Nieuws van het Swingel bestuur

In de laatst gehouden vergadering is door het bestuur de jaarrekening 2018 vastgesteld en is de begroting 2019 opgesteld. Een samengevat beeld laat het volgende zien:

Staat van baten en lasten 2017 2018 2019
begroot
Totaal baten  €           49.782  €           74.880  €           79.670
Kosten inkoop horeca  €              4.014  €              8.356  €           12.468
Afschrijvingen  €           11.513  €           11.048  €           15.083
Betaalde kosten  €           35.134  €           37.633  €           33.456
Resultaat  €                -879  €           17.843  €           18.663
Vermogenspositie ultimo 2018
Bezittingen:
Materiële vaste activa  €           59.955
Voorraden  €              3.603
Vorderingen  €           15.829
Liquide middelen  €           28.782
Totaal bezittingen  €         108.169
Schulden  €           21.381
Eigen vermogen 31-12-2018  €           86.788

Toelichting:
-de baten bestaan voornamelijk uit huuropbrengsten vaste huurders, zalenverhuur, vergoeding gemeente voor schoolgymnastiek, verhuur gymnastieklokaal en horeca-opbrengsten.
-De kosten betreffen voornamelijk huisvestings- en organisatiekosten.

Het bestuur is blij met het positieve beeld van de financiën. In 2018 dreef de Swingel uitsluitend op de inspanningen van vrijwilligers. Aan hen dan ook een groot compliment. Ook de bijdragen van de vrienden van de Swingel zijn van groot belang om tot een positieve exploitatie-uitkomst te komen. De begroting 2019 houdt rekening met de beoogde verbouwing. Deze verbouwing zal deels worden gefinancierd met subsidies en bijdragen van derden, doch ook zal een deel van het eigen vermogen hiervoor worden aangewend. Het uit de begroting blijkende beeld maakt duidelijk dat dit ook verantwoord kan gebeuren.

Overige zaken
Van de beheerder begrijpen wij dat bezoekers van de Swingel nog al eens wat laten liggen als ze vertrokken zijn. Het gaat hier met name om (sport-)kleding, schoenen en persoonlijke bezittingen. Tot en met augustus 2019 is er gelegenheid deze spullen terug te halen in overleg met de beheerder. Omstreeks 1 september zal hetgeen resteert worden overgedragen aan een kledingverzamelaar.

Voor met name buurtverenigingen, doch ook anderen, is het goed te weten dat de Swingel beschikt over materiaal voor Oud-Hollandse spelen. U hoeft dus niets van buitenaf te huren als u gebruik maakt van de Swingel als accommodatie voor uw bijeenkomst.

De opvoering van het toneelstuk “Senang” zal op zaterdag 12 oktober plaatsvinden. Dit alvast even noteren in uw agenda lijkt verstandig. Over zaken als kaartverkoop e.d. verneemt u nog.

Op 3 mei zal de heer Gerrit Fokkema komen vertellen over de overval op de gevangenis in Leeuwarden tijdens de oorlogsjaren. Deze avond kent geen entreekosten (dank, vrienden van de Swingel!).

Vanaf 12 april kan in de Swingel worden betaald met uw pinpas. Wij streven er naar het geldverkeer maximaal via de pin te laten verlopen. Vanzelfsprekend blijft voorlopig de mogelijkheid van contant afrekenen bestaan.

Zoals het nu lijkt zal binnenkort een biljart in de Swingel worden opgesteld. Ervaren biljarters kunnen zich dan helemaal uitleven. Echter wij zien ook graag dat beginnende biljarters hun kans grijpen om ervaring op te doen. We onderzoeken nog in hoeverre we ervaren biljarters kunnen vragen om beginners de fijne kneepjes van de biljartsport bij te brengen.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *