Veel belangstelling Informatieavond in de Swingel

Op donderdag 15 november jl. was het dan zover. Op deze avond organiseerde de werkgroep Verkeer & Veiligheid een informatie- en discussieavond voor alle inwoners van Wijnjewoude in de Swingel. De opkomst was met een kleine honderd dorpsgenoten overweldigend te noemen.
Niet alleen maar aanwonenden van de doorgaande wegen waren vertegenwoordigd, maar ook bewoners van o.a. de Te Nijenhuiswei en de Hagerank gaven acte de présence.

Werkgroep voorzitter Martin de Vries roemde in zijn openingswoord deze grote animo om met de werkgroep mee te denken in de verkeersproblematiek die na de herinrichting van de N381 lijkt te zijn ontstaan.
Het is zorgwekkend te noemen dat zoveel mensen in Wijnjewoude enige vorm van verkeersoverlast ervaren. Dit beeld sluit goed aan op eerdere bevindingen van de werkgroep uit een eigen enquête onder de aanwonenden van de doorgaande wegen van Wijnjewoude. Deze resultaten lagen deze avond ook ter inzage op ieder tafeltje en werden kort toegelicht door Martin de Vries.

Daarna was het de beurt aan onafhankelijk verkeersdeskundige Sjoerd Nota om het beeld wat er heerst bij de Wijnjewoudsters in het perspectief te plaatsen van de cijfers (intensiteit en snelheid). Ook het achterliggend idee van de shared space inrichtingen van kruisingen werd verhelderd. Voorbeelden werden aangereikt om inspiratie te verschaffen wat je als dorp in de (nabije) toekomst nog zou kunnen doen.
Oplossingsrichtingen bestonden uit:
• duidelijke entrees van de kom met poortconstructies;
• elementen die laten zien dat automobilisten door een dorp rijden (terrassen, kunst etc.);
• verticale elementen die de weg visueel versmallen;
• gedragscampagnes.

Hiermee werd voorgesorteerd op het tweede deel van de avond, waarbij in groepjes van 4 à 5 werd gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Ter inspiratie werd door de werkgroep nog een aantal stellingen meegegeven zoals “een berm vol kruid haalt de snelheid eruit” of “half shared space maakt dat ik race”, maar ook “veiligheid begint bij jezelf/eigen dorpsbewoners”.
Het resultaat vanuit de verschillende groepjes mocht er zijn! Veel fysieke ingrepen in de inrichting van de wegen zoals slingers (o.a. in Opperhaudmare), as-verschuivingen, bloembakken dwars op de weg (o.a. Merkebuorren), ander asfalt/bermklinkers (o.a. Weinterp), ander klinkerpatroon (Duerswâld) etc.
Maar ook een luide roep om meer handhaving, waar overigens Sjoerd Nota niet zo gecharmeerd van is, omdat dan eerder naar de inrichting van de weg moet worden gekeken. Ook voorlichting op scholen kwam ter sprake, waarbij er de uitdaging is om ook de oudere jeugd te bereiken.

Al met al veel ideeën, waarmee de werkgroep de komende weken mee aan de slag gaat om de kern daarvan mee te nemen naar het gesprek met de gemeente Opsterland en de Politie, die overigens ook aanwezig waren tijdens deze avond. De betrokkenheid van zoveel Wijnjewoudsters, deed de gemeentevertegenwoordiger aan het einde van deze avond constateren dat betrokken partijen niet meer om deze luide roep heen kunnen.
Hopelijk raken partijen nu doordrongen van het feit dat er iets moet gebeuren. De hoge opkomst deze avond (dank daarvoor!) is voor de werkgroep een stimulans om het werk met nog meer energie voort te zetten. Wordt vervolgd!

Namens de werkgroep Verkeer & Veiligheid
Taeke Tuinstra & Arie van Dijk

 

Deel dit bericht

1 reactie

  1. Pingback: Berichten van Plaatselijk Belang - Wijnjewoude

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *