Verkeersveiligheid in ons dorp

De werkgroep Verkeer & Veiligheid organiseert op 15 november een informatie en discussie avond voor alle inwoners van Wijnjewoude. De doelstelling van de avond is:

1. Tussenstand bevindingen werkgroep
In het afgelopen jaar zijn veel gegevens geïnventariseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van meetgegevens van de gemeente en provincie. Maar ook van de enquête die via de buurtverenigingen aan de bewoners langs de doorgaande wegen zijn verspreid en waarop massaal is gereageerd. Dit heeft geleid tot een tussenrapportage werkgroep Verkeer en Veiligheid naar B&W en de Raad van de gemeente Opsterland. We willen graag uitleg geven over de bevindingen en conclusies. Ook op de avond zelf zijn exemplaren voor handen en kunt u de werkgroep daar vragen over stellen.

2. Voorlichting over Shared Space
Door de Gemeente Opsterland is aan de werkgroep een onafhankelijke verkeersdeskundige ter beschikking gesteld. Deze zal op de avond nader ingaan op het zogenaamde Shared Space principe als grondslag voor het wegennet in Wijnjewoude en hoe dat in de praktijk uitwerkt. Wat gaat er goed, maar ook wat kan beter?

3. Vervolgtraject
Om de leefbaarheid en de veiligheid in ons dorp te vergoten, zijn volgens de werkgroep maatregelen nodig die in samenhang tot het gewenste resultaat moeten leiden. Die samenhang moet worden gezocht in enerzijds aanpassingen in de weginrichting maar ook ons anders gaan gedragen in het rijgedrag en weggebruik.

Uw ideeën zijn voor de werkgroep van belang om dat vervolggesprek met de gemeente aan te gaan. U wordt dus van harte uitgenodigd om de 15e te komen en mee te doen aan de discussie en de werkgroep te voeden met uw ideeën. Dat kan ook met het meldingsformulier op deze site. We hopen op vele bijdragen.

Veilig DOOR Wijnjewoude

Namens de werkgroep Verkeer & Veiligheid
Auke Pool en Arie van Dijk

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *