Berichten van Plaatselijk Belang

IMG_0085

Tijdens de ledenvergadering van 22 maart 2016 neemt Henk van der Wal afscheid als bestuurslid na negen jaren trouwe dienst

Waar een klein dorp groot in kan zijn …

Dat is opnieuw gebleken bij de uitvoeringen van de musical Ester. Wat een geweldige theaterproductie met prachtige zang en muziek, maar ook met toepasselijke kostuums en een sfeervol decor en belichting. We mogen in Wijnjewoude oprecht trots zijn op al die tientallen mensen die zich (voor of achter de schermen) hebben ingezet om ons een onvergetelijke voorstelling te bezorgen.

Contributie PB

Vanwege het feit dat de vergaderkosten alsmaar oplopen en we steeds meer met werkgroepen werken om allerlei onderwerpen te behartigen, blijkt PB jaarlijks krapper bij kas te komen. Ondanks zorgvuldig beheer wordt de situatie moeilijk. Daarom is op 22 maart in de goed bezochte ledenvergadering besloten tot een contributieverhoging per 2017. Deze verhoging naar 7,50 euro per jaar wordt met de introductie van de automatische incasso ingevoerd. Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat na ca 10 jaar deze haast onvermijdelijke verhoging plaatsvindt.

In april en mei komt Plaatselijk Belang bij alle leden langs om de contributie van 2016 te innen en u het machtigingsformulier voor automatische incasso per 2017 te overhandigen. Houdt u contant geld beschikbaar?

Bestuurlijk overleg met B&W

Na een rondleiding door het nieuwe publiekscentrum werden we ontvangen in de B&W kamer in het Lyklamahus. Het was een open en constructief overleg waaruit bleek dat burgemeester en wethouders op diverse thema’s met ons dorp willen meedenken. Ze helpen ons waar nodig ingang te krijgen bij de provincie en gaan ook binnen de eigen organisatie kijken waar aanpassingen mogelijk zijn om aan knelpunten van het dorp tegemoet te komen. Zo hebben we gesproken over de aangescherpte veiligheids- en verzekeringsvoorwaarden en vervallen evenementensubsidies waardoor het steeds moeilijker en kostbaarder wordt om dorpsevenementen te organiseren.

Zo kwamen ook aan de orde het onderhoud van de recreatieve fietspaden. Omdat Staatsbosbeheer hier geen financiering voor heeft gaan we samen met de gemeente kijken of de provincie bereid is bij te dragen. De beperkte groenvoorziening en groenonderhoud in de dorpen is een rechtstreeks gevolg van gemeentelijk bezuinigingsbeleid. Dat geldt ook voor het bermonderhoud in het buitengebied. Voor de begroting van volgend jaar zal dit toch weer onder de aandacht moeten komen.

Duidelijk is wel dat hoe meer klachten de gemeente ontvangt hoe hoger dit punt op de agenda van de raad komt. Dus meld uw klacht rechtstreeks aan de gemeente.

In het kader van de burgerparticipatie wordt steeds meer initiatief vanuit de gemeenschap verwacht. Ook wordt vaker dan voorheen de mening van de dorpen gevraagd. Dit vereist grotere betrokkenheid en daarmee grotere inzet van vrijwilligers.

Om beter zicht te krijgen op de toegenomen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en de werkdruk van PB, stelde wethouder van Dijk voor om een PB vergadering te komen bijwonen en te zien hoe PB Wijnjewoude deze verantwoordelijkheid vorm geeft. Dit voorstel nemen we graag aan.

Vervolg Dorpsvisie 2014- 2018

Naar aanleiding van de enquête dorpsspiegels heeft PB een dorpsvisie 2014 – 2018 geformuleerd met drie hoofdthema’s  die de grondslag vormen voor het beleid voor de komende jaren. De dorpsanalyse  geeft een goed beeld over hoe de leefbaarheid in Wijnjewoude wordt ervaren en wat daarbij de verbeterpunten zijn.

De meest opvallende verbeterpunten zijn te rubriceren tot drie  hoofdthema’s,  te weten:

  1. Saamhorigheid en eenzaamheid
  2. Jongeren activiteiten
  3. Huisvesting

 De afgelopen tijd is op verschillende wijze en in verschillende groepen nagedacht over de manier waarop deze onderwerpen en vragen aandacht kunnen krijgen. Om daar een goed vervolg aan te geven zijn  we een gesprek aan gegaan met Willy Oldengarm van welzijnsorganisatie Timpaan.

Dorpsreünie

Vanuit dat overleg is besloten om een bijeenkomst te organiseren waarvoor dorpsgenoten zijn uitgenodigd die eerder bij het IDOP betrokken zijn geweest aangevuld met dorpsgenoten met deskundigheid op andere gebieden. Deze reünie heeft plaatsgevonden op 20 januari 2016.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we kort terug gekeken op de uitkomsten van de eerdere IDOP plannen (wat is gerealiseerd) en daarna gekeken naar “wat komt er op ons af“ (waar moeten we rekening mee houden). Daarna werden in  het programma de vragen “wat gaat goed en wat kan beter”, waar liggen de uitdagingen, welke ideeën zijn er en wie wil dit oppakken en wat is daarvoor nodig, gesteld. Dit alles gekoppeld aan de uitkomsten van de enquête dorpsspiegels 2013 – 2014. In drie groepen zijn, in een gezellige- en ontspannen sfeer, de onderwerpen besproken en deze hebben geleid tot daadwerkelijk nieuwe acties.

Het vervolg:

Rondom het onderwerp “saamhorigheid en eenzaamheid“ is een aantal enthousiaste dorpsbewoners  bezig om te kijken welke acties uitgezet kunnen worden. Dit gebeurt met ondersteuning van Willy Oldengarm van Timpaan. Auckjen Weidema is vanuit PB betrokken bij dit onderwerp.

Het onderwerp “jeugd “heeft al een vervolgoverleg gehad (waar 15 jongeren aanwezig waren) en vandaar uit is duidelijk geworden wat de wensen zijn. Als eerste wordt, in overleg met de Swingel, gekeken of tegemoet gekomen kan worden aan de wens van de 13- jarigen voor een soos. De wens voor activiteiten met Oud – en Nieuw wordt in een volgend overleg besproken. Vanuit PB zijn Frits van der Meulen en Janny Copeland bij dit onderwerp betrokken, daarbij ondersteund door Otto Veenstra van Timpaan.

Een al enige tijd bestaande werkgroep “huisvesting” denkt na over hoe – en op welke wijze de huisvesting van de ouderen aangepast kan worden aan de huidige wensen van de ouderen in ons dorp. Deze werkgroep zal in haar eerstvolgende vergadering gaan kijken op welke het thema “wonen” in bredere zin opgepakt kan worden. Vanuit PB is Theo van Linde betrokken bij dit onderwerp.  Via de Bân houden we u op de hoogte van de vervolgactiviteiten.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *