Nieuwe dorpsvisie

Plaatselijk belang houdt op 31 augustus een avond in de Swingel over de nieuwe dorpsvisie.
De meeste verenigingen en stichtingen in het dorp hebben een reactie gegeven op de vragen, die gesteld zijn. Hartelijk dank daarvoor en uit de reacties blijkt, dat men betrokken is bij de eigen vereniging en zich daar vol enthousiasme voor wil inzetten. Dat is fijn om te lezen.

De reacties van de verenigingen:
Bijna alle besturen melden de volgende thema’s:
– Gebrek aan vrijwilligers
– Moeilijk nieuwe bestuursleden te vinden
– Te weinig financiële armslag
– Samenwerking is mogelijk en nodig

Welke informatie hebben we nog meer tot onze beschikking?
– Verslagen van verenigingen
– Resultaten van de Dorpsspiegel
– De reacties van de leerlingen van ‘De Sinnewizer’.

Voorlopige conclusie
Onze voorlopige conclusie is, dat we als dorp over de meeste thema’s ongeveer dezelfde ideeën hebben.

Wat is nog niet duidelijk?
Bij een aantal thema’s is nog onduidelijk welke invulling we als dorp daar aan willen geven. Is het belangrijk om het in onze dorpsvisie op te nemen en zo ja, hoe dan? Of kan het vervallen en missen we nog onderwerpen?

Hoe verder?
Daarover willen we graag met elkaar in gesprek gaan op woensdag 31 januari. We starten om 19.45 uur in ‘De Swingel’. De uitkomst verwerken we in de nieuwe Dorpsvisie. Deze avond bepaalt mede de dorpsvisie voor de komende jaren. Dus wat u en jullie belangrijk vinden!

Enkele thema’s, die we deze avond aan de orde stellen, hebben we weergegeven in stellingen. Soms ietsje provocerend!

1. Woningbouw.
a. We hebben een nieuw uitbreidingsplan nodig, maar we zien niet waar dat mogelijk is.
b. Als we kunnen bouwen, kiezen we voor kleinere woningen, Tiny Houses en verbouw van boerderijen.
c. We zien in ons dorp geen mogelijkheden voor ‘zorgappartementen’.

2. Recreatie
Mensen komen hier voor de rust. Er zijn geen extra voorzieningen nodig; eventueel op verzoek van ondernemers alleen kleinschalige voorzieningen toestaan.

3. Te weinig vrijwilligers
Verenigingen gaan samenwerken. Door te fuseren, of b.v. samen te brengen in een koepel voor bestuurlijke zaken of de samenwerking te zoeken met andere dorpen.

4. De Merkebuorren
De Merkebuorren is het centrum van het dorp, maar we maken dit onvoldoende zichtbaar.

5. Bloeizone
Het draagvlak voor Bloeizone willen we in ons dorp verbreden.

6. Activiteiten
a. Er zijn voldoende activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Geen nieuwe structurele activiteiten opzetten.
b. Activiteiten/voorzieningen gaan we clusteren/combineren. Zo ja, waar en hoe?

7. Cultureel Erfgoed
Beide Hervormde Kerken en de klokkenstoel zijn Cultureel Erfgoed. De dorpsgemeenschap moet er mede voor zorgen, dat deze behouden blijven.

8. Thema’s, die u aan de orde wilt stellen

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *