Nieuws van de Swingel

Het bestuur van de Swingel evalueert regelmatig de gang van zaken in de Swingel. Dit om vast te stellen welke zaken kunnen worden verbeterd en hoe we de Swingel in ons dorp nog beter op de kaart kunnen zetten. Naast het faciliteren van sportorganisaties en het beschikbaar stellen van zaalruimtes voor vergaderingen en bijeenkomsten streeft het bestuur er vooral naar om de Swingel een kloppend hart van Wijnjewoude te laten zijn. Een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Wijnjewoude, een huiskamer voor heel het dorp. Dat de “Mienskipsgedachte” hierbij een grote rol speelt lijkt vanzelfsprekend.
Daarbij signaleert het bestuur een wederkerige afhankelijkheid. Het dorp heeft een faciliteit als de Swingel nodig, maar de Swingel heeft eveneens de inwoners van het dorp hard nodig. Dit vereist verbinding en een goede communicatie.
Daarom heeft het bestuur mij gevraagd met enige regelmaat een stukje te schrijven aangaande de zaken waar het bestuur mee bezig is en wat belangrijke zaken zijn in de relatie tussen de bewoners van ons dorp en de Swingel. Aan dat verzoek voldoe ik graag.

Ons gebouw wordt sleets. Bepaalde zaken voldoen niet meer aan de daartoe te stellen eisen. Daarom heeft het bestuur een investeringsplan opgesteld. Het investeringsplan bevat onder meer de volgende elementen: vernieuwing van de keuken, herinrichting van het kantinegedeelte, nieuw meubilair, vernieuwing van de vloeren en vervanging van het huidig verwarmingssysteem door een pelletkachel. Met deze investering is een bedrag van enige tonnen gemoeid. Om dit te financieren is een aantal subsidie-aanvragen ingediend bij Gemeente, Provincie en enige private fondsen. Verwacht wordt dat rond april enig inzicht bestaat in de realisatie van de subsidie-aanvragen. (Gemeente Opsterland is reeds akkoord). Als qua financiering de lichten op groen komen te staan, willen we het liefst deze zomer al beginnen met de uitvoering van de plannen. Overigens wordt bij de uitvoering van de plannen ook een arbeidsbijdrage verwacht van vrijwilligers. Wij hopen op u te mogen rekenen.

Ten aanzien van het beheer van de Swingel draait alles al geruime tijd op de kracht van vrijwilligers. Daar zijn we erg blij mee, en de inspanningen van deze vrijwilligers waarderen we zeer. We signaleren op dit moment een zeker tekort aan vrijwilligers, dus wie zich geroepen voelt kan contact opnemen met Ruurd van der Woude. Er is sprake van een goed team, leuk werk en veel contacten. Jongeren die als vrijwilliger aan de slag gaan, kunnen in dat geval een prima horeca-ervaring op doen. (altijd nuttig bij vervolgstudie).

Naast de vaste gebruikers van de Swingel worden ook meer en meer aantrekkelijke en interessante activiteiten georganiseerd. Deelname aan of bijwonen van deze activiteiten is altijd interessant. Deze activiteiten worden georganiseerd door de activiteitencommissie. Het bestuur waardeert de rol en inspanningen van de activiteitencommissie zeer, met name ook omdat hiermee invulling komt van een aantal doelen die het bestuur voor ogen staat. Blijf de agenda van de Swingel dus volgen!

Bij de exploitatie van de Swingel is een belangrijke rol weggelegd voor “de Vrienden van de Swingel”. Met name de financiële steun die wij ontvangen maakt vaak dat er net even iets meer mogelijk is. Bent u nog geen vriend van de Swingel, geef u dan op bij Siebo Groenewold.

In de loop van het jaar wil het bestuur nog een aantal onderwerpen verder uitdiepen. Zonder volledig te zijn valt te denken aan:
– De jeugd meer betrekken bij de Swingel door bijeenkomsten, activiteiten.
– Nader uitzoeken of het thema “eenzaamheid” ook een specifieke activiteit of rol van de Swingel vraagt.
– Optimaliseren van het activiteitenprogramma met een culturele component.
– Optimaliseren recreatieve functie van de Taveerne, waarbij gedacht kan worden aan biljart, tafeltennis, darten, sportwedstrijden op groot scherm. Kortom optimalisatie van de huiskamerfunctie.

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:
-Pieter de Kroon (voorzitter)
-Alex van der Meer (penningmeester)
-Poppe de Haan (lid)
-Siebo Groenewold (lid)
De functie van secretaris is sinds januari 2019 vacant daar Goos Bus zijn functie als secretaris heeft neergelegd. Wegens drukke werkzaamheden was deze functie niet langer verenigbaar met zijn werk. Derhalve is het bestuur op zoek naar een opvolger voor Goos Bus.

Alex van der Meer

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *