Verkenning samenwerking scholen

De besturen van cbs Votum Nostrum en obs It Twaspan hebben uitgesproken dat zij na de zomervakantie de mogelijkheden voor meer formele samenwerking willen verkennen. Dit in nauwe samenspraak met beide schooldirecties, teams en medezeggenschapsraden. Plaatselijk Belang kan hierbij een ondersteunende rol spelen.

Sinds 2012 werken de Wijnjewoudster basisscholen op allerlei terreinen goed samen. Zo worden vakanties en schooltijden al enkele jaren onderling afgestemd en is de gezamenlijke organisatie van diverse ‘feestjes’ inmiddels ingeburgerd. De directeuren hebben regelmatig contact en de schoolteams bespreken hun samenwerkingsplannen in het halfjaarlijks gezamenlijk teamoverleg. Ook de maandelijkse Ban-rubriek met als titel ‘Ut’e skoalle klapt’ wordt roulerend door beide scholen verzorgd. Zo blijken de schoolgemeenschappen meer en meer naar elkaar toe te groeien.

Al in 2015 spraken besturen, directies, teams, ouderraden en PB uit dat ze, met professionele ondersteuning, wilden verkennen hoe samenwerking verder te intensiveren is. (Ban mei 2015). De stip die ze toen op de horizon plaatsten:
“In 2022 heeft Wijnjewoude 1 kwalitatief hoogwaardige basisschool met 8 klassen, 1 directeur in 1 gebouw, waar alle kinderen uit het dorp zich welkom en veilig voelen, liefst aangevuld met kinder- en peuteropvang”.
Echter, door alle bestuurlijke fusieperikelen is het voornemen enkele jaren in de vriezer beland. Zo fuseerde de openbare Opsterlandse koepel Primo met de Stellingwerven en is nu Comprix. Het kleine zelfstandige bestuur van Votum Nostrum besloot tot fusie met de krachtiger koepel PCBO Smallingerland. En nu is de rust weergekeerd en het voornemen weer op tafel gelegd.

En zo wil men na de zomervakantie rustig gaan verkennen welke weg zou kunnen leiden tot één breed gedragen, toekomstbestendige én identiteitsrijke dorpsschool waar heel Wijnjewoude straks trots op kan zijn. We houden u stapsgewijs op de hoogte!

Nog een nieuwtje: na de vakantie heeft op It Twaspan een directiewissel plaatsgevonden. Anky Kerkstra gaat de uitdaging aan op een andere school van Comprix en Sylvia Bron uit Gorredijk is als nieuwe directeur benoemd.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *