Nieuws van de werkgroep Verkeer & Veiligheid

Allereerst nogmaals dank voor de overweldigende belangstelling op de inloopavond in de Swingel op 15 november. Dit heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid als een grote steun in de rug ervaren en geeft energie om nu volop de discussie aan te gaan met Gemeente en Politie. Want met de steun en mening van een kleine 100 medebewoners van Wijnjewoude, kunnen de instanties niet meer om ons heen. Er is een écht probleem en dat moet gezamenlijk worden opgelost !

In de afgelopen maand is een inventarisatie gemaakt van de inbreng die op “post its” genoteerd is. Wat opvalt is dat per straat de aantallen knelpunten en oplossingen sterk verschillen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de problematiek zich v.w.b. de verkeersveiligheid concentreert op de Merkebuorren en Weinterp (Oost + West) en v.w.b. de geluidsoverlast op de Weinterp (West) en Merkebuorren Oost en de Duerswâlderwei.

Ter voorbereiding op de gesprekken met Gemeente en Politie worden nu de resultaten als volgt gerubriceerd:
• Infrastructurele knelpunten als aandachtpunten en voor de gemeente;
• Handhavingsaspecten als aandachtspunten voor de politie;
• Gedragsbeïnvloedingsaspecten als aandachtpunten voor de bevolking.
Doelstelling blijft om vanuit deze drieledige probleemstelling, tot samenhangende en gedragen afspraken te komen die tot een verbetering van de situatie moeten leiden.

Ten aanzien van de gedragsbeïnvloeding is door de werkgroep onderzocht welke acties mogelijk in aanmerking komen. Het blijkt dat Veilig Verkeer Nederland (VVN) hiervoor een aantal campagnes beschikbaar heeft. Uit dit repertoire kunnen op maat gesneden keuzes worden gemaakt.
Te denken valt daarbij aan:
• 30 km / 60 km sticker actie
• Parkeeracties met kinderen
• Snelheidsmeting met kinderen
• Remweg demonstraties
• Verkeersborden maken met kinderen

Ook zijn wij van plan om met schoolleidingen contact op te nemen met als doel dat beschikbare leerpakketten voor basisscholen geïntegreerd worden in hun jaarprogramma.

In de contacten met VVN bleek ook dat de Gemeente Opsterland opvallend weinig in hun meldingssysteem voorkomt; het lijkt wel of er v.w.b. de verkeersveiligheid geen klachten zijn!
Wij denken dat het bij de bewoners van Opsterland – en dus ook bij die van Wijnjewoude – niet bekend is dat we in VVN een bondgenoot kunnen hebben als het om de verkeersveiligheid gaat. Melden van knelpunten op hun site http://participatiepunt.vvn.nl/ is daarom van belang en de werkgroep vraagt de inwoners van Wijnjewoude uitdrukkelijk, niet (alleen) bij de Gemeente of Plaatselijk Belang hun klachten te deponeren, maar deze ook d.m.v. bovenstaande link op de site van VVN te registreren.
Veel meldingen op bepaalde punten betekenen dat VVN actie onderneemt naar de verantwoordelijke wegbeheerder om verbetering in de situatie aan te brengen.
Meld zaken waar u zich zorgen over maakt of klachten over hebt, dus op de website van VVN.

Als werkgroep gaan wij met VVN de enorme lijst van zaken bespreken die uit de enquête naar voren is gekomen. Dit om te kijken welke acties daaruit kunnen voortvloeien.

Na de feestdagen komt de werkgroep in januari weer bij elkaar en dan staan datum en agenda voor het gesprek met Gemeente en Politie op de rol.
Ook beginnen we aan een eerste uitwerking van concrete acties, waaronder de sticker actie. De stickers zijn inmiddels binnen.

Wij houden u op de hoogte !

Namens de werkgroep Verkeer & Veiligheid
Arie van Dijk

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *