Jaarvergadering EDD

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: MFC de Swingel

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden op 22 april 2024 in de Swingel, aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen voorzitter
4. Moment van gedenken
5. Verslag Algemene Ledenvergadering 17 april 2023
6. Naar aanleiding van en vaststelling van deze notulen
7. Jaarverslag 2023
8. Verslag penningmeester
9. Verslag kascommissie Alex van der Meer en Lammert Bouma
Benoeming nieuw kascommissielid: Johannes Bosscha
10. Vaststellen contributie en ledenkorting
11. Royeren niet betalende leden/niet te traceren leden/Akkoordverklaring
12. Bestuursverkiezing:
Marten Jakobs is aftredend en niet herkiesbaar
Voorstel nieuw bestuurslid: Janny Copeland – Rozema
13. Rondvraag
14. Sluiting

Vanaf dit jaar wordt er geen agenda van de algemene ledenvergadering, in combinatie met de nieuwsbrief, meer per post verzonden aan de leden. Het bestuur verwijst hiervoor naar de agenda welke in de Bân wordt gepubliceerd en naar de website.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 20 per lid en voor een donateurslid € 11. Op of omstreeks 23 februari 2024 worden de bedragen afgeschreven van uw rekening indien u hiervoor een machtiging hebt afgegeven. Is er geen machtiging tot afschrijving afgegeven dan ontvangt u de nota per e-mail of in de brievenbus.

Belangrijk!
Het bestuur van uitvaartvereniging EDD ontvangt graag uw emailadres voor zover u dat nog niet hebt doorgegeven: eertdedoden@uitvaartverenigingenopsterland.nl. Ook wijziging van e-mailadres, verhuizing etc. graag doorgeven via dit e-mailadres of via een telefoontje aan de ledenadministratie. Het bestuur wijst er nadrukkelijk op dat deze gegevens alleen worden opgeslagen voor eigen gebruik en niet worden doorgegeven aan derden.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de vereniging als naam en geboortedatum van het kind wordt doorgegeven door de ouders aan het bestuur via bovenvermeld e-mailadres.

Wat te doen bij een sterfgeval?
Na vaststelling van een overlijden wordt door de nabestaanden contact opgenomen met de uitvaartleider: Van der Zwaag Uitvaartverzorging 0513 622339 (www.vdzwaag.nl).
Informatie is ook te zien op de vernieuwde website van uitvaartverenigingenopsterland.nl

Op de website zijn ook de statuten en het huishoudelijk reglement te lezen. Hier is tevens aangegeven hoe de ledenkorting wordt verrekend. Met ingang van 2024 bedraagt deze korting € 1.000.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter                                                  J. Miedema                06 2340 4925
Secretaris                                                  H. van der Bij            06 4051 1926
Penningmeester(es)                                T. Bakker-Alderts   06 3318 1959
Ledenadministratie                                 S. Sijtsema-Hibma 06 3020 9189
Lid (contactpersoon Lichtjesavond)   M. Jakobs                 06 4511 5112

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *