Verkeer en veiligheid: It giet oan!

Nieuws van Werkgroep Verkeer & Veiligheid

De afgelopen weken heeft de werkgroep niet stil gezeten. De resultaten van de bijeenkomst in november zijn verder uitgewerkt en de klachten zijn in twee categorieën onderverdeeld:

Klachten t.a.v. het verkeersgedrag, die alle betrekking hebben op te hard rijden en inhalen van auto’s die zich wel aan de snelheid houden. Dit blijkt zich overal in ons dorp te manifesteren en niet alleen op de doorgaande routes. Vaak ontstaan hierdoor gevaarlijke situaties voor fietsers (vooral op de buitenwegen), voor voetgangers en voor spelende kinderen.
Klachten t.a.v. de verkeersintensiteit die de leefbaarheid beïnvloeden doordat deze samengaan met te hard rijden. Dit heeft vooral betrekking op de doorgaande wegen, waarbij de Weinterp Oost er uitschiet met toenemend sluipverkeer van en naar Opperhaudmare. Hier worden soms heel hoge snelheden genoteerd.

Alle klachten waren voorzien van veel voorstellen voor infrastructurele aanpassingen. Deze zijn inmiddels door de Gemeente gerubriceerd en zullen onderwerp van gesprek zijn om te kijken welke een bijdrage tot verbetering leveren, hoe een en ander kan worden bereikt en wanneer dat zou kunnen worden gerealiseerd. Een afspraak met de wethouder en ambtenaar wordt gepland.

Voor belangrijke onderwerpen als Verkeersveiligheid en Leefbaarheid, moeten we ons realiseren dat ieder van ons daar een verantwoordelijkheid in heeft. Als dorpsgemeenschap bepalen wij door ons gedrag, hoe veilig het in ons dorp is en waar we voor staan op dit gebied. Het is daarom mooi om te constateren dat het overgrote deel van uw reacties op de inloopavond in 2018, ging over “elkaar aanspreken” en “meer bewust worden van eigen gedrag”.
De werkgroep vindt het daarom belangrijk dat op korte termijn hiermee in verband staande acties worden geconcretiseerd.

Er zijn nu drie acties in de planning, waarbij de bevolking van jong tot oud zal worden betrokken. De acties zullen min of meer gelijktijdig worden gepland met de nodige publiciteit er omheen. De acties, die we in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland willen ontwikkelen, zijn de volgende:

• VVN Snelheidsmeting met kinderen.
Dit is een ludieke actie die zich goed leent om samen met (school)kinderen te doen. In de komende weken zal daarom met de schoolleiding contact worden gezocht om een en ander te bespreken.

• VVN Parkeeracties met kinderen
Deze actie zal erop gericht zijn om d.m.v. parkeren, het snel doorrijden te ontmoedigen. Hoe de actie precies wordt vorm gegeven, vraagt nog om overleg met de gemeente.

• VVN Stickeracties 60 en 30 km
De stickers zijn al binnen en de actie zal tegelijkertijd met de andere twee, in gang worden gezet. Hierbij zal de werkgroep nadrukkelijk de samenwerking met de verschillende buurtverenigingen zoeken.

Verder wordt via Veilig Verkeer Nederland het lespakket voor basisscholen “DIELDE ROMTE” opgevraagd om met de schoolleiding te worden besproken. Bezien moet worden óf en in hoeverre dit lespakket in de schoolprogramma’s kan worden ingepast.

“Meten is Weten” is een project dat recent door Gemeente en Provincie is afgesloten en waarbij op cruciale punten verkeersintensiteit en rijsnelheid is gemeten. De resultaten daarvan zijn aan de werkgroep toegezegd. Ze worden nu opgevraagd en wij zullen deze vergelijken met eerdere cijfers. Resultaten en conclusies worden t.z.t. met de bevolking van Wijnjewoude gedeeld.

Verandering begint met bewustwording! Daar gaan we mee beginnen. “It giet oan” ! Het gaat er nu echt van komen. Concrete acties zijn in voorbereiding.

Ook goed om te weten …
Namens Plaatselijk Belang is Sybren de Boer in de werkgroep de vervanger van Martin de Vries, die aangaf dat de werkgroep een beetje veel werd in combinatie met werk en vaderschap. Ook Marion Bos en Auke Pool zijn gestopt wegens tijdgebrek. Op deze plaats een nadrukkelijk dankwoord voor wat men in de afgelopen tijd heeft bijgedragen. De werkgroep, bestaande uit Sybren de Boer, Henk Heslinga, Sip Visser, Jan Hoogenberg, Taeke Tuinstra en Arie van Dijk, gaat niettemin onverminderd enthousiast verder.
We houden u op de hoogte van de vorderingen.

We kunnen ons doel bereiken, als we het samen doen !

Daarom: komt u onveilige situaties tegen? Meldt die dan op de website van Veilig Verkeer Nederland:

www.participatiepunt.vvn.nl

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *