggen te wachten. We vertrouwen er op dat u ook in 2015 zo nu en dan uw kwaliteiten wilt inzetten voor de toekomst en de leefbaarheid van ons dorp.

We vragen uw betrokkenheid bij het versterken van de saamhorigheid, jongerenactiviteiten, energiebesparing en –productie en goede huisvesting. Via de Bân en de website willen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen en mogelijkheden voor actieve betrokkenheid. Wist u dat de dorpssite ook op facebook is? U kunt de nieuwtjes dus automatisch binnenkrijgen.

Jaarlijkse ledenvergadering 10 maart 2015

Reserveer deze datum vast in de agenda. Wij proberen er weer een boeiende avond van te maken.

 Stap voor stap Wijnjewoude Energie Neutraal, WEN er maar vast aan!

Deze maand gaan de kerngroep WEN en ook de werkgroepen van start met het realiseren van de doelstellingen voor het eerste half jaar. Vanaf februari kunt u dan onze maandelijkse rubriek ‘Stap voor stap WEN’ volgen. Wilt u alvast meer lezen, of wilt u meedenken, zie de dorpssite en laat van je horen.

 Bestuurlijk overleg met B&W

Op 9 december hadden we het jaarlijks bestuurlijk overleg met het college van burgemeester en wethouders. We willen u graag een inkijkje geven. Voor mevrouw Van Selm was dit haar eerste dorpenbezoek. Om een indruk te krijgen van ons dorp wilde ze graag een korte rondgang maken. En zo ontvingen enkele PB leden de nieuwe burgemeester in MFC De Swingel. De wandeling ging vervolgens langs de scholen en peuterspeelzaal, de nieuwbouw van de Welfingstrjitte, Te Plak, het evenemententerrein en de sportvelden, het Wâldhûs, zorgboerderij A&B en de supermarkt en eindigde Cafe-Wijnjewoudebij café Van de Weij. Hier maakte het PB bestuur informeel met haar kennis en vond aansluitend het bestuurlijk overleg plaats met zicht op de befaamde T-splitsing. Mevrouw Van Selm was enthousiast over de rondgang. Het had haar een mooie indruk gegeven van wat ‘de krêft fan de mienskip’ van Wijnjewoude door de jaren heen tot stand had gebracht.

In dit overleg vervult de burgemeester de voorzittersrol. De agendaonderwerpen worden aangedragen door zowel PB als B&W. Specifieke aandacht vroeg PB voor de herinrichting, veiligheid en de aanblik van de drukke T-splitsing op de hoek van de Mounleane.

Wethouder Kooistra vertelde dat het proces van aanbesteding voor de langdurige zorg in de gemeente goed is verlopen. Alle aanbieders (waaronder zorgboerderijen) zijn bezocht en de gemeente heeft nu een goed beeld van alle mogelijkheden. Voor de kerst zal er duidelijkheid zijn. Dan worden er lokaal maar liefst 130 zorgcontracten ondertekend.

De plannen om in Klein Groningen, op de plaats van de oude melkfabriek, een aanlegsteiger met toiletgebouw en toeristisch overstappunt te realiseren, lijken verder weg dan ooit. Uit de eerste hand horen we dat gemeente/provincie en eigenaren van het gebouw niet tot overeenstemming lijken te kunnen komen. De onderhandelingen zijn daarom gestopt. Dit nieuws veroorzaakt een golf van teleurstelling bij de aanwezigen.

B&W zijn enthousiast over de ambitie van Wijnjewoude om in 10 jaar energieneutraal te zijn. Ook nu wordt benadrukt dat de gemeente het pilot-proces waar mogelijk wil ondersteunen. Wethouder Jonkman beraadt zich op een extra financiële bijdrage voor vergaderkosten etc.

Plaatselijk Belang vertelt over de wens om het Wâldhûs toekomstbestendig te maken. Elkien heeft echter aangegeven zich tot de grote kernen te willen beperken. Particulier initiatief is daarom de enig begaanbare weg, om ook in de toekomst geschikte huisvesting te bieden aan ouderen die graag in eigen dorp blijven wonen. Samen met de gemeente wil Plaatselijk Belang de mogelijkheden onderzoeken om wonen en zorg in ons dorp te combineren. Ook het onderhoud van de huurwoningen van Elkien is een punt van zorg dat aandacht heeft in gemeente en dorp.

Dan vertelt Plaatselijk Belang hoe zij aan de slag wil met de verbeterpunten uit de dorpsvisie. Gelukkig zijn er middelen voor procesondersteuning door Timpaan en/of doarpswurk.

Omdat het toerisme van groot belang is voor de regio en ook voor Wijnjewoude, wordt in overleg met de OWO gemeenten (Oost- en Weststellingwerf en Opsterland), de provincie en de natuurorganisaties een plan gemaakt voor onderhoud van de fietspaden. We zijn hoopvol dat de natuurcamping een doorstart kan maken.

PB geeft aan dat zij, als gevolg van grotere burgerparticipatie, steeds meer onderwerpen op haar bord vindt. Er is behoefte aan meer inhoudelijke ondersteuning van de gemeente.

Ten aanzien van het oud-papierbeleid merkt wethouder Jonkman op dat met verenigingen en scholen wordt gezocht naar alternatieve vrijwilligerstaken waarmee de jaarlijkse vergoeding in stand kan blijven.

Per 1 januari 2015 worden de jeugdzorg, de langdurige zorg en de participatie van arbeidsgehandicapten een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit zal ook de komende maanden veel aandacht vragen en wellicht ook veel problemen oproepen. PB vraagt de gemeente om over deze materie in het voorjaar een informatiebijeenkomst voor PB-bestuurders te organiseren. B&W vindt het een goed idee.

Plaatselijk Belang, voorzitter Aldert Voolstra dankt B&W voor het bijzonder prettig en constructieve overleg dat in een gemoedelijke sfeer verliep.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *