Weer

nov 28 - zo
Drachten, NL
4°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Blowing Away in concert

28-11-2021

Berichten

Berichten van Plaatselijk Belang worden 11 keer per jaar als nieuwbericht op de website geplaatst. Klik op de linkjes om de berichten te lezen.

Bericht van PB januari 2020

Bericht van PB december 2019

Bericht van PB november 2019

Bericht van PB oktober 2019

Bericht van PB september 2019

Bericht van PB juli 2019

Bericht van PB juni 2019

Bericht van PB mei 2019

Bericht van PB april 2019

Bericht van PB maart 2019

Bericht van PB februari 2019

Bericht van PB januari 2019

Bericht van PB december 2018

Bericht van PB november 2018

Bericht van PB oktober 2018

Bericht van PB september 2018

Bericht van PB juli 2018

Bericht van PB juni 2018

 

Bericht van PB mei 2018

Ambtelijk overleg
Op 17 april heeft het jaarlijkse ambtelijk overleg plaatsgevonden. PB heeft met de gemeente gesproken over onder andere het onderhoud van de perkjes aan de Merkebuorren. Afgesproken is nu dat de gemeente het onderhoud van de grote perken tussen Bakkerij Van der Molen en het bord van de bebouwde kom op zich zal nemen. De overige, kleinere perkjes zullen door de aanwonenden zelf onderhouden worden. Verder heeft de gemeente de toezegging gedaan dat een deel van het fietspad tussen Wijnjewoude en Bakkeveen in 2018 zal worden opgeknapt en is afgesproken dat PB een plan zal indienen voor het opknappen van de Loksleane. De toezegging is gedaan dat deze werkzaamheden ook in 2018 zullen plaatsvinden.

Kennismaking Gebiedsteam
Tijdens de afgelopen vergadering heeft PB kennis gemaakt met Jantina Uijterlinde en Wim de Hoop van het gebiedsteam Opsterland. Er is een goede samenwerking tussen het gebiedsteam en het dorpssteunpunt en Kom Erbij. Ook heeft het gebiedsteam regelmatig overleg met de scholen. Meer informatie over het gebiedsteam is te vinden via publicatie in o.a. de Bân en op de website van de gemeente Opsterland.

3 Provinciën Wandeltocht
Volgende week zaterdag 12 mei zal alweer de 10e editie van de 3 Provinciën Wandeltocht plaatsvinden. Het goede doel waar dit jaar voor gelopen wordt is Stichting Hulphond Nederland. Ook deze editie zal de tocht weer leiden langs prachtige plekjes die normaal gesproken niet toegankelijk zijn. Onderweg zullen er een aantal rust- en stempelpunten zijn waar even kan worden bijgetankt en bij gekletst. In Wijnjewoude zal het rustpunt in de Swingel zijn. De punten rondom het dorp zullen bemand worden door de VVV in samenwerking met familie De Vries, en door PB in samenwerking met Kom Erbij. De deelnemers kunnen hier weer op krachten komen met een lekkere kop koffie of zelfgemaakte soep! De opbrengsten van de verkoop bij de rustpunten zal worden gebruikt voor activiteiten in het dorp. Kijk voor meer informatie op www.3wandel.nl

Dorpsfilm
Op 20 en 21 april vond in De Swingel de première plaats van de dorpsfilm. Tijdens deze avonden konden de aanwezigen genieten van de prachtige film die een kijkje geeft in alles wat er in Wijnjewoude speelt. Bijzondere mensen, unieke plekjes, verenigingen: cineast Edwin van Bemmelen heeft het allemaal op een prachtige manier weten vast te leggen. De muzikale omlijsting, zoals de titelsong van Jan Dirk van der Meulen, is verzorgd door Wijnjewoudsters. PB wil iedereen, die heeft meegewerkt aan de film bedanken voor het prachtige resultaat. Een bijzondere dank voor de initiatiefnemers Henk Janssen, Albert de Vries en Albert van der Velde: zij hebben er voor gezorgd dat een stukje historie is gemaakt waar nog jaren van genoten kan worden! De dorpsfilm is verkrijgbaar op DVD welke besteld kan worden via dorpsfilm2017@hotmail.com.

Werkzaamheden Weinterp
In de periode van maandag 14 mei tot en met vrijdag 15 juni zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan het oostelijk deel van de Weinterp (het gedeelte tussen de nieuwe N381 en de kruising met de Tolleane). De grasbetonstenen zullen worden hersteld en de 60 km/u zone zal worden versterkt door het plaatsen van een drietal schanskorven met vulling. Deze maatregelen moeten een snelheid verlagend effect hebben. Tijdens de werkzaamheden zal er worden gewerkt met verkeerslichten zodat de verschillende verkeersstromen om-en-om het werkvak kunnen passeren.

Inloopspreekuur PB: dinsdag 15 mei van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel.

Bericht van PB april 2018

Dodenherdenking 2018
Op vrijdag 4 mei wordt door Plaatselijk Belang weer de jaarlijkse dodenherdenking georganiseerd, waarvoor we alle dorpsgenoten van harte uitnodigen.
Het programma van de herdenking ziet er traditiegetrouw als volgt uit: Om 19.45 uur verzamelen aan de Tsjerkereed. Vanaf dit punt volgt de stille rondgang naar het monument op de begraafplaats. Vervolgens zal een leerling van basisschool It Twaspan een gedicht voordragen. De dorpskrans wordt dit jaar gelegd door twee kinderen van Votum Nostrum. Dan volgen de twee minuten stilte en zal aansluitend een ensemble van muziekvereniging Euphonia het Wilhelmus begeleiden. Tijdens het luiden van de klokken verlaten we de begraafplaats.
Dat deze sobere herdenking voor steeds meer dorpsgenoten van betekenis is, mag blijken uit in de loop der jaren flink toegenomen aantal deelnemers. Stilstaan bij de oorlog van 40-45 is ook stilstaan bij wat geweld en uitsluiting vandaag betekent.

Koffie met herinneringen
Deze keer is de werkgroep Kom Erbij actief bij de dodenherdenking betrokken. Zij zorgen waar gewenst voor (rolstoel)vervoer, voor een zitplaats bij het monument en begeleiden u graag op de begraafplaats. Ook bieden zij u na afloop van de herdenking een kopje koffie of thee aan in gebouw de Driehoek.
De samenkomst is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wellicht herinneringen aan de oorlogstijd met elkaar te delen. Weet u van harte uitgenodigd!
Bel met Kom Erbij als u graag gehaald wordt of andere vragen heeft. (Jelle Bergsma tel.481007).

Incasso contributie 2018
In de tweede helft van april wordt de PB contributie geïncasseerd. Bent u nog geen lid, geef u dan op via contact.

Fietsenstalling en abri’s N381
Als het goed is zijn bij het verschijnen van deze Ban inmiddels de nieuwe bushokjes en fietsenstallingen geïnstalleerd langs op- en afritten van de N381.

Terugblik Ledenvergadering 2018 en PBquiz Wijnjewoude
Het werd een echte Wijnjewoudster avond. De werkgroep Ouderenhuisvesting vertelde dat ze nu met professionele ondersteuning aan de slag kunnen. Hun doel is tegemoet te komen aan de wens van veel ouderen om, ook wanneer 24 uurs zorg nodig is, toch (samen) in eigen dorp te kunnen blijven wonen. Een grote en ingewikkelde opdracht die veel inzet en lange adem vergt. De werkgroep zal u op de hoogte houden.
De werkgroep Verkeer en Veiligheid gaf een korte toelichting op hun werkwijze, waarbij dorpsgenoten rechtstreeks inbreng hebben. Ook deze groep houdt u via Ban en website op de hoogte.
Vervolgens werd elk lid van de Stuurgroep N381 persoonlijk toegesproken door PB voorzitter Grietje Rooks en met een bloemetje bedankt voor 10 jaar grote inzet. Ontbrekend stuurgroeplid Hilly Renkema, krijgt thuis bezoek van Grietje. De stuurgroep is er in geslaagd voorop te lopen bij de gebiedsontwikkeling en zo voor Wijnjewoude een dikke plus binnen te slepen, waarvoor het dorp ze heel dankbaar is.
Als nieuw bestuurslid van PB is toegetreden Sybren de Boer van de Weinterp. Janny Janssen is afgetreden en draagt het bestuurssecretariaat over aan Martin de Vries.
Na de pauze was gezelligheid troef. Met maar liefst 8 teams werd de PB-quiz gespeeld.
Vragen over windvaantjes, straatnamen, verenigingen, verkeersborden etc. leverden veel gepieker, overleg en gokwerk op. Als verwacht gingen de cracks (oudste PB leden) er met de taarten van v.d. Molen vandoor. De andere topspelers kunnen hun prijzen bij Wilma en Dennis verzilveren. De Swingel vrijwilligers Ruurd en Remmelt kwamen die nacht laat thuis. Kijk hier voor de foto’s

PB zoekt een schrijver
We zijn op zoek naar een notulist en schrijver. Het gaat om het vastleggen van de maandelijkse bestuursvergadering van Plaatselijk Belang en het schrijven van de Berichten van PB in dorpskrant De Bân.
Heb je geen zin in een bestuursfunctie maar vind je het leuk om te schrijven en lijkt het werk van PB je wel interessant? Bel dan met voorzitter Grietje Rooks, 0651070901.
Ze vertelt je er graag meer over.

Groenbrengpunt Ureterp
In april geopend op alle zaterdagen van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB
Dinsdag 17 april van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

Bericht van PB maart 2018

Ledenvergadering 27 maart
De jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang is op dinsdag 27 maart. Klik voor de agenda, de notulen van maart 2017,  het jaarverslag van de secretaris en voor het jaaroverzicht van de penningmeester.

Het wordt een avond met speciale aandacht voor de actuele onderwerpen Huisvesting en Verkeer en Veiligheid. Beide werkgroepen vertellen kort over de signalen die ze uit het dorp hebben opgepakt, de doelen die ze zich hebben gesteld en het plan van aanpak dat ze daarbij gaan hanteren.
Verder worden de leden van de Stuurgroep N381 na ruim 10 jaar trouwe inzet ontheven van hun taak. De laatste nog te realiseren onderdelen van de gebiedsontwikkeling behoren inmiddels tot de verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang.

Na de bestuurlijke verantwoording over het afgelopen jaar en de bestuurswisseling, is het tijd voor echte Wynjewâldster ontspanning.
We spelen de PuBquiz Wynjewâld. Wie is de beste dorpskenner?
Of je hier nou geboren bent of nog maar kort woont, je maakt goede kans op een van de mooie prijzen. Het wordt een niet te missen Wynjewâldster avond.

Melkfabriek Klein Groningen
Nog enkele dagen en het gebouw van de melkfabriek in Klein Groningen behoort tot de categorie gekoesterde dorpshistorie. De locatie krijgt een nieuwe toeristische en recreatieve functie. De uitnodiging is inmiddels huis aan huis bezorgd

Enquête dorpsspiegels
Graag wil PB ook langs deze weg alle dorpsgenoten bedanken die hebben meegewerkt aan de enquête dorpsspiegels. Uw tijd en aandacht wordt erg op prijs gesteld. De resultaten worden waarschijnlijk in april bekend.
Wij blijven ons best doen voor de leefbaarheid van Wijnjewoude en hopen dat u ons ook de komende tijd blijft voeden. U bent van harte welkom op ons maandelijkse inloopspreekuur. Mocht u nog geen lid zijn van PB, bel even met 0516-480562 of meld u aan op via deze website.

Groenbrengpunt Ureterp
Geopend op alle zaterdagen in maart van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 13 maart van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

Bericht van PB februari 2018

Enquête Dorpsspiegel thuisbezorgd
Voor de gemeente en zeker ook voor Plaatselijk Belang is het van groot belang om te weten hoe dorpsgenoten over ons dorp denken. Wat gaat er goed en vooral ook, wat zou er verbeterd kunnen worden. Het gaat dan om allerlei aspecten van leefbaarheid. Als PB bepalen we onze speerpunten op basis van de onderwerpen die het dorp zelf aandraagt. Daarom is het zo belangrijk dat veel dorpsgenoten de enquête dorpsspiegels invullen.

Inmiddels heeft de gemeente een steekproef getrokken met voldoende inwoners in alle leeftijdsgroepen boven 18 jaar. Als u tot de steekproef behoort brengen wij de vragenlijst persoonlijk bij u langs in de eerste week van februari. We vragen u de lijst anoniem in te vullen en halen deze een week later weer bij u op. Tot 15 februari kan iedereen de vragenlijst Dorpsspiegels ook nog online invullen op www.dorpsspiegels.nl/vragenlijst.

Klachten openbare ruimte
De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, wegen, pleinen, sportvelden en parken. Is er iets in de openbare ruimte niet in orde, zoals bijvoorbeeld een storing in de verlichting of een stoeptegel is kapot, doe dan zelf een melding openbare ruimte bij de gemeente. Dat kan eenvoudig online, maar ook kunt u de gemeente bellen.

Meld uw verhuizing
Bent u in de afgelopen tijd verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen, meld dit dan a.u.b. aan Plaatselijk Belang, zodat wij ons ledenbestand actueel kunnen houden. Bent u recent in Wijnjewoude komen wonen en heeft u vragen over Plaatselijk Belang of het dorp, kom dan naar ons inloopspreekuur of neem contact op. We komen graag bij u langs om kennis te maken. Bel 0516 480 562 of mail naar pbwijnjewoude@gmail.com.

Groenbrengpunt Ureterp
Geopend op zaterdag 10 februari van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB
Dinsdag 13 februari van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel.

Bericht van PB januari 2018

Gezondheid, geluk en vrede wensen we elkaar toe voor het nieuwe jaar. Plaatselijk Belang voegt daar nog graag de wens aan toe dat we met elkaar verder bouwen aan een Wijnjewoude waarin het fijn wonen is. Via de Bân en wijnjewoude.net houden we u op de hoogte van goede voornemens en de wijze waarop we die samen met u proberen waar te maken. Ook in 2018 hopen we op uw betrokkenheid en inbreng.

Nagenieten van Kryst roun de koepel
Wat was het een prachtig feest van saamhorigheid op het sfeervol ingerichte koepelplein die 16de december. De warmte van de houtkacheltjes en heerlijke drankjes, de zoete geur van verse kniepertjes en poffertjes, de levende kerststal, kleurende kinderen, een kerstverhaal, al die lichtjes en veel kerstmuziek van dorpsgenoten. Jong en oud genoten van de kerstsfeer en van elkaar.
En dat alles uitgedacht door een vijftal enthousiastelingen die meer dan 150 anderen wisten te motiveren om dit Wijnjewoudster kerstfeest met elkaar tot een groot succes te maken. Grote dank aan al die vrijwilligers werd dan ook uitgesproken door de financiële steunpilaren Plaatselijk Belang en de Geref. Kerk. Het dorp mag trots zijn op zoveel gemeenschapszin.

Dorpsspiegel
Hoe denkt u over ons dorp en wat kan er volgens u beter? Om een goed beeld te krijgen hoe inwoners hun dorp beoordelen, organiseert de gemeente elke vier jaar de enquête dorpsspiegel. De uitslag is voor Plaatselijk Belang van grote betekenis voor het uit te zetten beleid. Zo hebben we op basis van de enquête 2014 extra aandacht gegeven aan ouderenhuisvesting, saamhorigheid en eenzaamheid en activiteiten voor jongeren.
PB is erg benieuwd hoe u het dorp nu beoordeelt. Vandaar dat we net als de gemeente (via de Sa!) u graag uitnodigen om online uw mening te geven. U kunt de vragenlijst invullen op www.dorpsspiegels.nl/vragenlijst
Wilt u liever een papieren versie? Bel 0516-480562, dan brengen we die langs.
We hopen dat veel dorpsgenoten de enquête invullen, zodat we van u kunnen leren.

Ambtelijk en Bestuurlijk Overleg Opsterland
Het jaarlijks overleg met het gemeentebedrijf staat al weer gepland voor 17 april. Meldt ons a.u.b. wat u daar graag besproken wilt hebben.
Op 9 mei staat het jaarlijks overleg met Burgemeester en Wethouders op de agenda.

Algemene Ledenvergadering
Op dinsdagavond 27 maart bent u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang.

Groenbrengpunt Ureterp
Geopend op zaterdag 13 januari van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 16 januari van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

Bericht van PB december 2017

Kennismaken met wethouder Postma
Op 14 november kwam de nieuwe wethouder Anko Postma kennismaken met ons bestuur. Het was goed merkbaar dat Postma zelf jarenlang voorzitter van PB, in zijn woonplaats Nijbeets, is geweest. Hij kent het werk van binnenuit en toonde zich heel geïnteresseerd. Hij onderkent dat er steeds meer op het bordje van Plaatselijk Belang wordt gelegd en begrijpt dat we als bestuur keuzes moeten maken waar we wel en niet in investeren. Wij als PB willen ook de komende jaren de uitkomst van de, binnenkort te houden, dorpsspiegel-enquête als leidraad gebruiken. Postma benadrukt dat hij en het gemeentebestuur graag betrokken blijven. Laten we proberen samen op te lopen, was zijn boodschap. Het was een open en aangename kennismaking en wij wensen wethouder Postma veel plezier en succes in zijn nieuwe ambt.

Perken Merkebuorren
Door enkele buurtverenigingen is aandacht gevraagd voor het onderhoud van de perken. PB doet zijn best een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden.

Bezoek verenigingen
PB heeft deze keer een belangstellend bezoek gebracht aan IJsclub Foarut (die hoopt op een echte winter) en muziekvereniging Euphonia. Met name deze laatste deelde graag de grote zorgen waarmee geworsteld wordt. De betrokkenheid wordt wederzijds gewaardeerd en de lijntjes verkort.

Kryst roun de koepel
Dit initiatief voor het hele dorp, op zaterdag 16 december, wordt sterk gewaardeerd. Vandaar dat PB graag bijdraagt via het Budget Festival en Muziek en met persoonlijke betrokkenheid. Inmiddels blijken ruim 100 mensen bezig te zijn met de voorbereidingen van dit hartverwarmende feest.
Ondertussen zijn met vereende krachten de drie led-kerstbomen geplaats en is ook de koepel weer in kersttooi. Prachtig dat we zo samen het dorp in kerstsfeer brengen!

Knallend het jaar uit
Op oudejaarsmiddag kunnen we weer knalgezellig carbidschieten op het evenemententerrein (13.00 tot 18.00 uur).Ook dit jaar schenkt PB warme chocolademelk en kunnen we genieten van de jaarlijks gesponsorde oliebollen van bakkerij van der Molen en de overheerlijke snert waar restaurant De Stripe op trakteert. Grote dank voor deze trouwe sponsoren! Jullie bijdrage wordt enorm gewaardeerd.
‘Technische tip’: Het carbidschieten (en ook het vreugdevuur na afloop) is geheel op eigen risico. Plaatselijk Belang draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de ‘schieter’ of ‘stoker’ zelf aanspreekbaar en aansprakelijk is. Hou je dus aan de gemeentelijke richtlijnen zodat we samen een veilige en knalgezellige oudejaarsmiddag hebben. Gehoorbescherming aanbevolen!

Plaatselijk Belang wenst je een hartverwarmende decembermaand.

Groenbrengpunt Ureterp
Op 9 december kunt u uw tuinafval kwijt van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 12 december van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

 

Bericht van PB november 2017

Samenwerken aan een leefbaar dorp
Plaatselijk Belang heeft aandacht voor veel verschillende onderwerpen die de leefbaarheid van het dorp aangaan. Daarover kunt u regelmatig lezen in De Bân, op de dorpssite en op facebook. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen die zich in eerste instantie meer op de achtergrond afspelen.
Gelukkig behartigen we veel zaken in werkgroepverband samen met andere dorpsgenoten. Zo zetten tientallen mensen zich in voor de PB-werkgroepen Kom Erbij, Klein Groningen, Dorpssteunpunt, (Ouderen)huisvesting, Dorpsbudget, Dorpsfilm, Samenwerking Scholen en Peuteropvang, Himmelploeg en AED. Ook in het bestuur van Wijnjewoude Energie Neutraal WEN is PB als initiatiefnemer vertegenwoordigd.
Daarnaast werken we samen met omliggende dorpen in werkgroepen t.b.v. onderhoud fietspaden, snel internet en recreatie bevordering. In de Bân vertellen de meeste werkgroepen over hun eigen werkzaamheden en aandachtspunten.

Nieuwe inwoners
Het is fantastisch dat er regelmatig nieuwe mensen in Wijnjewoude komen wonen. We hopen dat zij zich hier thuis gaan voelen en ook een beetje mee willen helpen om met elkaar de toekomst van ons dorp vorm te geven. Dat kan heel goed projectmatig. Vraag jij je af wat je met jouw talenten en interesses kunt bijdragen? Je vind allerlei info op www.wijnjewoude.net of bel gerust met PB via 0516 480562. We verwelkomen je ook graag als lid.

Enquête Dorpsspiegel in voorbereiding
Iedere vier jaar laat de gemeente in elk dorp een enquête afnemen waarmee zij de leefbaarheid in kaart brengt en waarop zij nieuw beleid baseert. Vragen als: Voelen inwoners zich veilig? Zijn ze tevreden met de voorzieningen in hun dorp? Is het er prettig wonen? komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bevolkings-samenstelling, gezondheid, de fysieke omgeving, de relatie met de gemeente en de toekomst van de dorpen. De gegevens vormen een spiegel van wat er in de dorpen leeft. De gegevens uit de dorpsspiegel-enquête van 2013 vormen de basis van onze huidige dorpsvisie en geven richting aan het beleid en werk van PB. De hierboven genoemde werkgroepen zijn veelal een invulling van de dorpsvisie.
Ook dit najaar brengt Plaatselijk Belang weer een vragenlijst langs bij die mensen die in de steekproef voorkomen. Ongeveer een week later halen we dan de anoniem ingevulde vragenlijsten weer op. Met de, door onderzoeksbureau SocioQuest van de Rijks Universiteit Groningen, verzamelde gegevens kunnen wij dan de lijnen voor 2018-2022 uitzetten.

Contactpersonen afronding herinrichting N381
Namens PB zullen Theo van Linde en Harry Blaauwbroek als contactpersonen optreden naar het projectbureau N381. Ook voor het dorp zijn zij het aanspreekpunt voor de afronding. Hun telefoonnummers zijn: Theo 481942, Harry 481307.

Groenbrengpunt Ureterp
In november kunt u uw tuinafval elke zaterdagochtend kwijt van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 14 november van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

Bericht van PB oktober 2017

Vooruitkijken was de rode draad in de eerste bestuursvergadering na de zomervakantie.
Aanvankelijk zou wethouder Piet van Dijk bij deze vergadering aanwezig zijn, maar inmiddels had hij zijn ambt in Opsterland ingeruild voor het burgemeesterschap in de gemeente Aa en Hunze. Zijn opvolger Anko Postma is inmiddels uitgenodigd voor een kennismaking met ons dorp en PB.

Afronding herinrichting N381
We gaan de resterende aandachtspunten uit de afronding van de herinrichting N381 overnemen van de stuurgroep die op 28 september haar laatste vergadering had. Met oranjekoek hebben we de samenwerking in de bekende vorm afgesloten. Op 27 maart worden de stuurgroepleden officieel uitgeluid tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Vergaderschema seizoen 2017/2018
Het inmiddels bekende stramien van elke tweede dinsdag van de maand wordt ook het komend jaar gehanteerd. Voorlopig houden we het inloopspreekuur voorafgaand aan de vergadering er in. Op deze manier hopen we nog beter aanspreekbaar te zijn voor opmerkingen en tips. We houden u via De Ban en ook via Wijnjewoude.net op de hoogte.

Contributie 2017
De leden die niet via automatische machtiging hun contributie voldoen worden dit jaar allemaal persoonlijk bezocht voor incassering. Het is een enorme klus die we binnenkort hopen af te ronden. Het zou mooi zijn als nog veel meer mensen hun contributie via automatische incasso zouden willen voldoen.

Lichtjesavond 28 oktober
Aanvankelijk was PB actief betrokken bij het initiatief van uitvaartvereniging Eert de Doden om als dorp jaarlijks een gedenkmoment voor dierbare overledenen te houden. Het initiatief is enthousiast ontvangen en inmiddels is de voorbereiding van de derde editie op 28 oktober op de begraafplaats van Duurswoude rond. De rol van pb hierbij wordt afgebouwd en we hopen dat deze uiterst sfeervolle herdenkingsbijeenkomst nog vele jaren wordt gewaardeerd.

 

MFC De Swingel
Dankzij de grote inzet van het bestuur en vooral ook van de dorpshuismeester met zijn team van vrijwillig gastvrouwen en -heren kan ons dorpshuis zijn belangrijke rol voor het dorp blijven vervullen. Naast de bekende sport en vergaderactiviteiten blijft de Swingel gelukkig ook een geschikte locatie voor privéfeestjes.

Bladkorven en Groenbrengpunt Ureterp
Behalve de grote bladkorven waarvan er traditioneel drie in Wijnjewoude komen, beschikt de gemeente ook nog over een paar kleinere.
Wanneer een buurt graag gebruik wil maken van zo’n kleine korf kan zij daarvoor een aanvraag doen bij het gemeentebedrijf. Het telefoonnummer is 0512-386222. Echter let op! De buurt moet de korf dan wel zelf legen.
In oktober kunt u uw tuinafval elke zaterdagochtend kwijt van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 10 oktober van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

Bericht van PB september 2017

Hopelijk heeft u een ontspannen vakantieperiode achter de rug, want het nieuwe seizoen staat voor de deur. De kinderen gaan weer naar school, de verenigingen en clubs pakken hun activiteiten weer op en ook het bestuur van Plaatselijk Belang gaat met frisse energie weer aan de slag. Voorlopig houden we het inloopspreekuur voorafgaand aan de maandelijkse PB vergadering er in. Het blijkt gewaardeerd te worden dat je zomaar even met elkaar in gesprek kunt over onderwerpen die op dat moment leven. Met elkaar doen we ons best om van seizoen 2017/2018 weer een periode vol actie en positieve ontwikkeling te maken.

MFC De Swingel
PB betreurt het plotselinge afscheid van Manuel en Jannie Boer als beheerders van De Swingel. We hebben begrepen dat geprobeerd wordt om het dorpshuis, voorlopig met inzet van vrijwilligers, levendig te houden en de gezellige huiskamer van het dorp te laten zijn. Een plaats waar je elkaar graag ontmoet en waar je met elkaar mooie plannetjes kunt uitbroeden en realiseren. We hopen dat ook jij je hiervoor zo nu en dan wilt inzetten.

Woonbehoefte onderzoek
In juni hebben -na de enquête van Partoer, gemeente en Elkien- enkele groepsgesprekken plaats gevonden om een en ander nader toe te lichten. In september hoopt de werkgroep de rapportage te ontvangen en daarna de uitkomsten met u te bespreken. Met elkaar hopen we komend seizoen goede plannen te ontwikkelen voor een toekomst waarin voor iedere Wijnjewoudster geschikte en duurzame woongelegenheid voorhanden is.

Stuurgroep N381 stopt
Dit najaar wordt de paralelweg langs de nieuwe N381 heringericht en enkele resterende actiepunten van de herinrichting afgewikkeld.. Daarmee loopt de opdracht van stuurgroep N381 ten einde. PB is enorm dankbaar voor het ongelooflijk vele werk dat de stuurgroepleden bijna 10 jaar voor ons dorp hebben verzet. De paar nog af te wikkelen punten worden nu aan de verantwoordelijkheid van PB overgedragen. Daarbij mag nog steeds een beroep gedaan mag worden op de know-how van het betreffende stuurgroeplid. De stuurgroepleden bereiden zich voor op een gezellig intern afscheidsavondje. Op een ander moment zal PB de stuurgroepleden nog extra in het zonnetje zetten. Lees ook het ‘afscheidsdocument’ van de stuurgroep.

Evenementenseizoen 2018 gemeente
De gemeente wil graag binnenkort zicht hebben op de evenementen die voor 2018 in de dorpen geprogrammeerd staan. Daarvoor heeft ze een formulier gemaakt waarop geplande acties, waarvoor te zijner tijd vergunning aangevraagd moet worden, alvast gemeld kunnen worden. We vragen initiatiefnemers van evenementen hieraan mee te werken.

Groenbrengpunt Ureterp
In september kunt u uw tuinafval kwijt op 9 en 23 september van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 12 september van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

Bericht van PB juli 2017

Uitnodiging onderzoek “Wonen en Zorg”
In de maand juni is de uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek, huis aan huis, verspreid in ons dorp. Wij hopen dat heel veel inwoners van 18 jaar en ouder, deze vragenlijst hebben ingevuld.
De bedoeling is dat we daardoor een beter beeld krijgen van de woonbehoefte en de zorgvraag in het dorp. Dit is van zeer groot belang voor de toekomst van Wijnjewoude. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn wordt u daarvan, middels de Bân en via www.wijnjewoude.net op de hoogte gebracht.

Verkeersgroepje
U heeft eerder kunnen lezen dat PB een verkeersgroepje wil samenstellen met aanwonenden van de Weinterp, de Merkebuorren, Klein Groningen en de Mounleane. Aangevuld met een lid van de stuurgroep N381 en een verkeersdeskundige van de gemeente Opsterland. Vanuit PB zal Martin de Vries deze groep aansturen. Wanneer de verkeersgroep gaat starten, met welke dorpsbewoners en wat de aanpak zal zijn wordt na de zomerperiode duidelijk. Wij houden u op de hoogte.

PB bezoekt sportverenigingen
De komende periode zullen bestuursleden van PB afspraken maken met besturen van de sportverenigingen. De bedoeling van dit informele bezoek is om te praten over het “reilen en zeilen” binnen de club, waar men tegenaan loopt en wat we eventueel voor elkaar kunnen betekenen.

Dorpsfeest 2017
Een aantrekkelijk programma voor jong en oud, een actief en enthousiast bestuur, aangevuld met vrijwilligers: de ingrediënten voor het dorpsfeest 2017.
En geslaagd is het zeker te noemen: veel deelnemers aan de verschillende activiteiten, een lekkere sfeer en veel publiek. Op www.wijnjewoude.net leest u alle uitslagen en u kunt nog een keer van de sfeer genieten middels de geplaatste foto’s.
Bestuur Dorpsfeest: jullie hebben weer een TOP prestatie geleverd.  HEEL VEEL DANK.

Geslaagd voor je examen?
Namens het bestuur PB van harte gefeliciteerd.

Bericht van PB mei 2017

Overlijden Reinder de Vries

Recent hebben we afscheid moeten nemen van een markant Wijnjewoudster. Op 18 mei overleed Reinder de Vries, onze ‘dorpsomroeper’ en dé man van het dorpssteunpunt. We voelen veel waardering en dank voor wat Reinder voor ons dorp heeft betekent.

X-events

PB is ingenomen met de initiatieven van de jongerengroep X-events. Hun ambitie om met muziekevenementen voor jong en oud bij te dragen aan saamhorigheid in ons dorp, sluit prachtig aan bij de wensen die in de dorpsspiegel van 2014 naar voren kwamen. En waar ook de werkgroep Kom erbij zich voor inzet.

Woonbehoefte onderzoek voor alle Wijnjewoudsters

Plaatselijk Belang, de gemeente Opsterland en Elkien willen graag een goed beeld krijgen van de woonwensen in ons dorp. Daarom wordt er de komende weken door onderzoeksbureau Partoer een enquête gehouden onder alle inwoners vanaf 18 jaar.
Met de uitkomst hopen de partijen zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de wensen die er leven, niet alleen wat betreft de huisvesting, maar ook zorg speelt hierbij een rol.
Om een voorbeeld te noemen: Hoe moet het Waldhûs er in de toekomst uitzien? Moet er ruimte zijn voor intensieve zorgverlening? Hebben we meer appartementen nodig? Moeten er zowel huur- als koopappartementen beschikbaar komen? Etc. Dit zijn vragen die de werkgroep Ouderenhuisvesting al een tijdje bezig houden.
En is het huidige woningbestand voor andere leeftijdsgroepen, zoals jongeren en gezinnen met kinderen, geschikt of zijn er aanpassingen gewenst en welke dan?
Daarom is het goed dat we straks beter weten wat onze inwoners als wenselijk zien. We kunnen dan als Plaatselijk Belang met de gemeente en de woningbouwvereniging proberen goed passende plannen te ontwikkelen.

Binnenkort krijgt u de uitnodigingsbrief voor de enquête in de brievenbus. U kunt de enquête gewoon thuis invullen via de link: https://partoer.nl/wijnjewoude. Doet u het liever op papier dat kan ook. U krijgt dan, op verzoek, het formulier thuisbezorgd. Of als u dat prettig vind kunt u door een vrijwilliger geholpen worden bij het invullen. Daarvoor is op donderdagavond 8 juni en woensdagochtend 14 juni gelegenheid in MFC De Swingel. En natuurlijk is er ook een telefoonnummer waar u met uw vragen terecht kunt.

Wij hechten veel waarde aan ieders mening en daarom hopen we dat zoveel mogelijk mensen (oud en jong) de vragenlijst invullen. Alleen dan kunnen we conclusies trekken die recht doen aan de gevoelde woonbehoefte in ons dorp.

Dus, vind jij het belangrijk dat we ook in de toekomst plezierig in Wijnjewoude kunnen blijven wonen? Vul dan de vragenlijst in want jouw mening telt!

Overleg met B&W
Op de zomerse middag van 17 mei had PB haar jaarlijks overleg met het college van Burgemeester en Wethouders, waarbij ook altijd de gemeentesecretaris en ambtenaar dorpenbeleid aanwezig zijn. Een goed moment om op informele wijze aandacht te hebben voor de actuele aandachtspunten in het dorp en te bespreken op welke wijze B&W de plannen van het dorp kan ondersteunen.

We ontvingen de dames en heren op het achterterras van De Stripe. Daar stonden de huurfietsen van Meinsma al klaar om samen een kort tochtje te maken door bos en hei.
Zo vroegen we (net als PB Bakkeveen) opnieuw aandacht voor de slechte staat van onderhoud van de recreatieve fietspaden. Wethouder Kooistra zegde toe dat hij een overleg zal organiseren van beide grondeigenaren, t.w. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, de plaatselijke belangen van Bakkeveen en Wijnjewoude, de gebiedscommissie Koningsdiep en de gemeente.

ver de oorzaak van ervaren verkeershinder (snelheid, geluid en veiligheid) waren we het met elkaar eens dat de problemen ontstaan door ongewenst gedrag. De vraag is hoe we dit gedrag positief kunnen beïnvloeden. PB wil een verkeersgroepje -van aanwonenden, PB en Stuurgroep N381- in het leven roepen, die samen met een verkeerskundige, maatregelen uitwerkt waarmee we weggebruikers kunnen beïnvloeden om de overlast te beperken. De gemeente gaat akkoord met de inzet van een verkeerskundig ambtenaar.

Voelt u ervoor om in het verkeersgroepje betrokken te zijn, meld het bij PB

Voor wat betreft de aanleg van glasvezel tbv snel internet kunnen gemeente en dorp momenteel niets bijdragen. De provincie is aan zet en we hopen op duidelijkheid in de loop van 2017.
De gemeente biedt zoveel mogelijk ondersteuning bij de duurzaamheidsambities van Wijnjewoude. Ook voor wat betreft het energieneutraal maken van huurwoningen.

Groenbrengpunt Ureterp
In juni kunt u uw tuinafval kwijt op10 en 24 juni van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 13 juni van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

Bericht van PB April 2017

Overleg met de gemeente
Op 30 maart hadden we het ambtelijk overleg met de gemeente waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt:
* Het fietspad langs de weg Bakkeveen-Wijnjewoude wordt opgeknapt.
* De straatverlichtingen op de kruisingen van Driehoek en Klein Groningen zullen ook na 23.00 uur doorbranden in verband met de veiligheid.
* De wateroverlast aan de Opper Haudmare en Klein Groningen krijgen aandacht vanuit de herinrichting.
* De, als gevolg van omleidingen, kapotgereden bermen worden na oplevering van Weinterp West hersteld.
* In de herfst kunnen buurten een kleine bladkorf aanvragen bij de gemeente, op voorwaarde dat ze die dan zelf zullen legen. De 3 grote korven die jaarlijks op de bekende plekken staan, worden gewoon door de gemeente geleegd.
Op 17 mei ontvangen wij het college van B&W ditmaal in De Stripe voor het bestuurlijk overleg. De ontvangstlocatie wisselt jaarlijks en is deze keer gekozen omdat het fietspad door het bos één van de gespreksonderwerpen zal zijn. Verder staan onderwerpen als ouderenhuisvesting, snelheid en geluidshinder van verkeer, snel internet, duurzaamheid en onderwijs op de agenda.
Ledenwerfactie
Vanaf juni start Plaatselijk Belang een actie om nieuwe leden te werven. Door vergrijzing en verhuizingen is het aantal leden in 2016 gezakt tot ongeveer 550. De actie is nodig om een gezond ledenbestand te bereiken en te behouden. Op die manier heeft PB een zo sterk mogelijke vertegenwoordigende positie ten opzichte van derden die onze woonomgeving kunnen beïnvloeden. Ook kunnen wij onze wensen dan krachtiger uiten. Te denken valt daarbij aan de gemeente, provincie, Staatsbosbeheer en dergelijke. Ook andere acties, waarvan wij u in de Bân op de hoogte houden, kunnen wij dan effectiever voor u uitvoeren.
Als wij ons gesteund weten door het overgrote deel van de inwoners van Wijnjewoude kan PB met meer overtuiging voor de belangen van ons dorp opkomen.
Daarom zullen de leden van het PB-bestuur de 280 adressen in ons dorp, die geen lid zijn, langs gaan met de vraag lid te worden.
Contributie-inning
De automatische incasso van de contributie voor 2017 vindt plaats in de maand mei. De leden die geen incasso-opdracht hebben verstrekt worden persoonlijk bezocht om de contributie te innen.
Ondernemersvereniging
De periode waarin Antoon van de Wolfshaar als afgevaardigde van de ondernemersvereniging de PB vergaderingen heeft bijgewoond is ten einde. Doel was een win-win situatie voor beide partijen. De recente evaluatie heeft opgeleverd dat Plaatselijk Belang aanbiedt om de komende periode betrokken te zijn bij de vergaderingen van de ondernemersvereniging. De hoop is dat beide partijen ontdekken waar ze elkaar daadwerkelijk kunnen versterken. In de ledenvergadering van de ondernemersvereniging op 27 mei zal dit aanbod worden besproken.
Verslag Ledenvergadering 28 maart jl.
Het concept verslag staat op de pagina’s van Plaatselijk belang.
Groenbrengpunt Ureterp
In mei alle zaterdagen geopend van 9.00 – 13.00 uur.
Inloopspreekuur PB: Dinsdag 16 mei van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel, telefoon: 0516-480562

 

Bericht van PB Maart 2017

Recreatie in en rond Wijnjewoude
Het is een voorrecht om als Wijnjewoudsters in zo’n prachtig en gevarieerd landschap te wonen. Nu de lente ons uitnodigt om er weer lekker van te genieten, gun je dat des te meer ook aan anderen. Gelukkig ontdekken steeds meer mensen de grote schoonheid van Zuidoost Friesland.
In onze directe omgeving vormt Bakkeveen de basis van de recreatie. Hier heb je immers de meeste verblijfsaccommodaties en dus ook de meeste drukte.
Maar hoe mooi is het dat wij in Wijnjewoude een toename van recreanten zien die houden van rust, natuur en landelijkheid. Rond en in ons dorp komen niet alleen steeds meer wandelaars en fietsers, maar straks hopelijk ook meer ‘bootjesmensen’. Hoog tijd dus om de recreatieve kwaliteiten van Wijnjewoude goed ‘op de kaart’ te zetten en zo de economische betekenis van de sector te versterken.
Dat gaan we doen in samenwerking met het Toeristisch Informatie Punt van de regio 3-provinciënland, waarvan Bakkeveen het centrum is. Namens Wijnjewoude is Michiel Postma bereid om zitting te nemen in het TIP bestuur. We zijn onze actieve betrokkenheid gestart met een promotieartikel in de recreatiekrant Bakkeveen Actief, dat binnenkort wordt uitgegeven voor de recreanten. Je kunt het artikel vinden op de pagina recreëren en binnenkort ligt de krant in de winkels.

Plannen voor Klein Groningen
Tijdens de Ledenvergadering van PB op 28 maart jl. heeft de projectgroep Klein Groningen de plannen voor de locatie van de oude melkfabriek gepresenteerd. Het gaat om een speelplaats en aanlegsteiger met diverse faciliteiten. Het is na te zien op www.wijnjewoude.net. De buurtschap is direct bij de plannen betrokken.

Eigendom Muziekkoepel PB officieel geregeld
De vernieuwde muziekkoepel is, net als de oude, eigendom van Plaatselijk Belang. De koepel staat echter op gemeentelijke grond. In de ledenvergadering op 28 maart jl. is unaniem akkoord gegeven om de eigendomsrechten van koepel en grond nu definitief en officieel vast te leggen, zodat rechten en plichten voor altijd duidelijk zijn. De gemeente betaalt de notariskosten.

Paaltjes
De komende tijd kunt u opmerken dat de gemeente, om veiligheidsredenen, diverse paaltjes midden op de fietspaden weg haalt.

Fietsinformatiedag voor senioren
De gemeente nodigt iedereen van 65 tot 75 jaar uit voor een leerzame en gezellige cursusdag op 9 mei in Frieschepalen. Er is plaats voor maximaal 35 deelnemers. Opgave is mogelijk tot 15 april. Zie het eerdere bericht hierover.

Groenbrengpunt Ureterp
Deze is in april alle dagen geopend van 9.00 – 13.00 uur.

 

Bericht van PB Februari 2017

2017 is voor PB goed begonnen. We konden met grote tevredenheid terugkijken op een gezellige en veilig verlopen jaarwisseling en het positieve nieuws over de geslaagde hartoperatie van bestuurslid Frits van der Meulen werd opgelucht ontvangen. De revalidatie kan beginnen. Het tijdelijk gemis van Frits wordt een beetje gecompenseerd door de aanwezigheid van Martin de Vries, die zich graag wil oriënteren op het bestuurswerk. Wij hopen Martin in de Ledenvergadering van 28 maart te kunnen voordragen als nieuw bestuurslid in de vacature van Janny Copeland die zich maar liefst 9 jaar met al haar enthousiasme voor Plaatselijk Belang heeft ingezet.
Ondertussen is een werkgroep druk bezig met de plannen voor de midzomer 24 uurs actie ten bate van de voedselbank Opsterland. Het wordt ongetwijfeld een geweldig evenement voor en door het hele dorp.

Ledenvergadering 28 maart
Noteert u vast de Ledenvergadering van Plaatselijk Belang op 28 maart? Naast de bestuurlijke ‘plichtplegingen’ bereiden wij ons voor op een ontspannen en gezellige avond.

Geluidsoverlast van verkeer
Zijn de bewoners van de Opper Haudmare van verkeersoverlast bevrijd, de aanwonenden van de Weinterp en ook Duurswâld en Merkebuorren ervaren een toegenomen verkeersoverlast. Het lijkt er op dat het vooral veroorzaakt wordt door te hard rijden. En meestal realiseren de hardrijders zich niet dat zij veel onnodig lawaai veroorzaken voor aanwonenden. Laten we proberen wat meer rekening te houden met onze dorpsgenoten langs deze drukke wegen.
Overigens zijn de reconstructiewerkzaamheden aan Weinterp West inmiddels gestart.
In de voorbereiding is de overlast onderwerp van gesprek geweest tussen de buurt en het projectbureau. Men gaat er vanuit dat de nieuwe snelheidslimiet van 60 km minder overlast en meer veiligheid zal opleveren.

Onze relatie met de gemeente
Opsterland is een redelijk vooruitstrevende gemeente als het gaat om ruimte te geven aan initiatieven van onderop. Onze gemeente doet zijn best een faciliterende en ondersteunende gemeente te zijn. En dat hebben we als Plaatselijk Belang al op diverse terreinen ondervonden. Zo is de concept woonvisie tot stand gekomen na uitgebreide overleggen met allerlei belanghebbende partijen en heeft ook ons dorp zijn zegje kunnen doen. Hierbij hebben we vooral aandacht gevraagd voor de ouderenhuisvesting.
Ook over de concept visie konden we nog eens ons licht laten schijnen, maar het bleek dat de gemeente goed had geluisterd en zijn best wil doen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de dorpen. Dit jaar komt er dan ook een onderzoek naar de woonwensen en -behoeften van ouderen in Wijnjewoude. Deze materie wordt behartigd door de PB werkgroep Ouderenhuisvesting. De concept woonvisie kunt u hier inzien.

Op 30 maart staat het zogenaamde ambtelijk overleg met de gemeente gepland. Hier worden allerlei praktische zaken besproken. Dus is er iets in de openbare ruimte niet in orde, zoals bijvoorbeeld een storing in de verlichting of een stoeptegel is kapot. Doe dan een melding bij de gemeente, zodat het meegenomen kan worden.
Op 17 mei ontvangt PB net als ieder jaar het college van Burgemeester en Wethouders voor het bestuurlijk overleg. We spreken dan over alle mogelijke zaken die ons als dorp bezig houden en waarbij we de ruggensteun van de gemeente op prijs stellen. Als dorp mogen we zelf de agendapunten aandragen. Dus ook hier graag uw betrokkenheid. Is er een onderwerp dat u belangrijk vind om met B&W te bespreken, laat het ons weten. Dat kan telefonisch of kom op het inloopspreekuur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 14 februari van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel
0516-491350

 

Bericht van PB Januari 2017

Voorspoedig 2017
Na de sfeervolle decembermaand, waarin we als dorp weer leuke activiteiten hebben beleefd, mogen we nu de plannen voor 2017 verder gaan vormgeven. Zo gaan we als gezamenlijke verenigingen en buurten voor een supergezellige 24 uurs dorpsactie waarvan de opbrengst ten goede komt aan de voedselbank Opsterland.
En als je dan ziet, bijvoorbeeld weer bij het project X-mas, wat voor talent ons dorp allemaal in huis heeft, dan gaan we vast weer mooie dingen beleven in het nieuwe jaar.

Ontwikkelingen die in 2017 aandacht zullen krijgen zijn onder meer: de afronding van de gebiedsontwikkeling Weinterp, ouderenhuisvesting, Klein Groningen, samenwerking ondernemers, recreatieve fietspaden etc. Verder is het jaarplan goed gevuld en geeft een mooie leidraad.
Daarnaast staat PB open voor aandachtspunten die vanuit het dorp worden aangedragen. Daarvoor kunt u ons niet alleen per telefoon of mail benaderen, vooral het maandelijks spreekuur biedt een goede gelegenheid om even van gedachten te wisselen. U bent van harte welkom voor ’een bakkie en een praatje’.
En laat het ons vooral ook weten wanneer een speciaal onderwerp uw bijzondere interesse heeft. We maken heel graag gebruik van in het dorp aanwezige kennis, kunde en enthousiasme. Zo kunt u naast uw talent ook het dorpsleven ontwikkelen.

Hartelijk welkom op het spreekuur PB: Dinsdag 17 januari van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel. De Ledenvergadering van PB staat gepland voor 28 maart.

 

Bericht van PB December 2016

Dank u Sinterklaasje

intocht-sinterklaas-2016-39Komt’íe nog? Of is ie al geweest, als je dit leest. Hoe dan ook de Sint heeft een fantastische aankomst beleefd in Klein Groningen. Het was koud en de wind waaide hoorbaar door de bomen. Maar Sinterklaas, de Pieten, de kinderen en zelfs de drumband, zij lieten zich totaal niet van de wijs brengen. Wat een trouwe kindervriend, die commissie van de Sintintocht!

Ondernemersvereniging en PB

logo_ondernemersverDe ondernemersvereniging Wijnjewoude-Hemrik en Plaatselijk Belang hebben de handen ineengeslagen om samen te proberen het ondernemersklimaat te versterken en nieuwe vormen te vinden voor een maatschappelijk betrokken vereniging. Besloten is om als proef voorlopig een ondernemersvertegenwoordiger in het bestuur van Plaatselijk Belang te hebben. Antoon van de Wolfshaar (Wabe) neemt deze rol op zich. Na evaluatie van de ‘proefperiode’ wordt in het voorjaar besloten hoe de samenwerking structureel vorm krijgt.

Dorp in kerstsfeer

In samenwerking met de ondernemersvereniging en de VVV zijn inmiddels de drie led-kerstbomen geplaatst en de bewoners van de Merkebuorren doen weer hun best de straat sfeervol aan te kleden. Ook de koepel is dankzij de medewerking van buurt en koor weer in kersttooi. Prachtig dat we zo samen het dorp oppimpen!

Kerstconcertje in de koepel

kerst in de koepel 23 december 2015 (7)Op woensdagavond 21 december is er in en bij de koepel weer een sfeervol kerstconcertje dat deze keer wordt verzorgd door het dameskoor Sola Gratia en gemengd koor Looft den Heer. Vanaf 19.30 uur kunt u zo’n driekwartier bij brandentje vuurtjes en onder het genot van warme chocolademelk, gezellig genieten en lekker meezingen.

Knallend het jaar uit

Op oudejaarsmiddag hopen we traditiegetrouw met elkaar te genieten van het knalgezellige carbidschieten op het evenemententerrein (13.00 tot 18.00 uur)

carbid schieten 2013 (21)Ter verhoging van de feestvreugde komt PB weer met een koek-en-zopie stand. Met, behalve warme chocolademelk, ook dit jaar weer gesponsorde oliebollen van bakkerij van der Molen en overheerlijke snert waarop restaurant De Stripe trakteert. Van harte bedankt sponsoren! Jullie bijdrage aan dit dorpsfestijn wordt ontzettend gewaardeerd.

‘Technische tip’: Het carbidschieten (en ook het vreugdevuur na afloop) is geheel op eigen risico. Plaatselijk Belang draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de ‘schieter’ of ‘stoker’ zelf aanspreekbaar en aansprakelijk is. Hou je dus aan de gemeentelijke richtlijnen zodat we samen een ongestoorde en knalgezellige oudejaarsmiddag hebben. Gehoorbescherming aanbevolen!

 

Plaatselijk Belang wenst je een sfeervolle decembermaand.

Wil je iets onder de aandacht brengen van Plaatselijk Belang? We ontmoeten je graag.

Spreekuur PB: Dinsdag 13 december van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

 

 

Bericht van PB November 2016

Samenwerken aan een mooi dorp

Plaatselijk Belang heeft aandacht voor veel verschillende onderwerpen die de leefbaarheid van het dorp aangaan. Daarover kunt u regelmatig lezen in De Bân, op facebook en op de dorpssite. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen die zich (voorlopig) meer op de achtergrond afspelen.

Gelukkig behartigen we veel zaken in werkgroepverband samen met andere dorpsgenoten. Zo zetten tientallen mensen zich in voor de PB-werkgroepen Ouderenhuisvesting, Eenzaamheid & Saamhorigheid, Dorpssteunpunt, Stuurgroep N381, Dorpsbudget, Samenwerking Scholen en Peuteropvang, Himmelploeg en AED. Ook in Wijnjewoude Energie Neutraal, de organisatie van de lichtjesavond en bij incidentele dorpsbrede evenementen is PB vertegenwoordigd. Alleen samen zijn we in staat om ons dorp levendig te houden.

Het is fantastisch dat zich de laatste tijd heel wat nieuwe dorpsgenoten in Wijnjewoude hebben gevestigd. We hopen dat zij zich hier lekker thuis (gaan) voelen en ook een beetje mee willen helpen om samen een mooie toekomst voor ons dorp vorm te geven. Dat kan structureel in een werkgroepje maar ook kortdurend en/of projectmatig. Vraag jij je af wat je met jouw talenten en interesses kunt bijdragen? Steek je licht eens op via PB (0516-480562). En we verwelkomen je graag als lid.

Wethouder op bezoek

In onze PB vergadering op 15 november verwachten we wethouder Piet van Dijk met Joke van der Veen dorpenbeleid. Zij beide hebben aangegeven graag eens een vergadering van Plaatselijk Belang Wijnjewoude mee te maken om inzicht te krijgen in ons bestuurlijk reilen en zeilen. Natuurlijk zijn we heel content met deze belangstelling vanuit de gemeente. De vergadering zal het normale verloop krijgen zodat ze een goed beeld krijgen hoe wij functioneren.

Bericht van PB oktober 2016

Spreekuur PB

Heeft u een vraag voor Plaatselijk Belang? Of wilt u gewoon eens iets bespreken?

Dat kan vanaf nu heel simpel, want de komende tijd gaan we proefdraaien met een maandelijks spreekuur waarvoor we u van harte uitnodigen. De koffie staat klaar!

Het spreekuur wordt gehouden voorafgaand aan elke bestuursvergadering op dinsdagavond van 19.00 – 19.30 uur. Er zijn dan telkens 2 bestuursleden aanwezig om u te ontvangen. In de Bân kunt u lezen wanneer het spreekuur wordt gehouden.

Het eerste spreekuur wordt gehouden op dinsdag 11 oktober van 19.00 – 19.30 uur

De volgende op 15 november en 13 december. U kunt ons ook mailen via pbwijnjewoude@gmail.com

 

Opening herinrichting en muziekkoepel

Met plezier kijken we terug op 3 september. De officiële opening van de gebiedsontwikkeling N381 was ’s ochtends al vroeg bij het beeld van Joop van Bergen in Donkerbroek. Even later stond Wijnjewoude klaar om haar duit in het zakje van de feestelijkheden te doen. Vrijwilligers bemanden de stempelpost voor de fietsroute langs de vernieuwingen.

Om 3 uur werd onze nieuwe muziekkoepel feestelijk geopend door dhr. Sijtsema in samenwerking met burgemeester van Selm. Het thema Oud en Nieuw kreeg vorm in de persoon van de heer Sijtsema -als eigenaar van het land waarop de vorige muziekkoepel sinds 1989 had mogen staan- en Abe Jan vd Wal die als jonge getalenteerde muzikant het lintknippen met spannend tromgeroffel begeleidde en zo de muzikale toekomst van Wijnjewoude vertegenwoordigde.

In haar toespraak benadrukte mevrouw van Selm de waardering voor de actieve betrokkenheid van de Wijnjewouder gemeenschap bij het tot stand komen van de herinrichting in en om het dorp. De stuurgroep N381 is een uiterst waardevolle partner gebleken in het proces van plan tot realisatie.

Als dorp mogen we blij zijn met de vernieuwde uitstraling, met de prachtige open muziekkoepel en met de karakteristieke kunstwerken van Jikke van der Waal die, behalve de historie, vooral ook de toekomst van de drie verbonden dorpsdelen symboliseren.

Zo werd 3 september 2016 een memorabele dag waarop de kreft van de mienskip van Wynjewâld werd benadrukt. We mogen trots zijn op ons dorp!

Ontzettend bedankt aan alle vrijwilligers die hier aan hebben bijgedragen! En …. sterkte en succes gewenst aan allen die als aanwonende of organisatorisch voorlopig nog betrokken blijven bij de afronding van de herinrichting.

 

Willedei 2016

Deze editie werd op passende wijze opgestart met de opening van de muziekkoepel, die nu voor het eerst als Willedei podium dienst deed. In combinatie met de bakkerskraam en horecastands vormde het muziekkoepelplein een gezellige plaats van samenkomst op deze prachtige zomerdag. Deelnemers aan de N381 fietsroute en genodigden van de gebiedscommissie met hun oldtimers waren welkome gasten.

PB heeft veel respect en waardering voor het Willedei bestuur en de vele vrijwilligers die dit straatfestival weer tot een prachtige dag hebben gemaakt. Dank jullie wel!

 

Dorpsfilm “Wijnjewoude in 2004”

Het is alweer 10 jaar geleden dat op vrijdag- en zaterdagavond 27 en 28 januari 2006 de film “Wijnjewoude in 2004” in première ging in de Swingel.  We vinden het de hoogste tijd om weer eens even terug te gaan in de tijd. Plaatselijk Belang is bezig om te bekijken hoe en wanneer dit gaat gebeuren.

Ook zijn er een aantal dorpsgenoten bezig om te onderzoeken of het financieel haalbaar is om een nieuwe dorpsfilm te maken. Dit plan staat nog in de kinderschoenen en moet nog worden uitgewerkt. Alle ideeën, tips en suggesties zijn van harte welkom.

We houden u op de hoogte en extra informatie verschijnt natuurlijk in “De Bân”.

Bericht van PB september 2016

Opening Muziekkoepel

Op zaterdag 3 september wordt om 15.00 uur de nieuwe muziekkoepel feestelijk geopend door burgemeester van Selm. Een kleine commissie met vertegenwoordigers van de stuurgroep N381, Willedei, de buurtvereniging en Plaatselijk Belang bereidt de opening voor. Wat er precies gaat gebeuren blijft een verrassing, maar de aandacht zal zich toespitsen op de thema’s Oud en Nieuw.

Deze feestelijke opening van de muziekkoepel vormt tevens de start van de Willedei.

Het dorp weer één geheel

verwijderen stoplichten Trijehoek maart 2016 (banner)Nu de Trijehoek weer in ere is hersteld en de weg richting Donkerbroek een vriendelijk landelijke uitstraling heeft gekregen, zijn de drie delen van Wijnjewoude (Weinterp, Klein Groningen en Wijnjewoude) op een veilige en aantrekkelijke manier weer met elkaar verbonden. Die verbondenheid wordt vanaf 30 augustus op de nieuwe Trijehoek gesymboliseerd met het centrale kunstwerk van onze dorpsgenoot Jikke van de Waal-Bijma.

Het is een boom gevormd door drie takken die bladeren dragen met oude foto’s van Wijnjewoude. De bladeren met foto’s zien we niet alleen terug op de paaltjes in het dorp, maar straks ook op de kunstwerken die de drie ingangen van ons dorp zullen sieren. Zo krijgt Oud en Nieuw voor altijd vorm in de kunstwerken.

In de Bân van mei 2016 heeft Jikke uitgebreid geschreven over de betekenis van haar kunstwerken.

Opening gebiedsontwikkeling N381

Ook op zaterdag 3 september organiseert de provincie Fryslân in samenwerking met de omliggende dorpen de opening van de gebiedsontwikkeling rondom de N381. Van Ureterp tot Appelscha, alle aanliggende dorpen zijn met een zogenaamde ‘plus’ versterkt. Wegen en pleinen zijn opnieuw ingericht en bij de dorpsingangen zijn kunstwerken van regionale kunstenaars geplaatst.

Het wordt een feestelijke dag waarbij iedereen wordt uitgenodigd om via een toeristische fietstocht de vernieuwingen in  de aanliggende dorpen te komen bewonderen. In elk dorp zijn er leuke activiteiten voor jong en oud te beleven. Zo zal Wijnjewoude zich met de Willedei van haar beste kant laten zien. Lees hier het  programma van de fietstochten en de feestelijkheden.

HF Van der Schaaf Bodedienst Jv.d.Schaaf 07-04-1926De officiële opening, door gedeputeerden Sietske Poepjes en Johannes Kramer, vindt om 9.15 uur plaats bij de nieuwe aanlegsteiger aan de Vaart in Donkerbroek. Hier staat  ook het nieuwe kunstwerk van Joop van Bergen. De genodigden maken vervolgens in oldtimers een tocht langs alle vernieuwingsprojecten. Hun rit eindigt om 15.00 uur op de Willedei in Wijnjewoude, waar de oldtimers nog een tijdje langs de Merkebuorren te bewonderen zijn.

 

Bericht van PB juni 2016

Achter de schermen

Op dit moment gaat de aandacht van PB voornamelijk uit naar allerlei onderwerpen die in een pril stadium van ontwikkeling zijn. Zo denken we mee bij de voorbereiding van een gemeentelijke woonvisie, waarbij we vooral inzetten op goede woningen voor ouderen. Er is overleg over sociale thema’s en diverse activiteiten, ook voor jongeren. Samen met PB Bakkeveen wordt gewerkt aan plannen voor de verbetering van recreatieve fietspaden en toerismepromotie. Zijn dit thema’s waar u wel aan wilt bijdragen, laat het ons weten. Verder zijn de bestuursleden vooral druk met het bezoeken van alle leden tbv de automatische incasso van de contributie.

Opening gebiedsontwikkeling N381

Het ziet er naar uit dat op zaterdag 3 september de officiële opening van de gebiedsontwikkeling rond de N381 zal plaatsvinden. Het is de bedoeling om een toeristische route voor fietsers en oldtimers uit te zetten langs alle betrokken dorpen. In elk dorp is iets leuks te beleven.  Ook Wijnjewoude denkt mee over een mooie dag die een win-win situatie gaat opleveren voor Wijnjewoude en de Willedei. In juni moeten de dorpsplannen duidelijker worden.

Groenbrengpunt Ureterp

U heeft er in de Sa! over kunnen lezen dat de gemeente de openingstijden van het groen-brengpunt in Ureterp wil beperken. Het blijkt namelijk dat er zaterdagen zijn waarop er nauwelijks tuinafval wordt gebracht, dus daar kan best op bezuinigd worden. In goed overleg met de belanghebbende dorpen wordt een voorstel uitgewerkt waarbij het groen-brengpunt voldoende regelmatig open is en zeker in de voor- en najaarsweken waarin we veel tuinafval produceren.

Tijdens de bouwvakvakantie is Ureterp op 6 en 13 augustus gesloten en kunt u uw tuinafval in Gorredijk kwijt.

Verslag Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang dd 22 maart 2016

Het concept verslag van de algemene ledenvergadering lees je hier.

Bericht van PB mei 2016

Muzikaal Koningsmaal groot succes!

Wat was het een fantastisch feest in en om De Swingel. Leuke muziekoptredens, heerlijk eten, prachtig ingerichte sportzaal en super gezellig. En dat allemaal tot stand gebracht door honderden dorpsgenoten jong en oud, die hebben gekookt, gespeeld, versiering geknutseld, gezongen, ingericht, geschminkt, fietsen versierd, gedecoreerd, gesjouwd, en wat al niet meer. Dat zo iets mogelijk is in ons dorp werd als hartverwarmend ervaren, zo bleek uit de vele enthousiaste reacties. ‘Hier wordt je toch blij van’ zei iemand spontaan.

Was het evenement eerst gepland op het plein voor de muziekkoepel, het koude weer heeft door het verplaatsen naar De Swingel, geen roet in het heerlijke eten gegooid. Zelfs het zonnetje werkte mee en zo konden de kinderen heerlijk buiten spelen en zelf hun drinken ‘melken’ uit de ranjakoe.

Een dikke pluim en grote dank voor iedereen die heeft bijgedragen, maar bovenal voor de werkgroep die deze prachtige kar vol saamhorigheid heeft getrokken.

PB komt bij u langs

De komende weken komt Plaatselijk Belang persoonlijk bij de leden langs om u te vragen de machtiging voor automatische incassering van de contributie te ondertekenen. De afschrijving zal vanaf 2017 jaarlijks in april plaatsvinden.

Tegelijkertijd halen wij bij ons bezoek graag  het contributiebedrag voor 2016 op. Wilt u vast € 5,- klaar leggen?

In de Bân van april schreven we over de redenen waarom de ledenvergadering heeft besloten de contributie per 2017 te verhogen naar € 7,50. Het verslag van de ledenvergadering d.d. 22 maart verschijnt in de volgende Bân.

Het belang van Plaatselijk Belang

De vereniging zet zich in voor de leefbaarheid van ons dorp. Dat gebeurt op allerlei terreinen. Zonder Plaatselijk Belang had ons dorp nu bijvoorbeeld geen peuteropvang meer, geen ‘Te Plak’ (jongeren ontmoetingsplek op het evenemententerrein), geen stuurgroep N381 die de dorpswensen behartigt bij de herinrichting, geen jeu-de-boule banen, geen AED’s en geen WEN, etc. Ondertussen liggen er nog vele uitdagingen op het gebied van (ouderen)huisvesting, saamhorigheid en eenzaamheid, jongerenactiviteiten, recreatieve fietspaden en behoud van allerlei voorzieningen. Helaas lukt het niet altijd om voorzieningen in het dorp in stand te houden. Zo bleek, ondanks de inspanning van PB, dat de Rabo geldautomaat niet meer te handhaven was.

De samenleving verandert, de burger/het dorp wordt verondersteld zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de belangen van het dorp. Op steeds meer beleidsterreinen vraagt de gemeente PB om haar mening of medewerking en wordt meer initiatief vanuit de gemeenschap verwacht.

Door deze ontwikkelingen en de uitkomsten van de enquête dorpsspiegel, is de taakstelling van PB inmiddels aanzienlijk toegenomen. Vandaar dat we bepaalde zaken graag met dorpsgenoten in werkgroepverband behartigen. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroepen ouderenhuisvesting, dorpsbudget en stuurgroep N381.

Maandelijks kunt u over het werk van PB lezen in de Bân en op de website van het dorp. We hopen dat ook u het belangrijke werk van Plaatselijk Belang een warm hart toedraagt en dat u de vereniging wilt ondersteunen met uw lidmaatschap en inzet.

Bericht van PB april 2016

Waar een klein dorp groot in kan zijn …

Dat is opnieuw gebleken bij de uitvoeringen van de musical Ester. Wat een geweldige theaterproductie met prachtige zang en muziek, maar ook met toepasselijke kostuums en een sfeervol decor en belichting. We mogen in Wijnjewoude oprecht trots zijn op al die tientallen mensen die zich (voor of achter de schermen) hebben ingezet om ons een onvergetelijke voorstelling te bezorgen.

Contributie PB

Vanwege het feit dat de vergaderkosten alsmaar oplopen en we steeds meer met werkgroepen werken om allerlei onderwerpen te behartigen, blijkt PB jaarlijks krapper bij kas te komen. Ondanks zorgvuldig beheer wordt de situatie moeilijk. Daarom is op 22 maart in de goed bezochte ledenvergadering besloten tot een contributieverhoging per 2017. Deze verhoging naar 7,50 euro per jaar wordt met de introductie van de automatische incasso ingevoerd. Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat na ca 10 jaar deze haast onvermijdelijke verhoging plaatsvindt.

In april en mei komt Plaatselijk Belang bij alle leden langs om de contributie van 2016 te innen en u het machtigingsformulier voor automatische incasso per 2017 te overhandigen. Houdt u contant geld beschikbaar?

Bestuurlijk overleg met B&W

Na een rondleiding door het nieuwe publiekscentrum werden we ontvangen in de B&W kamer in het Lyklamahus. Het was een open en constructief overleg waaruit bleek dat burgemeester en wethouders op diverse thema’s met ons dorp willen meedenken. Ze helpen ons waar nodig ingang te krijgen bij de provincie en gaan ook binnen de eigen organisatie kijken waar aanpassingen mogelijk zijn om aan knelpunten van het dorp tegemoet te komen. Zo hebben we gesproken over de aangescherpte veiligheids- en verzekeringsvoorwaarden en vervallen evenementensubsidies waardoor het steeds moeilijker en kostbaarder wordt om dorpsevenementen te organiseren.

Zo kwamen ook aan de orde het onderhoud van de recreatieve fietspaden. Omdat Staatsbosbeheer hier geen financiering voor heeft gaan we samen met de gemeente kijken of de provincie bereid is bij te dragen. De beperkte groenvoorziening en groenonderhoud in de dorpen is een rechtstreeks gevolg van gemeentelijk bezuinigingsbeleid. Dat geldt ook voor het bermonderhoud in het buitengebied. Voor de begroting van volgend jaar zal dit toch weer onder de aandacht moeten komen.

Duidelijk is wel dat hoe meer klachten de gemeente ontvangt hoe hoger dit punt op de agenda van de raad komt. Dus meld uw klacht rechtstreeks aan de gemeente.

In het kader van de burgerparticipatie wordt steeds meer initiatief vanuit de gemeenschap verwacht. Ook wordt vaker dan voorheen de mening van de dorpen gevraagd. Dit vereist grotere betrokkenheid en daarmee grotere inzet van vrijwilligers.

Om beter zicht te krijgen op de toegenomen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en de werkdruk van PB, stelde wethouder van Dijk voor om een PB vergadering te komen bijwonen en te zien hoe PB Wijnjewoude deze verantwoordelijkheid vorm geeft. Dit voorstel nemen we graag aan.

Vervolg Dorpsvisie 2014- 2018

Naar aanleiding van de enquête dorpsspiegels heeft PB een dorpsvisie 2014 – 2018 geformuleerd met drie hoofdthema’s  die de grondslag vormen voor het beleid voor de komende jaren. De dorpsanalyse  geeft een goed beeld over hoe de leefbaarheid in Wijnjewoude wordt ervaren en wat daarbij de verbeterpunten zijn.

De meest opvallende verbeterpunten zijn te rubriceren tot drie  hoofdthema’s,  te weten:

  1. Saamhorigheid en eenzaamheid
  2. Jongeren activiteiten
  3. Huisvesting

 De afgelopen tijd is op verschillende wijze en in verschillende groepen nagedacht over de manier waarop deze onderwerpen en vragen aandacht kunnen krijgen. Om daar een goed vervolg aan te geven zijn  we een gesprek aan gegaan met Willy Oldengarm van welzijnsorganisatie Timpaan.

Dorpsreünie

Vanuit dat overleg is besloten om een bijeenkomst te organiseren waarvoor dorpsgenoten zijn uitgenodigd die eerder bij het IDOP betrokken zijn geweest aangevuld met dorpsgenoten met deskundigheid op andere gebieden. Deze reünie heeft plaatsgevonden op 20 januari 2016.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we kort terug gekeken op de uitkomsten van de eerdere IDOP plannen (wat is gerealiseerd) en daarna gekeken naar “wat komt er op ons af“ (waar moeten we rekening mee houden). Daarna werden in  het programma de vragen “wat gaat goed en wat kan beter”, waar liggen de uitdagingen, welke ideeën zijn er en wie wil dit oppakken en wat is daarvoor nodig, gesteld. Dit alles gekoppeld aan de uitkomsten van de enquête dorpsspiegels 2013 – 2014. In drie groepen zijn, in een gezellige- en ontspannen sfeer, de onderwerpen besproken en deze hebben geleid tot daadwerkelijk nieuwe acties.

Het vervolg:

Rondom het onderwerp “saamhorigheid en eenzaamheid“ is een aantal enthousiaste dorpsbewoners  bezig om te kijken welke acties uitgezet kunnen worden. Dit gebeurt met ondersteuning van Willy Oldengarm van Timpaan. Auckjen Weidema is vanuit PB betrokken bij dit onderwerp.

Het onderwerp “jeugd “heeft al een vervolgoverleg gehad (waar 15 jongeren aanwezig waren) en vandaar uit is duidelijk geworden wat de wensen zijn. Als eerste wordt, in overleg met de Swingel, gekeken of tegemoet gekomen kan worden aan de wens van de 13- jarigen voor een soos. De wens voor activiteiten met Oud – en Nieuw wordt in een volgend overleg besproken. Vanuit PB zijn Frits van der Meulen en Janny Copeland bij dit onderwerp betrokken, daarbij ondersteund door Otto Veenstra van Timpaan.

Een al enige tijd bestaande werkgroep “huisvesting” denkt na over hoe – en op welke wijze de huisvesting van de ouderen aangepast kan worden aan de huidige wensen van de ouderen in ons dorp. Deze werkgroep zal in haar eerstvolgende vergadering gaan kijken op welke het thema “wonen” in bredere zin opgepakt kan worden. Vanuit PB is Theo van Linde betrokken bij dit onderwerp.  Via de Bân houden we u op de hoogte van de vervolgactiviteiten.

Bericht van PB maart 2016

Peuteropvang Wijnjewoude gered door Esther

Esther Russchen van Kinderopvang Esther verdient een grote pluim! Ondanks de enorme klap die zij te verwerken kreeg als gevolg van het faillissement van Timpaan Kinderopvang, heeft ze opnieuw grote motivatie en moed getoond om de peuteropvang in Wijnjewoude te redden.

Groot respect en waardering mag het dorp zeker ook voelen voor de oudercommissie van De Telle. Zij hebben de afgelopen weken bijzonder veel tijd en energie gegeven om de algemeen gevoelde wens -verder te gaan met Esther Russchen- gerealiseerd te krijgen. In goed overleg met – en door de inzet van-  de gemeente en de besturen van MFC De Swingel en Plaatselijk Belang is het zo gewenste resultaat behaald:

Na de voorjaarsvakantie kunnen de kindjes gewoon weer fijn naar juf Geke.

En Kinderopvang Esther bouwt gewoon weer verder aan een duurzame peuteropvang en buitenschoolse opvang voor ons dorp. Hulde aan alle betrokkenen en veel succes Esther!

 

Dorpsetentje op Koningsdag

Vlogo koningsmaal kleinanuit het dorp is het idee ontstaan om op Koningsdag een gezellige dorpsmaaltijd -met muzikale omlijsting- te organiseren op het plein bij de koepel. Alle dorpsbewoners worden uitgenodigd om van dit koningsfeest een groot succes te maken. Plaatselijk Belang steunt dit mooie initiatief van harte. Binnenkort meer hierover.

 

Jaarlijks overleg met college van B & W

Op 16 maart zijn we voor ons jaarlijks overleg met B & W te gast op het gemeentehuis. We krijgen dan eerst een rondleiding door het nieuwe publiekscentrum, waarna we de door dorp en gemeente aangedragen agendapunten zullen bespreken. We houden u op de hoogte.

 

Ledenvergadering 22 maart

Behalve de leden van Plaatselijk Belang zijn ook niet leden van harte welkom.

Binnekort vindt u de uitnodiging met bijbehorende stukken op de website. De notulen van de vorige ledenvergadering zijn in de Bân van april 2015 gepubliceerd en staan op www.wijnjewoude.net. We zijn blij dat we twee nieuwe bestuursleden kunnen voordragen om de ontstane vacatures te vervullen.

Na het formele deel kunt u kennismaken met dorpsagent Henk Liemburg en met de mensen van zorgorganisatie Reik die de natuurcamping etc. gaan beheren. Zij willen graag met ons dorp in contact komen. Aansluitend zal de Werkgroep Historisch Wijnjewoude laten zien hoe zij de historische beelden van ons dorp hebben verzameld en voor iedereen toegankelijk maken. Via onze dorps website worden ze voor de toekomst bewaard en kunt u zelf aanvullende informatie toevoegen.

Bericht van PB februari 2016

 Een nieuw jaar met veel historie

Het was een gezellige boel tijdens de nieuwsjaarborrel van PB op vrijdag 15 januari. We hebben genoten van de dorpsfilm uit 1966 met daarin veel schorten, hemdsmouwen en gebloemde jurkjes. Een fantastisch tijdsbeeld van het zomers dorpsleven met veel ondernemerschap. De quizvragen na afloop waren een mooie inleiding voor het ophalen van dierbare en vermakelijke herinneringen.

Dinsdag 22 maart is er tijdens de ledenvergadering ook alle ruimte voor de historie van ons markante dorp. De werkgroep Historisch Wijnjewoude presenteert dan wat zij inmiddels aan oude beelden verzameld en van tekst voorzien heeft op de dorpssite. Zet deze datum vast in de agenda.

Peuteropvang in Wijnjewoude?

We hebben geconstateerd dat het overnamecontract dat Kinderopvang Esther deze zomer sloot met Timpaan door de rechter nietig is verklaard. Een ongelofelijke en totaal onverwachte tegenvaller voor alle betrokkenen. De besturen van Plaatselijk Belang en MFC De Swingel proberen nu samen met de oudercommissie van De Telle tot een bestendige oplossing te komen voor de peuteropvang in Wijnjewoude.

Peuterspeelzaal de telle

Contributie via automatische incasso

De Vereniging Plaatselijk Belang Wijnjewoude gaat de contributie innen via automatische incasso. Voor u en ons is het gemakkelijk als er via automatische incasso betaald wordt.

Dit jaar komen we nog langs om de contributie bij de leden op te halen. Alle leden ontvangen tegelijkertijd een machtigingsformulier. Nadat u dit formulier hebt ingevuld, halen we dit bij u op. Met ingang van volgend jaar wordt dan, telkens in de maand april, de contributie automatisch van uw rekening afgeschreven. Als u geen automatische machtiging wilt afgeven, dan blijven wij de contributie ophalen, verhoogd met € 1,- administratiekosten.

Bent u nog geen lid van de Vereniging Plaatselijk Belang Wijnjewoude? U kunt u zich aanmelden bij Janny Copeland (janny.copeland@gmail.com) of via het contactformulier. Momenteel is de bijdrage voor het lidmaatschap € 5,- per jaar.

Met uw lidmaatschap ondersteunt u de vereniging Plaatselijk Belang Wijnjewoude in haar streven het woon-, leef- en werkklimaat in het dorp te bevorderen.

U bent van harte welkom als lid!

 

Bericht van PB januari 2016

Het bestuur wenst u allen een gezond en goed 2016 waarin u met plezier in Wijnjewoude woont. We hopen met elkaar verder te bouwen aan een mooie toekomst voor ons dorp.

Daarvoor hebben we uw hulp nodig, al is het maar zo nu en dan. Want ook in 2016 gaan we samen met dorpsgenoten, in werkgroepen verder met de ontwikkeling van allerlei plannen. Belangrijke aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld saamhorigheid, goede huisvesting voor jong en oud, leuke activiteiten, goede voorzieningen en natuurlijk ook onze leefomgeving en duurzaamheid.

Onderwerpen genoeg om uit te kiezen en misschien zelf over mee te denken of mee te helpen. Wat zou het prachtig zijn als we zo allemaal ons steentje bijdragen aan een fijn dorp. Laat maar weten waar je belangstelling voor hebt.

Nieuwjaarsborrel

Voor iedereen die zich betrokken voelt houden we op vrijdag 15 januari een gezellige Nieuwjaarsborrel met een leuke oude dorpsfilm uit 1966.

Koepel, kerst en carbid

Wat was de koepel prachtig in kerstsfeer. Mede dankzij de betrokkenheid van buurt en koor konden velen genieten van de warme en gezellige sfeer met vuurkorven, chocolademelk en kerstkoorklanken. De koepel blijkt een goede akoestiek te hebben en het pleintje is gezellig om even samen te komen. Het experiment is geslaagd en we hopen dat er in 2016 regelmatig leuke optredens zullen volgen.

Het carbid schieten op het evenemententerrein was erg gezellig. Er was veel publiek, het weer was aangenaam en men genoot van de warme chocolademelk, de oliebollen gesponsord door bakker van der Molen en de heerlijke snert waarop de Stripe weer trakteerde. Iedereen bedankt voor deze leuke oudejaarssfeer.

Herinrichting Merkebuorren

Hoewel het er na de herinrichting mooi uitziet, zijn er toch nog onderdelen die onderwerp van zorg zijn voor de stuurgroep N381 en de buurt. Het laatste woord is nog niet gesproken. Ook de te hoge snelheid van sommige automobilisten baart zorgen. Het werkt vast verkeersremmend als we hier en daar de auto op de weg parkeren in plaats van op de stoep.

Jaarlijkse ledenvergadering 22 maart

Reserveer deze datum vast in de agenda. Na het formele gedeelte komt de geschiedenis van ons dorp aan bod, dus zorg dat je erbij bent.

 

Bericht van PB december 2015

Sinterklaas

Als u dit leest is Sint jarig of misschien net weer vertrokken. Maar wat hebben die goede man en zijn Pieten dit jaar weer een fantastisch onthaal gehad in Wijnjewoude! Grote complimenten aan de organisatie. ‘Jullie mogen het nog eens doen’.

 Evenemententerrein

Deze winter gaat de gemeente de directe omgeving van het evenemententerrein opknappen zodat de wateroverlast  verminderd wordt en de toegankelijkheid verbetert. De sloten worden uitgebaggerd en wild gegroeide heesters en bomen gekapt. Ook wordt een inrit van graskeien voorzien. We hopen dat we volgend jaar op een droog en goed bereikbaar terrein weer mooie evenementen kunnen organiseren.

 De nieuwe koepel aangelicht

Nu de Merkebuorren prachtig is opgeknapt, en het dorp daardoor een vriendelijke en gastvrije uitstraling heeft gekregen, zijn we ook heel blij met de mooie koepel.  muziekkoepel 2015 (6)Met de nieuwe plaats op het plein en de bankjes rondom is het nog meer een kenmerkend en aantrekkelijk punt van samenkomst geworden. Ook toeristen kunnen er heerlijk even uitrusten.

In de eerste week van december wordt door installatiebedrijf de Boer de verlichting in en om de koepel aangebracht, waarbij de pilaren worden aangelicht. Zo gaan we met een prachtig verlichtte nieuwe koepel de kerstperiode in.

Zin in kerstklanken vanuit de nieuwe koepel? Op de avond van woensdag 23 december geeft het koor ‘Looft den Heer’ om 19.30 uur een informeel kerstconcertje.

Carbidschieten

Het wordt al echt een traditie.  Op oudejaarsmiddag op het evenemententerrein met elkaar genieten van het knalgezellige carbidschieten (13.00 tot 18.00 uur). carbid schieten 2013 (24)Gehoorbescherming wordt aanbevolen ook voor de toeschouwers/-hoorders.

Net als de afgelopen jaren verzorgt PB weer een koek-en-sopie tent en kunnen we de inwendige mens verwennen met warme chocolademelk en oliebollen en heerlijke snert waarop restaurant De Stripe trakteert. Wat een voorrecht om zo’n sponsor in eigen dorp te hebben. We wensen alle dorpsgenoten een fijne jaarwisseling.

 

Bericht van PB november 2015

Dorpswinkel Kamminga verleden tijd

Michiel en Sippie Postma hebben besloten hun winkel per 7 november te sluiten. Na maar liefst 36 jaar ondernemerschap, is dat ongetwijfeld geen simpele beslissing geweest.

We zullen deze zeer karakteristieke dorpswinkel met z’n gezellige bloemrijke uitstallingen op de stoep gaan missen.

IMG_0236-800Michiel en Sippie danken we voor het vele dat zij, in al die jaren met hun winkel voor ons dorp betekend hebben. Ze hebben een grote sociale rol vervuld, ook met hun service aan huis en sponsoring van dorpsactiviteiten. We wensen hen toe dat zij samen nog heel veel gezonde en goede jaren voor de boeg hebben.

 

Toeristische promotie 3 Provinciën gebied

Voor alle toeristische ondernemers in het gebied rond Bakkeveen is het volgende interessant:

Er komt een gratis toeristische folder uit waarin uw onderneming of activiteit onder de aandacht gebracht kan worden. Lees de tekst van de folder en reageer voor 14 november als u uw accommodatie of activiteit vermeld wilt zien!

Gast van de raad

Op maandag 5 oktober waren we te gast bij de gemeenteraad. Aanleiding was de uitnodiging in de gemeentegids  aan alle inwoners, om eens achter de schermen van het gemeentelijk bestuur te komen kijken. We werden als echte gasten onthaald door 3 raadsleden, de griffier en de burgemeester, die  elk een toelichting gaven op een onderdeel van het gemeentelijke bestuurlijke proces. We kregen vip plaatsen bij de oriënterende raadsvergadering die deze avond tot ca half twaalf duurde. Er waren 9 insprekers over het hete hangijzer De Skans. Ook in de pauze en na afloop zeer gastvrije aandacht. Kortom, een uiterst leerzame en plezierige avond. Dit kunnen we iedereen aanbevelen. Grootste leerpunt was de bewustwording van de belangrijke rol van de raad. Zoals de burgemeester het verwoordde: de raad bepaalt wat er moet gebeuren,  B&W  beslist over hoe het gebeurt.

Reflecterende huisnummers afhalen

Als u uw bestelde nummer nog niet heeft afgehaald, dat kan tegen betaling bij Janny Copeland

(De Twa Bûken) Duurswâld 9. Tel 0516-541862 janny.copeland@gmail.com

Staatsbosbeheer bij PB

Tijdens zijn bezoek aan PB vertelde boswachter Roel Vriesema dat zorgorganisatie Reik de nieuwe gebruiker zal zijn van het campingterrein De Ikenhiem en de werkschuur. Reik biedt ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Zij helpt hen bij het ontwikkeling van hun talenten. Waarschijnlijk gaan de cliënten van Reik bijdragen aan het onderhoud van het terrein.

Plaatselijk Belang zal contact opnemen met Reik om te zien wat dorp en Reik voor elkaar kunnen betekenen.

Voor wat betreft een grote opknapbeurt van de fietspaden door de bossen, daarvoor heeft SBB niet voldoende financiële ruimte. Het lijkt gewenst om in samenwerking met de gemeente, aanliggende dorpen, commissie Koningsdiep en evt. ondernemers een financieringsaanvraag te doen bij de  provincie.

Tenslotte hoorden we dat het Friese Wandelpadennetwerk ook in Opsterland en omliggende gemeenten vorm krijgt. Dit wordt een knooppuntennetwerk, waarmee de gekleurde wandelroutes in het gebied komen te vervallen.

Verder heeft SBB ook aandacht voor de ontwikkeling van mountainbike en ruiterroutes en zoekt men een investeerder voor het verder ontwikkelen van Sparjeburd en de bijbehorende blokhut.

Buurtbus 104

Mede door de inzet van drie nieuwe vrijwillige chauffeurs en een administratieve ondersteuner uit Wijnjewoude kan Buurtbus 104 blijven rijden.

 

Bericht van PB oktober 2015

Terugblik Willedei 2015

Willedei 2015 (41)

veel interesse voor de Willedeikoek

Het was een groot succes, mooi gevarieerd en wat een top muziekprogramma! Knap voor een klein dorp als Wijnjewoude om zo’n straatfestival neer te zetten.

Helaas kon u de nieuwe muziekkoepel op de Willedei nog niet bewonderen, maar direct daarna begon toch de realisatie en inmiddels krijg je een aardige indruk van hoe het zal worden. Gelukkig kon Plaatselijk Belang met een stand voor buurtwinkel Kamminga, de reflecterende huisnummers laten zien en vertellen over de plannen voor Wijnjewoude Energie Neutraal.

Reflecterende huisnummers afhalen 20 oktober

Maar liefst 123 adressen hebben een reflecterend huisnummer besteld. U kunt het door u bestelde bordje tegen betaling afhalen op dinsdag 20 oktober tussen 17.30 en 20.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid, vraag dan een buurtgenoot.

Na 20 oktober zijn de overgebleven bestellingen tegen betaling af te halen bij Janny Copeland (De Twa Bûken) Duurswâld 9. Tel 0516-541862 janny.copeland@gmail.com

Buurtbus

Door inzet van het dorpssteunpunt zijn er drie vrijwillige chauffeurs en een administratieve kracht voor de buurtbus geworven. Zo neemt Wijnjewoude zijn verantwoordelijkheid bij het in stand houden van deze belangrijke voorziening voor met name ouderen. Petje af!

Samenwerking scholen

Voor de zomervakantie was het de bedoeling om een verkennend onderzoek te starten naar bestuurlijke samenwerking tussen de beide basisscholen. Bij nader inzien blijkt het op dit moment, bestuurlijk gezien, eigenlijk nog wat te vroeg voor een dergelijk onderzoek. De scholen zelf blijven echter de samenwerking zoeken en uitbouwen waar dat maar mogelijk is. Plaatselijk Belang zal deze inhoudelijke samenwerking blijven stimuleren en ondersteunen. U kunt het proces volgen via de rubriek Ut’e skoalle klapt.

Contributie Plaatselijk Belang via incasso

Met ingang van 2016 zal de contributie voor de vereniging niet meer worden afgehaald maar via een automatische incasso worden geïncasseerd. In het voorjaar kunt u een machtigingsformulier verwachten en brengen we u verder op de hoogte van de nieuwe werkwijze.

Wijnjewoude Energie Neutraal

Op de Willedei heeft de initiatiefgroep WEN veel positieve reacties gehad op de plannen. Maar liefst 60 mensen hebben zich toen als aspirant lid van de WEN energie coöperatie  ingeschreven. De WEN-pagina’s op website zijn inmiddels geheel vernieuwd.

 

Bericht van PB september 2015

Herinrichting op schema

De Merkebuorren is zo goed als klaar. In het najaar worden bomen gepland en momenteel is bouwbedrijf Roelofs bezig met de Mounleane. Het dorp heeft hiermee een aantrekkelijke en gastvrije uitstraling gekregen. Nu is het ieders verantwoordelijkheid om de shared space (gedeelde ruimte) met gevoel voor verantwoordelijkheid te gebruiken. Laten we zorgen dat jong en oud zich veilig kan voelen in onze ‘dorpsstraat’ en zo met plezier zijn boodschappen doet, naar school gaat of gewoon een ommetje maakt.

Heeft u de oude foto’s op de paaltjes van Jikke van de Waal al eens rustig bekeken? Zo vormen deze palen een stille getuige van vroeger tijden, terwijl ze nu ook dienst doen als verkeersgeleider. De vogels en bladeren die er in zijn uit gestanst hebben een directe relatie met de boom die over een tijdje de Driehoek zal sieren. Het artikel dat van Jikke’s kunstwerk is verschenen in de kunt u lezen in de N381 nieuwsbrief van juni.

Nieuwe muziekkoepel open tijdens Willedei

Op het moment van schrijven is het nog even spannend of de nieuwe muziekkoepel op 5 september klaar is.  In dat geval houdt eigenaar PB tijdens de Willedei ‘open koepel’.

U bent van harte uitgenodigd het gloednieuwe exemplaar die dag van buiten en van binnen te komen bewonderen. Het oorspronkelijk windwijzer-trompetje is weer helemaal opgefrist door de maker Gooitzen Donker.

Wij mogen u gastvrij onthalen met koffie/ thee van restaurant De Stripe en de overheerlijke Willedei koek van bakker van der Molen. Even verderop bij de bakkerij kunt u de Willedei koek kopen.

PB gaat aan de slag met een programma waarbij de muziekkoepel regelmatig onderdak zal geven aan diverse muzikale en andere creatieve ‘uitspattingen’. Als u daarvoor nog goeie ideeën hebt, we horen ze graag.

In de koepel zullen ook mensen van WEN aanwezig zijn om u te informeren over de voortgang van dit project. Zie ook de nieuwsbrief van WEN van september 2015, die recent is verschenen

Buurtbus dreigt ‘om te vallen’

Een flink tekort aan vrijwillig chauffeurs dreigt het einde van de buurtbus in te luiden. Een bedreiging die rechtstreeks raakt aan de mobiliteit en het sociale leven van onze ouderen. Dat kunnen we als dorpsgenoten toch niet laten gebeuren.

Omdat er onvoldoende financiële ruimte is voor betaalde chauffeurs hopen de dorpen dat er genoeg mensen zich aanmelden als vrijwillig chauffeur. Houdt u wel van autorijden, heeft u rijbewijs B en wilt u mensen graag een plezier doen, dan is dit misschien net iets voor u.

De chauffeur doet 1 dagdeel per week ‘dienst’, waarbij hij vanuit het eigen dorp kan opstappen. Gebruik van eigen auto is dus niet nodig. Vervanging wordt door de coördinator verzorgd. De kandidaat-chauffeurs ondergaan een door de gemeente betaalde medische en rijvaardigheidskeuring. Een EHBO diploma is niet nodig.

Lijkt het u wat? Neem dan contact op met Wilma Huisman of Arnold Bosma van de gemeente. De buurtbus wordt ondergebracht in een stichting waarvoor men nog vrijwillig bestuurders en een administratieve kracht zoekt.

PB hoopt van harte dat de buurtbus voor onze ouderen kan blijven bestaan.

Peuteropvang De Telle gaat gewoon door

Esther Russchen krijgt een bloemetje overhandigd door Grietje Rooks

Dankzij onze ondernemende dorpsgenoot Esther Russchen kon peuteropvang De Telle op 17 augustus weer gewoon van start gaan. Esther heeft De Telle overgenomen van Timpaan Welzijn en zal de peuteropvang op de bekende wijze voortzetten. PB vindt het fantastisch dat deze uiterst waardevolle voorziening voor behouden blijft en heeft de dankbaarheid van het dorp onderstreept met een mooi nazomerboeket voor de nieuwe eigenaar. Er is nog plaats in beide groepjes.

Reflecterende huisnummers

Bij noodgevallen is het heel belangrijk dat hulpdiensten ook in donker uw adres goed kunnen vinden. Daarom biedt Plaatselijk Belang u de mogelijkheid om tegen een zeer vriendelijke prijs een reflecterend huisnummer bij de weg te plaatsen of aan uw huis te bevestigen. De koplampen beschijnen het nummer vanaf ca 50 meter. Door deze huisnummers collectief in te kopen scheelt het bijna 40% in de prijs. Bovendien geeft het een rustiger en duidelijker beeld als de nummers langs de weg allemaal dezelfde stijl hebben.

Bij deze Ban heeft u een flyer ontvangen met daarop de werkwijze voor bestelling, levering en betaling. U kunt uw huisnummer zowel persoonlijk, schriftelijk als per email bestellen. Op de Willedei kunt u de huisnummerplaatjes en paaltjes in de nieuwe muziekkoepel bekijken.

We vertrouwen er op dat de buurtverenigingen hun ouderen, of andere buurtgenoten die dat goed kunnen gebruiken, willen ondersteunen bij de bestelling, het afhalen en plaatsen van de huisnummers. Graag uw aandacht hiervoor, juist ook omdat het zo belangrijk is voor minder mobiele mensen.

Bericht van PB juli 2015

Dorpsfeest groot succes

Wat hebben we weer een top dorpsfeest beleefd! Voor jong en oud was er zoveel om van te genieten. En dat niet alleen dankzij de enorme inzet van de commissieleden en de vele enthousiaste deelnemers aan de wel heel gevarieerde activiteiten. Ook al die vele vrijwilligers die ondersteunend hun rol hebben gespeeld, maakten dat er een echt gevoel van verbondenheid door alles heen verweven zat. Waar een klein dorp groot in kan zijn! Of het nou ging om organisatorisch, technisch, sportief, muzikaal of creatief talent, steeds waren er diverse dorpsgenoten die zich volop gaven en vele anderen die daar weer van genoten. Voor wie nog even lekker wil nagenieten met leuke beelden, kijk eens op wijnjewoude.net. Dus voor iedereen die zich voor dit prachtige feest heeft ingezet: Een grote pluim en heel veel dank van het hele dorp!

Winkeliers Merkebuorren weer goed bereikbaar

We hebben het een tijdje kunnen ervaren hoe het is als de winkels in eigen dorp moeilijk bereikbaar zijn. Zo merk je pas wat we zouden missen als we voor de dagelijkse boodschappen niet zomaar even naar de winkel kunnen. Maar gelukkig zijn de meeste belemmeringen al weer voorbij en zijn er leuke pleintjes bij de winkels gekomen waar je ook makkelijk je fiets of auto kwijt kunt. Dus laten we weer volop gebruik maken van de luxe van onze eigen winkels, want ze vormen een belangrijk deel van de leefbaarheid en levendigheid in ons dierbare dorp. En dat kunnen we samen in stand houden.

Peuteropvang De Telle kan doorgaan

Er moeten nog enkele formaliteiten worden afgewikkeld bij de gemeente en dan is het ook formeel een feit dat peuteropvang De Telle na 1 augustus weer gewoon verder gaat. Nu onder de vlag van kinderopvang Esther.

Esther Russchen, de ambitieuze onderneemster meldde zich als eerste en enige belangstellende voor de overname van de Wijnjewouder peuteropvang, nadat Timpaan kindercentra dit voorjaar bekend maakte dat zij 8 van de 12 peuteropvang locaties wilde afstoten. Na de zomervakantie is het dan zover. De peuters, met juf Geke en vrijwilligsters, gaan gewoon lekker verder spelen en ontdekken in hun eigen Telle.

Als dorp en PB zijn we ontzettend blij dat Esther deze zo belangrijke voorziening in ons dorp in stand wil houden. Ze verdient onze grote dank!

 

AED hangt

De eerste permanent beschikbare AED hangt sinds kort aan de muur bij taxi van der Wal. Het apparaat -in verwarmde kast- kon worden gefinancierd met de bijdrage die AED- commissie en dorp van het Rabo dividendfonds ontvingen. De code van de kast is bekend bij alle dorpsgenoten die een AED cursus hebben gevolgd. In geval van acute hartproblemen in het dorp krijgen zij een oproepsignaal via hun telefoon. Degene die het snelst beschikbaar is haalt de AED en kan binnen enkele minuten ter plaatse zijn. Het is van levensbelang om in een dergelijke noodsituatie als omstander(s) direct 112 te bellen, zodat onmiddellijk AED medewerkers en ambulance gealarmeerd worden. Ondertussen is het goed om direct met hartmassage te beginnen, zo werd door de leverancier Jeroen Malewicz benadrukt.

Wilt u de AED ook kunnen bedienen? In het najaar worden er weer AED cursussen gehouden. Let op de berichten. Hoe meer AED vrijwilligers hoe groter de overlevingskans.

 

Bericht van PB mei 2015

70 jaar Dodenherdenking aan de Weinterp

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.
Dat is dit jaar het landelijke thema voor de dodenherdenking. Maandag 4 mei mogen we voor de 70ste keer samen komen bij het monument op de begraafplaats aan de Weinterp. We staan dan stil bij allen die in 40-45 hun leven verloren, voor onze vrijheid.
Dit jaar heeft PB alle 80+ dorpsgenoten uitgenodigd als eregasten. Zij immers hebben de oorlog met al zijn spanningen en angsten, bewust meegemaakt als schoolkind, puber of jongvolwassene. Deze mensen hebben daarom als kind veel gemist en verdienen ons respect. De persoonlijke begeleiding door ‘kinderen van nu’ benadrukt de verbondenheid met de ‘kinderen van toen’.
Heeft u zich nog niet opgegeven al eregast, maar wilt u toch graag meedoen? Bel met Hilly Renkema 0516-481465.

Oorlogsmonument
Het monument op het graf van de, net voor de bevrijding, doodgeschoten 24-jarige verzetsheld Jan Welfing stelt een kaars met vlam voor en heeft als inscriptie:
‘Fallen yn’e striid tsjin ûnrjocht en slavernij. Dat wij yn frede foar rjocht en frijdom weitse’.
In hetzelfde graf ligt Jan’s jongere broer die 5 maanden eerder in de vaart was verdronken. Voor hun zus Wieke Veenstra-Welfing en Jan’s goede vriend A.de Jong is dit de 70ste keer dat zij de herdenking hopen te beleven. De heer de Jong is na de oorlog getrouwd met Jan’s verloofde. Een huwelijk dat meer dan 60 jaar mocht duren.
Vanaf 1946 organiseerden de vrienden van Jan de jaarlijkse herdenking, later heeft plaatselijk belang deze rol overgenomen.
Het verhaal van Wieke Welfing (Ban mei 2009) en andere oorlogsverhalen van dorpsgenoten kunt u nalezen in het Bân archief (april 2009 en volgende jaren).

Programma herdenking
Jong en oud wordt uitgenodigd om op maandag 4 mei om 19.45 uur samen te komen aan de Tsjerkereed naast de voormalige pastorie. Vanaf dit punt volgt een stille tocht naar het monument. Daar leest Sylvia van der Meulen van Votum Nostrum het gedicht op pagina 1 voor. Vervolgens wordt de krans gelegd door Pien Malewicz en Ruben Nutterts van It Twaspan. Om 20.00 uur nemen we twee minuten stilte in acht. Aansluitend speelt Euphonia twee coupletten van het Wilhelmus. De ceremonie wordt afgesloten met het luiden van de klokken, waarbij we de begraafplaats verlaten. Plaatselijk Belang hoopt dat velen zich aangesproken voelen om deze waardige herdenking bij te wonen. Er zijn voldoende stoelen beschikbaar voor wie moeilijk kan staan.

Vlaggen halfstok
Het zou mooi zijn als u de vlag deze avond, van 18.00 uur tot zonsondergang, halfstok wilt hangen. Het verhoogt de betrokkenheid bij 70 jaar dodenherdenking.

Peuteropvang De Telle
Recent heeft u het in de pers kunnen vernemen, Timpaan Kindercentra is voornemens de peuteropvanglocaties in kleine dorpen over te dragen aan een andere partij. Ook De Telle in Wijnjewoude zal worden afgestoten, omdat deze voorziening zonder combinatie met kinderopvang voor Timpaan onrendabel is.
Het mag natuurlijk niet gebeuren dat de peuteropvang uit Wijnjewoude verdwijnt. Nu geldt er sinds 1 januari 2015 een ‘vrije markt’ voor peuteropvang.
Gelukkig hebben we goed nieuws voor de peuterouders en de rest van het dorp: Er heeft zich inmiddels al een geschikte en zeer geïnteresseerde kandidaat gemeld. We hebben goede hoop dat onze peuters ook in de toekomst gewoon naar de opvang kunnen blijven gaan.

Samenwerking scholen
De afgelopen jaren hebben we mogen beleven dat onze beide basisscholen steeds meer zijn gaan samenwerken. Was het eerst alleen op het vlak van ‘leuke’ buitenschoolse activiteiten, georganiseerd door de gezamenlijke ouderraden, inmiddels ontmoeten de schooldirecties en teams elkaar steeds vaker en maken ze mooie plannen voor meer onderwijsinhoudelijke samenwerking.
Zo zijn de schooltijden gelijkgetrokken en heeft de proef met het continurooster zojuist plaatsgehad. Voor de komende maanden staan er prachtige gezamenlijke projecten op de agenda waarover u in de maandelijkse rubriek ‘Ut’e skoalle klapt’ meer kunt lezen. Zo worden onze basisschoolkinderen onderling steeds vertrouwder, wat weer rechtstreeks ten goede komt aan de saamhorigheid en de leefbaarheid van ons dorp.
De beide schoolbesturen hebben recent naar elkaar uitgesproken dat ze graag, met professionele ondersteuning, willen verkennen hoe de samenwerking verder te intensiveren is. Deze wens vindt instemming bij de schooldirecties, ouderraden en Plaatselijk Belang. Er zal via de gemeente worden gekeken hoe de gewenste procesondersteuning vorm kan krijgen.

Contributie-inning
De contributie over 2015 wordt in de komende maanden persoonlijk bij u geïnd door de heer J. Veenstra. Wilt u de betreffende 5 euro vast klaar leggen, zodat de heer Veenstra het in één keer kan ontvangen en niet opnieuw hoeft langs te komen? Plaatselijk Belang bedankt u hartelijk voor uw steunBericht van PB april 2015

Dodenherdenking 4 mei in Wijnjewoude

Eregasten

Dit jaar mogen we gedenken dat de vijandelijke bezetting van Nederland 70 jaar geleden tot een einde kwam. Gelukkig zijn er in ons dorp nog heel wat mensen die hier levendige herinneringen aan hebben. Velen waren in die tijd schoolkinderen, anderen jongvolwassenen.

Daarom wil Plaatselijk Belang deze mensen graag als eregast bij de dodenherdenking uitnodigen.

We gaan zorgen dat iedere 80-plusser die dat wil, op maandag 4 mei aanwezig kan zijn bij het monument op de begraafplaats bij de kerk aan de Weinterp. Wij zorgen voor vervoer, voor een zitplaats bij het monument en voor persoonlijke begeleiding door een basisschoolleerling. Verder zal de ceremonie het bekende en gewaardeerde sobere verloop krijgen zoals hieronder beschreven.

Na afloop gaan we met de ouderen naar MFC De Swingel om elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee te ontmoeten en herinneringen op te halen. Rond negen uur brengen we de gasten weer thuis.

 

Programma

Iedereen wordt uitgenodigd om samen te komen aan de Tsjerkereed naast de voormalige pastorie om 19.45 uur. Vanaf dit punt volgt een stille tocht naar het monument op de begraafplaats. Daar wordt een gedicht of kort verhaal voorgelezen door een leerling van Votum Nostrum en vervolgens wordt de krans gelegd door leerlingen van It Twaspan. Om 20.00 uur nemen we twee minuten stilte in acht waarna Euphonia twee coupletten van het Wilhelmus speelt. De ceremonie wordt afgesloten met klokgelui waarbij we de begraafplaats verlaten en de stoet ontbonden wordt.

Plaatselijk Belang hoopt dat veel dorpsgenoten, jong en oud, zich aangesproken voelen om deze waardige herdenking bij te wonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janny Janssen, 0516-480562

Rabo geldautomaat

Recent heeft Rabobank Drachten ons bestuur geïnformeerd over haar besluit om de geldautomaat in Wijnjewoude per 1 mei te sluiten. Het spijt ons erg dat deze dienstverlening uit ons dorp moet verdwijnen. We hopen dat we als Wijnjewouders onze kwetsbare dorpsgenoten zullen ondersteunen bij hun behoefte aan contant geld.

NL deed etc.

Op onze dorpswebsite kunt u leuke berichtjes lezen en foto’s bekijken van o.a. onze inzet tijdens NL doet (verdubbeling van de jeu-de-boulesbaan), de inloopavond van de herinrichting Merkebuorren en de algemene ledenvergadering op 10 maart jl. waarvan hieronder het verslag.

Like Wijnjewoude.net op facebook dan krijg je dorpsnieuwtjes automatisch binnen.

Bericht van PB maart 2015

NL doet

Tijdens ‘NL doet’ op 21 maart steekt het bestuur van Plaatselijk Belang de handen uit de mouwen op het evenemententerrein. Samen met de enthousiaste club Wynjeboulers gaan we de jeu de boules baan verdubbelen.

Snel internet

U heeft er vast over gelezen: willen we ook in de buitengebieden beschikken over snel internet (glasvezel) dan moeten de initiatieven voor aanleg uit de gemeenschap zelf komen. U kunt geheel vrijblijvend uw belangstelling voor glasvezel melden op www.Friesland.opglas.nl. Zo krijgt de provincie een beter beeld waar de behoefte het grootst is. De Plaatselijke Belangen van Hemrik, Lippenhuizen en Wijnjewoude gaan wellicht in samenwerking proberen ook in onze regio een goede voorziening te krijgen.

Werkzaamheden herinrichting Merkebuorren

Als alles volgens plan verloopt gaat de herinrichting van de Merkebuorren na Pasen van start. Aannemer Roelofs hoopt het project voor de zomervakantie af te ronden. In goed overleg met alle omwonenden is besloten de muziekkoepel iets te verplaatsen waardoor er meer ruimte er om heen komt. De koepel zelf wordt vernieuwd maar houdt dezelfde vorm. We vragen ieders begrip voor het ongemak dat bij de herinrichting van een straat onvermijdelijk is.

Bericht van PB februari 2015

 Uitkijkpunt over N381

Vanaf half februari kan iedereen de werkzaamheden aan de N381 overzien vanaf een uitkijkpunt aan de Weinterp. Het uitkijkpunt komt bij het fietspad en wordt 5 meter hoog. Later komt er ook zo’n uitkijkpunt bij Ureterp en Donkerbroek. De uitkijkpost wordt 2 containers hoog. De groepen 7 en 8 van beide basisscholen kunnen de werkzaamheden bekijken in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN).

 Aanpak thema’s dorpsvisie

Weet u het nog? Uit de enquête dorpsspiegel is naar voren gekomen dat ons dorp wel een verbeterslag kan maken op de terreinen: Saamhorigheid, activiteiten voor jongeren en ouderen en huisvesting. In overleg met het bestuur van de Swingel is besloten dat zij de thema’s ‘jongeren’ en ‘ouderen’ gaan aanpakken. Er worden daarvoor werkgroepjes van dorpsgenoten ingericht waarin ook PB vertegenwoordigd is. Zelf gaat Plaatselijk Belang in een werkgroep aan de slag met het thema ‘Saamhorigheid’ waarbij ook eenzaamheid een plek krijgt. De werkgroepen willen door goede wisselwerking elkaar voeden en versterken. Voelt u ervoor om bij een themawerkgroep betrokken te zijn? We horen het graag.

 Algemene ledenvergadering op 10 maart 2015

Zet deze datum vast in de agenda want het wordt een informatieve en zeker ook gezellige avond.

Omgevingsvisie 2015-2030

Hierin wil de gemeente vastleggen hoe de dorpen denken over de ontwikkeling van hun omgeving. Het betreft onderwerpen als wonen en zorg (bestaande woningvoorraad, nieuwbouw en de zorgvraag van ouderen), maar ook landelijk gebied (landbouw, toerisme en recreatie).

Om goed in de kijker te krijgen hoe men in de dorpen over deze onderwerpen denkt heeft de gemeente eind 2014 een tweetal thema-bijeenkomsten belegd waar deskundigen en betrokken bewoners de onderwerpen bespraken. De discussiethema’s die daaruit zijn voortgekomen worden nu per dorp besproken in een zogenaamde dorpsbijeenkomst. Voor Wijnjewoude en Bakkeveen staat deze gepland voor 9 februari.

Naast diverse belanghebbende bedrijven, instellingen en personen zal ook Plaatselijk Belang hier met een flinke delegatie haar inbreng hebben.

 

Like Wijnjewoude.net op facebook dan krijg je dorpsnieuwtjes automatisch binnen.

Bericht van PB januari 2015

Het bestuur wenst u allen een mooi nieuw jaar waarin we samen in gezondheid en met veel plezier aan een fijn dorp verder kunnen bouwen.

Er is genoeg te doen

Dat zal u niet verbazen. Het komend jaar gaan we vol goede moed en inspiratie verder met de uitdagingen die liggen te wachten. We vertrouwen er op dat u ook in 2015 zo nu en dan uw kwaliteiten wilt inzetten voor de toekomst en de leefbaarheid van ons dorp.

We vragen uw betrokkenheid bij het versterken van de saamhorigheid, jongerenactiviteiten, energiebesparing en –productie en goede huisvesting. Via de Bân en op de website willen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen en mogelijkheden voor actieve betrokkenheid. Wist u dat de dorpssite ook op facebook is? U kunt de nieuwtjes dus automatisch binnenkrijgen.

Jaarlijkse ledenvergadering 10 maart 2015

Reserveer deze datum vast in de agenda. Wij proberen er weer een boeiende avond van te maken.

 Stap voor stap Wijnjewoude Energie Neutraal, WEN er maar vast aan!

In januari gaat de kerngroep WEN en ook de werkgroepen van start met het realiseren van de doelstellingen voor het eerste half jaar. Vanaf februari kunt u dan onze maandelijkse rubriek ‘Stap voor stap WEN’ volgen. Wilt u alvast meer lezen, of wilt u meedenken, zie de dorpssite en laat van je horen.

 Bestuurlijk overleg met B&W

Op 9 december hadden we het jaarlijks bestuurlijk overleg met het college van burgemeester en wethouders. We willen u graag een inkijkje geven. Voor mevrouw Van Selm was dit haar eerste dorpenbezoek. Om een indruk te krijgen van ons dorp wilde ze graag een korte rondgang maken. En zo ontvingen enkele PB leden de nieuwe burgemeester in MFC De Swingel. De wandeling ging vervolgens langs de scholen en peuterspeelzaal, de nieuwbouw van de Welfingstrjitte, Te Plak, het evenemententerrein en de sportvelden, het Wâldhûs, zorgboerderij A&B en de supermarkt en eindigde bij café Van de Weij. Hier maakte het PB bestuur informeel met haar kennis en vond aansluitend het bestuurlijk overleg plaats met zicht op de befaamde T-splitsing. Mevrouw Van Selm was enthousiast over de rondgang. Het had haar een mooie indruk gegeven van wat ‘de krêft fan de mienskip’ van Wijnjewoude door de jaren heen tot stand had gebracht.

In dit overleg vervult de burgemeester de voorzittersrol. De agendaonderwerpen worden aangedragen door zowel PB als B&W. Specifieke aandacht vroeg PB voor de herinrichting, veiligheid en de aanblik van de drukke T-splitsing op de hoek van de Mounleane.

Wethouder Kooistra vertelde dat het proces van aanbesteding voor de langdurige zorg in de gemeente goed is verlopen. Alle aanbieders (waaronder zorgboerderijen) zijn bezocht en de gemeente heeft nu een goed beeld van alle mogelijkheden. Voor de kerst zal er duidelijkheid zijn. Dan worden er lokaal maar liefst 130 zorgcontracten ondertekend.

De plannen om in Klein Groningen, op de plaats van de oude melkfabriek, een aanlegsteiger met toiletgebouw en toeristisch overstappunt te realiseren, lijken verder weg dan ooit. Uit de eerste hand horen we dat gemeente/provincie en eigenaren van het gebouw niet tot overeenstemming lijken te kunnen komen. De onderhandelingen zijn daarom gestopt. Dit nieuws veroorzaakt een golf van teleurstelling bij de aanwezigen.

B&W zijn enthousiast over de ambitie van Wijnjewoude om in 10 jaar energieneutraal te zijn. Ook nu wordt benadrukt dat de gemeente het pilot-proces waar mogelijk wil ondersteunen. Wethouder Jonkman beraadt zich op een extra financiële bijdrage voor vergaderkosten etc.

Plaatselijk Belang vertelt over de wens om het Wâldhûs toekomstbestendig te maken. Elkien heeft echter aangegeven zich tot de grote kernen te willen beperken. Particulier initiatief is daarom de enig begaanbare weg, om ook in de toekomst geschikte huisvesting te bieden aan ouderen die graag in eigen dorp blijven wonen. Samen met de gemeente wil Plaatselijk Belang de mogelijkheden onderzoeken om wonen en zorg in ons dorp te combineren. Ook het onderhoud van de huurwoningen van Elkien is een punt van zorg dat aandacht heeft in gemeente en dorp.

Dan vertelt Plaatselijk Belang hoe zij aan de slag wil met de verbeterpunten uit de dorpsvisie. Gelukkig zijn er middelen voor procesondersteuning door Timpaan en/of doarpswurk.

Omdat het toerisme van groot belang is voor de regio en ook voor Wijnjewoude, wordt in overleg met de OWO gemeenten (Oost- en Weststellingwerf en Opsterland), de provincie en de natuurorganisaties een plan gemaakt voor onderhoud van de fietspaden. We zijn hoopvol dat de natuurcamping een doorstart kan maken.

PB geeft aan dat zij, als gevolg van grotere burgerparticipatie, steeds meer onderwerpen op haar bord vindt. Er is behoefte aan meer inhoudelijke ondersteuning van de gemeente.

Ten aanzien van het oud-papierbeleid merkt wethouder Jonkman op dat met verenigingen en scholen wordt gezocht naar alternatieve vrijwilligerstaken waarmee de jaarlijkse vergoeding in stand kan blijven.

Per 1 januari 2015 worden de jeugdzorg, de langdurige zorg en de participatie van arbeidsgehandicapten een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit zal ook de komende maanden veel aandacht vragen en wellicht ook veel problemen oproepen. PB vraagt de gemeente om over deze materie in het voorjaar een informatiebijeenkomst voor PB-bestuurders te organiseren. B&W vindt het een goed idee.

Plaatselijk Belang, voorzitter Aldert Voolstra dankt B&W voor het bijzonder prettig en constructieve overleg dat in een gemoedelijke sfeer verliep.

 

Bericht van PB december 2014

Tussen Sint en Kerst

Wat werd de goede Sint weer prachtig onthaald. We mogen echt trots zijn op onze intochtcommissie! Het afscheidslied is gezongen en nu kunnen we van de kerstsfeer gaan genieten. De drie gloednieuwe en duurzame led-kerstbomen die vanaf nu de avonden in ons dorp verlichten, zijn gezamenlijk aangeschaft door de ondernemersvereniging, de VVV en plaatselijk Belang. Eén staat bij het Wâldhûs, de tweede bij Sijtsema in de tuin en nummer drie vindt u bij het koetshuis in Hemrik. We hopen dat we er samen vele jaren duurzaam plezier aan gaan beleven.

De kersttijd is voor velen een periode van liefdevolle aandacht voor de ander en bezinning op de manier waarop we ons dagelijks leven inrichten.

 

Saamhorigheid, jongeren en huisvesting

Zo wil plaatselijk belang graag samen met u aan de slag met de versterking van de saamhorigheid in ons dorp. Maar ook het realiseren van activiteiten voor jongeren en geschikte huisvesting voor jong en oud zijn belangrijke verbeterpunten, die uit de dorpsspiegel-enquête blijken. Ben jij geboeid door, of heb je goeie ideeën voor, één van deze thema’s? Dan zou het fijn zijn als je een tijdje wilt meedenken en/of meewerken. Meldt je maar bij Grietje Rooks (491350). Je kunt zelf aangeven hoeveel tijd jij er in wilt/kunt investeren.

 

Bestuurlijk overleg met B&W

Op 9 december hebben we het jaarlijks bestuurlijk overleg met het college. We maken kennis met de nieuwe burgermoeder en geven haar een korte rondleiding door ons dorp. Ook bespreken we diverse ontwikkelingen. Een verslag komt in de volgende Bân.

 

Carbid schieten

Net als vorig jaar is het carbid schieten op oudejaarsdag uitsluitend toegestaan op het evenemententerrein van 13.00 tot 18.00 uur. Het wordt ongetwijfeld weer een knalgezellige boel, want ook nu is er een koek-en-sopie tent met chocolademelk van Spar en PB, kraakverse oliebollen van bakker v/d Molen en overheerlijke snert van de Stripe! Geweldig zulke sponsoren!

 

WAW en Ouderenwerk

Net als in andere Opsterlandse dorpen zijn het Sociaal Cultureel Werk(WAW) en het Ouderenwerk inmiddels onder de paraplu van Plaatselijk Belang gebracht. Timpaan, die voorheen verantwoordelijk was, geeft waar gewenst nog wel inhoudelijke ondersteuning.

De werkgroepen blijven gewoon zelfstandig functioneren. Plaatselijk belang is met name financieel verantwoordelijk.

 

Peuteropvang

Per 1 januari verandert peuterspeelzaal De Telle in de wettelijk voorgeschreven peuteropvang. Dit brengt grote wijzigingen mee voor ouders, kinderen en leidsters en krijgt daardoor ook gevolgen voor het dorp. We zijn het met de ouders eens dat er wel wat valt af te dingen op de wijze waarop alle veranderingen gecommuniceerd zijn en vorm lijken te krijgen. De bezwaren zijn door de ouderraad bij de gemeente en Timpaan ingebracht.

 

Wijnjewoude Energie Neutraal, WEN er maar vast aan!

Het pilotproject waarbij we als ambitie hebben om als dorp, over 10 jaar volledig in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien, staat in de steigers! Op 27 november was het eerste overleg met allen die op de dorps informatieavond hadden aangegeven mee te willen denken en te werken. Het was ook deze keer een uiterst positieve bijeenkomst, waarbij men enthousiast de voorlopig belangrijkste taken op zich nam. Zo is de eerste stap gezet naar Wijnjewoude Energie Neutraal, vanaf nu afgekort WEN. Het project is bijzonder veelzijdig en doet een beroep op heel diverse competenties en kwaliteiten van dorpsgenoten. Hieronder zie je voor welke werkgroepjes we nog mensen zoeken.

 

WEN begint met besparen! Deze stelling vormt de drijfveer van een werkgroepje dat zich gaat toeleggen op energiebesparing in woningen en andere gebouwen. In deze groep zou een extra persoon met (energie)technische deskundigheid en interesse heel welkom zijn. Ben jij dat? Bel met Bernard Visser (481828).

Verder hebben we de werkgroep communicatie. Naast informatie in de dorpskrant en op de dorpssite, willen ze ook graag ambassadeurs inzetten die bijvoorbeeld bij buurtverenigingen en scholen een presentatie kunnen verzorgen.

Lijkt het je leuk om hierbij betrokken te zijn? Bel met Janny Janssen (480562).

 

We kunnen ook nog heel goed iemand gebruiken die op financieel gebied door de wol geverfd is. Dat geldt zowel bij de werkgroep die een dorpscoöperatie gaat oprichten, als op het terrein van financiën en subsidies. Bel met Grietje Rooks (491350).

De ambitie om een energieveld te realiseren op het vrijgekomen tracé van de N381 vind instemming bij provincie en gemeente. Ook daaraan werken we verder.

 

In februari komt er een speciale voorlichtingsavond voor agrariërs. Omdat zij bij hun energiebesparing en -productie te maken hebben met specifieke regelingen en subsidie mogelijkheden. Hou dus de aankondiging in de gaten.

 

Heb jij ook het gevoel dat Wijnjewoude Energie Neutraal, afgekort WEN, een fascinerend en uitdagend project is, en wil je er wel een tijdje je talenten aan geven, laat dat dan weten. Dan kun je direct vanaf de ‘tweede’ stap van het project aanhaken. Je bent van harte welkom! Als je meer wilt lezen kijk dan op www.wijnjewoude.net/energieneutraal

Direct na de kerstvakantie gaan we heel actief aan de slag en kun je het project maandelijks volgen met de rubriek ‘Stap voor stap WEN’.

 

Voor de komende feestdagen wensen we alle dorpsgenoten de ervaring van liefdevolle verbondenheid en een gezellige jaarwisseling.

 

Een hartelijke groet van

Het bestuur van Plaatselijk Belang

Bericht van PB oktober 2014 

De Willedei, de prijswinnaars en ‘wat mis je’

Het was weer een mooi dorpsevenement met een protte wille. Alle lof voor het bestuur dat ook dit jaar weer een bijzondere prestatie heeft geleverd.

In de stand van Plaatselijk Belang lieten we zien waar we mee bezig zijn en wat we graag samen met u willen realiseren. De prijsvraag van Duurzaam Wijnjewoude naar het aantal ledlampjes in de nieuwe dorpskerstboom, leverde drie prijswinnaars op:

–      Fokke Nust (720 precies goed) kreeg een flink gesponsorde dinerbon van De Stripe

–      Janke Hoogenberg (725) een broodmand van bakkerij vd Molen

–      Marian Stoker (705) een fruitmand van Kamminga. Alledrie gefeliciteerd!

 

De vraag op de flapover ‘Wat mis je in Wijnjewoude’ heeft heel wat reacties opgeleverd.

Wat betreft een aantal opvallende wensen zoals een voetbalstadion, kledingwinkel en zwembad staat PB ‘machteloos’ en zon, die geven we door aan Piet Paulusma. Maar andere, zoals een gezellig terras en gratis snoep leggen we bij het Willedei-bestuur.

Een hondenpark en groenonderhoud hebben de volle aandacht in onze kontakten met het gemeentebedrijf, maar concrete klachten en een wens als het rooien van bomen moet men zelf, zo mogelijk als buurt, bij de gemeente (gebiedscoordinator dhr. Jan vd Bij) neerleggen.

Dan de passantenhaven in Klein Groningen; hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang. De jeu de boules baan wordt binnenkort in gebruik genomen en de wens voor een fiets/wandelpad langs de nieuwe N381 leggen we neer bij de betreffende stuurgroep mee. Over de ruiterpaden in onze bossen hopen we binnenkort een stukje in de Bân te zetten.

 

Dan blijven er nog diverse wensen over die we de komende maanden graag meenemen als we samen met anderen aan de slag gaan met de uitwerking van de onderwerpen in de nieuwe dorpsvisie.

Een jongerenwerkgroep kan bijvoorbeeld bezig met de wensen voor een beachvolleybalveld, een discotheek, een skatepark of longboardplek en een turnhal met bounztrampolines etc. En zo krijgt de wens om meer woningen met slaap- en badkamer beneden de aandacht van de werkgroep ouderenhuisvesting. En de gewenste  saamhorigheid en meer vrijwilligers worden ook meegenomen door een groep mensen die met sociale thema’s bezig gaan.

Kortom, uw wensen krijgen de volle aandacht en PB hoopt samen met u verder te werken aan een dorp waar iedereen fijn kan wonen.

 

 

Bericht van PB september 2014

Plaatselijk Belang is erbij op de Willedei

De komende jaren willen we samen met u flinke stappen zetten naar een fijn – en leefbaar dorp voor jong en oud. Er doen zich goede mogelijkheden voor om verbeterpunten aan te pakken op allerlei terreinen. Daarom wil Plaatselijk Belang graag op de Willedei met u in gesprek over de dorpse onderwerpen die voor u belangrijk zijn.

Onder het genot van een gratis bakkie en de nieuwe kraakverse Willedeikoeke van bakker van der Molen, willen we graag van u horen waar u warm voor loopt en waarover u zou willen meedenken.

Het bestuur van Plaatselijk Belang wil op diverse terreinen samen met dorpsgenoten werken aan een dorp waar het fijn is om te wonen en werken.

We zien u graag in onze stand op zaterdag 6 september.

Buurtbus zoekt vrijwillige chauffeurs

Een paar vragen: Rijdt u graag? Vindt u het ook belangrijk dat iedereen de kans krijgt om er regelmatig even op uit te gaan? Wilt u zich graag inzetten voor een ander? Kunt u een dagdeel per week beschikbaar zijn? En tenslotte, wilt u ook dat de buurtbus blijft bestaan?

Dan is het rijden op de buurtbus misschien net iets voor u! Als u meer wilt weten over deze belangrijke taak kunt u contact opnemen met de coördinator Klaas Beenen. Zijn emailadres is k.beenen@home.nl. Ook kunt u bellen met de gemeentelijk adviseur mobiliteit Arnold Bosma 06-50638702.

Plaatselijk Belang haalt band met verenigingen aan

In de Bân van juli hebt u al kunnen lezen dat Plaatselijk Belang van plan is om het komend jaar een aantal verenigingen uit ons dorp te gaan bezoeken. Wij zijn een dorp met veel verenigingen en dit betekent dat het voor Plaatselijk Belang zeker niet mogelijk is om dit jaar met alle verenigingen in gesprek te gaan.

Wilt u als vereniging graag op korte termijn in gesprek met Plaatselijk Belang dan horen wij dit graag van u.

Bericht van PB juli 2014

Mooi feest!

Wat hebben we samen een prachtig dorpsfeest achter de rug! Als Wijnjewouders mogen we heel trots zijn op alles wat we vorige week hebben kunnen zien, horen en beleven. Wat kent ons dorp veel en divers talent én super veel bereidheid tot inzet. Geweldig om dit alles met elkaar te verbinden tot één groot creatief, muzikaal en sportief feest voor jong en oud. Grote complimenten voor de jeugdige dorpsfeestcommissie die dit allemaal heel fantastisch heeft georganiseerd! Het kost heel veel energie, maar dan heb je wel wat! Op de website kun je lekker nagenieten met leuke foto’s. Iedereen die heeft meegewerkt, super bedankt voor dit grote kado aan ons dorp!

Dorpsspiegel en hoe nu verder

In de vorige Bân en op de website heeft u kunnen lezen hoe in ons dorp gedacht wordt over de leefbaarheid. Er zijn een aantal verbeterpunten genoemd waar we de komende tijd mee aan de slag willen gaan. Dat zijn: saamhorigheid; eenzaamheid; activiteiten voor jongeren vanaf ca 16 jaar; activiteiten voor ouderen en ouderenhuisvesting. Het is de bedoeling om de thema’s in werkgroepen met andere dorpsgenoten, op te pakken en initiatieven te nemen die verbetering kunnen brengen. Voor wat betreft de ouderenhuisvesting is er inmiddels een oriënterende werkgroep aan de slag. Voor de andere onderwerpen hopen we in september/oktober meedenkers te vinden.

PB haalt band met verenigingen aan

De ervaring leert dat het heel prettig is als een vereniging en PB elkaar kennen en makkelijk weten te vinden. Het bevordert niet alleen de saamhorigheid, ook is het van belang omdat we als dorps(bewoners) steeds meer zelf verantwoordelijk worden. Om de bekendheid over en weer te stimuleren willen we als bestuur het komend jaar graag een aantal verenigingen bezoeken.

Contributie-inning 2014

Tot onze grote vreugde heeft de heer Jannes Veenstra zich bereid verklaart de inning van de contributie van de heer Monderman over te nemen. Hij start binnenkort met het bezoeken van de resterende adressen.

Gemeente enthousiast over pilot ‘Wijnjewoude energieneutraal’

Als dorp in je eigen energieverbruik voorzien. Dat is de ambitie van plaatselijk belang en de werkgroep Duurzaam Wijnjewoude. Wethouder Rob Jonkman is heel positief over de plannen van Wijnjewoude om als eerste Friese dorp energieneutraal te worden. Hij wil het pilotproces ‘Wijnjewoude energieneutraal’ dan ook graag ondersteunen. Het gaat om een door de drie noordelijke provincies geïnitieerd project waarbij elke provincie een pilotdorp aanbrengt. Ondersteuning krijgen we van gemeente, provincie en de noordelijke stichting SEN (Samen Energie Neutraal).

We gaan allerlei (gemeenschappelijke) activiteiten ontplooien die tot doel hebben om voor 2020 als dorp te voorzien in eigen energieverbruik. Zo kunnen we als bewoners en bedrijven in Wijnjewoude onze woonlasten flink omlaag brengen, zijn we niet meer afhankelijk van commerciële partijen, gaan we als duurzaam dorp de toekomst tegemoet en stimuleren we werkgelegenheid in eigen dorp. Daarom willen we de maatregelen zoveel mogelijk met lokale partijen gaan uitvoeren. We maken gebruik van Noord Nederlandse financieringsvormen waarbij de winst terugvloeit naar de eigen dorpsgemeenschap.

Zo wordt ‘Wijnjewoude energieneutraal’ een project van, door en voor Wijnjewouders.

Bent u al nieuwsgierig en lijkt het u leuk om mee te denken, bel met Frans Pool van Duurzaam Wijnjewoude, tel 481587. Na de zomer krijgt u meer informatie.

 

Berichten van PB juni 2014

Nieuws vanuit het bestuur

In de vergadering van 13 mei hebben we twee nieuwe bestuursleden Auckjen Weidema en Bernard Visser mogen verwelkomen. Goed dat het 9-koppig bestuur weer compleet is nu Meintsje Nust en Hilly Renkema, na negen jaar hart en ziel aan het Plaatselijk Belang- werk te hebben gegeven, vertrekken. We zijn hen daarvoor dankbaar. Wijnjewoude heeft een nieuwe dorpsagent in de persoon van Wietze van der Meer. Plaatselijk Belang hoopt binnenkort met hem kennis te maken.

Voetbalvelden tijdelijk gesloten!

Nieuw ingezaaide velden zijn de reden dat het voetbalterrein deze zomer tijdelijk is afgesloten. Voor de liefhebbers zet ODV oefengoaltjes op het evenemententerrein. Dus jongelui, gun de voetbalvelden even rust om te groeien zodat ze er straks weer piekfijn bijliggen!

Jeu de boules: gezellig buiten bewegen

Nu op het evenemententerrein een prachtige jeu-de-boulesbaan is gerealiseerd kunnen de liefhebbers aan de bal. Het zou mooi zijn als dit door een clubje georganiseerd wordt. Er staan bankjes rond de baan en er is een picknickset met overkapping waar je rond de thermoskan gezellig kunt zitten. Kortom een uitgelezen plek om buiten te bewegen en elkaar te ontmoeten. Er is al één persoon die zich voor de organisatie gaat inzetten. Wie wil aanhaken om samen de jeu de boules in Wijnjewoude vorm te geven? Graag bellen met 480562.

Denk mee aan Wijnjewoude in spé

Het is u misschien opgevallen dat het nieuws vanuit Plaatselijk Belangs soms meer is dan voorheen. Dat doen we omdat we u nog beter willen informeren over de onderwerpen die onze aandacht krijgen. Zo krijgt u via de Bân en via www.wijnjewoude.net beter zicht op wat Plaatselijk Belang voor het dorp wil betekenen. Door de toenemende burgerparticipatie zijn er steeds meer terreinen waarop we als dorp mogen ‘meepraten’. Dat vraagt inzet en kennis. Niet alleen van PB bestuursleden, maar zeker ook van geïnteresseerde dorpsgenoten, die we dan ook graag bij de processen willen betrekken. We zullen steeds vaker in dorpswerkgroepen aan de slag gaan zodat de inbreng vanuit Wijnjewoude zo breed mogelijk gedragen wordt. Helpt u ons mee om samen te werken aan een dorp waar het fijn wonen is?

 De Dorpsspiegel, leefbaarheid gemeten

Iedere vier jaar onderzoekt de gemeente de leefbaarheid van de dorpen. Zo is afgelopen november weer een dorpsspiegel-vragenlijst ingevuld door meer dan een tiende van de Wijnjewouders (213). De uitkomst is vergeleken met die van 2009 en van de andere Opsterlandse dorpen. Het is een prachtige manier om inzicht te krijgen in de kwaliteiten en verbeterpunten van ons dorp.

Hieronder staat een samenvatting van de ervaren leefbaarheid in ons dorp, daar waar die afwijkt van het gemeentelijk gemiddelde of de gegevens van 2009. De volledige dorpsanalyse kunt u lezen op wijnjewoude.net.

Plaatselijk Belang buigt zich de komende tijd over de uitkomsten en zal een plan opzetten om met de verbeterpunten aan de slag te gaan. We vernemen graag uw reactie op wijnjewoude.net of telefonisch.

 

Samenvatting Dorpsspiegel Wijnjewoude 2013

Inwoners en respondenten

Van de 2029 inwoners hebben 213 waarvan relatief veel jonge mensen de enquête ingevuld, terwijl de 55+ers juist wat minder hebben meegewerkt.

Sociale contacten

Jongeren van 16 t/m 24 jaar willen graag met meer mensen contact, ze voelen zich soms alleen. Ook de groep van 35 t/m 44 jaar wil graag met meer mensen contact. Van de 75+ers voelen veel mensen zich soms alleen en zou graag met meer mensen contact willen. Dat geldt nog sterker voor hen die bekend zijn met het informatiepunt Wmo en ook wel eens van WMO voorzieningen gebruik hebben gemaakt.

Typering dorp

Ons dorp wordt, meer dan in 2009 vooral getypeerd als behoudend en een dorp van tegenstellingen. Jongeren tot 24 jaar vinden dat er niets te beleven is en ervaren vooral het behoudende karakter, dat geldt overigens ook voor 75+ers.

Van de respondenten die redelijk actief zijn in een kerk zijn er relatief meer die vinden dat het fijn is om in Wijnjewoude te wonen en dat het een hecht dorp is. Tegelijkertijd zien vooral de niet actieve kerkleden dat het dorp nogal behoudend is.

Binnen Opsterland zijn Wijnjewouders wat vaker lid van een buurtvereniging, Plaatselijk Belang en een kerk. Verder zijn Wijnjewouders minder dan andere Opsterlanders gehecht aan hun dorp en ervaren ze minder saamhorigheid.

Het percentage respondenten dat zich verantwoordelijk voelt voor het dorp is gedaald ten opzichte van 2009. De categorie 35 tot 75 jaar voelt die verantwoordelijkheid het meest. Actieve kerkleden voelen zich ook relatief vaker verantwoordelijk.

Veiligheid

Meer dan gemiddeld in de gemeente geven dorpsgenoten aan dat hun gevoel van onveiligheid te maken heeft met overlast van omwonenden of groepen personen (bijv. jeugd)

Voorzieningen

Meer dan in de andere dorpen zijn Wijnjewouders tevreden over hun dorpshuis en dorpskrant. Speel- en vermaakmogelijkheden voor jongeren stemmen minder tot tevredenheid. Men is vooral ontevreden over de breedte van het aanbod. Dat geldt overigens voor de respondenten in alle leeftijdscategorieën. Tevredenheid is er over het onderwijs. Dat geldt zowel voor kwaliteit als bereikbaarheid.

Bij de voorzieningen voor ouderen en gehandicapten geeft men vaker dan in 2009 aan dat het vooral ontbreekt aan aanbod en kwaliteit van woningen, zodat ouderen en gehandicapten zelfstandig in Wijnjewoude kunnen blijven wonen. Ook kwaliteit en aanbod van activiteiten voor deze categorie blijft wat achter bij het gemeentelijk gemiddelde. Men is overigens zeer tevreden over het dorpssteunpunt. De bekendheid met het Informatiepunt WMO is lager dan je zou verwachten.

De tevredenheid over het muziekonderwijs en de bibliotheek is gedaald ten opzichte van 2009. Dit geldt vooral voor 55+ers. Over sportvoorzieningen in de gemeente zijn vooral de 16-24 jarigen heel tevreden. De tevredenheid over de bereikbaarheid voor het doen van dagelijkse boodschappen is toegenomen sinds 2009. Over kwaliteit en prijs is de tevredenheid gedaald. Wat betreft de openbaar vervoervoorzieningen, men is over de frequentie minder tevreden dan in 2009 en gemiddeld in Opsterland.

Wat echt in Wijnjewoude wordt gemist zijn voorzieningen en activiteiten voor jongeren. Dit wordt vooral genoemd door 16 tot 24 jarigen en mensen tussen 45 en 55 jaar (ouders?)

Fysieke omgeving

De tevredenheid over het onderhoud van fietspaden is afgenomen ten opzichte van 2009.

Wonen in Opsterland

Het percentage mensen met verhuisplannen ligt in Wijnjewoude iets hoger dan gemiddeld in de gemeente. Vooral 16 t/m 24 jarigen hebben behoefte aan een huurwoning. De helft van de 75+ers geeft aan behoefte te hebben aan een aanleunwoning of serviceflat.

Voor- of achteruitgang dorp

In 2009 dacht 27% van de respondenten dat het dorp er op vooruit zou gaan in de komende jaren. In 2013 blijkt dat 16% vindt dat het ook daadwerkelijk is gebeurd. Voor de komende vier jaar verwacht 29% van de respondenten vooruitgang. Dat is meer dan gemiddeld in Opsterland.

Toerisme

In vergelijking met 2009 vinden nu flink meer mensen dat Wijnjewoude meer toeristen zou mogen aantrekken.

 

Berichten van PB mei 2014

 Herinrichting Welfingstrjitte

De gemeente geeft aan de herinrichting in september in de planning te hebben. Het onderzoek naar de wateroverlast na zware regenval, neemt veel tijd in beslag omdat de effecten van verschillende hoeveelheden moeten worden gemeten. Men denkt aan maatregelen als plaatselijke afsluiting en vergroting van de capaciteit van het riool. Overigens is een lokale leemlaag de oorzaak van vochtige tuinen. De gemeente zal de bewoners informeren over de geplande werkzaamheden.

Camping Ikenhiem en fietsroutes

Uit het overleg van Plaatselijk Belang met Staatsbosbeheer is gebleken dat SBB de camping heeft moeten sluiten omdat een rendabele exploitatie door SBB onmogelijk is bij het gebruikelijk lage aantal bezoekers. Doordat de natuurorganisatie het met ca 25% minder middelen moet doen ziet SBB zich genoodzaakt een aantal niet rendabele natuurcampings af te stoten. Landelijk moet nog worden besloten óf en onder welke voorwaarden de te sluiten campings voor verhuur kunnen worden aangeboden.

Plaatselijk Belang heeft aangegeven het natuurkampeerterrein graag voor het dorp te willen behouden, maar kan zelf niet als exploitant optreden. Wel ziet zij mogelijkheden voor inzet van vrijwilligers. SBB houdt ons op de hoogte en mocht verhuur aan de orde komen dat zal zij dat in de regio openbaar maken, zodat belangstellenden zich kunnen melden.

Het onderhoud van toeristische fietsroutes (dus geen vaste verbindingsroutes) zal vanwege de zware bezuinigingen in samenwerking met Provincie, gemeenten, Natuurmonumenten, plaatselijk belangen, en evt. recreatie ondernemers moeten worden bekostigd. Hierover is een besluitvormingsproces gaande.

Ledenvergadering 2014

Op 15 april jl. was de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang. Het conceptverslag (in verkorte versie) hiervan is te lezen op de pagina’s van Plaatselijk Belang. Het officiële verslag wordt vastgesteld in de ledenvergadering van 2015.

 

Berichten van PB april 2014

Spectaculaire opening TE PLAK

Op woensdag 23 april om 13.30 uur wordt onze nieuwe jeugdontmoetingsplek Te Plak met veel spektakel officieel in gebruik genomen. Dit mag je niet missen!

Het programma is een verrassing maar dat er grote en kleine ballen aan te pas komen staat vast. De opening wordt verricht door een gemeentelijke VIP en de jeu de boules baan wordt met een heuse demonstratiewedstrijd ingewijd.

Dat het leuk wordt voor jong en oud is zeker, dus zorg dat je erbij bent!

Dorpsspiegel

De vierjaarlijkse enquête waarmee de gemeente de (ontwikkeling) van de leefbaarheid van de dorpen in kaart brengt, heeft in Wijnjewoude 213 ingevulde vragenlijsten opgeleverd. Dat is een respons van maar liefst 85% en daarmee de hoogste in heel Opsterland. Een groot compliment voor ons dorp en we zijn alle mensen die hier hun tijd en aandacht aan hebben gegeven dan ook dankbaar. Zo krijg je goed in beeld hoe er in het dorp wordt gedacht over bijvoorbeeld saamhorigheid en allerlei voorzieningen op het terrein van onderwijs, zorg, vrijetijdsbesteding, wonen, toerisme, hulpverlening etc.

Inmiddels heeft de gemeente een zogenaamde basisanalyse uitgevoerd waarin de verschillen tussen de dorpen en ook de verschillen met de resultaten uit 2009 in grote lijnen duidelijk worden. Als Plaatselijk Belang hebben we nog wat achterliggende gegevens van ons dorp opgevraagd. Als het plaatje rond is willen we de informatie graag met u te delen.

Himmelploeg van start!

In de Bân van maart las u de oproep om deel te nemen aan een himmelploeg. En niet zonder resultaat: Inmiddels hebben zich 10 mensen gemeld. Zij willen zich elke 2 weken inspannen om dorp en omgeving netjes te houden. Een fantastisch resultaat waar we heel blij mee mogen zijn. Maar … nog blijer kunnen we zijn als we er samen voor zorgen dat de himmelploeg telkens snel klaar is.

Snel internet via glasvezel

De gemeente roept alle bedrijven en particulieren op om zich en masse te melden als belanghebbende voor snel internet via glasvezel. Wethouder Piet van Dijk stuurt aan op de volledige ontsluiting van Opsterland. Dus dorpen én buitengebied. Hoe meer mensen zich inschrijven hoe groter de kans dat we (redelijk snel) aan de beurt zijn. Voor de provincie en de kabelaanbieders wordt de uitleg interessant als ongeveer 50% van de adressen hun behoefte kenbaar maken. Dus als u ook sneller wilt internetten, meldt u aan op www.friesland.opglas.nl

Bezorging Drachtster Courant

Het is u vast opgevallen dat sinds januari de Drachtster Courant niet meer in Wijnjewoude wordt bezorgd. Omdat we merkten dat veel mensen de Drachtster toch wel misten, heeft Plaatselijk Belang de uitgever gevraagd of we naast de Woudklank toch ook de Drachtster weer kunnen ontvangen. De uitgever reageerde dat ze via een enquête in de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf wilden onderzoeken wat men zou kiezen als er gekozen moet worden tussen Woudklank of Drachtster Courant. Inmiddels kunnen we de uitslag van de enquête met u delen. De uitgever schrijft:

Resultaat van dit onderzoek is dat in Wijnjewoude 35% van de huishoudens de voorkeur geeft aan De Woudklank en 25% de voorkeur aan Drachtster Courant. Beide titels wil 20% ontvangen en 20% maakt het niet uit.

Op basis hiervan hebben wij besloten het verspreidgebied van Drachtster Courant en De Woudklank niet aan te passen maar wordt De Woudklank inhoudelijk wel aangepast:
– Familieberichten Drachtster Courant en De Woudklank zullen grotendeels identiek zijn

– Cultuurpagina(‘s) van Drachtster Courant en De Woudklank zijn gelijk

– Adverteerders Drachtster Courant en De Woudklank zijn voor 80% gelijk

– De Woudklank schrijft ook over grote evenementen en belangrijke gebeurtenissen in Drachten

Met deze aanpassingen biedt De Woudklank nieuws uit de gemeente Opsterland, nieuws over evenementen en cultuur uit Drachten gecombineerd met advertenties uit Drachten en gemeente Opsterland.

 

Jaarverslag 2013/2014 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude

Dit verslag gaat over de periode: 12 maart 2013 t/m 11 maart 2014.

Het bestuur kwam elf maal bijeen en bestond uit:

Aldert Voolstra,voorzitter; Grietje Rooks, secretaris en vice voorzitter; Janny Copeland, penningmeester; Janny Janssen, notulist en de leden Meintsje Nust, Hillie Renkema, Henk v/d Wal, Theo van Linde en Frits van der Meulen.

 

Met de volgende zaken zijn we het afgelopen seizoen bezig geweest:

–      Overleg met de gemeente m.b.t. de pilot dorpsbudget en dorpsspiegels

–      Stuurgroep N381 en gebiedscommissie N381

–      Sport en ontmoetingsplek voor de jeugd (Te Plak)

–      Bouwkavels

–      Klein Groningen: haalbaarheidsonderzoek

–      rondgang met het Gemeentebedrijf op 2 september 2013

–      overleg scholen

–      overleg bestuur MFC de Swingel

–      overleg WAW/Buurtacademie, bestuur ouderengym en ouderensoos

–      overleg met bestuur Dorpssteunpunt

–      overleg met Plaatselijk Belang Bakkeveen

Het jaarlijkse overleg tussen het bestuur van Plaatselijk Belang en het college van B&W vond plaats op 25 september 2013. We zijn dit bezoek begonnen met een bezoek aan Klein Groningen met de bedoeling om samen met B&W de situatie daar  in ogenschouw te nemen.

Het daarna volgend overleg vond deze keer plaats in het Hervormde Verenigingsgebouw aan de Merkebuorren. Tijdens dit overleg hebben we specifiek aandacht gevraagd voor de positieve ontwikkelingen rondom de samenwerking tussen de scholen en de peuterspeelzaal. Een samenwerking waarbij we een actieve betrokkenheid hebben gevraagd van de gemeente bij de verdere ontwikkelingen. Burgemeester en wethouders hebben hun complimenten uitgesproken voor de wijze waarop de beide scholen en de peuterspeelzaal bezig zijn en wethouder Van Dijk heeft toegezegd te zullen kijken welke mogelijkheden er zijn.

Ten aanzien van de woningbouw waren we blij te kunnen melden dat de nieuwbouw van de woningen aan de Welfingstrjitte vordert. Aandacht hebben we gevraagd voor de herbestrating en de wateroverlast in deze straat. Daarnaast hebben we met B&W gekeken naar een toekomstig woningbestand wat gevarieerd dient te zijn en wat aansluit bij de behoeftes van de inwoners van ons dorp in de toekomst. De ontsluiting van de nieuwbouw (Gentiaan) wordt opnieuw benoemd als zijnde zeer wenselijk. De N381 en de gebiedsontwikkeling en ook de eerder bekeken situatie Klein Groningen zijn verder onderwerp van gesprek geweest. De ontmoetingsplek voor jongeren krijgt steeds meer vorm en Plaatselijk Belang hoopt op een vlotte afhandeling van de noodzakelijke vergunningen.

 

Woningbouw

Met Elkien is overleg geweest over de woningbouw aan de Welfingstrjitte en leden van Plaatselijk Belang zijn aanwezig geweest bij de bewonersbijeenkomsten.

 

En bovendien hebben we ons o.a. bezig gehouden met:

–      de organisatie van de dodenherdenking

–      de uitgifte van  bouwkavels

–      contact/overleg met de dorpsagent

–      nieuwe website

–      informatieborden

–      behoud fietspad Oude Bos (SBB)

–      Duurzaam Wijnjewoude

 

Verder hebben we o.a. bezocht:

–      bijeenkomsten toekomstig woningbeleid

–      bijeenkomst dorpenbeleid (dorpsspiegels en dorpsbudget)

–      jubileum Plaatselijk Belang Bakkeveen

–      bijeenkomst afronding Waterstructuurplannen