Weer

apr 15 - ma
Wijnjewoude, NL
7°C

Sponsoren

Feiten en cijfers (nulmeting)

Wijnjewoude in 10 jaar energieneutraal. Dat is de doelstelling van WEN. Om de komende jaren de vinger aan de pols te kunnen houden en de voortgang te kunnen meten, was er behoefte aan een ‘nulmeting’: waar staat het dorp nu en waar willen we naar toe? Er is daarom een analyse gemaakt aan de hand van de volgende kengetallen:

  • Elektriciteitsverbruik in Kwh
  • Elektriciteitsopwekking
  • Gasverbruik in m³
  • CO² uitstoot in kg

De kengetallen zijn bepaald aan de hand van de database van ‘Energie in Beeld’.

‘Energie in Beeld’ is een applicatie van de netwerkbeheerders Enexis, Liander, Stedin en Endinet, welke gemeenten in staat stelt om online de (historische) data van de eigen gemeente in te zien. De gemeente Opsterland heeft de gegevens uit de database beschikbaar gesteld aan WEN. Door de werkgroep is dit basismateriaal volgens verwerkt om in historisch perspectief inzichtelijk te maken waar Wijnjewoude staat ten opzichte van de gemeente Opsterland als geheel.

De gepresenteerde kengetallen beslaan de periode 2008 t/m 2013. De cijfers over 2014 zijn voorlopig (prognose). Het is de bedoeling de cijfers jaarlijks aan te vullen met de nieuw beschikbare jaarcijfers en zo te monitoren in hoeverre WEN op koers ligt.

nulmeting grafiek 1.1. 2015 WEN tbv website

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik particuliere aansluitingen in Wijnjewoude weerspiegelt het toenemend milieubewustzijn en de inmiddels in huishoudens getroffen besparende maatregelen. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik particuliere aansluitingen is de laatste 4 jaar telkens gedaald. Het gemiddelde is met 7,9% afgenomen van 3.419 Kwh (2008) tot 3.149 Kwh (2013).

nulmeting grafiek 2.1. 2015 WEN tbv website

Bij de zakelijk aansluitingen is het beeld tegenovergesteld. Het gemiddelde van de zakelijke aansluitingen in Wijnjewoude is juist met 7,9% gestegen van 10.565 Kwh (2008) tot 11.398 Kwh (2013). Per saldo is het gemiddelde verbruik voor particuliere plus zakelijke aansluitingen – over deze periode gemeten – derhalve nagenoeg gelijk gebleven (- 0,5%).

nulmeting grafiek 7.1. 2015 WEN tbv website

De hoeveelheid opgewekte elektriciteit in Wijnjewoude neemt vanaf 2012 sterk toe, maar is nog slechts een fractie van het verbruik: nog geen dertigste deel (3,0% in 2014). Het buitengebied west levert het grootste aandeel in de opgewekte energie.

nulmeting grafiek 8.1. 2015 WEN tbv website

Het gemiddelde gasgebruik particuliere aansluitingen in Wijnjewoude daalt sedert 2008 jaarlijks en fors. Ten opzicht van 2008 is het gemiddelde (2013) met 27,7% afgenomen. Ook hier is het effect van besparende maatregelen dus al duidelijk te zien, hoewel de grootste daling wordt veroorzaakt door (waarschijnlijk) één object in de bebouwde kom tussen 2008 en 2009. Verklaring hiervoor is niet bekend.

nulmeting grafiek 9.1. 2015 WEN tbv website

Het gemiddelde gasgebruik zakelijke aansluitingen in Wijnjewoude is sedert 2008 met 5,8% gedaald. In de gemeente Opsterland is het verbruik in dezelfde periode met 8,1% toegenomen.

Tot zover de beschrijving van de uitgangssituatie voor WEN. Geïnteresseerden kunnen hier het volledig rapport WEN nulmeting 2008-2014, inclusief een toelichting op de gepresenteerde cijfers raadplegen. Daarin  onder meer ook cijfers voor verschillende delen van het dorp (bebouwde kom en buitengebieden) en ook cijfers m.b.t. de CO²-uitstoot.