Berichten van Plaatselijk Belang

Herdenking 4 mei

Velen kwamen woensdagavond 4 mei jl. naar het kerkhof van Weinterp om te gedenken al degenen, die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onze gedachten gingen ook uit naar al die anderen, die nu, zoals in Oekraïne, of langer geleden door oorlogsgeweld het leven lieten. De herdenking vond plaats bij het graf van Jan Welfing, die in de oorlog is omgekomen. Kinderen van de school legden een krans en lazen het gedicht ‘De Tijd’ voor. Na het taptoe signaal en twee minuten stilte , zongen we met begeleiding van het blazersensemble het Wilhelmus. Daarna hoorden we de geschiedenis van de familie Welfing. Zij verloren in de oorlog Jan en Jentsje. Ook nu zijn er mensen, die zich verzetten tegen onrecht. Zij hebben onze hulp nodig en we doen dit ook uit respect voor al degenen, die in de Tweede Wereldoorlog hebben gestreden tegen onrecht! Hun strijd is dan niet voor niets geweest!

Mestvergister

Op 17 en 18 mei jl. waren er informatiebijeenkomsten over de mestvergister. De werkgroep deed verslag van de werkzaamheden. Negen opties van mestvergisting werden gepresenteerd. De werkgroep gaf aan, dat een centrale mestvergisting, waar dan ook, de meest reële optie is. Maar ..ook hierbij doen zich verschillende knelpunten voor, die opgelost moeten worden. Een centrale mestvergister is alleen rendabel, mits er SDE – subsidie beschikbaar komt. Dat is nu nog niet het geval. Daarnaast mag er b.v. geen sprake zijn van geluids – en verkeersoverlast. Totaal kwam men tot een tiental aandachtspunten. De werkgroep heeft WEN opdracht gegeven, de gesignaleerde mogelijke knelpunten op te lossen en de uitkomsten, mogelijk met een extern advies, voor te leggen aan de werkgroep. In de herfst hoopt de werkgroep het eindverslag te kunnen presenteren. Regelmatig krijgen bestuursleden van Plaatselijk Belang de vraag, hoe het bestuur denkt over het plaatsen van een mestvergister. Het bestuur probeert de inwoners van Wijnjewoude zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Duidelijk is, dat over de plaatsing van een centrale mestvergister verschillend gedacht wordt. Daarom neemt het bestuur van Plaatselijk Belang, gezien de huidige stand van zaken, daarover geen standpunt in. Wel proberen we de gang van zaken zo goed mogelijk te volgen; vandaar dat twee leden van PBW beide avonden aanwezig waren. Voor ons als bestuur is het belangrijk, dat we respectvol met elkaar o mgaan. Als dat niet het geval is, dan wil het bestuur graag het gesprek daarover met de betrokkenen aangaan! We mogen van mening verschillen en het is belangrijk daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het gezegde is nog steeds ‘Eerst de ander begrijpen en dan begrepen worden’!

Hondenpoep

Helaas zijn er nog honden, die op plekken waar mensen komen, iets achter laten waar we liever niet intrappen. Met name doet het zich op dit moment voor rond het Wâldhûs en op de speelterreinen. Laten we ervoor zorgen dat er geen hondenpoep achterblijft op plekken waar gelopen/gespeeld wordt!

Arcadia

In het kader van Arcadia komt op zaterdag 2 juli het fietsevenement ‘Reis naar de toekomst’ door Wijnjewoude. De tocht start en eindigt in Bakkeveen. In Wijnjewoude krijgen de deelnemers door Gezond Wijnjewoude en WEN een Bluezone lunch aangeboden en wordt er inhoudelijk aandacht gegeven aan de thema’s gezondheid en duurzaamheid. Nadere informatie volgt.

Koffieochtend ‘Kom erbij’

Als Plaatselijk Belang zijn we erg content met de werkgroep’ Kom Erbij’. Afgelopen 16 mei was er weer een koffieochtend in ‘De Swingel’ waar we even bij zijn aan gesloten. Wat een gezellige drukte en wat een fijne sfeer. Met een grote groep vrijwilligers die zich inspannen het iedereen naar de zin te maken en te voorzien van een natje en een droogje. Er werd gezellig koffiegedronken er volgde een verloting om de kas te spekken en er werden spelletjes gedaan. Hier en daar behoorlijk fanatiek. Er was veel plezier en verbondenheid, prachtig om mee te maken. Hulde aan al deze vrijwilligers die van deze koffieochtenden (en nog veel meer activiteiten) zo’n succes maken!

Dorpsspiegel Opsterland

De gemeente vraagt elke 4 jaar aan de inwoners van de Opsterlandse dorpen, hoe zij het wonen in hun dorp/wijk er varen. U hebt daar een informatiebrief over ontvangen. Tot 8 juni a.s. kunt u de vragenlijst invullen. Goed dat te doen, want zo kunt u uw mening geven over b.v. de woonsituatie, de voorzieningen in het dorp en de gemeentelijke dienstverlening. De uitkomst en worden op dorpsniveau besproken en kunnen we gebruiken voor een update van onze dorpsvisie. De bijeenkomst is op 27 juni in ‘De Driehoek’. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u daarvoor wilt worden uitgenodigd.

Russchenreed herstraten?

De buurtvereniging wil graag, dat de Russchenreed opnieuw bestraat wordt. De gemeente gaat dit bekijken.

Onderhoudswerk Finne

De komende twee jaar wordt ieder jaar een gedeelte aangepakt en daarna wordt de hele de Finne gesplit.

Graskeien Mounleane

De graskeien aan de zijkant van de weg buiten de dorpsgrens verzakken. De gemeente weet nog niet hoe dit het beste kan worden opgelost.

Melden

Als u zaken opvallen, zoals b.v. het verzakken van de graskeien, dan hoort de gemeente dat graag. U kunt het direct melden aan de gemeente via de gemeentelijk website of doorgeven aan Plaatselijk Belang.

Brengpunt Groenafval

Het Brengpunt Groenafval aan de Mounleane te Ureterp is zaterdagmorgen 4 en 11 juni en 2 juli geopend

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *