Berichten van Plaatselijk Belang

Deelnemen aan werkgroepen

Voor de uitwerking van dedorpsvisie vragen we inwoners deel te nemen aan de in testellen werkgroepen. Een vorige oproep in ‘De Bân’ heeft er niet voor gezorgd datinwoners zich hiervoor spontaan hebben aangemeld.

Op 31 januari werd duidelijk, dat er onderwerpen waren, die men belangrijk vond enzeker in de Dorpsvisie moesten worden opgenomen, zoals verkeersveiligheid. Totdusverre hebben zich ook voor deze werkgroep nog geen inwoners gemeld. Als er geenwerkgroep gevormd wordt, dan worden de doelen, zoals verwoord in de Dorpsvisie niet bereikt! Dus nogmaals onze oproep: meld je aan voor een werkgroep! Je praat en beslist dan mee!

Deelnemen aan een bestaande werkgroep:

  • Nieuwbouw
  • Historische werkgroep Wijnjewoude
  • Bloeizone

Deelnemen aan een in te stellen werkgroep:

  • Financiën(kleine werkgroep omverenigingen evt. te adviseren overhun financiën)
  • Verkeersveiligheid

Zie voor verdere informatie onze Dorpsvisie; ook kunt u contact opnemen met Jan Sijtsema (e-mail: pbwijnjewoude@gmail.com; tel. 06-22627218). Ook om u op te gevenvoor een werkgroep.

Verkeersregelaars gevraagd

We hebben de afgelopen maanden weer kunnen zien, dat verkeersregelaars belangrijkwerk doen. Gelukkig hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld na onze oproep in maart. Wel zou het fijn zijn, dat er nog één of twee verkeersregelaars bijkomen. Wie wil? Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Ulco de Boer (tel. 06-23492347).

Nieuw bestuurslid

Keoma Jager is op de ledenvergadering van 14 maart benoemd tot bestuurslid van Plaatselijk Belang. Fijn Keoma, dat je ons bestuur komt versterken.

Bloembakken en hondenpoepbakken

We zijn blij dat de hondenpoepbakken door de gemeente geplaatst zijn. Dat geldt ook voor de bloembakken, die in samenwerking tussen de buurtverenigingen en PB geplaatst zijn aan de Merkebuorren. Het is nu verder aan ons om er voor te zorgen, dat de hondendrollen in de daarvoor bestemde bakken komen en we ons aan de aangegeven snelheid houden.

Rode contouren

In de vorige Bân meldden we dat we buiten de rode contouren geen uitbreidingsplan mogen realiseren. We hebben daarover contact gehad met de provincie en we kregen daar de volgende reactie op:

‘Over de afweging waar woningbouw uiteindelijk gaat landen gaat de provincie niet. Het is aan gemeenten om een afweging te maken over waar ze woningbouw wil toestaan. Dit staat los van de rode contouren, welke slechts de begrenzing van het bestaande stedelijk gebied aanduiden. Met inachtneming van de regels die zijn opgenomen in de provinciale ruimtelijke verordening is het in veel gevallen mogelijk om woningbouw buiten het bestaande stedelijke gebied te realiseren. Kortom: de door u aangehaalde rode contouren hoeven geen belemmering te zijn in het zoeken naar een geschikte locatie voor woningbouw.’

Binnenkort hopen we hierover in gesprek te gaan met de gemeente. Wordt dusvervolgd!

Subsidie herstel en inrichting landelijk gebied

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het herstel en de inrichting van het landelijk gebied voor landschap, natuur, biodiversiteit en water. De investeringen moeten hoofdzakelijk op niet-landbouwgrond plaatsvinden (de subsidieregeling voorinvesteringen op landbouwgrond volgt naar verwachting later dit jaar). De subsidie moet bijdragen aan het landschap (denk aan landschapselementen), natuur-, biodiversiteit-,water-en/of bodemverbetering. Dat geldt voor (in ieder geval één van) deze doelen:

  • Oplossingen voor klimaatverandering of bevorderen van duurzame energie;
  • Bevorderen van duurzame ontwikkeling of efficiënt beheer van natuurlijkehulpbronnen (bijvoorbeeld water en lucht);
  • Het stimuleren van biodiversiteit, versterken van ecosysteemdiensten of het instand houden van habitatten of landschappen. Denk hierbij aan het versterken vande leefomgeving voor bestuivende insecten ofvogels en het versterken van hetkleiweide-of woudenlandschap.

Het kan gaan om investeringen voor het herstellen en inrichten van groenstructuren in dorpen of buurtschappen. Of voor herstel en inrichten van landschapselementen zoals erven, lanen,boomwallen, elzensingels, historische paden, dijken, waterstructuren, drenkpoelen, begreppeling en andere onderdelen van het cultuurlandschap.U kunt tot en met 31 juli subsidie aanvragen bij het SNN. De regeling maakt deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Deze subsidies en regelingen zijn er om de Nederlandse landbouw economisch sterker en duurzamer maken. Daarnaast dragen ze bij aan het versterken van de natuur en een leefbaar platteland.Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Amber Groenewoud van de Provincie Fryslân, provincie@fryslan.frl,tel.:058-292 5925.

Groenbrengpunt Ureterp

U kunt uw groenafval naar het Groenbrengpunt in Ureterp brengen op zaterdag 1 en 15juni.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *