Verkeer en veiligheid: het vervolg

De werkgroep Verkeer en Veiligheid probeert iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de verschillende plannen/ideeën zoals die op de inloopavond in november 2018 door vele dorpsbewoners naar voren zijn gebracht. We roepen nog even in herinnering:

  • Er zijn aanhoudende klachten van te snel rijden, toename van hoeveelheid verkeer op sommige stukken, geluidsoverlast (graskeien, klinkers), enzovoort.
    Dit alles heeft invloed op de leefbaarheid van ons allen.
  • Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft hierom de werkgroep Verkeer en Veiligheid ingesteld om haar te adviseren welke maatregelen nodig zijn om aan de klachtenstroom een einde te maken.
  • De werkgroep staat nu op het punt om in overleg met gemeente en politie concrete fysieke aanpassingen te adviseren en te pleiten voor uitvoering teneinde de doelstelling te realiseren.
  • Eerder dit jaar heeft de werkgroep bericht over de voortgang.

Nu het vervolg
Iedereen zal beseffen dat er nooit sprake kan zijn van één enkele maatregel of ingreep waardoor alle klachten zullen verdwijnen.
Het gaat vooral om gedragsverandering door herhaalde voorlichting en informatie te geven. Ook de jeugd er bij te betrekken, is een belangrijk iets. Allerlei zgn. “hulpmiddelen” worden aangeboden om de verkeersdeelnemers er toe te bewegen zich te houden aan datgene wat afgesproken is.
Denk aan: stickeracties, suggestie markeringen om auto’s (half) op de weg te parkeren. Daar waar dit gebeurt, werkt het erg snelheid remmend. “Auto’s op straat, verminderen de vaart”.

Maar nu is ook tijd om fysieke maatregelen uit te voeren.

In overleg met de gemeente is een tekening van zgn. “poortconstructies”, versmallingen, bij ingang van bebouwde kom, gemaakt. Daar waar de 60 km. weg overgaat naar bebouwde kom, 30 km., zijn een tweetal versmallingen gepland. Dit betreft de oost- en westkant van de Merkebuorren. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met de direct aanwonenden. Verdere gesprekken zullen volgen. De tekeningen vind je onder dit bericht. Men kan de tekeningen ook inzien na afspraak (tel.: 481929).

Naar verwachting zal deze ingreep een bijdrage leveren aan meer bewustwording en gedragsverandering. Een ingreep die we op meerdere plekken in de dorpen om ons heen aantreffen.
Op dit moment onderzoekt de gemeente ook of de houten wegbegrenzing (visuele versmalling) zoals we die in Hemrik kunnen zien, ook aangebracht kan worden op de verhogingen Weinterp.
Er zal de komende maanden ook een proef worden gedaan op Weinterp door de graskeien anders te leggen, dan wel een alternatief uit te proberen. Dit om geluidsoverlast in te perken.
Ook worden er plannen gemaakt voor het vervangen van de brug Mounleane. Vast staat dat een nieuwe brug sterk snelheid remmend zal zijn en ook de sterke geluidsoverlast dient te worden teruggebracht.
Verder zal spoedig worden begonnen met het herstraten van een stuk van de Duurswaldmerwei. De klinkers zullen in een ander verband, minder geluidsoverlast, worden gelegd.

We beseffen als werkgroep leden, inwoners van het dorp, maar al te goed dat het nooit snel genoeg kan gaan om overlast weg te nemen. Het gaat ook nooit om één enkele maatregel of ingreep maar om een aantal met elkaar samenhangende maatregelen die vanuit het algemeen belang dienen te worden uitgevoerd. We proberen hierin zoveel mogelijk afstemming te vinden met de ons omringende dorpen.

De werkgroep zal in overleg met de gemeente proberen de plannen zo veel mogelijk te concretiseren zodat deze kunnen dienen als overdracht naar Plaatselijk Belang waardoor het onderwerp Verkeer en Veiligheid de komende jaren op de agenda blijft staan.

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Namens de Werkgroep Verkeer en Veiligheid, Henk Heslinga.
Arie van Dijk, Taeke Tuinstra, Sip Visser, Sybren de Boer, Nynke Buitendijk.

 

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *