Berichten van Plaatselijk Belang

Bestuurlijk overleg met de gemeente
Woensdagmiddag 20 september hadden we bestuurlijk overleg met de gemeente. Het volgende kwam o.a. ter sprake:
a. Woningbouw. Er is vraag naar woningen in Wijnjewoude. Gelukkig komen er woningen op het terrein van de oude school, maar verder is er geen bouwgrond beschikbaar. Waar zijn uitbreidingsmogelijkheden? De gemeente heeft toegezegd onze werkgroep Nieuwbouw daarbij te willen ondersteunen.
b. Duerswâldmer Wei. Omwonenden ervaren behoorlijk wat geluidsoverlast van het gedeelte dat niet herstraat is. Helaas zijn voor herstraten geen middelen gereserveerd. Alleen gedeelten, die slecht zijn en/of gevaarlijke situaties opleveren worden herstraat.
c. Benzinestation. Een weerkerend punt op onze agenda. De gemeente heeft weinig mogelijkheden hier iets aan te doen. De wethouder gaat opnieuw het gesprek met de eigenaar aan.
d. Recreatieve fietspaden. Het is de bedoeling, dat fietspaden (ten Noorden van de Duerswâldmer Wei) worden vernieuwd. Voldoende financiële middelen voor het hele traject zijn helaas niet beschikbaar.
Daarnaast kwam aan de orde de frequente personele wisselingen binnen de gemeente, de inzet van de BOA’s en de politie en de bestrijding van de processierups.

Onderhoud en veiligheid van de wegen
Tussen de driehoek en de N381 worden de graskeien langs Weinterp verwijderd en vervangen door beton. De weg gaat zo snel achteruit dat ingrijpen noodzakelijk is. Er is een bestekje voor gemaakt en opdracht aan een aannemer gegeven. De bedoeling is dat het werk in oktober of november wordt uitgevoerd.
Verzakkingen en lawaaihinder zullen dan volgens gemeente tot het verleden behoren en bovenal wordt het veiliger.

PB heeft er samen met PB De Himrik op aangedrongen de route Gorredijk-N381 onaantrekkelijk te maken voor vrachtwagens om zo de drukte op ons gedeelte Weinterp te beperken. Het hele traject wordt nu 60 km en de Binnenwei wordt gerenoveerd en mogelijk voorzien van verhoogde kruisingen en drempels.

Er is overleg met een ingenieursbureau over een ontwerp voor vernieuwing van de brug Mounleane. Dit jaar wordt het werk aanbesteed.

Aanvragen en meldingen van de gemeente in de Sa!
In de vorige Bân meldden we, dat aanvragen en meldingen in de Sa! vermeld staan. Buurtbewoners gaven echter aan, dat ze nooit een aanvraag van Liander hadden gezien met betrekking tot het plaatsen van een trafohuisje aan de Loksleane.
Bij de gemeente is navraag gedaan. We kregen daar de volgende reactie op:
‘Sinds mei/juni dit jaar publiceert de gemeente de binnengekomen aanvragen van Liander om grond te kopen voor het plaatsen van een trafohuisje. Op de verkoop kan bezwaar gemaakt worden. Het plaatsen van een hokje of kast is vergunningsvrij en daartegen kan dus geen bezwaar worden ingediend. De situatie, zoals door de Loksleane aangegeven, heeft zich voorgedaan in de periode voor mei/juni 2023.’

Het klopt dus wat de buurt als reactie heeft gegeven dat het voor deze periode niet in de Sa! heeft gestaan. Liander is ondertussen na overleg met de aanwonenden akkoord gegaan met het verplaatsen van het nieuwe trafohuisje.

Plaatselijk Belang in de Buurtsuper
Op 14 oktober zijn we voor al jouw vragen en opmerkingen weer aanwezig in de Buurtsuper van 10.30 uur – 12.00 uur.

Sloop en nieuwbouw
Het was de bedoeling in oktober te beginnen met de sloop van ‘It Twaspan’. Helaas heeft de gemeente de daarvoor benodigde procedures nog niet afgerond. Dat betekent uitstel! Het wordt nu hopelijk november, maar het kan ook december of januari worden!

Oproep: wie helpt mee bomen planten deze winter?
Met het project Beammen foar Elkenien gaan we komende winter het tweede plantseizoen in. Er gaan nog ca 60.000 bomen de grond in, in de periode november 2023 tot en met maart 2024. Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken! Heb jij zin om deze winter te komen planten en zo actief bij te dragen aan het vergroenen van het mooie Fryslân en het verbeteren van de biodiversiteit? Meld je dan aan! Het zal gaan om ongeveer een dagdeel per keer. Als jij zorgt voor een paar laarzen, warme/droge kleding en een goed humeur, dan zorgen wij voor materieel om te kunnen planten en voor de koffie/thee met iets lekkers! Wij nemen contact met je op zodra we weten wanneer er plantdagen worden ingepland. Voor verdere informatie en aanmelding:
www.fmf.frl/project/beammen-foar-elkenien/

Oudejaarsactiviteiten (info van de gemeente)
Subsidieverordening oudejaarsactiviteiten
De nieuwe subsidieverordening kent onder andere de volgende voorwaarden:
De activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moet plaatsvinden tussen oudejaarsdag 31 december 10.00 uur en nieuwjaarsdag 1 januari 05.00 uur.
– De activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moet in overwegende mate gericht zijn op het tegengaan van overlast op oudejaarsdag en -nacht, het voorkomen van openbare ordeproblemen en het bevorderen van de samenhang in de dorpen en kernen.
– De activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd dient zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van verschillende leeftijds- en doelgroepen in het dorp, bijvoorbeeld door het organiseren van een vuurwerkshow en een oud- en nieuwfeest tijdens de jaarwisseling.
– Er wordt per dorp slechts subsidie verstrekt aan één aanvrager. Per aanvraag kunnen meerdere activiteiten worden gesubsidieerd. Indien er meer aanvragen uit één dorp komen, zullen we bevorderen om deze activiteiten te bundelen.
– De subsidie voor de festiviteiten bedraagt van een minimum van € 500 per activiteit, tot een maximum van € 3.000 per aanvraag. De hoogte van de subsidie bedraagt een maximum van 70% van de van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn die kosten die direct verbonden zijn aan de activiteit. Er geldt dus niet meer een vast subsidiebedrag per dorp.
Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op Subsidie oudejaarsactiviteit | Gemeente Opsterland

Subsidieaanvragen?
Wil je een subsidie aanvragen voor een oudejaarsactiviteit? Doe dat vóór 1 november 2023 met het aanvraagformulier via de website van de Gemeente  Opsterland. Naast het aanvraagformulier ontvangen zij graag als bijlage een activiteitenplan + financiële begroting.

Tot slot
Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact op met Annette Folkerts via het mailadres annette.folkerts@opsterland.nl of bel naar 0512 386 222. Je kunt ook contact opnemen met Jeannette Post, subsidiecoördinator. Bereikbaar via e-mail jeannette.post@opsterland.nl of bel naar  0512 386 359.

Groenbrengpunt
Alle zaterdagen in oktober is ’s morgens het groenbrengpunt in Ureterp geopend.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *