WEN Stap voor Stap juli 2020

Gemeenteraad akkoord met Zonneweide
Op 8 juni heeft de gemeenteraad van Opsterland met algemene stemmen de Verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot de zonneweide aan de Tolleane afgegeven. Daarmee is nu de weg vrij voor het aanvragen van de benodigde SDE-subsidie. De kleine zonneweide van 1,5 ha is, voor een energieneutraal dorp, noodzakelijk als aanvulling op de opwekcapaciteit van Wijnjewoudster daken.

Een week eerder hadden Edwin Stegeman namens actiegroep Westkant en Pieter de Kroon namens WEN ingesproken op de oriënterende raadsvergadering. Wethouder Postma benadrukte beide avonden dat de zonneweide geheel los staat van plannen voor monomestvergisting. Daarvoor zal te zijner tijd een aparte omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. De wethouder zet zich in voor een constructieve dialoog tussen WEN en Westkant en zal de gemeenteraad op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Inmiddels heeft een eerste gesprek plaatsgevonden. Daarin is besloten om de dialoog voort te zetten onder leiding van Timo Veen, namens de gemeente Opsterland. Dit is een hoopgevende start richting goed overleg in Wijnjewoude.

De landschappelijke inpassing van de zonneweide wordt samen met de buurt uitgewerkt met oog voor vergroting van de biodiversiteit.

Groengas uit rundveemest
In de Bân van juni vertelden we al dat voor een energie neutraal Wijnjewoude alles elektrisch verwarmen geen optie is. Het net kan dit niet aan en ‘s winters is er te weinig zon om voldoende elektriciteit te leveren. Bovendien zijn de meeste (oudere) huizen niet geschikt voor elektrische verwarming, omdat daarmee niet de hoge temperaturen kunnen worden bereikt die voor verwarming van oudere huizen nodig is. Het vraagt te grote investeringen van de bewoners om oudere huizen geschikt te maken voor lage temperatuur verwarming.

Om toch energie neutraal te worden is het enige reële alternatief verwarming met Groengas. Dat kan geproduceerd worden door vergisting van rundveemest. Mestvergisting reduceert bovendien de uitstoot van broeikasgassen. Daarom werkt WEN aan plannen voor monomestvergisting.

Mogelijke locatie(s) voor monomestvergisting
Voor de mestvergisting is de oude RWZI aan de Tolleane een optie. De werkgroep Leefbaarheid heeft met deskundigheid van Arcadis uitgezocht of en waar monomestvergisting mogelijk is zonder dat er nadelige effecten zijn voor omwonenden. De conclusies zijn recent aangeboden aan de besturen van buurtvereniging Klein Groningen en WEN. Het bestuur van Klein Groningen presenteert deze conclusies in de tweede helft van augustus aan de buurt. Daarna zal WEN een avond voor het hele dorp beleggen waarin de conclusies met elkaar worden gedeeld.

Ondertussen heeft WEN ook aandacht besteed aan de optie van een in verhouding kleinere vergister op een boerenerf. Dit proces kwam in een stroomversnelling, toen Friesland Campina (Jumpstart) een van hun subsidiebeschikkingen van de overheid beschikbaar wilde stellen voor Wijnjewoude. Bij het onderzoek naar geschikte locaties, waarbij de mogelijkheid om het geproduceerde groene gas in te voeren in het gasnet een belangrijke rol speelde, kwam het erf van maatschap Pool aan de Opperbuorren 3 in beeld. Samen met de mest van 4 andere geïnteresseerde veehouders zou hier een mogelijkheid zijn om ruim 300.000 m3 groengas te produceren. Knelpunt is dat om deze subsidie beschikking te benutten de bouw al in september a.s. moet beginnen. Op het moment van schrijven lijkt het niet mogelijk om op tijd de vergunningen en de afspraken met de omwonenden rond te krijgen en een overeenkomst te sluiten met een bouwer. De verdere voorbereiding van dit plan is daarom gestopt.

Tweede Postcoderoosproject (pcr) opengesteld
Voor wie graag zonnepanelen wil, maar ze niet op eigen dak kan of wil hebben, wordt een tweede postcoderoos opengesteld. In verband met het feit dat het netwerk de komende jaren op slot zit voor grote projecten, overweegt WEN een deel van de zonneweide daarvoor in te richten. Dit project zal, net als het eerste pcr-project op zorgboerderij De Twa Bûken, ook ca 200 panelen bevatten. Informatie is te vinden via deze link. Voor informatie kun je ook bellen met Jac Pluis, tel.: 06 27065487. Belangstellenden die wonen binnen 9241 of aangrenzende postcodes, kunnen zich aanmelden via info@wen.frl.

Bespaarcoach gevonden!
Uit drie goede kandidaten is professional Tina Hulst uit Ruinerwold gekozen om, samen met een team van vrijwillige energiecoaches, in ons dorp aan de slag te gaan met leuke besparingsacties. Het doel is om bewoners te inspireren actief met energiebesparing en verduurzaming van de woning bezig te gaan. Zo maken we een vliegende (door)start met het project Besparen.

Als dorp zijn we in de gemeente Opsterland koploper als het gaat om besparen! Proficiat, maar het kan nog beter. Het doel is om gezamenlijk 40% gas te besparen en dat is goed mogelijk, als we echt in actie komen. Wie weet worden we er nog bij geholpen met een riante Proeftuin bijdrage van 4 miljoen euro. Rond 1 oktober wordt bekend of we deze bijdrage krijgen.

Nog enkele Energiecoaches gezocht
Er staan al een viertal Wijnjewoudsters genoteerd die er echt zin in hebben om anderen te ondersteunen bij het maken én uitvoeren van hun eigen energiebesparingsplan. De energiecoaches kunnen je op weg helpen bij vragen als “welke maatregel is voor mij, mijn huis en mijn budget een slimme volgende verduurzamingstap? En, “hoe kan ik dat voor elkaar krijgen wat betreft technieken, offertes etc?”.

Dus, als het jou ook leuk lijkt om deel uit te maken van het enthousiaste besparingsteam, maar je wilt eerst meer informatie, bel met Rigt Bosma (06 -10416396) of stuur een mailtje aan info@wen.frl. Je krijgt als coach eerst een korte opleiding zodat je goed toegerust aan de slag kunt.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *