Berichten van Plaatselijk Belang

Overlijden Reinder de Vries

Recent hebben we afscheid moeten nemen van een markant Wijnjewoudster. Op 18 mei overleed Reinder de Vries, onze ‘dorpsomroeper’ en dé man van het dorpssteunpunt. We voelen veel waardering en dank voor wat Reinder voor ons dorp heeft betekent.

 

X-events

PB is ingenomen met de initiatieven van de jongerengroep X-events. Hun ambitie om met muziekevenementen voor jong en oud bij te dragen aan saamhorigheid in ons dorp, sluit prachtig aan bij de wensen die in de dorpsspiegel van 2014 naar voren kwamen. En waar ook de werkgroep Kom erbij zich voor inzet.

Woonbehoefte onderzoek voor alle Wijnjewoudsters

Plaatselijk Belang, de gemeente Opsterland en Elkien willen graag een goed beeld krijgen van de woonwensen in ons dorp. Daarom wordt er de komende weken door onderzoeksbureau Partoer een enquête gehouden onder alle inwoners vanaf 18 jaar.
Met de uitkomst hopen de partijen zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de wensen die er leven, niet alleen wat betreft de huisvesting, maar ook zorg speelt hierbij een rol.
Om een voorbeeld te noemen: Hoe moet het Waldhûs er in de toekomst uitzien? Moet er ruimte zijn voor intensieve zorgverlening? Hebben we meer appartementen nodig? Moeten er zowel huur- als koopappartementen beschikbaar komen? Etc. Dit zijn vragen die de werkgroep Ouderenhuisvesting al een tijdje bezig houden.
En is het huidige woningbestand voor andere leeftijdsgroepen, zoals jongeren en gezinnen met kinderen, geschikt of zijn er aanpassingen gewenst en welke dan?
Daarom is het goed dat we straks beter weten wat onze inwoners als wenselijk zien. We kunnen dan als Plaatselijk Belang met de gemeente en de woningbouwvereniging proberen goed passende plannen te ontwikkelen.

Binnenkort krijgt u de uitnodigingsbrief voor de enquête in de brievenbus. U kunt de enquête gewoon thuis invullen via de link: https://partoer.nl/wijnjewoude. Doet u het liever op papier dat kan ook. U krijgt dan, op verzoek, het formulier thuisbezorgd. Of als u dat prettig vind kunt u door een vrijwilliger geholpen worden bij het invullen. Daarvoor is op donderdagavond 8 juni en woensdagochtend 14 juni gelegenheid in MFC De Swingel. En natuurlijk is er ook een telefoonnummer waar u met uw vragen terecht kunt.

Wij hechten veel waarde aan ieders mening en daarom hopen we dat zoveel mogelijk mensen (oud en jong) de vragenlijst invullen. Alleen dan kunnen we conclusies trekken die recht doen aan de gevoelde woonbehoefte in ons dorp.

Dus, vind jij het belangrijk dat we ook in de toekomst plezierig in Wijnjewoude kunnen blijven wonen? Vul dan de vragenlijst in want jouw mening telt!

Overleg met B&W
Op de zomerse middag van 17 mei had PB haar jaarlijks overleg met het college van Burgemeester en Wethouders, waarbij ook altijd de gemeentesecretaris en ambtenaar dorpenbeleid aanwezig zijn. Een goed moment om op informele wijze aandacht te hebben voor de actuele aandachtspunten in het dorp en te bespreken op welke wijze B&W de plannen van het dorp kan ondersteunen.

We ontvingen de dames en heren op het achterterras van De Stripe. Daar stonden de huurfietsen van Meinsma al klaar om samen een kort tochtje te maken door bos en hei.
Zo vroegen we (net als PB Bakkeveen) opnieuw aandacht voor de slechte staat van onderhoud van de recreatieve fietspaden. Wethouder Kooistra zegde toe dat hij een overleg zal organiseren van beide grondeigenaren, t.w. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, de plaatselijke belangen van Bakkeveen en Wijnjewoude, de gebiedscommissie Koningsdiep en de gemeente.

ver de oorzaak van ervaren verkeershinder (snelheid, geluid en veiligheid) waren we het met elkaar eens dat de problemen ontstaan door ongewenst gedrag. De vraag is hoe we dit gedrag positief kunnen beïnvloeden. PB wil een verkeersgroepje -van aanwonenden, PB en Stuurgroep N381- in het leven roepen, die samen met een verkeerskundige, maatregelen uitwerkt waarmee we weggebruikers kunnen beïnvloeden om de overlast te beperken. De gemeente gaat akkoord met de inzet van een verkeerskundig ambtenaar.

Voelt u ervoor om in het verkeersgroepje betrokken te zijn, meld het bij PB

Voor wat betreft de aanleg van glasvezel tbv snel internet kunnen gemeente en dorp momenteel niets bijdragen. De provincie is aan zet en we hopen op duidelijkheid in de loop van 2017.
De gemeente biedt zoveel mogelijk ondersteuning bij de duurzaamheidsambities van Wijnjewoude. Ook voor wat betreft het energieneutraal maken van huurwoningen.

Groenbrengpunt Ureterp
In juni kunt u uw tuinafval kwijt op10 en 24 juni van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 13 juni van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *