WEN Stap voor Stap december 2021

Praat er eens over
De verhoging van de energieprijzen kan een bron van zorg zijn. Vraag jij je af hoe je jouw verbruik kunt verminderen, praat er dan eens over met anderen. Ze hebben vast goede tips. En bedenk, dit is iets wat iedereen aan gaat, want energie besparen is goed tegen de klimaatverandering en voor de portemonnee. Win win dus. De bespaartip van de maand vind je vanaf nu op de achterkant van elke Bân.

Energie bespaarlening met extra 0,5% rentekorting voor Friezen
Wil jij je huis verduurzamen maar heb je het geld voor maatregelen niet op de plank liggen? Dan zou je een energie bespaarlening kunnen overwegen. Met de besparing op je energielasten kun je de lening aflossen. Dat gaat voor Friezen nog sneller omdat zij van de provincie maar liefst een half procent rentekorting krijgen. Kijk op wen.frl/subsidies.

Terugblik Ledenvergadering 10 november
Hoewel de coronasituatie meer absenten opleverde dan normaal waren er toch 30 aanwezigen om zich te buigen over het belangrijkste thema dat om een besluit vroeg, de exploitatievorm van de zonneweide.
Het voorstel om bij de realisatie en exploitatie van de zonneweide deskundige ondersteuning van Soleila in te schakelen, vond na enige discussie instemming. Daarbij kreeg het bestuur mandaat om nadere voorwaarden uit te werken. Zo moet er aandacht zijn voor de afspraken die eerder bij de Sinnetafel met omwonenden zijn gemaakt. Ook de onderlinge stemverhouding vraagt om extra uitwerking zodat WEN zich niet uitlevert aan Soleila en daarna niets meer te zeggen heeft.

Behalve de jaarstukken 2020 kreeg ook het voorstel om Sietze Hospes te benoemen als opvolger van penningmeester Jaap Laanstra instemming.

De voortgang van de projecten Besparen en Groengas kwam ook aan de orde. De stimuleringsregeling is een groot succes. Inmiddels zijn er meer dan 150 aanvragen verwerkt en heeft WEN in totaal al zo’n € 300.000 aan dorpsgenoten uitgekeerd. Bij de bespreking van Besparen vroegen enkele leden aandacht voor de situatie van minder financieel draagkrachtigen. Dit onderwerp heeft de aandacht van WEN.
Bij Groengas is het wachten op de uitkomsten van de Werkgroep Leefbaarheid 2. Daarnaast is het lobby-traject voor een passende SDE in volle gang. Zie ook het laatste onderwerp. De integrale voortgangsverslagen Besparen en Groengas staan op de site.

Zoals gebruikelijk bij WEN kreeg ieder de ruimte om zijn stem te laten horen. En dat leverde deze avond uit een paar monden harde verwijten richting het bestuur naar aanleiding van (de tussenrapportage van) het project Groengas, terwijl het bestuur de passage die misverstanden op kon roepen al geschrapt had. Achteraf hoorde het bestuur, dat sommige aanwezigen overwegen de vergaderingen niet meer te bezoeken, omdat zij zich niet herkennen in de verwijten. Dit ervaart het bestuur als zorgelijk. Zij zal zich daarom beraden hoe de ledenvergadering weer een inspirerende plek wordt voor levendige gedachtewisseling en besluitvorming.

De mogelijkheden en voordelen van de energiemonitor EARN-E werden na de pauze gedemonstreerd. Op wen.frl/verslagen-ledenvergaderingen vind je de notulen van deze ALV.

 

Enthousiasme voor EARN-E verbruiksmonitor
Afgelopen maand hebben al ruim 40 dorpsgenoten de gratis realtime verbruiksmonitor EARN-E besteld. Zij kunnen nu hun eigen energieverbruik op de voet volgen. Dat helpt bij het besparen en geeft WEN inzicht in hoe we als dorp vooruitgang boeken richting energieneutraal.
Wil jij ook leren van realtime inzicht in je verbruik en heb je een slimme meter? Op www.wen.frl/earn-e staat hoe je de – voor Wijnjewoudsters gratis – monitor kunt bestellen.

klik het rapport aan om te lezen

Provincie en gemeenten overtuigd van betekenis groengas voor energietransitie
Recent hebben gedeputeerde Sietske Poepjes en alle Friese wethouders zich eensgezind geschaard achter de conclusie dat groen gas van grote betekenis is voor de energietransitie in Friesland. Uit een provinciaal rapport blijkt dat groen gas uit Friese mest ruim een kwart van de Friese woningen en gebouwen kan verwarmen. Bij toepassing van hybride warmtepompen wordt dit zelfs verdubbeld. Groen gas wordt daarom gezien als onontbeerlijk voor een betaalbare en haalbare warmtetransitie.
Met het in Wijnjewoude ontwikkelde bedrijfsmodel voor collectieve monovergisting van de mest van relatief kleine melkveehouders, wordt ruim 90% van alle Friese rundveemest als bron van groen gas ontsloten. Daarnaast levert het model 30% reductie van de emissie van broeikasgassen uit de stal en draagt het bij aan kringloop landbouw omdat de vergistte mest terug gaat naar de boer.

De financiering van dit coöperatieve model vraagt om een geschikte SDE subsidie. Daarvoor wordt momenteel aandacht gevraagd in Den Haag. In de Sa! was onlangs te lezen dat ook Provincie Fryslân en gemeente Opsterland zich hier gezamenlijk sterk voor maken.

Let wel, met de omarming van het bedrijfsmodel Wijnjewoude doet de politiek geen uitspraak over de situatie in Wijnjewoude. Daar is het wachten op de uitkomsten van de Werkgroep Leefbaarheid 2. Na hun rapportage aan de omwonenden en het dorp zal duidelijk worden welke de verstandige vervolgstappen voor WEN zijn.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *